Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Influence of Printer Head Velocity on FDM Deposited Path Deformations
EN
Fused deposition modeling is a technology, which uses print head’s nozzle that is moved in three dimensions, during extraction of the filament material. The common issue is the fact, that the quality parameters of the deposited model are significantly influenced by the actual material’s flow rate. Although highest accuracy of the model should be obtained when the mass flow rate is directly proportional to an actual velocity of the printer’s head, the discrepancy between expected and real flow rate causes deformations and inaccuracies of the printed path. This phenomena is especially visible during acceleration and deceleration of the printhead. Development of commercially efficient measurement method may be used in software calibration of the material mass flow. In perspective, direct feedback control of material flow rate could increase correlation of quality and print time of deposited models that can lead to an FDM printing process enhancements and refinements in an efficient manner. The influence of the 3D printer’s head velocity on the width of the deposited path is studied using visual methods.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnej analizy wytrzymałościowej układu blokującego dodatkowego łącznika poprawiającego trwałość złącza meblowego oraz ograniczonej weryfikacji funkcjonalności prototypu technicznego tego układu wytworzonego w technologii druku 3D – SLS. Konstrukcja łącznika dodatkowego bazuje na modułach, których zależności geometryczne powodują zwiększanie jego średnicy w trakcie montażu szeroko stosowanego dwuwypustowego połączenia meblowego. W wyniku wprowadzonych zmian konstrukcyjnych uzyskano dodatkową siłę zapobiegającą utracie trwałości łączenia w zmiennych warunkach klimatycznych użytkowania mebla. Istotą prezentowanych wyników badań jest również wskazanie technologii spiekania proszków tworzyw sztucznych wiązką lasera jako możliwego końcowego sposobu wytwarzania gotowego produktu w postaci układu multibody w ustawieniu wstępnie zmontowanym.
EN
The paper presents a preliminary strength analysis of an additional mechanical connector that improves the durability of a furniture joint locking system. Limited functional verification of a prototype was made by using 3D printing technology SLS. The construction of the additional connector was based on modules which increase diameter during the assembly of a widely used furniture connection. An additional force is obtained to prevent the loss of joint durability under changing climatic conditions of furniture usage. The essence of the presented research is also the indication of the SLS technology as a possible way of manufacturing the final product in the form of a multibody system in a pre-assembled configuration.
EN
The aim of this publication is to present practical application of the R. Kolman’s quality rating method used in the evaluation of aluminium alloys. The results of studies of the mechanical and physical properties of the three selected test materials are discussed. To find the best material, the quality level of each of the tested materials was assessed using quality ratings proposed by R. Kolman. The results of the conducted analysis have proved that the best material was an AKII MM alloy, i.e. a casting AK11 aluminium alloy from the 4XXX series.
EN
Plastic consolidation of highly fragmented materials is a cost-effective way to recover aluminum alloys. In this process, metal in the form of chips, powders, or ribbons omits the melting step that is typical for conventional scrap recycling; by that, it significantly reduces both energy expenses and material losses. By reducing the number of operations, the cost of labor and expenditures on environmental protection can be decreased. In addition, the solid bonding of metals in highly dispersed forms allows us to create heterogeneous structures that could be difficult to obtain in traditional processes. In the present study, the influence of the addition of Cu powder (99.7 wt.%) on the bonding quality of aluminum powder (99.7 wt.%) during hot extrusion is being examined. The examined materials contained aluminum powder with the addition of 5 wt.% of Cu powder. The mixture of these powders were cold compacted to produce an 80-mm-long charge for the extrusion process. Plastic consolidation was conducted at three different temperatures: 300°, 350°, and 400°C. As a result, rods 8 mm in diameter were obtained. Mechanical tests combined with microstructure observations and electrical conductivity tests were performed for the as-extruded materials.
PL
Konsolidacja plastyczna silnie rozdrobnionych form materiałów jest ekonomicznie opłacalnym sposobem odzysku stopów aluminium. W procesie tym pomija się etap topienia, który jest integralną częścią recyklingu konwencjonalnego złomów metali takich jak wióry, proszki i taśmy. Umożliwia to znaczącą redukcję nakładów energetycznych oraz strat materiału. W wyniku zmniejszenia liczby operacji, koszty pracy oraz wydatki na ochronę środowiska mogą zostać znacznie zmniejszone. Dodatkowo konsolidacja plastyczna metali w stanie silnie rozproszonym pozwala uzyskać heterogeniczną strukturę, która może być trudna do otrzymania w tradycyjnych procesach. W niniejszej pracy badano jakość połączenia proszku Al z proszkiem Cu podczas wyciskania na gorąco (proszek Al i 5 wag.% proszku Cu). Wstępnie zagęszczony na zimno wsad o długości 80 mm wyciśnięto w trzech temperaturach: 350°C, 400°C, 450°C. W wyniku konsolidacji plastycznej otrzymano pręty o średnicy 8 mm. Dokonano obserwacji ich mikrostruktury, określono własności mechaniczne z próby jednoosiowego rozciągania oraz przeprowadzono pomiar przewodności elektrycznej.
PL
Przedstawiono wyniki badania prętów otrzymanych w procesie wyciskania współbieżnego z wiórów stopu AlSi11 pozostałych po procesie toczenia. Określono własności mechaniczne podczas jednoosiowej próby rozciągania oraz pomiaru twardości metodą Vickersa. Zbadano wpływ warunków starzenia na własności mechaniczne.
EN
The paper presents study results on AlSi11 alloy, which was obtained by extruding chips obtained from turning process. Mechanical properties from uniaxial tensile test and Vickers hardness test were determined. The influence of aging conditions on mechanical properties was invetsigated.
6
Content available remote Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
PL
Przeanalizowano krajowy rynek wyrobów aluminiowych i kierunki ich eksportu. Skupiono się również na tym, w jaki sposób kształtuje się wymiana półproduktów i produktów aluminiowych na linii Polska–reszta świata (głównie kraje UE), a także zidentyfikowano problemy, z którymi zmaga się obecnie ten sektor gospodarki.
EN
The article analyzes the domestic market of aluminum products and directions of their exports. The focus was also on that, how to shape the exchange of semi-finished aluminum and aluminum products on the line Poland - the rest of the world (mainly EU countries) and identified the problems that currently faces this economic sector.
7
Content available remote Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
PL
Przeanalizowano ceny na światowym rynku aluminium w XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem pięciu ostatnich lat. Zidentyfikowano czynniki mające wpływ na kształtowanie się tych cen, a także na krótko- i długoterminowe prognozy cen aluminium na światowych rynkach, w tym na giełdzie London Metal Exchange.
EN
The article analyzes world prices on the aluminum market in the 20th and 21st centuries, with particular attention to the last five years. The factors influencing the price of this metal have been identified, as well as the factors that influence the short and long term aluminum price forecasts in the world markets, including the London Metal Exchange.
8
Content available remote Strength Analysis of Leveling System With Non-Self-Locking Thread
EN
This paper presents a partial analysis concerning the possibility of using multiple non-selflocking threads in self-adjusting leveling system. Self-adjusting allows for new functionality that facilitates the leveling and assembling long furniture sets. The paper includes static linear analysis of the master module in the form of a screw-nut assembly with castellated bushing using the finite element method and a referenced strength test on the prototype secrete design SLS 3D printing technology. The research was conducted in cooperation with the furniture industry.
PL
Obecnie system i podejście procesowe są wymieniane jako jedne z 8 elementów zarządzania jakością w normie ISO 9001. Przedsiębiorstwo, które było obiektem badań, jest firmą produkcyjną usytuowaną w centralnej Polsce, która produkuje maszyny o małej seryjności, ale dużej złożoności. W badanym przedsiębiorstwie można wyróżnić standardowo 3 rodzaje procesów: główne, pomocnicze i zarządzania. Zaprezentowane przedsiębiorstwo jest przykładem, gdzie zarządzanie procesami przebiega sprawnie, nie może ono jednak istnieć bez normy oraz procedur ich opisujących.
EN
Currently, the system and process approach is listed as one of eight quality management principles of ISO 9001. The company, which has been the subject of research is a manufacturing company located in the middle of central Poland, which produces machines with low seriality, but a large complexity. In these companies can be divided into 3 types of standard processes: the mai, auxiliary and management. The audited company is an example of pro- active in this field, where management processes run smoothly, but it can not exist without standards and procedures describing all these principles.
PL
Autorzy artykułu dokonali porównania kosztów zabezpieczenia ponoszonych przez nabywców wybranych rodzajów barierowych opcji kupna z kosztami wynikającymi z zajęcia długiej pozycji w opcjach standardowych typu call. Na podstawie obliczonych wartości premii opcyjnych zaproponowano przykładowe strategie, które pozwoliły na porównanie skuteczności wykorzystania różnych rodzajów opcji w zabezpieczaniu się przed zmiennością cen wybranego paliwa silnikowego (oleju napędowego). W realizacji celu głównego oparto się na danych dotyczących cen polskich paliw silnikowych w okresie od czerwca 2014 roku do maja 2015 roku. Wartości opcji zostały wyliczone przy użyciu pakietu matematycznego MATHEMATICA, a porównania strategii dokonano dzięki programowi Microsoft Excel.
EN
The authors compared the hedging costs that are paid by the purchasers of different kinds of barrier call option with the costs that pay a buyer in call standard options. There also were proposed examples of strategies that allowed to compare the effectiveness of using different types of options in hedging the price volatility of motor fuel (diesel). In the article was used data relating to Polish prices of motor fuels in the period from June 2014 to May 2015 year. Option values were calculated using a mathematical packages MATHEMATICA and Microsoft Excel 2007.
PL
Sektor energetyczny stanowiący podstawę stabilności i rozwoju gospodarczego narażony jest na wiele czynników, określanych jako ryzyko. W ostatnich latach do ich grona dołączyło tzw. ryzyko pogodowe. Jego źródłem są szybko postępujące zmiany klimatu, globalne ocieplenie i spowodowane nim anomalie pogodowe. Na ten rodzaj ryzyka bardzo mocno narażona jest cała branża energetyczna, a najbardziej ciepłownictwo. Zmiany klimatyczne spowodowane przede wszystkim działalnością człowieka doprowadziły do: wzrostu temperatury na świecie, większej liczby i siły wszelkiego typu anomalii pogodowych, topnienia światowych lodów, oraz koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Wszystkie zmiany postępują coraz szybciej, stając się poważnym problemem ekonomicznym. W artykule zbadano wpływ postępujących zmian na działanie krajowego sektora energetycznego. W tym celu zrobiono serię obliczeń. Otrzymane wyniki pokazały bardzo silną zależność pomiędzy średnią temperaturą zimowych, grzewczych miesięcy, a zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz średnią temperaturą, a krajowymi przychodami ze sprzedaży ciepła, dając podstawę do stwierdzenia, że branża energetyczna w Polsce w istotny sposób zależy od temperatury powietrza. Przeprowadzone badania nie ukazały wpływu sumy opadów na sektor energetyczny. Następnie skupiono się na ukazaniu wpływu temperatury i sumy opadów na działalność finansową najważniejszych podmiotów produkujących i dystrybuujących energię w Polsce, do których zalicza się: GK PGE, Tauron, EDF, GK Enea, GK Energa oraz ZE PAK. Z czego najbliżej przyjrzano się GK PGE, która skupia aż 47% rynku energii elektrycznej. Uzyskane wyniki pokazały bardzo silny wpływ temperatury na wskaźniki Ebit i Ebitdę obliczone dla Grupy Kapitałowej PGE. Przedstawione badania pozwoliły na stwierdzenie dużego wpływu temperatury na działalność finansową podmiotów branży energetycznej.
EN
The energy sector, which is the basis for stability and economic development is exposed to a number of factors, referred to as risks. One of them is weather risk which is caused by climate changes, global warming and weather anomalies. The energy sector, especially the heating sector is exposed to weather risk. Climate changes are mainly caused by human activity. The effects of these changes cause: global temperature increases, more and forces of all types of extreme weather, melting the world's ice, and the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. All changes are progressing faster and faster becoming a serious economic problem. At this paper was researched influence of climate change on energy sector in Poland. The results obtained showed a very strong correlation between the average temperature of the winter heating months, and the demand for electricity and the average temperature, and the national income from the sale of heat. It was found that the energy sector in Poland significantly depends on the air temperature. The study did not demonstrate the impact of rainfall on the energy sector. Then, focus on showing the effect of temperature and rainfall on the financial activities of key players producing and distributing energy in Poland, which include: GK PGE, Tauron, EDF, GK Enea, Energa Group and ZE PAK. Then, looked at the PGE Capital Group, which focuses as much as 47% of the electricity market. The results showed a very strong effect of temperature on indicators EBIT and EBITDA calculated for the PGE Capital Group. The studies have confirmed the large effect of temperature on the financial activities of the energy sector entities.
PL
Głównym celem pracy było znalezienie modelu wyceny derywatów pogodowych z funkcją wypłaty zależną od temperatury powietrza w Polsce. Zdecydowano się na analizę danych ze stacji meteorologicznej znajdującej się w porcie lotniczym Kraków-Balice. Analiza obejmuje lata 2004-2013. Przy opracowywaniu wzoru na średnią dzienną temperaturę, a także przy opisie dynamiki zmian temperatury, wykorzystano głównie rozwiązania zaproponowane przez P. Alatona, B. Djehiche’a i D. Stillbergera w 2002 roku. Wybór ten wydaje się słuszny, ze względu na podobny charakter warunków termicznych w Szwecji (lotnisko Bromma, którego dotyczy artykuł Alatona i in.) i w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o sezonowość temperatury, możliwość wyróżnienia czterech pór roku, a także zjawisko powrotu temperatury do średniej. Ostatnia z tych własności jest potwierdzeniem prawidłowości wyboru procesu Ornsteina-Uhlenbecka do opisu dynamiki zmian temperatury powietrza. Brakujące wartości zmiennych występujących we wzorach wyznaczono na podstawie analizy historycznej i przy wykorzystaniu znanych metod statystycznych. Szczegółowy przegląd modeli matematycznych, dokonany przez autorów artykułu, pozwolił na wybór i zastosowanie jednego z nich do wyceny opcji wystawianych na najpopularniejsze indeksy temperaturowe. Wykorzystano model oparty na konstrukcji równoważnej miary martyngałowej, która pozwala wyeliminować przy wycenie opcji pogodowych wpływ tzw. rynkowej ceny ryzyka. Wyznaczone w przykładzie praktycznym ceny opcji dotyczą miesięcy zimowych, w których konstrukcja indeksu pogodowego HDD przyjmuje prostszą postać.
EN
The main aim of this work was to find a weather derivatives pricing model with the function of payment depending on the air temperature in Poland. It was decided to analyze the data from the meteorological station located at the airport Krakow - Balice. The analysis covers the period 2004-2013. In developing the model for the average daily temperature as well as the description of the dynamics of changes in temperature used mainly solutions proposed by P. Alaton'a, B. and D. Djehiche Stillberger'a in 2002. This choice appears to be legitimate, due to the similar nature of the thermal conditions in Sweden (Bromma airport, which the article Alaton'a et al.) and Poland. It is primarily about the seasonality of temperature, the ability to distinguish the four seasons, and the phenomenon of the return temperature to medium. The latter property is a confirmation of the correctness of the selection process of Ornstein - Uhlenbeck to describe the dynamics of changes in air temperature. Missing values of the variables in the model were determined based on historical analysis and using the well-known statistical methods. A detailed review of mathematical models, made by the authors of the paper, allowed for the selection and use one of them to the valuation of options issued on the most popular indexes temperature. In the following study uses a model based on the construction of an equivalent martingale measure. Designated in a practical example the price of the option, refer to the winter months, in which the construction of weather index HDD takes a simpler form.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.