Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 890

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
1
Content available remote Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach
PL
O bezawaryjnej pracy obiektów budowlanych decyduje wiele czynników, a wśród nich ważną rolę odgrywają warunki cieplno-wilgotnościowe, w jakich pracują. W przypadku obiektów starych, projekt uwzględniał ten problem tylko fragmentarycznie, a przecież zmieniająca się z upływem czasu eksploatacja lub powstające kataklizmy często powodowały tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji pojawianie się procesów korozyjnych, w tym mikrobiologicznych wywoływanych przez grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty oraz wirusy i bakterie. Problemy sanitarne stają się wówczas istotne, a uzupełniają je korozja chemiczna i elektrochemiczna. Konieczne jest wówczas osuszanie obiektów i wykonanie izolacji wtórnych.
EN
About the work of objects without damage decides many agents, first of all thermal-moisture conditions in buildings. In the old building the reason of this problem was the fragmentary design and after all in time and exploitation of objects. It caused occasion to produce some moisture places and in consequence – corrosion and first of all biological corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems. The chemical and electrochemical corrosion of materials at past was implicated and at present is also implicated. In this instance, it is necessary to execute the drying of walls and repeated isolations.
2
Content available remote Czynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych
PL
Podatność obiektów budowlanych na czynniki mikrobiologiczne jest duża i dotyczy wszystkich konstrukcji, zarówno pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności, jak i w temperaturze optymalnej dla egzystencji człowieka. Nadmierny rozwój tych czynników związany jest z błędami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków. Analiza koincydencji trwałości obiektów i zdrowia mieszkańców z fizjologią i morfologią czynników pozwala na prowadzenie określonej profilaktyki i rewaloryzacji mikrobiologicznej w budynkach.
EN
Suppleness of building objects on microbiological agents is big and concerns all of constructions, which work in the high moisture and in the optimum temperature for the man. Excessive development of microbiological agents is connected the first of all with bad projecting, realization or exploitation of buildings. The analysis of the coincidence of the durability of objects and the health of tenants with physiology and morphology these agents permits on the conducting the prophylaxis and microbiological revalorization in buildings.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
EN
The ongoing social, economic and technological changes are radically altering the reality that surrounds us. The driving force behind these changes is information, which has become a resource necessary for the functioning and development of every society. In the new reality, the use of information and communication technologies shows great potential. The effect of transformation is the information society. The aim of this article is to present the place that electronic administration occupies in the development of the information society. The cognitive part describes the essence and genesis of the information society and presents electronic administration as one of the elements of the information society.
PL
W artykule przedstawiono wytyczne prawne termomodernizacji budynków, odnośnie ochrony środowiska. Opisano status prawny jerzyka jako przedstawiciela ginącego gatunku, który w istotny sposób może wpłynąć na poprawę komfortu środowiskowego siedlisk ludzkich.
EN
The article presents legal guidelines for thermomodernization of buildings regarding environmental protection. The swift’s legal status was described as a representative of a dying species that could significantly improve the environmental comfort of human habitats.
7
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
PL
Omówiono rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne kościoła z wieżą oraz podstawowe zagadnienia związane z realizacją. Podano informacje dotyczące robót wykończeniowych i instalacyjnych.
EN
Architectural solutions and contructions of a church with a tower and basic issues related to implementation, were discussed. Information regarding finishing and installation works were indicated.
9
Content available remote Największe projekty wymagają zastosowania najlepszego sprzętu
PL
Budowa drogi wodnej to olbrzymie wyzwanie, a sukces realizacji takiej inwestycji zawsze uzależniony jest od połączenia wielu czynników, w tym doświadczenia wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy sprzętu. Ważne, jeśli dostawca może pochwalić się kooperowaniem z klientami na całym świecie. Z jednej strony nabywa wtedy wszechstronności, a z drugiej - spostrzeżeniami może dzielić się z kolejnymi zamawiającymi. Wynikiem jest wybór właściwego, najlepszego dla danego projektu sprzętu. Tak jak w przypadku trwającej obecnie budowy drogi wodnej Zalew Wiślany-Zatoka Gdańska.
10
Content available remote Budowa drogi wodnej to olbrzymie wyzwanie
PL
Pandemia koronawirusa nie przerwała kluczowych z punktu widzenia naszego państwa inwestycji. Do takich z pewnością należy budowa drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Obecnie trwa realizacja pierwszej części tej inwestycji. Jednym z głównych jej elementów jest przekop przez Mierzeję Wiślaną. Tego typu zadania zawsze wiążą się z wieloma wyzwaniami geo- i hydrotechnicznymi. Nie inaczej jest tym razem.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
PL
Badania – metody, modele i wnioski - przedstawione w artykule zawierają syntetyczne i analityczne rozwiązania modelowe dotyczące problemów technicznego utrzymania i zużycia budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej. Związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy występowaniem uszkodzeń elementów kamienic czynszowych, traktowanych jako wyraz warunków ich utrzymania, a wielkością procesu technicznego zużycia tych elementów określono na reprezentatywnej, dobranej w sposób celowy, próbie 102 budynków mieszkalnych wzniesionych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku we wrocławskiej dzielnicy „Śródmieście”. Analiza studialna procesów eksploatacji obiektów mieszkalnych i wykonane w niej przekształcenia podstawowych zależności teorii niezawodności wskazuje, że dla okresu użytkowania obiektu, w którym czas poprawnej pracy do uszkodzenia ma rozkład wykładniczy (jest to w zasadzie okres eksploatacji odpowiadający długości czasu użytkowania rozważanych budynków mieszkalnych), średni pozostały czas bezawaryjnej pracy jest w każdym momencie niezmienny. Teoretycznie więc obiekty mieszkalne po upływie pewnego czasu bezawaryjnej pracy spełniają swoje funkcje tak jak nowe. Wiek elementów starego budynku mieszkalnego ma wtedy drugorzędne znaczenie w procesie intensywności utraty jego wartości użytkowych. Jeżeli przyjąć, że miarą dopasowania testowanych w metodzie regresji nieliniowej modeli matematycznych, jako funkcji zużycia technicznego elementów budynków w czasie, jest współczynnik determinacji, to nie więcej niż 30% zniszczenia elementów jest wyjaśniona upływem czasu. Nie wiek zatem jest czynnikiem determinującym przebieg technicznego zużycia elementów analizowanych budynków.
EN
The paper contains synthetic and analytical test results and model solutions for technical maintenance and wear problems of apartment houses traditionally structured. The crucial methodological aspect of the research is striving to minimize the subjectivity of expert assessment while technical investigation of old buildings. The cause and effect between the occurrence of damage to the elements of the rental houses, treated as an expression of the conditions for their maintenance, and the size of the technical process of wear of these elements was determined on a representative, purpose-appropriate, sample of 102 residential buildings erected in the second half of the 19th and early 20th centuries in downtown Wrocław (Poland) district. Rational maintenance of existing buildings is nowadays significant issue for their proprieties. Therefore, there is constant need to find a research method that may lead to well thought out building maintenance management. The goal of undergone research was to search influence of apartment houses maintenance on the grade and intensity of their deterioration. As to fulfil the research objective the group of engineers identified symptoms of the technical wear growth, which means performed identification of causes and effects responsible for the defects appearance. The range of the work demanded elaboration of a new qualitative model of detected defects and its transfer into a quantitative model. Therefore, such approach enabled to establish the reason - effect connection ‘defect - technical wear’ related to the crucial structural parts of investigated apartment houses.
14
EN
Predicting the aging process of residential buildings carried out using traditional technologies is necessary when planning refurbishment works in these buildings. The article presents a picture of the changes in the technical condition of a not refurbished building constructed in traditional technology, in the form of a function describing the aging process according to the PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution) model developed by the author. The results of analyses of the relationships between the function of the intensity of damage and the function of unreliability, as well as the function of changes in the performance characteristics of a building which had not undergone refurbishment during the entire course of its use are presented. Three levels of damage intensity during subsequent years of using the building were determined: safe, critical and unacceptable intensity.
PL
Obiekty budowlane podczas użytkowania podlegają ciągłym procesom destrukcyjnym o zróżnicowanym przebiegu. W miarę upływu czasu następuje obniżanie ich właściwości użytkowych, a częściowe przywrócenie następuje w wyniku napraw. Prognoza procesu starzenia budynków mieszkalnych jest potrzebna do planowania przedsięwzięć remontowych w tych budynkach. Do matematycznego opisu przebiegu procesu niszczenia mogą być stosowane różne metody, między innymi autorski model PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution). Według modelu PRRD można określić prognozy zmian właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania RB(t) oraz prognozy wzrostu zawodności tego budynku FB(t). Korzystając z zależności stosowanych w obiektach technicznych opisujących funkcję niezawodności elementów składowych obiektów wzorem Wienera, została wyprowadzona zależność określająca intensywność uszkodzeń λi(t) dla elementów składowych budynku. Intensywność uszkodzeń λB(t) dla całego budynku w modelu PRRD uwzględnia rolę i zadanie każdego elementu budynku w postaci wag Ai. Policzone zostały zmiany intensywności uszkodzeń w czasie t użytkowania dla każdego spośród przyjętych 25-u elementów składowych budynku.
EN
The setback is a frequent type of irregularity expected in complex-shaped buildings. The main purpose of the present paper is to emphasize the influence of setback location on the performance of reinforced concrete building structures under seismic excitation. In this research study, 68 building models with setback values vary from 0.1 L to 0.5 L, located at various levels, are studied. Non-linear static (pushover) analyses were conducted. All building models are analyzed using a finite element calculation code. The outcomes show that setback irregularity location has a significant effect on the seismic behavior of the structure. Based on the regression analysis of the results obtained in the current study, a mathematical formula is proposed to quantify the effect of setback location on the performance of building structures. The results of this study would aid all professionals in the building sector to anticipate the response of these types of structures during the design phase.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie technologii budownictwa wielkopłytowego w Polsce od drugiej połowy XX. wieku do czasów współczesnych. Dodatkowo w artykule zawarto genezę budownictwa wielkopłytowego, jego udział w poszczególnych metodach wznoszenia obiektów budowlanych na przestrzeni dwóch dekad, jak również jego charakterystykę przy uwzględnieniu odmiennych systemów wielkopłytowych. Artykuł zawiera także szczegółowy wykaz procentowy poszczególnych systemów w technologii wielkopłytowej, użytych do wznoszenia obiektów budowlanych w latach 1970-1985 oraz typowe wady występujące w tego rodzaju konstrukcjach, uzupełnione o opis przyczyn ich powstawania. W dalszej części artykułu zawarto opis czterech metod, służących m. in. do oceny stopnia zużycia budynków wielkopłytowych w zależności od jakości prowadzonej eksploatacji i konserwacji. Różnice w stopniu zużycia technicznego na przestrzeni 125 lat spodziewanej trwałości obiektu budowlanego wielkopłytowego zobrazowane zostały w tabeli oraz na wykresie.
EN
The article presents the precast large panel construction technology used in Poland from the second half of the 20th century to contemporary times. In addition, it discusses the origins of precast large panel construction, its share among the various building construction methods over a two-decade period, as well as its nature, with consideration given to different large panel systems. It also contains a detailed percentage share of individual precast large panel technologies employed in building construction in the 1970-1985 period, as well as the typical defects occurring in such structures along with a description of the underlying reasons. Further on, the article describes four methods used to, among others, assess the wear of precast large panel buildings depending on the use and maintenance quality. A table and diagram show the differences in technical wear over the 125 years of expected life of a precast large panel building.
PL
Dokonano przeglądu dostępnej literatury pod kątem określenia metod i technik pozyskiwania terpenów roślinnych. Wskazano również na główne obszary ich zastosowania w gałęziach przemysłu. Terpeny są wśród wtórnych metabolitów roślin najbardziej obfitą i różnorodną klasą związków naturalnych, których zbiór jest wciąż otwarty i szacowany na ponad 200 tys. Różnorodność terpenoidów odzwierciedla ich szeroką aktywność biologiczną w przyrodzie, której zrozumienie powoduje coraz powszechniejsze ich wykorzystanie przez człowieka. Powszechnie terpenoidy są utożsamiane i postrzegane jako składniki roślinnych olejków eterycznych, stąd tradycyjnie stanowiły istotną klasę związków dla przemysłu spożywczego i perfumeryjnego. W ostatnich latach nastąpił silny wzrost zainteresowania terpenoidami pod kątem ich właściwości terapeutycznych, głównie przeciwnowotworowych, ale także przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych.
EN
A review, with 31 refs., of methods and techniques for both obtaining plant terpenes and their application in various industries.
PL
W pracy przedstawiono projekt wizualizacji wnętrza obiektu budowlanego z wykorzystaniem możliwości programu AutoCAD. Jest to autorski projekt modelu 3D auli uniwersyteckiej, jej wyposażenia oraz architektury wnętrza. Utworzona wizualizacja auli w systemie AutoCAD może być alternatywą dla profesjonalnych programów w przypadku ich braku. Wykazano, że możliwości programu AutoCAD są wystarczające do modelowania wizualizacyjnego, a przestrzenne modele cyfrowe mogą służyć do pokazania rzeczywistego wyglądu wnętrza auli oraz do wydruku 3D w zmniejszonej skali prototypu obiektu budowlanego.
EN
The paper presents the design visualization interior of a building using the capabilities of AutoCAD. This is an original project 3D model auditorium of the university, its equipment and interior. Created visualization auditorium in the AutoCAD system can be an alternative for dedicated professional programs in their absence. It has been shown that the capabilities of AutoCAD are sufficient for visualization modeling, and spatial digital models can be used to show the actual appearance of the interior of the auditorium and to print 3D in a reduced scale of the prototype building object.
PL
Artykuł zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania i analizy pomiarów wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach odbierających drgania w sposób bierny. Zalecenia dotyczą zarówno wymagań sprzętowych, jak i wyboru punktów pomiarowych oraz analizy zarejestrowanego sygnału. Niezwykle ważnym aspektem pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach jest wybór lokalizacji punktów pomiarowych. W różnych normach istnieją różne wytyczne, które są w artykule porównywane. Osobną kwestią jest wybór zakresu pomiarowego i wybór filtrów korekcyjnych do analizy. Podstawową sprawą natomiast jest określenie czasu trwania drgań, który należy wziąć pod uwagę w analizie. Ostatni problem metodyki pomiarowej wpływu drgań na ludzi związany z analizą danych pomiarowych to częstotliwość próbkowania zarejestrowanego sygnału.
PL
Zarówno projekt architektoniczny, jak i konstrukcyjny powinny uwzględniać warunki gruntowo-wodne pod projektowanym obiektem. Na ogół uwzględnia je konstruktor, wykonując obliczenia fundamentów i projektując zabezpieczenia wykopów, gdy są niezbędne. Architektom przypisano rolę projektanta izolacji przeciwwilgociowych, a więc powinni również dobrze znać podłoże. W praktyce, niestety często, projekt izolacji sprowadza się do rachitycznych zapisów, typu „Izolacja przeciwwilgociowa”. Projekt zagospodarowania terenu jest domeną architekta, a tym bardziej projekt ogrodu, gdy jest wykonywany. W obu tych projektach pojawiają się nasadzenia drzew. W artykule pokazano na przykładzie budynku z końca XIX w. do jak dużych zróżnicowań wilgotnościowych dochodzi pod budynkiem z powodu rosnących przy budynku drzew. Zeschnięcie gruntu pod jednym końcem budynku, przy którym rosły drzewa, doprowadziło do bardzo dużych spękań ścian. Rozwartość największych szczelin w murach wyniosła 11 mm. Przed wzmocnieniem zlikwidowano przyczynę uszkodzeń (wycięto drzewa) i wzmocniono budynek ściągami.
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.