Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  źródła finansowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The efficiency of maintaining road pavements in good condition in Poland, and, in particular, maintaining their good technical condition, depends mainly on the availability of financial resources and conducting ongoing works related to road operation and maintenance. Selected European countries, including Poland, reactivated the concept of reconstruction and use of highway landing strips. Based on the analysis of the technical parameters of a newly built highway landing strip, this publication presents, using the finite element method (FEM), the verification of the technical parameter values potentially resulting from the maximum load caused by a C-130 Hercules aircraft.
EN
The article investigates the international experience of corporate financing, in particular, bank financing and its peculiarities in Ukraine. The analysis was carried out according to World Bank and Eurostat data and showed that in the highly developed countries of the world, which are part of the OECD and in most EU countries, corporations have broad opportunities for access to external sources of funding and actively use various instruments of bank financing of entrepreneurial activity. Therefore, a significant share of investments and working capital of enterprises is funded by banks. The opposite situation exists in developing countries and countries with transition economies, including Ukraine. Most of these countries have limited access to sources of external financing, difficulties in obtaining bank loans, and the share of investment and working capital funded by banks in these countries is low. In recent years, Ukraine has been faced with difficulties related to the political and economic situation in the country, which led to a deep economic crisis and a crisis in the national banking sector, which adversely affected businesses’ availability for bank financing. The article proposes the author's vision of prospective ways to increase the accessibility of bank lending to corporations in Ukraine, namely: macroeconomic stabilization in the country; stimulating monetary policy; development of state programs of financial support for entrepreneurship and business, as well as creation of favorable conditions for the functioning of powerful domestic and transnational banks in Ukraine; and the functioning of the Ukrainian banking system in a transparent and competitive environment of the modern globalized financial system.
PL
Artykuł poświęcony jest międzynarodowemu doświadczeniu finansowania biznesu korporacyjnego, a w szczególności finansowaniu bankowemu, jego specyfice w różnych krajach świata oraz cechom szczególnym na Ukrainie. Analiza przeprowadzona na podstawie danych Banku Światowego oraz Eurostatu pokazała, że w wysoko rozwiniętych krajach świata należących do OECD oraz w większości krajów UE biznes korporacyjny ma szerokie możliwości dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, aktywnie korzysta z różnych narzędzi finansowania bankowego działalności przedsiębiorczej, skutkiem czego jest znaczny udział inwestycji i środków obrotowych przedsiębiorstw, które finansowane są przez banki. Odwrotna sytuacja ukształtowała się w krajach rozwijających się oraz w krajach z gospodarką przejściową, do których należy także Ukraina. W większości tych krajów jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania zewnętrznego oraz istnieją trudności w uzyskiwaniu kredytów bankowych, a udział inwestycji i środków obrotowych finansowanych przez banki jest niewielki. Ukraińską specyfikę w ostatnich latach stanowią problemy związane z sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju, które doprowadziły do głębokiego kryzysu gospodarczego oraz do kryzysu w krajowym sektorze bankowym, co negatywnie wpłynęło na dostępność finansowania bankowego dla biznesu. W artykule zaproponowano autorskie spojrzenie na perspektywiczne drogi wzrostu dostępności kredytowania bankowego dla biznesu korporacyjnego, a w szczególności: stabilizacja makroekonomiczna w kraju; stymulująca polityka monetarna; rozwój państwowych programów wsparcia finansowego przedsiębiorczości i biznesu, a także stworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania na Ukrainie dużych banków krajowych i transnarodowych oraz do funkcjonowania krajowego systemu bankowego w przejrzystym i konkurencyjnym środowisku współczesnego, zglobalizowanego systemu finansowego.
PL
Innowacje wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz stanowią podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego. Przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują tę działalność innowacyjną, przeznaczając na ten cel określoną ilość nakładów. W artykule skoncentrowano się na identyfikacji czynników determinujących innowacyjność przedsiębiorstw ze szczególnym wskazaniem na grupę uwarunkowań finansowych. Przesłanką podjęcia takiego nurtu badań, była po pierwsze chęć weryfikacji tezy prekursora teorii innowacji, czyli J.A. Schumpetera (1960, p. 160), który uważał, że przedsiębiorca – innowator nie musi posiadać własnych środków finansowych, (…) musi wywrzeć na finansującym pozytywne wrażenie i przekonać go do finansowania innowacyjnego przedsięwzięcia (…), innowator, zostaje dłużnikiem, aby móc produkować (…), co stwarza możliwości wykorzystania środków pieniężnych, a po drugie odniesienie się do finansowych uwarunkowań prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.
EN
Innovations have an impact on the competitiveness of enterprises and constitute the basis for social and economic development. Enterprises are increasingly undertaking innovative activities and are allocating a specific amount of outlays for this purpose. In the herein paper, there is a concentration on the identification of factors determining the innovativeness of enterprises with particular mention of the group of financial conditioning. The premise for undertaking such an area of research was firstly the desire to verify the thesis of the precursor of the theory of innovation, namely J.A. Schumpeter (1960, p. 160), who opined that “an entrepreneur – innovator does not need to have his own financial resources, (…) He must make a positive impression on the financier and convince him to finance the innovative undertaking (…), the innovator becomes a debtor in order to be able to produce (…)”, which creates the possibility of availing of monetary funds, while on the other hand, referring to the financial conditioning of conducting innovative activities in enterprises in Poland.
4
PL
Artykuł obejmuje znaczenie rolnictwa w Polsce, jak również pojęcia rolnictwa i źródła finansowania proekologicznej produkcji rolnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono rolnictwo konwencjonalne i proekologiczne, przedstawiono jak wygląda produkcja rolnicza w Polsce oraz wymieniono źródła dofinansowania proekologicznej produkcji rolnej.
EN
The article shows the importance of polish agriculture, according to agriculture concept and sources of pro-ecological agricultural production's financing. Basing on the literature analysis, topic of conventional pro-ecological agriculture was discussed. The article also presents how does the agricultural production in Poland look like and what are the money sources of the pro-ecological agricultural production.
PL
W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów można się spodziewać, że środki publiczne na edukację odpadową zostaną zabezpieczone i udostępnione. Być może jeszcze w 2017 r. Uruchomienie zasobów pieniężnych Narodowego i Wojewódzkich FOŚiGW pozwoliłoby z kolei na synergię budżetów gminnych, powiatowych i funduszy prywatnych. Czy dojdzie zatem do przełomu w organizacji, prowadzeniu i finansowaniu edukacji odpadowej? I jakie źródła finansowania tej edukacji są dostępne obecnie, a jakie mogą pojawić się w przyszłości?
PL
Przedmiotem artykułu są przegląd i analiza przepisów prawa odnoszących się do likwidacji kopalń odkrywkowych i rekultywacji terenów po działalności górniczej. Przepisy wprowadzone przed kilkunastu laty, nie są satysfakcjonujące i mimo późniejszych nowelizacji wymagają doprecyzowania zarówno w warstwie formalnoprawnej; jak i co do sposobu zapewnienia środków finansowych na likwidację kopalń. Szczególną uwagę zwrócono na proces projektowania koncepcji likwidacji oraz na wybór kierunku i sposobu rekultywacji. Przeprowadzono analizę czynników wpływających na koszty likwidacji, podano sposób ich szacowania. Ocenie poddano zasady gwarancji środków finansowych na realizację przedsięwzięć likwidacyjnych. Przeanalizowano szczegółowo zasady obowiązującego obecnie funduszu likwidacji zakładu górniczego. Wynikiem prac są wnioski i postulaty ukierunkowane na usprawnienie procesu likwidacji kopalń odkrywkowych.
EN
This paper presents a review and analyses of legal regulations regarding closure of open-pit mines and recovery of land used previously for mining activities. Regulations introduced a dozen or so years ago cannot be considered satisfactory, even if subsequent amendments are taken into account. They require both more precision in some formal acts as well as clarity regarding sources of financing for closure expenditures. A special focus is given to processes of identification of closure general concept and to the one of selecting the final function of the reclaimed land. This is supplemented by a review of key factors determining closure costs and appropriate estimation methods. Finally, rules for providing financial coverage of these costs are given. Here the regulations regarding a mine closures sinking fund are scrutinized. This paper is concluded by recommendations aiming at making the process considered more capable.
Logistyka
|
2016
|
nr 3
121--128, CD1
PL
Operatorzy transportu ładunków chcąc działać według wytycznych Białej Księgi 2011 muszą rozwijać się w sposób zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność wdrożenia programu technicznej i technologicznej wymiany potencjału transportowego, który ma na celu minimalizację negatywnych skutków dla środowiska. Przedsiębiorstwa transportu regionalnego stają więc przed problemem polegającym na doborze sposobu finansowania działalności w taki sposób, aby wytworzyć produkcję transportową zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jednak trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw transportowych powoduje, że nie są one zdolne do osiągnięcia takiego poziomu akumulacji finansowej, który pozwolił by na sfinansowanie inwestycji zapewniających rozwój wymagany przez koncepcję zrównoważonego rozwoju. Dlatego też przedsiębiorstwa te zmuszone są do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
EN
Sustainable grow this widely accepted, one of the of European socio-economic policy directions. In the spirit of the concept of sustainable growth is also place for formula ting rules for the growth of a regional freight transport companies. Growth of requirements bound on operators of transport, is forcing the companies to perform their services move to implemental comprehensive program of technical and technological change of transport capacity, adapted to the requirements of sustainable growth, thus aiming to ensure an adequate level of mobile cargo, at the lowest possible environmental burden. However, the difficult financial situation of many transport companies means that they are notable to achieve this level of financial accumulation, which allows the financing of investment, which is required to ensure the sustainable development concept. Therefore, companies are forced to seek alternative sources of financing investment projects, such as leasing or venture capital.
PL
W artykule podjęto próbę skwantyfikowania kowenantów czyli szczególnych warunków programu emisji obligacji ograniczających ryzyko obligatariuszy. Rodzaj i charakter kowenantów uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak kondycja finansowa emitenta obligacji, ryzyko branży w której on funkcjonuje, ryzyko kraju czy też koniunktura gospodarcza. Najczęściej stosowane kowenanty odnoszą się do ograniczeń dotyczących płatności, zaciągania pożyczek, emisji kolejnych serii obligacji, zdarzeń kredytowych, utrzymania zysku na określonym poziomie i wypłaty dywidend. Odrębną grupę kowenantów stanowią ograniczenia dotyczące dysponowania majątkiem i zakresu realizowanych inwestycji oraz fuzji i przejęć, a także te związane z utrzymaniem ratingu. Przekonanie, że emisja obligacji jest jedną z łatwiejszych metod pozyskania finansowania w porównaniu do kredytu bankowego nie jest w pełni uzasadnione. Kowenanty mają niebagatelny wpływ na działalność emitenta. Niektóre kowenanty powodują utratę elastyczności funkcjonowania firmy oraz ograniczenie możliwości podejmowania efektywnych decyzji, co może zwiększyć ryzyko upadłości podmiotu. [...]
EN
In the article, the authors attempt to quantify the covenants, which are the special terms of the bond issuance programs, reducing a risk of the bondholders. The type and the character of the covenants depend on several circumstances like: financial situation of a bond issuer, industry risk, country risk or economic situation. The most common used covenants refer to several limitations like payments, taking out the loans, issuance of the next series of bonds, credit events, dividend payouts. The separate group of covenants are those which constitute a limitation of an assets disposal, a range of the investments, the mergers and acquisitions or those that refer to maintaining the rating. The belief that the bond issuance is the easiest way of rising the funds in comparison to a bank loan is not fully supported. The covenants have significant influence on a performance of a bond issuer. Some of the covenants cause losing a flexibility of a company and restrict a possibility of making the effective decisions which can lead to rising the risk of a bankruptcy. […]
PL
W artykule wyodrębniono kierunki, bariery oraz determinanty proekologicznej aktywności sektora MŚP, w zakresie poprawy efektywności energetycznej ich infrastruktury budowlanej oraz redukcji zużycia energii. Na podstawie przeprowadzonych badań w grupie przedsiębiorstw z sektora MŚP (celowy dobór próby) zagregowano: realizowane lub planowane inwestycje związane z redukcją energochłonności infrastruktury budowlanej oraz zmniejszeniem zużycia energii w procesach produkcyjnych/usługowych. Wskazano także mechanizmy finansowania zewnętrznego ww. działań.
EN
The article was isolated directions, barriers and determinants of pro-ecological activities of the SME sector, in improving the energy efficiency of their building infrastructure and reducing electricity consumption. Based on the study in a group of companies from the SME sector (sampling-cell) were aggregated: ongoing or planned projects connected with the reduction of energy consumption of the building infrastructure and reducing energy consumption. It also identified the mechanisms of external financing in/in action.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące czynników, które determinują skuteczne wdrażanie innowacji w organizacjach. Na podstawie analizy kwestionariuszy wywiadów przeprowadzonych z kadrą kierowniczą zostaną przedstawione między innymi takie zagadnienia, jak: schemat wprowadzania innowacji, źródła ich finansowania, dominująca strategia podczas wdrażania czy też główne techniki, które pozwalają na skuteczne przezwyciężanie oporu pracowników w obliczu planowanych zmian/innowacji.
EN
The article contains research results concerning factors that determine effective implementation of innovation in an organization. Based on the analysis of executive staff interview questionnaires, the following issues will be elaborated on: innovation implementation models and the sources of financing them, the prevailing strategy used during the implementation process, as well as the techniques which allow to overcome staff resistance successfully while scheduling.
PL
W artykule przedstawiono uporządkowany stan możliwych, obecnie występujących, źródeł finansowania działalności krajowych, postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP) zaadaptowanych w sposób klasyczny. Materiał zgromadzony w niniejszym artykule, może stanowić źródło informacji dla podmiotów fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które zarządzają, bądź w przyszłości są zainteresowane zarządzaniem POGP zaadaptowanymi w sposób klasyczny.
EN
This paper describes the underground post-mining facilities (UPF) (adapted in a classical way) and sources of LCA phases financing. LCA phases are planning the adaptation investments, implementation of the project, operation of the adapted UPF and improving works. The liquidation phase will not be considered. The paper can be a source of information for individuals, legal persons and organizational units, which manage or will manage national UPF adapted in a classical way.
PL
Przedmiotem opracowania są potencjalne źródła finansowania obszarów rozwojowych geodezji i kartografii, charakterystyka tych źródeł, podstawowe osie priorytetowe i cele szczegółowe związane z ich realizacją. Określono role i miejsce dyscypliny ,,geodezja i kartografia” w realizacji przedstawionych programów i strategii. Określono potencjalne obszary rozwojowe w geodezji i kartografii oraz zaproponowano program przedsięwzięć zmierzających do włączenia się dyscypliny geodezja i kartografia w realizację strategii oraz programów operacyjnych realizowanych na poziomie Unii Europejskiej oraz Polski.
EN
The subject of this work are potential sources of financing for the development areas of geodesy and cartography, description of these sources, priority axes and the specific goals associated with their implementation. There have been specified the roles and the position of the „geodesy and cartography” discipline in implementation of the programs and strategies presented. Additionally, there have been defined potential development areas of geodesy and cartography and a project of initiatives leading to incorporation of the geodesy and cartography discipline into UE and Polish operational programs has also been proposed.
EN
The engineering sector is the backbone of industrial production in Slovakia. In recent years this sector has experienced record lows and highs nearly simultaneously. In Slovakia, it represents a kind of mother industry. Production for automotive vehicles is the strongest branch of engineering manufacturing, followed by the production of electrical and optical equipment. In summary, there is a view that engineering businesses in Slovakia have weak capital strength and financing their development is very risky. It is therefore necessary to look for other sources of financing, which would offer these businesses a competitive edge in a market economy, while adhering to legal requirements. The aim of the authors is to determine, using mathematical and statistical methods, for funding opportunities that engineering companies in the Slovak Republic can take advantage of. This paper deals with the analysis of financial metrics for the period 2007-2013.
PL
Sektor inżynieryjny jest podstawą produkcji przemysłowej na Słowacji. W ostatnich latach sektor ten doświadczał niemal równocześnie rekordowych upadków i wzlotów. Na Słowacji sektor ten stanowi rodzaj przemysłu matki. Produkcja pojazdów samochodowych jest najsilniejszą gałęzią inżynierii produkcji, następnie wymienić należy produkcję urządzeń elektrycznych i optycznych. Podsumowując, istnieje pogląd, że firmy inżynieryjne na Słowacji mają słabą siłę kapitału i finansowanie ich rozwoju jest bardzo ryzykowne. Konieczne jest, zatem szukanie innych źródeł finansowania, które mogłyby zaoferować tym firmom przewagę konkurencyjną w gospodarce rynkowej, przy przestrzeganiu wymogów prawnych. Celem autorów jest określenie, za pomocą metod matematycznych i statystycznych, możliwości finansowania, które mogą wykorzystać firmy inżynieryjne w Republice Słowackiej. Niniejszy artykuł dotyczy analizy wskaźników finansowych w latach 2007-2013.
PL
W gospodarce wolnorynkowej występuje tendencja do koncentracji, podobna sytuacja występuje także w sektorze logistyki, gdzie powstaje coraz więcej centrów logistycznych. Rolą centrów logistycznych jest tworzenie wartości dodatkowej w przepływie dóbr, łagodzenie lub eliminowanie uciążliwości, jakie działalność logistyczna wywiera na otoczenie, a także wspieranie, a często inicjowanie pozytywnych tendencji i kierunków rozwoju działalności gospodarczej głównie (ale nie tylko) w obszarze logistyki. W wymiarze bliższym realiom gospodarczym centra logistyczne wpływają na wzrost sprawności i efektywności procesów logistycznych, poziom obsługi klienta, tworzenie wartości w łańcuchach dostaw oraz redukcję kosztów logistyki [Fechner, 2004].
EN
In the economy there is a tendency to concentrate, a similar situation also occurs in the logistics sector, where there are more and more logistics centers. The role of logistics centers is to create additional value in the flow of goods, alleviating or eliminating the nuisance that logistics activities have on the environment, and supporting, and often initiate positive trends and directions of development of economic activities especially (but not only) in the area of logistics. In terms of closer economic realities logistics centers helping to increase the efficiency and effectiveness of logistics processes, customer service, creating value in the supply chain and reduction of logistics costs [Fechner, 2004].
PL
[...]Celem artykułu jest przedstawienie głównych źródeł finansowania infrastruktury transportu samochodowego na poziomie lokalnym na przykładzie jednej z gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Analiza porównawcza została przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach budżetowych dla lat 2010-2014.[...]
EN
The basic transport network, which serves the transport needs of rural residents consists of municipal and county roads. It should be noted, however, that from the point of view of traffic density, despite their dominant share in the structure of roads in Poland, they are not too intensively used. For comparison, national roads, which in Poland are about 5 % of all roads, serve the vast majority of transportation needs. Highlighting the main sources of financing of road transport infrastructure in Poland, it is worth noting the expenses incurred for this purpose by the local (municipalities and counties), provincial governments and state. Expenditures incurred on road transport infrastructure may be of a current character linked with the maintenance of transport infrastructure and property (investment) associated with the modernization and construction of new road sections . Financing infrastructure of local roads (by the local governments and the counties) is commonly associated with its modernization. The development of municipal and county road network is also implemented by the provincial governments with the support of the Regional Operational Programmes and their own resources. Another source of financing the development of local roads in Poland is the state. An example can be the implemented, since 2008, the National Program of reconstruction of local roads. The essence of the program is the improvement of safety on local roads and a better connection to the national and provincial roads.
PL
W artykule poddano analizie wybrane spółki z sektora elektroenergetycznego funkcjonujące w USA i Polsce. Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej tych podmiotów pod kątem źródeł ich finansowania, uzyskiwanej rentowności oraz płynności finansowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że spółki amerykańskie stosują w praktyce bardziej agresywne strategie finansowania, w większym zakresie korzystając z dźwigni finansowej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce do finansowania majątku wykorzystują przeważnie kapitał własny, co wynika głównie z uwarunkowań prawnych oraz struktury właścicielskiej. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że takie czynniki jak: istniejący stan techniczny, polityka klimatyczna UE oraz rozwój energetyki rozproszonej, mogą spowodować zmianę obecnych strategii finansowania polskich przedsiębiorstw.
EN
The article shows the analysis of selected companies from the electric power industry in the USA and Poland. The purpose of this article is to assess the financial condition of these entities in terms of their sources of financing, profitability and liquidity. Based on the analysis it can be concluded that U.S. companies use in practice more aggressive strategies, to a greater extent by using financial leverage. Enterprises operating in Poland use mostly equity. It is mainly due to legislative framework and ownership structure. However, there is a high probability that factors such as: existing technical infrastructure, EU climate policy and the development of distributed energy, may change the current financing strategies of Polish companies.
EN
The research problem in this article is formulated as follows: which factors influence the changes in inventory levels in Polish mining enterprises, and what are the financial consequences of such changes? Based on the results of analyses conducted on vital changes affecting demand for hard coal, it may be necessary to implement certain changes (above others) in the structure of the sources of satisfying the energy needs of Poland, given price fluctuations in the global hard coal markets. However, the changes in the structure advance relatively slowly in light of the data presented; therefore, they are not the main reason for sales deterioration and stock accumulation. The main reason is increasing unit costs leading to a lack of price competitiveness when global coal prices fall below a certain level. The effects of an excess inventory level includes prolonging the inventory turnover cycle in days, decreasing the level of quick liquidity, and clearly decreasing operating cash flow. The enterprise also has to bear indirect inventoriable costs, losing the possibility of alternative use of the financial resources that are frozen in inventory, while searching for additional financing sources for the operating activities.
PL
W niniejszym artykule problem badawczy sformułowano następująco: Jakie czynniki wpływają na zmiany poziomu zapasów w polskich przedsiębiorstwach górniczych i jakie są finansowe konsekwencje tych zmian? Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz wśród istotnych zmian wpływających na zapotrzebowanie na węgiel kamienny można wskazać przede wszystkim zmiany w strukturze źródeł zaspokajania potrzeb energetycznych w Polsce oraz zmienność cen na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego. Przy czym pierwsze z wymienionych, w świetle przedstawionych danych, postępują stosunkowo wolno, nie są więc główną przyczyną pogorszenia zbytu i kumulacji zapasów. Do skutków nadmiernego poziomu zapasów należy zaliczyć: wydłużenie cyklu obrotowości zapasów w dniach, obniżenie poziomu płynności szybkiej oraz wyraźne zmniejszenie operacyjnych przepływów pieniężnych. Przedsiębiorstwo ponosi także pośrednie koszty utrzymania zapasów, tracąc możliwości alternatywnego wykorzystania środków zamrożonych w zapasach oraz poszukując dodatkowych źródeł finansowania działalności operacyjnej.
PL
Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój lokalnej infrastruktury powinny również służyć zwiększeniu atrakcyjności szeroko rozumianego środowiska inwestycyjnego, tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwojowi przedsiębiorczości. Ich głównym celem jest poprawa dostępu jednostek gospodarczych do źródeł finansowania. W artykule zaprezentowano wartość środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w województwie lubelskim. Ocena wykorzystania środków w sektorze MSP została sporządzona na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 254 podmiotach województwa lubelskiego. Przedstawiono charakter udzielonej podmiotom pomocy ze środków publicznych oraz subiektywne odczucia przedsiębiorców związane z dysponowaniem uzyskanymi środkami.
EN
European Union funds intended for the development of local infrastructure should also serve to increase the attractiveness of the wider (understood) investment environment, job creation and entrepreneurship. Their main purpose is to improve the access of economic entities to finance. The article presents the value of EU funding intended for SMEs enterprises in the Lubelskie Voivodship. Assessment the use of resources in the SME sector has been prepared based on surveys conducted in 254 subjects in the Lubelskie Voivodship. The article presented the support of public funds granted to operators, and subjective feelings of businessmen associated with the disposal of funds received.
PL
Artykuł omawia źródła finansowania inwestycji sprzyjających rozwojowi turystyki wiejskiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich. Identyfikuje zakres inwestycji jakie mogą być prowadzone w obszarze turystyki wiejskiej oraz wskazuje wybrane źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę turystyczną oraz rozwój zasobów ludzkich. Autorka wskazuje efekty wykorzystania funduszy UE w latach 2007-2013, główne obszary finansowania zrealizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i LGD „Partnerstwo Izerskie" oraz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska.
EN
The article tells about the sources of financing affecting to the development of rural tourism in Poland, with particular emphasis on European funds. It presents types of investment that can be realized out in the area of rural tourism and identifies the selected sources of investment in tourism infrastructure and human resources development. The author shows the effect of use EU founds in the period 2007-2013, the main funding areas implemented under the Regional Operational Programmes, the European Fund Polish Rural Development and LGD "Partnerstwo Izerskie" and NGOs in Lower Silesia.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.