Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  insulation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Varying ohmic loss in the winding of electrical machines, which are operated atvarious operating points, results in temperature changes during operation. Particularly, when the temperature is varying dynamically, the insulation system suffers from repeated thermal-mechanical stress, since the thermal expansion coefficients of the insulating materials and copper conductors are different. For the appropriate design of an insulation system, the effect of thermal-mechanical stress must be known. In the present work, motorettes are subjected to repeated thermal cycles. The expected lifetime is estimated and compared to the life time which is achieved by applying a lifetime-model which only considers thermal aging while ignoring thermal-mechanical stress effects. In addition, the hotspot temperature is simulated, the lifetime at the hotspot is estimated as the worst case. As expected, the results indicate that the thermal-mechanical stress plays a significant role during dynamic thermal aging of the winding insulation system. To better understand the thermal-mechanical stress effect, the resulting thermal-mechanical stress in a single wire is analyzed by the finite element method. A preliminary analysis of the aging mechanism of materials due to cyclic thermal-mechanical stress is performed with the theory of material fatigue.
PL
Przedmiotem artykułu są wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW). Zostały w nim omówione zagadnienia związane z Krajową Oceną Techniczną (KOT), a także garażowy system ociepleń, wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony przed hałasem. Przedstawiono także skład zestawu wyrobów do izolacji cieplnej.
EN
The subject of the paper are technical assessment requirements for product kits used in thermal insulation of ceilings with the use of mineral wool products (MW). It describes the issues related with the National Technical Assessment as well as the garage thermal insulation system, fire safety, hygiene, health, environmental and safety of use requirements and noise protection requirements. The composition of the thermal insulation products kit has also been presented.
3
Content available remote Ocena Techniczna systemów ociepleń ETICS i przyczyny uszkodzeń
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena techniczna systemów ociepleń ETICS. Zaczyna się on od charakterystyki tego systemu. Następnie omawiane są zasady projektowania ociepleń w tym systemie z uwzględnieniem analizy przyjętych rozwiązań pod kątem praw fizyki i zasady stosowania termoizolacji. Druga część poświęcona jest wykonawstwu, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wad i usterek oraz przyczyn uszkodzeń ocieplanych elewacji.
EN
The subject of this Article is the technical assessment of ETICS insulation systems. It starts with the characteristics of this system. Then the principles of thermal insulation design in this system are discussed, taking into account the analysis of the adopted solutions in terms of the physical law and the principle of applying thermal insulation. The second part is devoted to the workmanship, with particular emphasis put on the defect and fault as well as damage causes in relation to the insulated facades.
4
PL
Przedmiotem artykułu są szeroko zakrojone badania systemów ociepleń na bazie EPS z uwzględnieniem pasów MW. Porównano w nim wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w niektórych krajach UE na podstawie normy BS8414-1:2015+A1:2017. Omówiono proces badawczy z uwzględnieniem ściany EPS SYSTEM oraz SYSTEM EPS z nadprożem MW. Przedstawiono wyniki badań w zakresie przebiegu zmian temperatury w trakcie badania obu ścian uwieńczone porównaniem średnich temperatur zmierzonych w czasie badania.
EN
This paper describes large-scale tests on EPS insulation systems with mineral wool strips. It contains a summary of fire safety requirements specified in BS 8414-1:2015+A1:2017 standard, adopted in certain EU countries. It also describes the testing procedure performed for walls with EPS SYSTEM and EPS SYSTEM with lintel insulated with mineral wool. Temperature changes during the test have been analysed and average temperatures measured in the course of the test have been compared.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikacje systemów izolacji termicznych od wewnątrz. Zaprezentowano wybrane rozwiązania i ich parametry techniczne oraz zawarto analizę dyfuzyjnie otwartych i zamkniętych systemów występujących na rynku polskim. Zebrano wszystkie wytyczne prawne dotyczące ocieplania budynku według wymagań zawartych w DIN 4108-2 dla nieprzezroczystych powierzchni płaskich o masie powierzchniowej większej od 100 kg/m2 i o masie powierzchniowej do 100 kg/m2 oraz według dokumentów UE. Zestawiono porównanie systemów termoizolacyjnych od wewnątrz, pod względem wybranych parametrów technicznych.
PL
Artykuł poświęcony jest mocowaniu mechanicznemu systemów ETICS i prezentuje wstępne zagadnienia związane z obliczeniami wymaganej liczby łączników mechanicznych. Autorzy omawiają typy i funkcje łączników w zależności od rodzaju termoizolacji i kategorii podłoża. Rozpatrują podstawowe zasady stosowania łączników mechanicznych oraz wskazują na konsekwencje i zagrożenia wynikające z błędów w montażu łączników. Ponadto podają cechy oraz parametry łączników i systemów ociepleń, istotne przy obliczaniu mechanicznego mocowania ETICS z uwagi na nośność łączników i nośność systemu.
EN
The article is dedicated to mechanical fixing of ETICS and gives a generał overview of matters relevant for the calculation of the required number of anchors. The authors discuss the types and functions of anchors depending on the type of thermal insulation and substrate category. They analyse the principles of anchor application and underscore the consequences and hazards resulting from anchor installation errors. Also, they present the characteristics and parameters of anchors and insulation systems to be considered when calculating the ability of the ETICS fixing, and the system itself, to withstand imposed loads.
EN
The main purpose of the presented research is to investigate the partial discharge (PD) phenomenon variability under long-term AC voltage with particular consideration of the selected physical quantities changes while measured and registered by the acoustic emission method (AE). During the research a PD model source generating surface discharges is immersed in the brand new insulation mineral oil. Acoustic signals generated by the continuously occurred PDs within 168 hours are registered. Several qualitative and quantitative indicators are assigned to describe the PD variability in time. Furthermore, some longterm characteristics of the applied PD model source in mineral oil, are also presented according to acoustic signals emitted by the PD. Finally, various statistical tools are applied for the results analysis and presentation. Despite there are numerous contemporary research papers dealing with long-term PD analysis, such complementary and multiparametric approach has not been presented so far, regarding the presented research. According to the presented research from among all assigned indicators there are discriminated descriptors that could depend on PD long-term duration. On the grounds of the regression models analysis there are discovered trends that potentially allow to apply the results for modeling of the PD variability in time using the acoustic emission method. Subsequently such an approach may potentially support the development and extend the abilities of the diagnostic tools and maintenance policy in electrical power industry.
PL
W pracy przedstawiono problematykę zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora. Główny nacisk położono na metody suszenia izolacji za pomocą sit molekularnych 3A i 13X. Przedstawiono izotermy sorpcji wody dla tych materiałów. Ponadto przedstawiono wyniki badań potwierdzające możliwość zastosowania wybranych sit molekularnych do efektywnego suszenia oleju mineralnego.
EN
The paper presents the problems of moisture in the transformer insulation system. The main emphasis was put on drying methods of insulation by means of molecular sieves 3A and 13X. The water sorption isotherms for these materials are presented. In addition, the research results confirming the utility of chosen molecular sieves for the effective drying of mineral oil are presented.
9
Content available remote Kontrowersje wokół natryskowych pianek PUR
EN
An alternative method for analysis of acoustic emission (AE) signals generated by partial discharges (PD), based on a correlation between voltage phase run and AE pulses, so called phase resolved PD pattern (PRPD), is presented in the paper. PRPD pattern is a well-known analysis tool commonly used in such PD diagnostic methods as conventional electrical and UHF ones. Moreover, it yields various signal analysis abilities and allows a direct correlation indication between measurement results achieved using different methods. An original PRPD measurement methodology applied for AE method as well as some exemplary measurement results and further data analysis capabilities are presented in the paper. Also a comparative analysis of PRPD patterns achieved using various measurement methods and different PD source configurations have been investigated. All presented experiments were done under laboratory conditions using PD model sources immersed in the insulation oil. The main purpose of the presented research is to indicate an all-embracing analytical tool that yields an ability to direct comparison (qualitative as well as quantitative) of the AE measurement results with other commonly applied PD measurement methods. The presented results give a solid fundamental for further research work concerning a direct correlation method for AE and other described in the paper diagnostic techniques, mainly in order to continue PD phenomena analysis and assessment in real life high voltage apparatus insulation systems under normal onsite operation conditions.
12
Content available remote Kiedy należy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu
PL
W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
EN
The article discusses the advantages of insulation-on-insulation technology. The necessary steps before commencement of such work, as well as matters of special concern are enumerated. The importance of mechanical joints for fixing the two insulation layers properly is emphasized.
PL
Transformatory i przekładniki pomiarowe połączone z siecią energetyczną są narażone na działanie różnego rodzaju przepięć. Przepięcia w sieci elektroenergetycznej są generowane przez wyładowania piorunowe oraz w czasie różnego rodzajów przełączeń w sieci elektroenergetycznej. Fale przepięciowe mają bardzo krótki czas działania i to powoduje, że napięcie to rozkłada się nierównomiernie wzdłuż uzwojenia. W artykule wykazano, że maksymalny gradient napięcia występuje na początku uzwojenia i gradient ten zależy od współczynnika α = [Cg /Cz ]0.5, gdzie Cg oznacza pojemność izolacji głównej, a Cz pojemność izolacji zwojowej.
EN
Transformers and measuring transformers connected to a grid are exposed to various types of surges. Surges in a power grid are generated by lightning strikes and during various types of switchings. Surge waves are of a very short duration and this causes that the voltage distributes unevenly along the winding. Shown is that the maximum voltage gradient appears at the beginning of the winding and that this gradient depends on the coefficient α = [Cg /Cz ]0.5,where Cg  is the capacity of main insulation and Cz , is the capacity of winding insulation.
PL
W artykule przedstawiono praktyczny przykład zastosowania metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki on-line przekładników prądowych o napięciu 110 kV. Pomiary sygnałów EA wykonano podczas normalnej eksploatacji badanych urządzeń, bez konieczności uwalniania ich spod napięcia i rekonfiguracji układu stacyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań i porównania wyników uzyskanych różnymi metodami pomiarowymi (on-line/off-line) wykazano skuteczność metody EA w diagnostyce przesiewowej przekładników prądowych typu J110-4a.
EN
The article presents a practical example of the method of acoustic emission (AE) for on-line diagnostics of current transformers with a voltage of 110 kV. Measurement of AE signals were taken during normal operation of the appliances without having to release them from the voltage and the reconfiguration of the power station. Based on the survey and comparing the results obtained by different methods measuring (on-line/offline) demonstrated the efficacy of EA methods in the screening diagnosis of the current transformer, type J110-4a.
15
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zerwanie tkanin zbrojących i wytrzymałości na rozerwanie warstw zbrojonych w systemach ETICS wykonanych przy użyciu dwóch rodzajów klejów oraz tkanin zbrojących. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. siatki pancernej. Przeanalizowano wpływ zastosowania różnych komponentów na parametry mechaniczne warstwy zbrojonej.
EN
The article presents the bursting strength test results for reinforced layers in ETICS systems, produced with two types of glue and reinforcement fibers. Use of the so-called reinforcing mesh is a relatively new solution. The analysis covers the effect of the use of various components on the mechanical properties of the reinforced layer.
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowane przy zastosowaniu nowatorskich dla ociepleń algorytmów, często stosowane w innych branżach przemysłu, które po odpowiednich modyfikacjach można stosować podczas projektowania produktów wchodzących w skład kompletnych systemów ociepleń.
EN
The article presents analysis of regression with extrapolation as a tool to anticipate the useful life or change of performance on the basis of data obtained through aging tests and initial resistance values. The computation formulas and results are presented.
EN
This paper presents a review of methods to calculate distribution of the electric field.
EN
The paper presents the ability of using UV camera in a non-invasive diagnosis of insulation systems on overhead lines in industrial conditions. Partial discharges diagnostic measurements were performed on the system overhead line insulators for high voltage.
PL
Kilkudziesięcioletnia aktywność na rynku transformatorowym, zdobyte dzięki temu olbrzymie doświadczenie przy wykonywaniu remontów, modernizacji i produkcji nowych, w tym unikalnych transformatorów, wymogło potrzebę stosowania coraz to bardziej nowoczesnych konstrukcji i technologii. W referacie omówione zostaną nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne stosowane w EthosEnergy Poland S.A. Lubliniec. Autorzy referatu przedstawiają je na przykładzie nowych produktów - transformatorów blokowych regulacyjnych typu TOBNRLa 290000/400 oraz TOBNRLa 290000/230. Dodatkowo omówione zostaną wyniki badań oraz obliczeń potwierdzających wysoki poziom świadczonych usług, mających odzwierciedlenie w poprawnej i bezawaryjnej eksploatacji.
EN
A few decades activities on the transformer market and thus gained vast experience in the performance of repairing, revamping and production of new transformers, including unique ones, has forced the need for using more and more modern designs and technologies. The paper presents the new engineering and technological solutions applied in EthosEnergy Poland SA Lubliniec. The authors present them on the example of their new products - unit regulatory transformers of type TOBNRLa 290000/400 and TOBNRLa 290000/230. In addition, test results and calculations confirming the high level of services performed, being reflected in a correct and trouble-free operation are discussed.
20
Content available remote Obraz statystyczny wyładowań niezupełnych w oleju
PL
W artykule zaprezentowano propozycję metody interpretacji wyników pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Analizując zależności liniowe między współczynnikami statystycznymi opisującymi rozkłady fazowe i amplitudowe wnz, starano się pokazać różnice i podobieństwa w „obrazach statystycznych” wyładowań w oleju, ulotowych i wewnętrznych. Artykuł jest efektem kontynuacji badań nad nowymi metodami interpretacji wyników uzyskiwanych tzw. metodą elektryczną pomiaru wnz.
EN
The article presents a proposal for interpretation method of measurement results of partial discharge (PD). Basing on analysis of the linear dependences between the statistical coefficients describing the phase and amplitude distributions of PD, authors tried to show the differences and similarities in the "statistical picture" of discharges in oil - corona and internal. This paper is the effect of continuing research into new interpretation methods of the results obtained by conventional, electric method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.