Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szyna kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki drugiego etapu prac nad wpływem kształtu rolek prostownic na stan naprężeń własnych w szynach prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania obejmowały symulacje numeryczne procesu prostowania szyn z zastosowaniem nowego kalibrowania rolek prostownicy pionowej oraz poziomej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po prostowaniu w kolejnych rolkach obu prostownic, a także pomiary naprężeń własnych w szynach po operacji prostowania w warunkach przemysłowych. Badania wykonano na szynach typu 60E1 w gatunku R260. Uzyskano zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi symetrii stopki szyny, aż do średnich wartości 32 MPa tj. o ponad czterokrotnie mniej w stosunku do poziomu osiąganego przy użyciu tradycyjnej technologii.
EN
The paper presents the results of the second stage of work on the influence of the shape of straightening rollers on the state of residual stresses in rails, conducted as part of a project co-financed by the National Centre for Research and Development. The tests included numerical simulations of the rail straightening process using a new roll pass design of vertical and horizontal straightener rollers, determination of stress distribution maps in the rail after straightening in successive rollers of both straightening machines, as well as measurement of residual stresses in the rails after straightening operation in industrial conditions. The tests were carried out on R260 grade 60E1 rails. The reduction of tensile residual stresses in the centre of symmetry axis of the rail foot was obtained up to an average level of 32 MPa, i.e. by more than four times less in relation to the level achieved using traditional technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki trzeciego etapu prac nad wpływem nowego kalibrowania rolek prostownic na stan naprężeń własnych w szynach kolejowych prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania obejmowały symulacje numeryczne procesu prostowania szyn z zastosowaniem innowacyjnego kształtu rolek prostownicy pionowej oraz poziomej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po prostowaniu w kolejnych rolkach obu prostownic, a także pomiary naprężeń własnych w szynach po operacji prostowania w warunkach przemysłowych. Badania przeprowadzono na szynach o długości 120 metrów typu 60E1 w gatunku stali R260. Uzyskano znaczące zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi symetrii stopki szyny oraz w główce szyny w stosunku do poziomu określonego w normie EN 13674-1.
EN
In this paper the results of the third stage of works on the influence of the shape of straightening rollers on the state of residual stresses in railway rails conducted as part of a project co-financed by the National Centre for Research and Development are presented. The performed tests included numerical simulations of the straightening process of rails using a new roll pass design of vertical and horizontal straightener rollers, determination of stress distribution maps in the rail after straightening in successive rollers of both straightening machines, as well as measurements of residual stresses in rails after straightening operation in industrial conditions. The tests were carried out on 120 meters long rails type 60E1 in the R260 steel grade. Obtained the significant reduction of tensile residual stresses in the centre of symmetry axis of the rail foot as well as of the rail head in relation to the level specified in the standard EN 13674-1.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pierwszego etapu prac nad wpływem kształtu rolek prostownic na stan naprężeń własnych w szynach prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykonane badania obejmowały symulacje numeryczne procesu prostowania szyn z zastosowaniem nowego kalibrowania rolek prostownicy pionowej, wyznaczenie map rozkładu naprężeń w szynie po prostowaniu w kolejnych rolkach, pomiary naprężeń własnych w szynach po operacji prostowania w warunkach przemysłowych. Badania przeprowadzono na szynach typu 60E1 w gatunku R260. Uzyskano zmniejszenie naprężeń własnych rozciągających w środku osi symetrii stopki szyny o ponad 52% w stosunku do poziomu osiąganego.
EN
In this paper the results of the first stage of works on the influence of the shape of straightener rollers on the state of residual stresses in rails conducted as part of a project co-financed by the National Center for Research and Development are presented. The performed tests included numerical simulations of the straightening process of rails using a new roll pass design of vertical straightener rollers, determination of stress distribution maps in the rail after straightening in successive rolls, measurements of residual stresses in rails after straightening operation in industrial conditions. The tests were carried out on 60E1 rails in the R260 grade. The reduction of tensile residual stresses in the center of symmetry axis of the rail foot was obtained by over 52% in relation to the level achieved during straightening with the use of traditional rollers.
EN
The paper presents a method and the results of the CT test of the chead-check defect which commonly occurs in rails. It is one of the most dangerous defects which cause a rail discontinuity. The methods of simulation of the ultrasonic wave and projection possibilities of the real defect have been taken under consideration.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań metodą tomografii komputerowej wady typu head-check występującej powszechnie w torach eksploatowanych. Jest to jedna z najniebezpieczniejszych wad występujących w szynach kolejowych, która może doprowadzić do pęknięcia szyny. Omówiono także metody symulacji propagacji wiązki ultradźwiękowej oraz możliwości odwzorowania wady rzeczywistej w zależności od stosowanego oprogramowania symulacyjnego.
EN
An analytical introduction to rail grinding was presented in this paper where a newly-designed profile serves as the targeted ground profile to extend the rail's service life. A method for determining eliminated metal due to rail grinding is established as an initial consideration in the process of rail profile correction. The analytical model of material removal contains grinding wheel characteristics such as rotation speed, feeding speed, and applied pressure to the ground rail. The assumed coefficient in this model was fitted by a scratch test between a single abrasive grain and rail specimen. The sectional area s of removed metal can be used to estimate grinding capacity rather than the traditional grinding depth. An algorithm that generates personalized grinding patterns is proposed to arrange grinding wheel location and proper sequence. The whole procedure was indirectly validated in terms of grinding quality and rail profile error through rail grinding field data. A grinding pattern was generated by the proposed method that can effectively simulate the ground rail profile within a pre-determined tolerance. The area difference of predicted and target profiles was 13 mm2 (6.6%) and the experimental result was 12.2 mm2 at rail cross-section.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/C (oznaczenie wg GOST) stosowanej do walcowania kształtowników przeznaczonych na rynek rosyjski. Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego w zakresie temperatur walcowania na gorąco. Wykazano istotny wpływ parametrów cieplno - mechanicznych odkształcenia na poziom naprężenia uplastyczniającego badanej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of 09G2S/C (according to GOST) steel. In the research torsion plastometer was used in the range of hot rolling temperature. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range.
PL
Wielkość naprężeń własnych w szynach kolejowych jest istotna dla bezpiecznego transportu ludzi i towarów w istniejącym systemie infrastruktury. W artykule przedstawiono metodologię pomiaru naprężeń własnych, źródła naprężeń własnych oraz proces prostowania szyn kolejowych. Opisano wpływ różnych technik prostowania szyn w prostownicy poziomej na wielkość naprężeń własnych.
EN
The amount of residual stresses in the railway rails is relevant to safe transport of people and goods in existing infrastructure system. The methodology of residual stresses measurement, sources of residual stresses and straightening process of railway rails have been presented in the article. The influence of different straightening techniques of rails in horizontal straightener on the whole amount of residual stresses has been also described.
PL
W pracy przeprowadzono analizę stanu naprężeń i przemieszczeń szyny kolejowej jako przestrzennego modelu numerycznego w programie Autodesk Symulation Multiphysics. Analiza ta jest jedną z podstawowych prac nad badaniem tzw. efektu „head on web” w szynie. Zdefiniowanie podziału szyny na główkę i szyjkę pozwoliło na przeanalizowanie różnic pomiędzy wartościami przemieszczeń i naprężeń, określonymi w osi główki szyny i na dole główki. Porównania przeprowadzono dla kilku typów przekroi poprzecznych szyn, zarówno wykorzystywanych w Polsce jak i na świecie.
EN
The paper analyzes the state of stresses and rail displacements as spatial numerical model in the Autodesk Simulation Multiphysics. This analysis is one of the basic works on the study of the so-called „head on web” effect in the rail. Defining the division of rails on the head and neck allowed researcher to analyze the differences between the values of displacements and stresses that were defined in the axis of the rail head and in the bottom of rail head. The comparisons were carried out for several types of cross-sections of rails, used both in Poland and in the world.
10
Content available remote Pękanie szyn tramwajowych spawanych termitowo
PL
Dzisiaj tory kolejowe i tramwajowe wykonuje się jako bezstykowe. Odcinki szyn łączy się trwale spawając je na przykład termitowo. Stale stosowane na szyny należą do stali trudno spawalnych. Między innymi dlatego, pomimo dużego postępu w dziedzinie spawania termitowego, wciąż zdarzają się przypadki pękania szyn w czasie ich spawania lub podczas eksploatacji. W artykule omówiono jeden z takich przypadków pękania szyn tramwajowych. Autorzy podkreślają, że główną przyczyną powstawania pęknięć w obszarze szyjki szyny są naprężenia cieplne (spawalnicze). Zwracają również uwagę na to, że powstawaniu takich pęknięć sprzyjają, na przykład wtrącenia niemetaliczne i mała praca łamania. Na podstawie wyników badań wytrzymałościowych, mikrostrukturalnych i fraktograficznych oceniono stan szyn i przeprowadzono analizę pod kątem występujących pęknięć. Przed montażem szyn na torowisku nie są wymagane badania mikrostrukturalne i wytrzymałościowe mające na celu określenie ich właściwości w tym zakresie. Autorzy zwracają uwagę na konieczność podjęcia prac w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących badań i odbiorów torów tramwajowych.
EN
Nowadays, railway and tram rail tracks are made jointless. Rail segments are joined permanently, for example, by means of thermite welding. Steels out of which rails are made belong to the category of difficult-to-weld steels. That is one of the reasons why, despite major development in the realm of thermite welding, incidents of cracking in the course of welding or subsequent usage of the rails still occur. One of such incidents of tram rail cracking is discussed in the article. The authors stress that the main reason why cracks appear in the area of rail web is (welding) thermal stresses. They also point out that such factors as non-metallic inclusions and low impact strength are also conducive to the occurrence of cracks. On the basis of strength tests as well as micro-structural and fractographic examination, the condition of the rails was evaluated, and they were analysed for crack occurrence. Neither microstructural examination nor strength tests that would determine the relevant characteristics of the rails are needed prior to their assembly in the subgrade. The authors call attention to the necessity of taking actions in the realm of applicable provisions of law concerning examination, testing and commissioning of tram rails.
EN
Modernization ways of the information-diagnostic system on the Lviv magnetic testing carriage #442 are considered. For testing railway this carriage uses Magnetic Flux Leakage (MFL) method which has several advantages over widely used ultrasonic method. MFL is used in the UK, Iran, the US and former Soviet Union. According to the report, magnetic system of the carriage (which is highly cumbersome and energy consuming) should be completely replaced with powerful permanent magnets. One-component receiving system (based on integrated induction sensors) should be replaced with a three-component system which is based on Hall's sensors. New hardware and software parts of the diagnostic system also should be developed for collection, transmission and analysis of testing information.
PL
W materiale zasygnalizowane zostały kierunki modernizacji systemu informatyczno-diagnostycznego, jaki jest stosowany w Lwowskim magnetycznym wagonie-defektoskopowym Nr 442. Dla diagnostyki kolei zastosowano tutaj magnetyczno-dynamiczną metodę, jaka w obecnej chwili bardzo szeroko jest wykorzystywana. Magneto-dynamiczna metoda (MDM) znana także, jako Magnetic Flux Leakage (MFL) wykorzystywana jest także w Wielkiej Brytanii, Iranie, USA a także byłych republikach Związku radzieckiego. Do przeanalizowania przez autorów referatu o wagonie z defektoskopem powinna być szczególnie zmieniony namagnesowujący system, czyli zamiast masywnego i energostratnego systemu elektronamagnesowującego należy rozpatrzyć system namagnesowujący na osnowie nowoczesnych potężnych stałych magnesów. Jednokierunkowy system służący do pryjmowania na osnowie integralno indukcyjnych sensorów powinien być zmieniony na zmienną o trzech składowych wielokanałowego systemu pochodzących od punktowych czujników Halla. Powinna być opracowana nowa aparatura i oprogramowanie w obszarze nowej diagnostyki systemu poboru sygnałów, przekazywanych dalej do analizowania informacji defektoskopowych.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące wprowadzania do obrotu tych elementów systemu kolejowego, które zostały zdefiniowane w prawie Unii Europejskiej (UE) – tzw. składników interoperacyjności. Ze względu na obowiązującą w UE zasadę swobodnego przepływu towarów, składnikom interoperacyjności na poziomie państw członkowskich nie są stawiane żadne dodatkowe warunki. W rozdziale pierwszym na przykładzie szyn przedstawiono, jak techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) odnoszą się do składników interoperacyjności. Omówiono istotę procedury oceny zgodności oraz scharakteryzowano dwa przykładowe moduły tej oceny. W rozdziale drugim dokonano przeglądu wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM), które mogą mieć zastosowanie podczas wprowadzania do obrotu składników interoperacyjności.
EN
The article presents which conditions have to be met in order to put Interoperability Constituents (IC) on the market of the European Union (EU). The IC are the elements of the European railway system with technical specifications defined on the EU level. This means that the EU Member States, due to the free movement of trade rule, are not allowed to establish any additional local requirements for the ICs. On the example of rails, the first chapter presents how the Technical Specifications for Interoperability (TSI) refer to the interoperability constituents. The way to obtain ‘EC’ declaration of conformity is shortly presented along with two examples of modules for conformity assessment. In the second chapter there is an overview of the Common Safety Methods (CSM) which can apply while putting an IC on the market.
EN
Results of energy efficiency of rail induction heating testing are presented in this paper. Methods of snow and ice removal from turnouts currently in application are not economical in terms of energy consumption. Ways of saving energy must be explored, therefore. Induction heating described in this paper is one of those. The U type of heater was employed in laboratory testing of rail induction heating. Application of an inductor in the form of a coil wound around a ferrite core showed maximum energy efficiency. A DC/AC converter including a current inverter and a parallel resonant circuit supplied power to the inductor was applied. The temperature of the rail during induction heating and natural cooling was presented. The results support the method of rail induction heating in railroad turnouts.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań grzania indukcyjnego szyny kolejowej. Stosowane obecnie metody służące do usuwania śniegu i oblodzeń z rozjazdów kolejowych nie są energooszczędne. Metoda elektryczna jest łatwa w montażu i wygodna w eksploatacji, natomiast pociąga za sobą ogromne koszty zużycia energii. W związku z tym zachodzi potrzeba poszukiwania sposobów oszczędzania energii. Jedną z nich, opisaną w artykule, jest metoda grzania indukcyjnego. Przedstawiono temperatury szyny podczas ogrzewania indukcyjnego i naturalnego chłodzenia. Największą efektywność energetyczną w obrębie stopki szyny uzyskano przy zastosowaniu wzbudnika w kształcie cewki nawiniętej na rdzeniu ferrytowym. Do zasilania wzbudnika użyto przekształtnika rezonansowego DC/AC z falownikiem prądu i równoległym obwodem rezonansowym. Uzyskane wyniki badań wykazują przydatność metody grzania indukcyjnego szyny w rozjazdach kolejowych.
14
Content available remote Detekcja wad squat w szynach kolejowych
PL
Stan toru kolejowego ma istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Do tej pory na PKP stan toru był diagnozowany wyłącznie na podstawie badań ultradźwiękowych. Pozwala to na wykrywanie wad znajdujących się wewnątrz szyny. Metoda ta jest jednak zawodna, gdy wady znajdują się na powierzchni szyny lub bezpośrednio pod jej powierzchnią. Wady typu squat należą do grupy wad, które nie mogą być wykryte tradycyjną metodą ultradźwiękową. Skłoniło to autora do opracowania wizyjnych algorytmów detekcji tego typu wad. Wykorzystano do tego celu bank filtrów Gabora. W celu określenia najbardziej istotnych cech opisujących te wady wykorzystano technikę selekcji cech zależnych od rodzaju klasyfikatora. Klasyfikacja (detekcja) wad przeprowadzona została wg klasyfikatora SVM. Uzyskano 94% skuteczność klasyfikacji.
EN
The state of the railway track has a significant impact on the safety of railway traffic. It is an important topic at the time of a steady increase in speed and the load of railway lines. Until now, the state of rails of the Polish Railway Lines has been verified exclusively by the ultrasonic method. It makes it possible to detect flaws occurring in the cross-section of the rail head. Unfortunately, it is useless when surface flaws are located on or a few millimeters beneath the surface of the rail head. Squat flaws belong to the group of flaws which are not detected by traditional methods. It has led the author to develop and verify algorithms allowing for automatic visual detection of squat flaws. A bank of Gabor filters was used to detect these flaws. In order to select the most informative features describing the squats, sequential feature selection methods based on the wrapper technique were used. Discrimination among areas with squat and areas without squat is performed. by an SVM (Support Vector Machine) classifier. In the case of this method, the detection rate was 94%.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną półprzemysłowej instalacji do przyspieszonego chłodzenia stalowych wyrobów kształtowych. Skuteczność funkcjonowania stanowiska sprawdzono w procesie umacniania cieplnego kształtownika górniczego V-29 i szyny kolejowej typu UIC60.
EN
This article presents technical characteristics of semi-industrial installation for accelerated cooling of steel shapes. The efficiency of the workstation was checked during the heat treatment of the mining section V-29 and the railway rail UIC60.
PL
Rosnące obciążenia szyn kolejowych zmuszają producentów szyn do zwiększania właściwości mechanicznych tradycyjnych stali szynowych. Pierwszym sposobem jest obróbka cieplna, mimo wzrostu kosztów produkcji, szyny obrobione cieplnie cechują się dużo lepszymi właściwościami mechanicznymi od szyn w stanie surowym, wykonanych tradycyjnie. Współczesna obróbka cieplna szyn nie jest prowadzona w całej objętości, ograniczając ją do przyśpieszonego chłodzenia samej główki szyny, wykorzystując ciepło po zakończeniu walcowania bądź nagrzewa się powtórnie tylko warstwy zewnętrzne główki szyn metodą indukcyjną. Wykorzystuje się zabieg normalizacji perlitu przez przyspieszone chłodzenie w ośrodku chłodzącym. Przeprowadzenie badań tribologicznych oraz symulacyjnych za pomocą Metody Elementów Skończonych umożliwiło określenie głównych kierunków kształtowania się zużycia i rozkładów naprężeń w modelu 3D badanej mikrostruktury.
EN
The growing loads of the railway rails are forcing manufacturers to increase the mechanical properties of conventional rail steels. The first way is use to heat treatment, despite an increase in production costs, heat treated rails have a much better mechanical properties of the rails than without heat treatment, made traditionally. Modern rail heat treatment is not conducted in the whole volume, limiting it to the same accelerated cooling the rail head after the use of heat or hot rolling only to repeat external layer of the rail by induction method. It uses a normalization procedure perlite by accelerated cooling in the cooling medium. Tribological testing and simulation using Finite Element Method determine the main directions of development of the wear and stress distribution in the 3D model of the microstructure of the test.
EN
The article presents the analysis of applying the chosen of attaching construction the railway rails on efficiency in railway transportation. On basis of examples with railway lines 279 Węgliniec Lubań and 337 Lubań Leśna presents results applying to revitalization of track-way old-use elements of railway tracks and across still his applying on easiness of accomplishment of theft metal elements railway surface. It was estimated the financial effects were for optimistic variants, use the new legislation, and for pessimistic variants be basing on hitherto exist solutions, of remedying the results of theft.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania wykorzystującą pojęcie energii jednookresowej w zastosowaniu do badania procesów energetycznych w kontakcie koło – szyna. Przyjęto, że ze strony koła na szynę działa nieciągłą periodyczna siła nacisku. Układ dynamiczny koło – tor opisano liniowym układem równań różniczkowych drugiego rzędu. Przedyskutowano korzyści zastosowanej metody. Wykazano, że opracowana metoda może zostać użyta do wspomagania diagnostyki pomiarowej taboru i toru, a także wpisuje się w badania nad zapewnieniem bezpieczeństwa przewozów pasażerów i towarów.
EN
The article presents a method of modeling that uses the concept of one-period energy applied to the study of energy processes in the contact wheel − rail. It was assumed that from the wheel on the rail operates discontinuous periodic force. The dynamic wheel – track system is described by a linear system of differential equations of second order. the limits and benefits of the method are discussed. It has been shown that the developed method can be used to support the diagnosis of measuring rolling stock and track, as well as a study on the safety of passengers and goods.
PL
W pracy zaprezentowano symulacje emisji akustycznej szyny położonej na podłożu wielowarstwowym. W pierwszej części przedstawiono model matematyczny rozpatrywanego zagadnienia, który obejmuje belkę poddaną ruchomemu, pionowemu obciążeniu o rozkładzie funkcji Gaussa, oraz podłoże składające się z czterech warstw o różnych parametrach. Model ten oparty jest na teorii sprężystości z założeniem, że symulowany jest zakres niewielkich odkształceń linowych. Druga część modelu, sprzężona z pierwszą za pomocą odpowiednio sformułowanych warunków brzegowych, opisuje propagację fali akustycznej w otaczającym fragmencie przestrzeniami. W głównej części pracy przedstawiono wyniki symulacji pola akustycznego generowanego przez obciążoną szynę, uzyskane przy wykorzystaniu metody elementów skończonych w aplikacji Comsol Multiphysics. Przedstawiono wybrane przypadki rozkładu pola akustycznego przy zmianie różnych parametrów: wartości modułu Younga materiału pierwszej warstwy podłoża szyny (podkład), kształtu ostatniej warstwy (nasyp) oraz rozkładu obciążenia.
EN
The simulations of an acoustic emission of the rail on multilayer foundation are presented in the paper. In the first part of this work the mathematical model of the considered problem is shown. The model considers the beam with the perpendicular moving load, which distribution is characterized by Gauss function, and multilayer foundation consisted of four layers with different parameters. The model on these aspects is based on the linear theory of elasticity, simultaneously assuming small linear displacements. The second part of the model is coupled with the first one by the properly formulated boundary conditions. On this aspect the model describes the acoustic wave propagation in the adjacent space. In the main part of the paper the results of simulations are presented, which show the acoustic field generated by the rail subjected to the load. The results are obtained by using the finite element method in the Comsol Multiphysics application. The selected acoustic field distributions are displayed for the different factors variation: the first layer (sleeper) Young modulus value, the shape of the bottom layer (subgrade) and the load distribution.
PL
Pomimo że na temat szyn napisano już chyba wszystko, spróbuję zaprezentować ten temat pod trochę innym kątem. W zamyśle prezentowane informacje dotyczą opisu najczęściej stosowanych gatunków stali szynowej, podkreślenia znaczenia znaków wypukłych, podania zasad kontroli jakości, przeznaczenia, a w konsekwencji preferencji zabudowy szyn oraz wskazania przyczyn konieczności serwisowania poprzez obróbkę mechaniczną.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.