Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Głowica do nanoszenia mieszanki elastomerowej na taśmę w linii technologicznej
PL
W Instytucie Technologii Eksploatacji została zaprojektowana i wykonana prototypowa głowica dozująca elastomery termoplastyczne w specjalnie zaprojektowanej linii technologicznej, wytwarzającej kompozyty tkaninowo-elastomerowe. Głowica umożliwia dozowanie elastomeru na przemieszczający się materiał, wyrównywanie naniesionej warstwy lub tworzenie warstw nieciągłych - przepuszczalnych dla pary wodnej lub powietrza. W urządzeniu zastosowano ogrzewanie dozowanego medium za pomocą olejowego przewodu grzewczego lub elektrycznych elementów grzejnych z regulacją temperatury. Opracowana konstrukcja zapewnia możliwość zmiany kierunku przepływu podłoża w linii technologicznej, precyzyjną regulację grubości warstwy, automatyczną realizację ruchów ustawczych i serwisowych oraz bezpieczną obsługę. Firma BOCHEMIA, wykorzystując głowicę w zbudowanej w ramach realizowanego projektu linii technologicznej, opracowała innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii wytwarzania wielofunkcyjnych kompozytów zawierających innowacyjne materiały wykazujące właściwości absorbujące energię, umożliwiające tłumienie uderzeń oraz właściwości wodoszczelne, grzybobójcze i bakteriobójcze.
EN
The prototype of a dispensing head of thermoplastic elastomers was designed and construct-ed at the Institute for Sustainable Technologies for a purpose-built manufacturing line for producing textile-elastomer composite glues. The elastomer dispensing head enables the transfer of the elastomer onto the moving material; it evens out the applied layer or creates discontinuous layers which are permeable for water vapour or air. The device heats the medium being dispensed using an oil heated conduit or electric heating elements with temperature control. This design is capable of changing the flow direction of the substrate in the manufacturing line, regulating a precise layer thickness, automatically executing setup and maintenance, and safe handling. Using the dispensing head constructed as part of project developing the manufacturing, the BOCHEMIA company has developed innovative solutions for manufacturing technologies of multifunctional composites of innovative materials which exhibit the following properties: energy absorbing (which provided impact absorption properties), fungicidal, and bactericidal.
PL
Podstawową funkcją płynowskazu jest wizualizacja poziomu cieczy znajdującej się w zamkniętym zbiorniku. W miarę rozwoju technik automatycznej regulacji, diagnostyki oraz inteligentnych zabezpieczeń, płynowskazy spełniają coraz więcej funkcji dzięki wbudowywanym układom pomiaru lub identyfikacji granicznych wartości wybranych parametrów cieczy znajdującej się w zbiorniku. Koncentracja kilku wariantowo realizowanych funkcji w jednym elemencie o sparametryzowanych, stałych warunkach zabudowy jest korzystna głównie ze względu na możliwość uproszczenia i standaryzacji konstrukcji zbiorników i instalacji hydraulicznych. W pracy opisano przebieg i rezultaty prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest opracowanie i wdrażanie kolejnych rozwiązań składających się na typoszereg wielofunkcyjnych płynowskazów przeznaczonych do zaawansowanych układów hydrauliki siłowej. Przedmiotem opisanych prac są płynowskazy z elektryczną sygnalizacją poziomu cieczy oraz przekroczenia dopuszczalnej wartości temperatury. Zadaniem autorów było opracowanie konstrukcji, technologii wykonania oraz przeprowadzenie badań szczelności i działania elektrycznych układów sygnalizacyjnych.
EN
The basic function of the liquid level indicator is to visualize the liquid level in a closed container. As the techniques of automatic regulation, diagnostics, and intelligent protection have developed liquid level indicators to meet more and more functions, thanks to builtin measurement systems or the identification of limit values of selected parameters of liquid contained in the tank. Concentration of several variant functions in one element with parameterized, fixed building conditions is beneficial mainly due to the possibility of the simplification and standardization of the construction of tanks and hydraulic installations. The work describes the course and results of research and development works, the effect of which is the development and implementation of further solutions that make up the series of multifunction liquid level gauges designed for advanced power hydraulic systems. The task of the authors was to develop the construction, manufacturing technology, and the operation of electrical signalling systems and to conduct leak tests.
3
Content available remote A comparative study of the mechanical properties of a construction tool handle
EN
The article presents a method and the results of a comparative study related to the mechanical properties of a construction manual tool handle, namely, the mason trowel. The study was conducted on behalf of Comensal, a tool manufacturer, and it was a part of the process to improve and modernize the construction and manufacturing technology of the product. In the study, strength tests were conducted for three different constructions of the handles, which were made of different materials, and for the connections between the handles and the working plate of the tool. The results of the study and the manufacturer’s information on the production cost and manufacturing conditions became the basis in the decision making process to implement the most advantageous solution and to purchase appropriate manufacturing equipment.
PL
W artykule przestawiono metodykę oraz wyniki badań porównawczych właściwości mechanicznych uchwytów rękojeści ręcznego narzędzia budowlanego - packi tynkarskiej. Badania wykonane na zlecenie firmy Comensal - producenta narzędzi, były częścią procesu doskonalenia i modernizacji konstrukcji i technologii wytwarzania produktu. Przeprowadzono badania wytrzymałościowe trzech różnych konstrukcji uchwytu wykonanych z różnych materiałów oraz wytrzymałości ich połączenia z płytką roboczą narzędzia. Wyniki badań oraz posiadane przez producenta dane dotyczące kosztów i warunków wytwarzania, stały się podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu najbardziej korzystnego rozwiązania i zakupie odpowiedniego wyposażenia technologicznego.
EN
The article presents the structure of a system designed to test heat pumps with heating power of up to 12 kW and recuperators with air streams of up to 700 m3 /h. The system’s design is based on appropriate thermal calculations and provides for testing a variety of heating equipment including heat pumps and recuperators in line with applicable standards, mainly for single-family dwellings. Parameters and the assumed method of controlling the system’s operation allow for regulatory testing and research and development to test the design and functional properties of the equipment.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu badawczego przeznaczonego do badania pomp ciepła o mocy grzewczej do 12 kW i rekuperatorów o strumieniu powietrza do 700 m3 /h. Struktura systemu została opracowana na podstawie odpowiednich obliczeń cieplnych i zapewnia możliwość testowania, zgodnie z obowiązującymi normami, różnych wariantów urządzeń grzewczych z pompami ciepła i rekuperatorów przeznaczonych głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Parametry i zakładany sposób sterowania pracą układu umożliwiają realizację badań normatywnych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania konstrukcji i właściwości funkcjonalnych urządzeń.
EN
Volatile organic compounds (VOC) released into the air contribute to adverse climate changes, discomfort, and harmful effects on the human body. Principal sources of VOC emissions are industrial processes and, in the case of rooms for human residence, building materials and indoor furnishings. VOC emissions are monitored and restricted in line with legislation prevailing in the European Union and most countries of the world. The chamber method is used to measure noxious substance emissions from building materials and indoor furnishings. The paper analyses the impact of regulatory requirements concerning emission test parameters and apparatus on technical solutions as part of air preparation assemblies and emission measurement chambers. The design of a 0.225 m3 steel chamber is presented, which was developed by our Institute based on our experience in the design and construction of similar apparatus. Results of verification testing are described.
PL
Lotne związki organiczne (VOC) uwalniane do atmosfery są przyczyną niekorzystnych zmian klimatycznych oraz dyskomfortu i szkodliwego oddziaływania na organizm ludzki. Źródłem emisji VOC są głównie procesy przemysłowe, a w przypadku pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej i większości krajów świata emisja VOC jest monitorowana i ograniczana. Do oceny emisji substancji szkodliwych z materiałów budowlanych i elementów wyposażenia budynków stosowana jest metoda komorowa. W artykule przedstawiono analizę wpływu wymagań normatywnych dotyczących parametrów testów emisyjnych i aparatury do ich realizacji na rozwiązania techniczne zespołów przygotowania atmosfery i komór badawczych do pomiaru emisji. Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne komory stalowej o pojemności 0,225 m3 opracowane przez autorów artykułu na podstawie dotychczasowych doświadczeń w projektowaniu i budowie aparatury o podobnym zastosowaniu. Zamieszczono fotografie wykonanego zestawu pomiarowego i opisano wyniki badań weryfikacyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.