Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal bainityczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Computer system for the design of technology of the manufacturing of pearlitic and bainitic rails was presented in this paper. The system consists of the FEM simulation module of thermal–mechanical phenomena and microstructure evolution during hot rolling integrated with the module of phase transformation occurring during cooling. Model parameters were identified based on dilatometric tests. Physical simulations, including Gleeble tests, were used for validation and verification of the models. In the case of pearlitic steels, the process of subsequent immersions of the rail head in the polymer solution was numerically simulated. The objective function in the optimization procedure was composed of minimum interlamellar spacing and maximum hardness. Cooling in the air at a cooling bed was simulated for the bainitic steel rails and mechanical properties were predicted. The obtained results allowed us to formulate technological guidelines for the process of accelerated cooling of rails.
PL
Celem pracy była analiza struktury, zmian składu chemicznego oraz twardości złączy jednoimiennych ze stali 7CrMoVTiB10-10 uzyskanych w wyniku spawania wiązką lasera CO2, poddanych obróbce cieplnej – wyżarzaniu w temperaturze 755°C przez 0,5 h, 1 h oraz 2 h. Badania mikroskopowe przeprowadzono za pomocą: mikroskopii świetlnej i elektronowej skaningowej. Materiał badawczy poddano jakościowej i ilościowej analizie składu chemicznego stosując technikę EDS, której celem było określenie rozkładu poszczególnych pierwiastków w złączu i w ujawnionych wydzieleniach. Ponadto określono zmiany twardości na przekroju złączy. Badania wykazały uzyskanie złączy o jednorodnym składzie chemicznym. Wykazano występowanie w złączach wydzieleń bogatych w tytan, mangan, wanad. Twardość w spoinie wynosiła ok. 400 HV1, a w SWC ok. 360 HV1. Zastosowanie obróbki cieplnej spowodowało spadek twardości spoiny do ok. 270 HV1.
EN
The paper presents results of the microstructure investigation, changes of chemical composition and hardness of the 7CrMoVTiB10-10 steel joints and their analyzes after heat treatment at 755°C for 0.5 h, 1 h, 2 h. The joints were performed with a CO2 laser. Microstructural research where carried out using light and scanning electron microscopy. The energy dispersive spectroscopy was applied to specify distribution of chemical elements in the welded joints and revealed precipitates. Moreover the hardness tests were determined in order to define change of hardness at the cross-section of the joints. Investigation shown homogenous chemical composition in the welds. In the joints the precipitates rich in Ti, Mn, and V were revealed. Hardness of the weld amounted 400 HV1, but of HAZ - 360 HV1. Heat treatment led to decreasing of the hardness of laser joints to about 270 HV1 .
PL
W artykule przeanalizowano wpływ rekalescencji (wydzielania ciepła utajonego przemian fazowych) na strukturę i właściwości mechaniczne stali bainitycznej z efektem TRIP. Bezpośrednim rezultatem występowania tego efektu, obserwowanym na krzywych chłodzenia stali, jest zmniejszenie szybkości chłodzenia. Efekt rekalescencji jest bezpośrednio związany z kinetyką przemiany bainitycznej i dlatego analizowano go pod kątem zależności od wielkości ziarna austenitu i szybkości chłodzenia. Stwierdzono, że kinetyka przemiany bainitycznej w badanej stali kontrolowana jest przez proces wzrostu pakietów listew ferrytu bainitycznego. Zatem rozrost ziarna austenitu poprzedzający przemianę, przyspiesza postęp tej przemiany i silnie wpływa na kształt rzeczywistych krzywych chłodzenia po jej zainicjowaniu. Wpływ szybkości chłodzenia na oddziaływanie efektu rekalescencji na strukturę i właściwości mechaniczne badano w trakcie chłodzenia prętów ze stali bainitycznej o zróżnicowanych średnicach. Ze wzrostem szybkości chłodzenia zakres temperatur, w którym zachodzi przemiana bainityczna przybliża się do temperatury Ms. Stwierdzono, że występowanie efektu rekalescencji ogranicza udział martenzytu tworzącego się w stali, jednak nie wykazano silnego wpływ tego efektu na właściwości mechaniczne.
EN
The paper is aimed at the characterisation of the influence of recalescence effect on the structure and mechanical properties of TRIP assisted bainitic steels. A direct result of this effect occurrence is a significant decrease of cooling rate once it is started as a result of bainitic transformation. The influence of recalescence effect on structure and properties was analysed in terms of austenite grain size and cooling rate. It was found out that the kinetics of bainitic transformation is controlled by the growth of bainitic ferrite packets. As a result, the kinetics are faster as austenite grain size is larger. This also has an impact on the recalescence effect. The influence of the cooling rate on the recalescence effect was investigated by cooling rods of different diameters from different austenitizing temperatures. It was found out that increasing cooling rate the temperature range of bainitic transformation shifts towards Ms temperature. The recalescence effect was found to lower the volume fraction of martensite in the steel’s structure. However, its influence on the mechanical properties was not significant.
EN
In order to increase security of the country in the field of new materials and technologies and research methods were developed, patented and implemented: austenitic steel X02CrNiMoMnN21-16-5-4 with electrodes for welding of steel and high-strength bainitic steel 10GHMBA-E620T. The author developed a theoretical and technological basis for the design of marine constructional-ballistic shields, which has implemented a pilot scale and technical support. In addition, he developed an original method for testing ballistic shields and unified position to the research, which studied and co-patented.
PL
Dla wzrostu bezpieczeństwa kraju w zakresie nowych materiałów i technologii oraz metod badawczych opracowano, opatentowano i wdrożono: stal austenityczną X02CrNiMoMnN21-16-5-4 wraz z elektrodami do spawania tej stali oraz wysokowytrzymałą stal bainityczną gat. 10GHMBA-E620T. Autor opracował teoretyczne i technologiczne podstawy projektowania okrętowych osłon konstrukcyjno-balistycznych, które wdrożył w skali półtechnicznej i technicznej. Ponadto opracował oryginalną metodę badania odporności balistycznej osłon oraz zunifikowane stanowisko do badań, które przebadał i współopatentował.
PL
W artykule przedstawiona została analiza skojarzenia ślizgowego w różnych warunkach eksploatacji. W pracy przedstawiono wpływ prędkości oraz obciążenia na zużycie i współczynnik tarcia, stali o strukturze bainitycznej w skojarzeniu ślizgowym oraz graficzną interpretację wyników badań na podstawie uzyskanych rezultatów z przeprowadzonych badań doświadczalnych i metalograficznych.
EN
The article presented an analysis of the sliding contact in different operating conditions. In this work showed the influence of speed and load on the wear and friction coefficient of steel with bainitic structure in sliding contact and graphical interpretation of the test results on the basis of the results obtained from the research and metallographic examination.
PL
Głównym celem pracy było zbadanie wpływu morfologii bainitu na wybrane właściwości stali AHSS, w tym odporności na ścieranie. Motywacją do podjęcia pracy była potrzeba zbadania przemiany bainitycznej zachodzącej w badanych stalach w warunkach izotermicznych, co ma szczególne znaczenie w technologii wytwarzania np. stali TRIP. Zbadano przebieg przemiany bainitycznej wybranych stali w warunkach izotermicznych. Na podstawie wyników badań dylatometrycznych i mikrostruktury opracowano wykresy TTT dla przemiany bainitycznej. Przeprowadzone badania ścieralności wykazały, że doświadczalna, bainityczna stal na szyny charakteryzuje się półtora raza większą odpornością na ścieranie w porównaniu do konwencjonalnej stali szynowej 900A. Zbadanie wysokotemperaturowych właściwości stali pozwoliło określić skłonność do tworzenia pęknięć, a tym samych określić podatność tych stali do spawania.
EN
The main aim of the work was to investigate the influence of bainite morphology on some properties of AHSS steels, including wear resistance. The motivation for the work was the need to study bainitic transformation under isothermal conditions, what is of particular importance in the manufacturing technology of e.g. TRIP steels. The bainitic transformation in some steels under isothermal conditions was investigated. The data obtained from dilatometric tests analysis and metallographic investigations were used to create TTT diagrams for bainitic transformation. The performed wear resistance tests have shown that experimental bainitic rail steel has revealed one and a half better wear resistance in comparison to conventional 900A steel for rails. Investigation of high temperature properties made it possible to determine the steel’s tendency to cracking, i.e. their sensibility to welding.
EN
The paper deals with the analysis of the precipitation processes of carbo-nitrides in bainitic steels aimed at their effect on austenite microstructure evolution during thermomechanical processing and precipitation strengthening in bainitic ferrite. The commercial ThermoCalc and Prisma computer programs were used for this purpose. The investigated steels contained 0.1%C, 2%Mn, and varying content of Ti and Nb additions, including: 0.12%Ti, 0.18%Ti, 0.13%Ti + 0.035%Nb. The best effect in terms of austenite grain growth prevention and precipitation strengthening was found for the steel microalloyed with Ti alone in the amount of 0.18%.
PL
Artykuł dotyczy analizy procesów wydzielenia węglikoazotków w stalach bainitycznych wpływających na ewolucję mikrostruktury austenitu podczas obróbki cieplno-mechanicznej i umacniania wydzieleniowego ferrytu bainitycznego. Do realizacji tego celu wykorzystane zostały komercyjne programy komputerowe ThermoCalc i Prisma. Badane stale zawierały 0.1% C, 2% Mn i zmienną zawartość dodatków Ti i Nb, w tym: 0.12% Ti, 0.18% Ti, 0.13% Ti + 0.035% Nb. Najlepszy efekt w zakresie zapobiegania rozrostu ziarna austenitu i umacniania wydzieleniowego zaobserwowano dla stali mikrostopowej z dodatkiem tylko Ti w wysokości 0.18%.
EN
This paper presents the results of the investigation aimed at identification of the optimum conditions for obtaining the maximum volume fraction and stability of retained austenite against mechanical loading in commercial bainitic steel produced by Swiss Steel AG. The volume fraction and stability of this phase is crucial for achieving the advantageous effect of transformation induced plasticity caused by its transformation to martensite during deformation (TRIP effect). The investigation has shown that in order to achieve the optimal TRIP effect in the investigated steel, the decomposition of austenite into bainite should occur in the temperature range 430÷370°C. The range of temperatures of the bainitic transformation in case of continuous cooling of bars depends on their radius. For the smallest diameters, below 6 mm, the bainitic transformation start temperature is close to Ms temperature. However, the occurrence of recalescence effect slows down the rate of cooling which prevents against the martensite formation.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było określenie optymalnych warunków dla uzyskania maksymalnej zawartości austenitu resztkowego oraz jego odpowiedniej stabilności na obciążenia mechaniczne w komercyjnej stali bainitycznej produkowanej przez firmę Swiss Steel AG. Udział oraz stabilność decyduje o korzystnym wpływie przemiany tej fazy indukowanej odkształceniem (z ang. efekt TRIP) na właściwości mechaniczne i użytkowe wyrobów stalowych. Badania pokazały, że dla optymalizacji efektu TRIP w badanej stali, przemiana fazowa austenitu w bainit powinna zachodzić przy temperaturach z przedziału 430÷370°C. Zakres temperatur, w których zachodzi przemiana bainityczna w warunkach ciągłego chłodzenia prętów zależy od średnicy pręta. Dla najmniejszych średnic, poniżej 6 mm, przemiana zachodzi z austenitu silnie przechłodzonego, zaś temperatura początku przemiany przybliża się do temperatury Ms. Jednak efekt rekalescencji zmniejsza szybkość spadku temperatury, co przeciwdziała tworzeniu się martenzytu w strukturze stali.
9
Content available remote Nowoczesne stale wysokowytrzymałe dla motoryzacji III generacji
PL
Wysokowytrzymałe stale dla motoryzacji I generacji (DP, TRIP, CP) są coraz częściej z powodzeniem stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach nadwozi samochodów. Elementy w strefie kontrolowanego zgniotu oraz o szczególnie skomplikowanym kształcie mogą być produkowane ze stali II generacji o najkorzystniejszym połączeniu wysokiej wytrzymałości i plastyczności (TWIP, TRIP, TRIPLEX), które obecnie znajdują się w początkowej fazie zastosowania przemysłowego. Najnowsze wymagania rynku motoryzacyjnego związane są z wytwarzaniem blach stalowych III generacji o balansie wytrzymałość – plastyczność pomiędzy I i II generacją stali dla motoryzacji, jednak przy koszcie jedynie nieznacznie przewyższającym koszt wytwarzania stali I generacji.
EN
Chemical composition of four medium-Mn steels containing a various Mn content (3 and 5%) have been proposed in the present work. The two steels are base steels whereas the other two contain Nb microaddition. Thermomechanical rolling tests of 3.3 mm sheets have been carried out using a semi-industrial hot strip rolling line. Detailed investigations of the identification of structural constituents using light microscopy and scanning electron microscopy techniques have been performed. X-ray method has been applied to determine an amount of retained austenite and its C content. Significant microstructural parameters were revealed using an EBSD technique. It was found that the Mn addition affects strongly a microstructure type, stability of retained austenite and mechanical properties determined with a static tensile test. The steels containing 3% Mn are characterized by a good combination of strength and ductility whereas the tensile strength up to 1300 MPa is possible to obtain for the higher Mn content steels.
PL
W pracy zaprojektowano cztery składy chemiczne stali średniomanganowych zawierających 3 i 5% Mn. Dwie stale to stale bazowe, a pozostałe dwie zawierają mikrododatek Nb. Przeprowadzono próby walcowania termomechanicznego taśm o grubości 3.3 mm, stosując półprzemysłową linię walcowania na gorąco. Przeprowadzono szczegółowe badania identyfikacji składników strukturalnych z zastosowaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Udział austenitu szczątkowego i stężenie C w tej fazie wyznaczono metodą rentgenowska. Metoda EBSD została użyta do ilościowego wyznaczenia istotnych parametrów mikrostrukturalnych. Stwierdzono, że dodatek Mn ma silny wpływ na rodzaj otrzymanej mikrostruktury, stabilizację austenitu szczątkowego oraz własności mechaniczne wyznaczone w statycznej próbie rozciągania. Stale zawierające 3% Mn charakteryzują się dobrym połączeniem wytrzymałości i plastyczności, a stale o wyższym stężeniu Mn pozwalają uzyskać wytrzymałość na rozciąganie do 1300 MPa.
EN
A dynamic development of steels for components for usc boilers used in fossil fired power plants creates new welding problems. Introduction of new combinations of alloying agents, which are used to improve mechanical properties, especially creep resistance, does not remain indifferent as to the weldability of the newest steels. Every new steel grade which will be used for pressure components in power plants boilers has to be precisely tested. The most important processes that require profound research are bending and welding. It is crucial to examine all new steel grades and use the knowledge to elaborate technologies which could be used during prefabrication and assembly of boiler installations. As an example 7CrMoVTiB10-10 also known as T/P24 is given.
PL
Dynamiczny rozwój stali stosowanych w energetyce na elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych stwarza nowe wyzwania spawalnicze. Wprowadzanie coraz to nowych kombinacji dodatków stopowych w celu osiągnięcia jak najlepszych właściwości mechanicznych w tym odporności na pełzanie nie pozostaje bez wpływu na spawalność nowych stali. Każda nowa stal, która zostaje zastosowana na elementy ciśnieniowe kotłów energetycznych musi przejść wiele prób, szczególnie jeśli chodzi o gięcie i spawanie aby możliwe było opracowanie technologii umożliwiających bezproblemowe wykonanie oraz montaż instalacji kotłowych. Przykładem takiej stali jest 7CrMoVTiB10-10 znana również jako T/P24.
PL
Celem pracy było zbudowanie komputerowej bazy danych, której podstawową treść stanowią wyniki badań dylatometrycznych przeprowadzonych w Instytucie Metalurgii Żelaza. Komputerowa baza danych została zbudowana w technologii Firebird. Przyjęto, że baza danych będzie miała charakter otwarty, tzn. opracowane oprogramowanie nie będzie ograniczać się wyłącznie do niskowęglowych stali bainitycznych, ale możliwe będzie rozszerzenie bazy na inne grupy stali. Baza w postaci elektronicznej może być rozpowszechniana na nośnikach elektronicznych i/lub może być udostępniana przez Internet (po umieszczeniu odpowiednich linków na stronie WWW).
EN
The purpose of the work was to build a computer database the basic content of which is the results of dilatometer tests carried out in the Institute for Ferrous Metallurgy. The computer database was built in the Firebird technology. It has been assumed that the database will be open, i.e. the developed software will not be limited exclusively to low-carbon bainitic steels, but the database can be extended to include other steel groups. The electronic database can be distributed on electronic carriers and/or made available through Internet (after relevant links are provided on website).
PL
Celem pracy było zbadanie stopnia niejednorodności fizycznej i chemicznej wlewków oraz wyznaczenie charakterystyk wysokotemperaturowych wysokowęglowych średniostopowych stali bainitycznych (NBA), odlewanych do wlewnic płaskich, w próżniowym piecu indukcyjnym.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania spoin stali 7CrMoVTiB10-10 stosowanej na ściany szczelne kotłów energetycznych na parametry nadkrytyczne. Ustalono, że pęknięcia powstają w procesie spawania ścian w wytwórni, w procesie montażu i rozruchu kotła oraz w czasie eksploatacji. Przedstawiono mechanizm pękania oraz sposoby unikania pęknięć w czasie spawania warsztatowego. Uniknięcie pęknięć powstałych w wyniku siarczkowej korozji naprężeniowej (SSC) i pęknięć powstających w czasie eksploatacji jest możliwe poprzez wysokotemperaturową obróbkę cieplną spoin. Żadne inne sposoby nie gwarantują bezawaryjnej pracy kotłów na parametry nadkrytyczne.
EN
The article presents the results of the research into the reasons of cracking in the welds metal of 7CrMoVTiB10-10 steel used in boilers’ membrane walls in supercritical conditions. Cracks are formed at three stages: in the welding of membrane walls in a production plant, during the site assembly process, and finally while commissioning and exploitation of the power plant boiler. The mechanism of cracking and the ways of avoiding cracks during workshop welding were presented. The research shows it is possible to avoid cracks caused by sulfide stress corrosion cracking (SCC) and cracks formed during exploitation after high-temperature heat treatment of welds. Any other methods do not guarantee failure-free exploitation of supercritical power plant boilers.
15
Content available remote Wpływ rodzaju spoiwa na strukturę i własności spoin stali 7CrMoVTiB10-10 (T24)
PL
Przedstawiono wyniki badań struktury i własności spoin wykonanych przy zastosowaniu różnych materiałów dodatkowych. Badania przeprowadzono na złączach doczołowych rur oraz złączach typu rura-płaskownik. Ściegi graniowe w złączach doczołowych rur wykonano spoiwem o strukturze austenitycznej EPRI P87 oraz spoiwem P 24-IG, natomiast złącza doczołowe rura-płaskownik wykonano automatycznie łukiem krytym spoiwem Union S P24 + topnik UV 305 i S1CrMo2 + topnik UV 305. Badania wykazały, że wykonanie przetopu spoiwem austenitycznym ERPI P87 daje lepszą jakość warstwy graniowej, bez obecności mikropęknięć gorących. Natomiast złącza typu rura-płaskownik, niezależnie od stosowanych materiałów dodatkowych, uzyskują wysokie własności wytrzymałościowe.
EN
It has been presented the results of investigations into the structure and properties of welds manufactured with application of various welding consumables. In the tests it was used pipe joints and those of the pipe-flat bar type. Root beads in the pipe joints were made with the use of EPRI P87 austenitic filler metal and with P 24-IG filler metal while the joints of the pipe-flat bar type were automatically submerged-arc welded with the use of the following consumable combinations: Union S P24 filler metal+ UV 305 flux and S1CrMo2 filler metal + UV 305 flux. The investigations have shown that root layers made with EPRI P87 austenitic filler metal are of better quality, without hot microcracks. However, the joints of the pipe-flat bar type, irrespective of applied consumables, achieve high mechanical properties.
PL
W pracy przeprowadzono analizę synergicznego oddziaływania składników stopowych na twardość niskowęglowych stali bainitycznych przeznaczonych dla motoryzacji. Analizę wykonano wykorzystując wyniki badań dylatometrycznych przeprowadzone w Istytucie Metalurgii Żelaza w ostatnich kilku latach i w ramach niniejszej pracy. Wyniki analizy regresji wielorakiej wykazały synergiczne oddziaływanie CrCu, CrMo, CrNiCu i CrNiMo.Wartość współczynnika korelacji wynosiła ok. 0,95.
EN
In the course of the work an analysis of synergic effect alloying elements on hardness of low carbon bainitic usels for automobile industry applications was carried ou The analysis was performed using the experimental dat gained during the dylatometric studies of phase transformations carried out in the Institute for Ferrous Metallurg in the last few years as well as during this work. The n sults of multiple regression analysis revealed the synergi effect of CrCu, CrMo, CrNiCu and CrNiMo on hardness t the steels. The regression coefficient was approx. 0.95.
17
Content available remote Odkuwki ze stali bainitycznych nowej generacji
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania stali bainitycznych nowej generacji do wytwarzania odkuwek na elementy złączne. Opisano podstawowe cechy morfologiczne struktury stali bainitycznych oraz właściwości tych stali. Opracowany został model reologiczny dla wybranego gatunku stali. Wykonano symulacje cyklu wytwarzania odkuwek na elementy złączne ze stali bainitycznych i oceniono podstawowe parametry poszczególnych procesów obróbki plastycznej w tym cyklu.
EN
Described are prospects of application of the new generation bainitic steel grades for connecting parts. Specified are basic morphology features and properties of these steel grades. Rheological model was developed for a selected steel grade. Simulation formulae were developed for production of the bainitic steel forgings designed for connecting elements and basic properties of particular plastic working processes in such a cycle were evaluated.
EN
The paper presents results of the influence of long term ageing at times up to 12 000 hours and the temperature of 580°C on the microstructure and mechanical properties of T24 steel. The research has been carried out on samples taken from a thin-walled pipe and included: microstructural investigations by means of TEM as well as the examination of mechanical properties (static tension test, measurements of hardness and impact strength). The examined steel in the as-received condition was characterized by a bainitic microstructure with properties meeting the standard requirements. Ageing of T24 steel at the temperature of 580°C and times up to 12 000 hours most of all contributed to: gradual disappearance of the lath bainite structure, the fall of dislocation density as well as the privileged precipitation of M6C carbides on grain boundaries, usually nearby the M23C6 carbides (Fig. 3, 4). Changes in the investigated steel microstructure contributed to a slight decrease in the strength properties (TS, YS, HV30) by 8÷12% and impact strength KV300/5 by around 20% (Fig. 4, 5).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu długotrwałego starzenia, do 12 000 godzin w temperaturze 580°C, na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali T24. Badania przeprowadzono na próbkach pobranych z cienkościennej rury. Wykonano badania mikrostrukturalne za pomocą TEM oraz badania własności mechanicznych (statyczna próba rozciągania, pomiar twardości i udarności). Wykazano, że badana stal T24 w stanie wyjściowym charakteryzowała się mikrostrukturą bainityczną o wymaganych przez normę własnościach. Starzenie stali T24 w temperaturze 580°C i czasie do 12 000 godzin przyczyniło się do stopniowego zaniku listwowej struktury bainitycznej, spadku gęstości dyslokacji oraz uprzywilejowanego wydzielania węglików M6C po granicach ziaren, zazwyczaj w pobliżu węglików M23C6 (rys. 3, 4). Zmiany mikrostruktury badanej stali spowodowały niewielkie obniżenie własności wytrzymałościowych (TS, YS, HV30) o 8÷12% i udarności KV300/5 o około 20% (rys. 4, 5).
19
Content available remote Właściwości połączeń spawanych stali bainitycznej 7CrMoVTiB10-10
PL
Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych stali żarowytrzymałej niskostopowej nowej generacji T24 (7CrMoVTiB10-10). Ustalono, że zastosowane różne warianty spawania nie wpływają istotnie na zmiany udarności i twardości spoin. Udarność spoin jest niższa od wymaganego minimum, natomiast twardość większa od dopuszczalnej 350 HV 10. Aby spełnić wymagania normy należy złącza spawane rur o grubości 11 mm poddać obróbce cieplnej po spawaniu. Ponadto wykazano, że liniowe wskazania na krawędzi spoin obserwowane podczas badań magnetycznych i interpretowane jako pęknięcia, nie są niezgodnościami spawalniczymi. Liniowe wskazania są wynikiem zmian pola magnetycznego w ostrym przejściu spoiny do materiału spawanego.
EN
Results of tests of welded joints of a new generation low-alloy creep-resistant steel of the T24 (7CrMoVTiB10-10) type were presented. It was found that different welding versions used did not influence considerably on changes of impact resistance and hardness of welds. Impact resistance of welds is lower than the required minimum while hardness in higher than that allowable 350 HV 10. To meet requirements of the standard, welded joints of pipes of the thickness of 11 mm should be submitted to postweld treatment. Moreover, it was demonstrated that line indications on a toe of welds observed during magnetic inspections and interpreter as cracks were not welding incompatibilities. Lin indications results from changes of magnetic field in rapid transition of a fusion weld to the material being welded.
PL
Celem pracy było opracowanie nowej metody badania kinetyki i mechanizmów przemian fazowych w stalach maraging i wysokowęglowych stalach bainitycznych, zachodzących w trakcie procesów obróbki cieplnej przy użyciu spektroskopii fotoemisyjnej (XPS) oraz mikroskopu sił atomowych (AFM).
EN
The purpose of the work was to develop a new method for investigation of kinetics and mechanisms of phase transformations in maraging steels and high-carbon bainitic steels that occur during the heat treatment using photoemission spectroscopy (XPS) and atomic force microscope (AFM).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.