Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plant extracts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zbadano aktywność fungistatyczną naparów z ziół przeciwko wybranym grzybom z rodzaju Fusarium będących przyczyną chorób roślin uprawnych. Do otrzymania naparów wykorzystano kwiaty lawendy Lavandula angustifolia Mill., liście szałwii Salvia officinalis L., owoce kminku Carum carvi L., liście mięty pieprzowej Mentha × piperita L., koszyczki rumianku Matricaria chamomilla L. oraz owoce kopru włoskiego Foeniculum capillaceum Gilib. Aktywność fungistatyczną naturalnych preparatów biologicznych testowano na grzybach F. poae, F. oxysporum, F. culmorum oraz F. graminearum. Działanie inhibitujące otrzymanych naparów na wzrost grzybni testowanych patoge-nów badano zmodyfikowaną metodą dyfuzyjną. Wykazano, że aktywność badanych naparów zależała od gatunku rośliny oraz wrażliwości drobnoustrojów. Stwierdzono, że napary miętowe odznaczały się najwyższym stężeniem polifenoli (3500 mg/L) oraz wykazywały największą zdolność ograniczającą i hamującą testowane gatunki grzybów. Otrzymane wyniki świadczą o możliwości wykorzystania naparów ziołowych w ekologicznej ochronie roślin, a pozyskane napary stanowią alternatywę dla konwencjonalnych środków chemicznych.
EN
Fungistatic activity of infusions of lavender flowers Lavandula angustifolia Mill., sage leaves Salvia officinalis L., caraway fruit Carum carvi L., peppermint leaves Mentha × piperita L., chamomile baskets Matricaria chamomilla L., and fennel fruit Foeniculum capillaceum Gilib against Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium culmorum, and Fusarium graminearum was studied by a modified diffusion method. The activity of the studied infusions depended on the plant species and the sensitivity of microorganisms. The mint infusions had the highest concn. of polyphenols and showed the highest limiting and inhibiting capacity of the tested fungi. The herbal infusions were recommended to use in org. crop protection.
PL
Obecnie producenci starają się wyeliminować substancje dodatkowe z receptury produktu, zastępując je ekstraktami roślinnymi. W artykule przedstawiono aspekty prawne stosowania ekstraktów roślinnych, w tym żywności barwiącej, zamiast substancji dodatkowych do żywności. Zamieszczono pełny tekst i omówiono stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ekstraktów roślinnych pełniących funkcję technologiczną w żywności. Stwierdzono, że stosowanie ekstraktów w celach technologicznych jest to zamierzone użycie dodatku do żywności w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Jednocześnie ekstrakty roślinne nieuwzględnione na liście dodatków dopuszczonych do żywności i niespełniające wymagań specyfikacji ustanowionej dla danej substancji dodatkowej nie mogą być stosowane do żywności w celach technologicznych. Natomiast ekstrakty roślinne pełniące funkcję technologiczną nie mogą być oznakowane w wykazie składników produktu jako aromaty, nawet jeżeli jednocześnie mają właściwości aromatyzujące.
EN
Currently, manufacturers are trying to eliminate food additives from the product recipe by replacing them with plant extracts. The article presents the legal aspects of using plant extracts, including coloring food, instead of food additives. The position of the European Commission on the use of plant extracts rich in constituents capable of performing a technological function has been also discussed. It has been found that the use of extracts for technological purposes is the intended use of a food additive within the meaning of Regulation (EC) No 1333/2008. At the same time, plant extracts not included in the list of food additives and not meeting the requirements of the specification established for a given additional substance cannot be used in food for technological purposes. On the other hand, plant extracts with a technological function cannot be labeled as flavors in the list of product ingredients as flavors, even if they also have flavoring properties.
PL
Surowce roślinne mogą być stosowane w postaci całych, rozdrobnionych lub wysuszonych dodatków poprawiających aromat, barwę oraz smak produktów spożywczych. Jako źródło związków biologicznie czynnych, m.in. polifenoli, o udokumentowanej przeciwutleniającej aktywności – również w postaci ekstraktów – mogą być dodawane do wyrobów ciastkarskich, szczególnie tych o wysokiej zawartości tłuszczów. Takie wzbogacenie może wpłynąć na poprawę właściwości funkcjonalnych przygotowanego ciasta, podnieść wartość odżywczą wyrobu oraz zapobiec niekorzystnym zmianom oksydacyjnym zawartego w nim tłuszczu, wydłużając okres jego przydatności do spożycia. Dodatkowo ekstrakty roślinne są uznawane przez konsumentów za bardziej bezpieczne niż syntetyczne dodatki do żywności.
EN
Plant materials can be used in food products in the form of whole, crushed or dried ingredients improving their aroma, color and taste. As a source of biologically active compounds, among others polyphenols with documented antioxidant activity, also in the form of extracts, can be added to pastry products, especially those rich in fats. Such enrichment, with plant extracts can improve the functional properties of the prepared dough, improve the nutritional value of the product and prevent adverse oxidative changes in the fat it contains, extending its shelf life. In addition, plant extracts are considered by consumers to be safer than synthetic food additives.
4
Content available remote Optymalizacja ekstrakcji polifenoli z Mentha spicata różnymi rozpuszczalnikami
PL
Mięta zielona jest znaną rośliną przyprawową i leczniczą o potwierdzonej obecności substancji biologicznie aktywnych. Procesy ekstrakcji związków aktywnych z matrycy roślinnej zależą od zastosowanej techniki, surowca i rozpuszczalnika. Wysokiej jakości ekstrakty roślinne są podstawą do produkcji preparatów ziołowych i wyodrębniania składników bioaktywnych. Tendencja do zastępowania syntetycznych przeciwutleniaczy, ze względu na ich toksyczne i potencjalnie nowotworowe działanie, naturalnymi przeciwutleniaczami skłania do zintensyfikowania badań nad antyoksydacyjnym i biologicznym działaniem ekstraktów roślinnych, a także wpływem warunków ekstrakcji na te efekty i na wydajność ekstrakcji. Jako rozpuszczalnik do ekstrakcji mięty zielonej zastosowano wodę, metanol, etanol, acetonitryl i aceton oraz ich 50-proc. roztwory wodne. Określono całkowitą zawartość polifenoli (TPC) i sumę flawonoidów w liofilizowanych ekstraktach. Stwierdzono, że rodzaj rozpuszczalników znacząco wpływa na wydajność odzyskiwania związków bioaktywnych z surowca (liść mięty). Zastosowanie 50-proc. (obj.) wodnych roztworów rozpuszczalników organicznych dało najlepszą wydajność TPC i flawonoidów. W dalszej kolejności znalazł się absolutny metanol i woda. Stosując jako ekstrahenty etanol absolutny, acetonitryl i aceton uzyskano najmniejszą wydajność tych związków. Badania wskazały, że do odzyskiwania TPC i kwasów fenolowych z Mentha spicata korzystne jest stosowanie 50-proc. roztworu acetonu, a do ekstrakcji flawonoidów z tego surowca stosowanie 50-proc. roztworu etanolu.
EN
The dried Mentha spicata leaves were ground in a mill and extd. with H2O, anhyd. organic solvents (MeOH, EtOH, (Me)2CO and CH3CN) and their 50% aq. solns. The extn. was carried out at 35°C for 40 min in the presence of ultrasounds. The extracts contained 3.90–168.0 mg/100 g (in gallic acid equiv.) of phenolic coupds. and 21.3–326.2 mg/100 g (in rutin equiv.) of flavonoids. The highest yield of extn. of phenolic compds. and flavonoids was obtained in the presence of 50% aq. solns. of EtOH and Me2CO. The exts. showed an antioxidant activity as detd. with 1,1-diphenyl- 2-picrylhydrazyl radical.
PL
Badano aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą wyciągów otrzymanych metodą ekstrakcji ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym z młodych pędów Robinia pseudoacacia L.uzyskanych z udziałem czystego CO₂ (ekstrakty CO₂) i z udziałem wody jako współrozpuszczalnika (ekstrakty CO₂+H₂O, 1% mas.). Oznaczano najmniejsze stężenie hamujące (MIC), najmniejsze stężenie bakteriobójcze (MBC) oraz najmniejsze stężenie grzybobójcze (MFC). Ekstrakty CO₂+H₂O wykazywały wyższą aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą w porównaniu z ekstraktami CO₂. W przypadku wszystkich ekstraktów obserwowano działanie bakterio- i grzybobójcze (MBC/MIC oraz MFC/ MIC ≤ 4). Najwyższą aktywność ekstraktów CO₂+H₂O zaobserwowano wobec Staphylococcus aureus ATCC 29213 (MIC = 0,16–0,62 mg/mL). Ekstrakty CO₂+H₂O wykazywały wyższą całkowitą zawartość polifenoli w porównaniu z ekstraktami CO₂ (18,77–19,01 μg/100 g suchej masy vs 6,38–9,82 μg/100 g suchej masy). Ekstrakty CO₂+H₂O miały stosunkowo niską aktywność cytotoksyczną wobec ludzkich fibroblastów skóry linii BJ. Stężenie wpływające na żywotność 50% komórek (EC₅₀) wynosiło 0,279-0,374 mg/mL. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość praktycznego zastosowania ekstraktów nadkrytycznych (CO₂+H₂O) w preparatach do użytku zewnętrznego aktywnych wobec S. aureus.
EN
Exts. from shreeded young shoots of black locust obtained under supercrit. conditions (300 bar, 40°C) by extn. with CO₂ or CO₂+H₂O (1% by mass), were used to det. their antibacterial activity against Staphylococcus aureus or Escherichia coli as well as their antifungal activity against Candida albicans or Candida glabrata. In addn., the polyphenol content in both types of exts. as well as their cytotoxicity to human skin fibroblasts were detd. Exts. with CO₂+H₂O showed a higher content of polyphenols, lower cytotoxicity as well as higher activity against Staphylococcus aureus than the CO₂ exts.
6
Content available remote Ekologiczne metody zwalczania grzybów powodujących choroby roślin uprawnych
PL
W badaniach laboratoryjnych analizowano aktywność fungistatyczną wodnych ekstraktów roślinnych (macerat, napar, wywar) i olejków eterycznych na zahamowanie wzrostu grzybów pleśniowych będących przyczyną chorób roślin uprawnych. Do otrzymania wyciągów oraz olejków eterycznych użyto susze następujących roślin: Mentha piperita L. (mięta pieprzowa), Juniperus communis L. (jałowiec pospolity). Aktywność fungistatyczną pozyskanych naturalnych preparatów biologicznych testowano na grzybach: Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Sclerotinia sclerotiorum i Botrytis cinerea. Działanie inhibitujące otrzymanych wyciągów i olejków na rozwój testowanych patogenów grzybów badano metodą dyfuzyjno-krążkową. Aktywność fungistatyczną ekstraktów wyrażano jako wielkość strefy zahamowania wzrostu. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że aktywność testowanych ekstraktów zależała od gatunku rośliny, sposobu pozyskania wyciągu oraz wrażliwości drobnoustrojów. Wykazano istotnie rożną reakcję analizowanych mikroorganizmów na wyciągi z poszczególnych gatunków roślin. Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono, że ekstrakty pozyskane z Mentha piperita L. wykazywały się przeciętnie lepszym działaniem inhibitującym w stosunku do testowanych gatunków grzybów. Zarówno wodne wyciągi roślinne, jaki i olejki eteryczne były źródłem substancji biologicznie aktywnych, które w różnym stopniu wypływały na ograniczenie wzrostu badanych mikroorganizmów. Olejki eteryczne charakteryzowała największa aktywność fungistatyczna wobec testowanych patogenów w porównaniu do wodnych ekstraktów roślinnych. Najwyższą aktywnością przeciwgrzybową odznaczał się olejek otrzymany z mięty pieprzowej (Mentha piperita L.). Natomiast w przypadku olejku pozyskanego z jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) nie stwierdzono hamującego działania na grzyby z rodzaju Fusarium. Wśród wodnych wyciągów najwyższym działaniem inhibitujący rozwój analizowanych mikroorganizmów odznaczały się maceraty. Z kolei napar i wywar działały w zbliżony do siebie sposób. Spośród badanych drobnoustrojów najwyższą wrażliwością na zastosowane wyciągi roślinne oraz olejki eteryczne wykazywał Botrytis cinerea. Wśród grzybów z rodzaju Fusarium najmniejszą strefę zahamowania wzrostu otrzymano dla Fusarium solani,co świadczy o największej odporności tego patogenu na analizowane naturalne preparaty biologiczne. Natomiast największą wrażliwością na otrzymane ekstrakty spośród grzybów z rodzaju Fusarium odznaczał się Fusarium oxysporum. Uzyskane wyniki badań wykazały, że ekstrakty roślinne, a zwłaszcza olejki eteryczne w znaczący sposób ograniczały rozwój grzybów pleśniowych, będących sprawcami chorób wielu roślin rolniczych i sadowniczych. Dodatkowo, ze względu na brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, stanowią one narzędzie do walki z grzybami w rolnictwie ekologicznym oraz alternatywę dla chemicznych środków ochrony w rolnictwie zrównoważonym.
EN
Laboratory experiments analyzed the fungistatic activity of aqueous plant extracts (macerate, brew, decoction) and essential oils to inhibit the growth of mold fungi that are the perpetrators of diseases of cultivated plants. The following plant droughts were used to obtain extracts and essential oils: Mentha piperita L. (peppermint), Juniperus communis L. (common juniper). The fungistatic activity of the obtained natural biological preparations was tested on following fungi: Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Sclerotinia sclerotiorum and Botrytis cinerea. The inhibiting effect of the obtained extracts and oils on the development of the test fungal pathogens was examined by disc-diffusion method. The fungistatic activity of the extracts was expressed as the ratio of the growth inhibition zone. The analysis of the obtained test results showed that the activity of the tested extracts was depended on the specific plant species, the method of extracts preparation and the vulnerability of microorganisms. The significantly different reaction of the analyzed microorganisms to extracts from particular plant species was shown. Based on the obtained results, it was found that extracts prepared from Mentha piperita L. showed on average better inhibiting action towards the tested fungi. Both aqueous plant extracts and essential oils were a source of biologically active substances, which to a different extent influenced the limitation of the growth of the studied microorganisms. To the factors that were determining the antifungal activity of extracts and essential oils, we could include: the material used for the research, the effectiveness of the preparation processes, as well as the content of active ingredients with fungistatic activity. The inhibitory effect on the growth of the analyzed pathogens by aqueous plant extracts depended on the method of preparation of extracts, which probably influenced the content of biologically active compounds in their chemical composition. Essential oils were characterized by the fungistatic activity to the tested pathogens compared to aqueous plant extracts. The oil obtained from peppermint (Mentha piperita L.) was marked with the highest antifungal activity. However, in the case of oil obtained from common juniper (Juniperus communis L.), the inhibitory effect on fungi of the genus Fusarium was not found. Among the aqueous extracts, the highest action inhibiting the development of the analyzed microorganisms was characterized by macerates. In turn, the brew and decoction worked in a similar way. Among the studied microorganisms, Botrytis cinerea showed the highest sensitivity to the used plant extracts and essential oils. Among Fusarium species, the smallest zone of growth inhibition was obtained for Fusarium solani which indicates the greatest resistance of this pathogen to the analyzed natural biological preparations. However, Fusarium oxysporum (Fusarium fungi) was characterized by the highest sensitivity to the obtained extracts. The obtained research results showed that plant extracts, especially essential oils, significantly limited the development of mold fungi, which are the perpetrators of diseases of many agricultural and fruit plants. In addition, due to the lack of negative impact on the environment, they are a tool to combat fungi in organic farming and alternative to chemical plant protection in sustainable agriculture.
7
Content available remote Ekstrakty z papryki źródłem substancji bioaktywnych
PL
Porównano stężenie aktywnych składników w liofilizowanych ekstraktach etanolowych z ich zawartością w liofilizowanych owocniach dwóch odmian papryki. Analizowano zawartość witamin C i E, karotenoidów oraz sumy związków fenolowych. Oznaczono też aktywność antyrodnikową w odniesieniu do rodnika DPPH. Stwierdzono wysoki potencjał antyutleniający ekstraktów w porównaniu z owocnią, który był ściśle skorelowany z sumą związków fenolowych. Na tej podstawie sformułowano tezę, że liofilizowane ekstrakty wodno-etanolowe to skondensowane źródło różnorodnych związków o charakterze antyoksydantów, które z powodzeniem mogą być stosowane jako naturalne dodatki do żywności.
EN
Contents of C and E vitamins, carotenoids and phenolic compds. as well as antiradical activity of lyophilized EtOH extracts of two pepper types as well as in their lyophilized pericarps were detd. Freeze-dired fruits had a much higher content of vitamins and carotenoids, lowercontent of phenolic compds. and much lower antiradical activity compared to the tested exts. Addnl., the close correlation between the antiradical activity and the content of phenolic compds. in the studied materials was evidenced.
EN
The aim of the present study was to examine the effect of natural substances such as garlic extract, grapefruit extract, vermicompost extract, and chitosan on mycelial growth, sclerotia germination, and biological activity of Rhizoctonia. solani. It was found that the tested substances inhibited mycelial growth and sclerotia germination of R. solani. At the lowest experimental concentration, all biological substances, contrary to the fungicide, had a positive effect on the relationship between R. solani and Trichoderma viride.
PL
Celem pracy było zbadanie oddziaływania substancji takich, jak: wyciąg z czosnku, wyciąg z grapefruita, wermikompost i chitozan na wzrost grzybni, kiełkowanie sklerocjów i aktywność biologiczną grzyba Rhizoctonia solani. Stwierdzono, że badane substancje hamowały wzrost grzybni i kiełkowanie sklerocjów R. solani. W najmniejszym badanym stężeniu wszystkie substancje biologiczne, w przeciwieństwie do fungicydu, działały korzystnie na relacje między R. solani i Trichoderma viride.
PL
Przeprowadzono porównanie dwóch nowoczesnych metod ekstrakcji flawonoidów z kwiatów rumianku. Surowiec ten i wyprodukowane z niego ekstrakty odgrywają ważną rolę w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Zastosowano ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE) i ekstrakcję wspomaganą mikrofalami (MAE). Skuteczniejszą metodą wydzielania analizowanych związków była UAE z użyciem etanolu. Analizę ilościową i jakościową przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC-ESI-MS/MS).
EN
Flavonoids were recovered from shredded chamomile flowers (0,28-1,6 mm) by extn. with EtOH and assisted by (i) microwaves (240 W, 1 min; then 360 W, 30 min) as well as (ii) ultrasounds (33 kHz, 320 W, 30 min). The exts. were analyzed quant. and qual. by using high performance liq. chromatog. coupled with electrospray ionization mass spectrometry. Method (i) was more effective than method (ii).
PL
Celem pracy zaprezentowanej w artykule było przeprowadzenie badań dotyczących oceny efektywności działania wybranych ekstraktów roślinnych na szczepy grzybów z rodzaju Aspergillus. W warunkach in vitro testowano aktywność metanolowych ekstraktów z różnych organów 10 gatunków roślin (Melissa officinalis L., Levisticum officinale L., Rosmarinus officinalis, Origanum majorana L., Artemisia dracunculus L., Salvia officinalis L., Zingiber officinale, Corylus avellana L., Piper nigrum, Capsicum) na siedem szczepów z rodzaju Aspergillus. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że aktywność wyciągów zależała od zastosowanych stężeń i gatunku rośliny wybranych do badań.
EN
The aim of the study was to present the results of studies assessing the effectiveness of selected plant extracts against strains of fungi of the genus Aspergillus. In vitro activity of methanol extracts were tested with the various bodies of 10 plant species (Melissa officinalis L., Levisticum officinale L., Rosmarinus officinalis, Origanum majorana L., Artemisia dracunculus L., Salvia officinalis L., Zingiber officinale, Corylus avellana L., Piper nigrum, Capsicum) for seven strains of the genus Aspergillus. Analysis of the results showed that the activity of extracts depend on the concentrations used, and the plant species selected for the study.
EN
The aim of the study was to determine the effects of aquatic extracts of dry matter of chamomile (Matricaria chamomilla L.) in concentrations 2, 5 and 10% and fresh parts of this plant in concentrations 10%, 20% and 30% on feeding the females and males of pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) beetles on broad bean (Vicia faba L.) leaves, variety “Bartek”. In the study, the 9 laboratory observations at 12-hour intervals were carried out. The leaf surface consumed by adults of Sitona lineatus was measured. The observations were performed in 6 replicates with the division into males and females. Additionally, the palatability index and an absolute deterrence index were calculated. The feeding of pea leaf weevil females was effectively reduced by applying a dried chamomile extract at a 10% concentration. The feeding of S. lineatus males was reduced to a very small degree, mainly by extracts prepared from dried plant matter. Extracts prepared from fresh chamomile matter did not exhibit any visible inhibitory effect on S. lineatus feeding.
PL
Celem badań było określenie wpływu wodnych wyciągów z suszu rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) w stężeniach 2, 5 i 10% oraz ze świeżych części rośliny w stężeniach 10, 20 i 30 na żerowanie samic i samców chrząszczy oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.) na liściach bobu (Vicia faba L.) odmiany „Bartek”. W badaniach przeprowadzono 9 obserwacji laboratoryjnych, w odstępach 12-godzinnych. Mierzono powierzchnię wyżerek zatokowych, powodowanych przez dorosłe osobniki Sitona lineatus. Obserwacje przeprowadzono w 6 powtórzeniach z podziałem na samce i samice. Dodatkowo przeprowadzono analizę wskaźnika smakowitości oraz bezwzględnego współczynnika deterentności. Skuteczne ograniczenie żerowania samic oprzędzika pręgowanego, uzyskano po zastosowaniu wyciągu z suszu rumianku pospolitego w stężeniu 10%. Żerowanie samców S. lineatus było ograniczane w bardzo małym stopniu, przede wszystkim przez wyciągi na bazie suszu. Wyciągi ze świeżej masy rumianku nie wykazały wyraźnego działania hamujacego żerowanie chrząszczy S. lineatus.
EN
In the experimental trial the influence of the aqueous extracts on the germination capacity and surface contamination of the seeds of Brassica oleracea L. white cabbage, ‘Stonehead’ variety was assessed. The extracts in the form of macerate, infusion and decoction were prepared with the use of different morphological parts of 40 plants species. The results obtained allowed to indicate the plants the extracts of which both stimulated the germination of the seeds and limited their surface contamination with microorganisms. Additionally, the information which manner of obtaining the extracts stimulated the viability and health of analyzed seeds most effectively was received. Among applied extracts the germination capacity of cabbage seeds was stimulated the most effectively by preparations of Juniperus communis fruit (+20,67%), Verbascum thapsiforme flowers (+20,48%), and green parts of Artemisia absinthium (+19,61%). In turn, the healthiness of the cabbage seeds provided the greatest degree by treatment all forms of extracts (macerate, infusion, decoction) of Carum carvi fruit (-78,14%), roots of Archangelica officinalis (-72,48%) and Salix alba and S. purpurea bark (-69,03%). The germination of seeds was stimulated by the extracts in the form of infusions, whereas the microorganisms colonization was limited by macerates.
PL
W doświadczeniu oceniano wpływ działania wyciągów wodnych na zdolność kiełkowania oraz kontaminację powierzchniową nasion kapusty białej Brassica oleracea L. odmiany ‘Kamienna głowa’. Wyciągi w postaci maceratów, naparów i wywarów wykonano z różnych części morfologicznych 40 gatunków roślin. Uzyskane wyniki badań przyczyniły się do wskazania roślin, z których wyciągi działały zarówno stymulująco na kiełkowanie nasion jak i ich zdrowotność. Dodatkowo uzyskano informację, który ze sposobów pozyskiwania wyciągów najsilniej stymulował zdolność kiełkowania i zdrowotność badanych nasion. Spośród zastosowanych wyciągów zdolność kiełkowania nasion kapusty najkorzystniej stymulowały preparaty z owoców Juniperus communis (+20,67%), z kwiatów Verbascum thapsiforme (+20,48%), oraz z części zielonych Artemisia absinthium (+19,61%). Z kolei zdrowotność nasion kapusty w największym stopniu zapewniało zaprawianie nasion każdą z wykorzystanych form wyciągów (macerat, napar, wywar) z owoców Carum carvi (-78,14%), korzeni Archangelica officinalis (-72,48%) oraz kory Salix alba i S. purpurea (-69,03%). Kiełkowanie nasion stymulowały wyciągi w formie naparów, natomiast zasiedlenie drobnoustrojami ograniczały maceraty.
EN
The aim of the study was to determine the effect of aqueous extracts of dried mint (Mentha piperita L.) in concentrations of 2%, 5% and 10%, and fresh parts of this plant, in concentrations of 10%, 20% and 30% on feeding of pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) and survival of black bean aphid (Aphis fabae Scop.) on the leaves of broad bean (Vicia faba L.), variety “Bartek”. In the studies of the effects of aqueous extracts of mint on the dynamics of Sitona lineatus feeding on the beans leaves, 9 laboratory’s observations in 12-hour intervals was made. Leaves injuries on their edge surface caused by adult individuals were measured. Observations were carried out in 6 replicates divided into males and females. In these researches on impact of water extracts from mint on mortality of wingless females and larvae of black bean aphids, 14 laboratory’s observations in the 8-hour intervals was made. Aqueous extracts of dry and fresh peppermint significantly limited the feeding of pea leaf weevil females, and the extracts from dried material were more effective. Extracts from peppermint caused mortality of black bean aphid larvae compared to wingless females to a greater extent, and the higher the concentration of the extract, the more beneficial effect was observed. An extract from dried material at a concentration of 2% was too weak to effectively combat the larvae of A. fabae, while in the case of aphid females, an effectiveness was only demonstrated for the extracts at the highest concentrations, i.e., 10% of dried and 30% of fresh peppermint.
EN
The aim of the study was to determine the effect of aqueous extracts of dried chamomille (Matricaria chamomilla L.), in concentrations of 2%, 5% and 10%, and fresh parts of this plant, in concentrations of 10%, 20% and 30% on survival of black bean aphid (Aphis fabae Scop.) on the leaves of broad bean (Vicia faba L.) variety “Bartek” and on feeding of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) on the leaves of potato (Solanum tuberosum L.) variety “Bellarosa”. In these researches on impact of water extracts from chamomille on mortality of wingless females and larvae of black bean aphid, 15 laboratory’s observations in the 8-hour intervals was made. In the studies of the effects of aqueous extracts of chamomille on the dynamics of Leptinotarsa decemlineata feeding on the potato leaves, 4 laboratory’s observations in 12-hour intervals was made. Observations were carried out in 6 replicates divided into L2 and L4 larvae stages. Aquatic extracts of chamomile limited the survival of black bean aphid larvae and wingless females – the higher the concentration, the stronger the effects of the extract, where young insects were found to be more susceptible. Extracts of the dried plant whose concentration was below 5% and extracts of the fresh plant whose concentration was below 20% were found to be ineffective against black bean aphids. In all the analysed concentrations the aquatic extracts of chamomile were found to be ineffective against L2 and L4 larvae of Colorado potato beetle.
EN
The objective of the paper was to show various options of using by author an automated stand with computer image analysis for control of plant germination on the example of cauliflower Brassica oleracea L. 'Pionier" variety. The developed system consisted of a mobile platform equipped with the acquisition and image processing system based on Raspberry PL processor. Germination of cauliflower seeds was the object of observation, which in one case were sown to soil after dressing them with plant extracts (sweet flag Acorus calamus L., great burdock roots Arctium lappa L.). In the other case, undressed seeds were sown in the place of previous application of the abovementioned extracts. The use of a robot for monitoring plant germination enabled the automated analysis of the investigated material with higher frequency than it has been possible so far. Simultaneously, higher germination was reported when seeds were treated with macerates and extracts from great burdock roots.
PL
Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania opracowanego przez autorów zautomatyzowanego stanowiska wykorzystującego metody komputerowej analizy obrazu do monitorowana procesu wschodów roślin na przykładzie kalafiora Brassica oleracea L. odmiany ‘Pionier'. Opracowany układ składał się z mobilnej platformy wyposażonej system akwizycji i przetwarzania obrazu oparty na procesorze Raspberry PI. Obiektem obserwowanym były wschody nasion kalafiora, które w jednym przypadku wysiano do gleby po zaprawieniu ich wyciągami z roślin (korzeni tataraku zwyczajnego Acorus calamus L., korzeni łopianu większego Arctium lappa L.), natomiast w drugim wysiewano nasiona niezaprawiane w miejscu wcześniejszej aplikacji w/w ekstraktów. Zastosowanie robota do monitorowania wschodów roślin pozwoliło na zautomatyzowaną analizę badanego materia- łu z dużo większą częstotliwością niż było to możliwe do tej pory. Jednocześnie stwierdzono wyższe wschody, gdy nasiona traktowano maceratami i naparami z korzeni łopianu większego.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad oznaczaniem aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w orzechach i olejowych ekstraktach roślinnych. Analizy prowadzono z wykorzystaniem chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS). Przeprowadzono walidację opracowanej metody.
EN
Aflatoxins were extd. with a mixt. of MeOH and demineralized H2O (80:20 by vol.). The eluate was filtred, concd. on immunoaffinity columns and analyzed for aflatoxins content. Com. certified stds. were used to verify the anal. data.
17
Content available remote Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej
PL
Przedstawiono przegląd różnych gatunków roślin o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym, szczególnie w kosmetykach stosowanych do pielęgnacji skóry atopowej. Omówiono właściwości badianu właściwego, boczniaka mikołajkowego, bylicy azjatyckiej, cynamonowca wonnego, fasoli azuki, flebodium złocistego, forsycji zwisłej, gardenii jaśminowatej, glistnika jaskółcze ziele, gujawy pospolitej, kanianki pospolitej, katalpy żółtokwiatowej, klonu zielonokorego, maczużnika chińskiego, remanii kleistej, sasurei czepnej, selernicy, smokrzynu łojodajnego, spirodeli wielokorzeniowej, tarczycy bajkalskiej, trzciny pospolitej oraz korzenia żeń-szenia.
EN
Twenty-two medical plants were reviewed, with 49 refs., to recommend their use in cosmetics.
EN
The object of the laboratory experiment was to investigate the effect of aqueous extracts of dried St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) in concentrations of 2%, 5% and 10%, and fresh parts of this plant, in concentrations of 10%, 20% and 30% on feeding of larvae of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) at L3 and L4 stages. We examined the mass of eaten potato leaves treated with different extracts after 24, 48 and 60 hours from the start of the experiment. Additionally, reactions of adult potato beetle individuals to the scent of the above mentioned plant was tested with the use of an olfactometer. Aqueous extracts from St. John’s wort exhibit inhibitory effect on feeding of potato beetle larvae at a concentration of at least 5% and 10% for dried plant and 20-30% for fresh plant weight and the effect is stronger for L3 larvae than L4 larvae. However, the comparatively low values of the absolute deterrence index suggest limited possibility to use aqueous extracts from the plant for the inhibition of potato beetle larvae feeding. Tests with the use of olfactometer did not exhibit a deterrent reaction of aromatic substances from St. John’s wort to adult individuals of potato beetle (both females and males).
PL
Celem doświadczenia laboratoryjnego było zbadanie wpływu wodnych wyciągów z suszu dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) w stężeniach 2, 5 i 10% oraz ze świeżych części tej rośliny w stężeniach 10, 20 i 30% na żerowanie larw L3 i L4 stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Oceniano masę zjadanych przez larwy stonki ziemniaczanej liści ziemniaka potraktowanych poszczególnymi wyciągami w 24, 48 i 60 godzinie od założenia doświadczenia. Ponadto przy użyciu olfaktometru zbadano reakcje postaci dorosłych stonki ziemniaczanej na zapach wyżej wymienionej rośliny. Wodne wyciągi z dziurawca pospolitego wykazują działanie ograniczające żerowanie larw stonki ziemniaczanej przy stężeniu co najmniej 5 i 10% dla suszu oraz 20-30% dla świeżej masy roślinnej, przy czym efekt jest silniejszy wobec larw L3, aniżeli larw L4. Stosunkowo niskie wartości bezwględnego wskaźnika deterentności sugerują jednak ograniczone możliwości wykorzystania wodnych wyciągów z tej rośliny dla hamowania żerowania larw stonki ziemniaczanej. Badania z wykorzystaniem olfaktometru nie wykazały reakcji odstraszającej substancji zapachowych pochodzących od dziurawca zwyczajnego w stosunku do chrząszczy stonki ziemniaczanej.
EN
The aim of the experiment was to determine the effect of aqueous extracts of dried sage (Salvia officinalis L.) in concentrations of 2%, 5% and 10%, and the fresh parts of the plant in concentrations of 10%, 20% and 30% on the feeding of Sitona lineatus L. on the broad bean (Vicia faba L.) leaves. The olfactometry response of the pest (response to olfactory stimuli) was also determined in relation to the sage. Extracts of dry and fresh parts of sage reveal the inhibitory effect on feeding of both males and females of pea leaf weevil, the stronger, the higher their concentrations, however, no apparent differences were registered between the analysed sexes. Dry plant extracts in 10% concentrations and 30% extracts of fresh sage parts caused 2–3 time reduction of Sitona lineatus feeding after 4 days of the experiment. An apparent repellent response of aroma substances originating from sage towards weevil beetles (both males and females) was registered, which suggests potential applications of this plant as a neighbouring plant in mixed stands or, e.g., as a component of border belts.
EN
The objective of the study was to examine the effect of aqueous extracts from fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seeds at 2%, 5%, 10% and 20% concentrations on the feeding of peal leaf weevil (Sitona lineatus L.) on broad bean (Vicia faba L.). The experiment was conducted in the laboratory, in six replicates. Feeding intensity assessment was conducted by dipping leaves of broad bean in respective solutions of the extracts and determining the area of broad bean leaves, eaten by pea leaf weevil beetle in the 12 hour intervals. In addition, absolute deterrence index and palatability index were calculated. As a result of the observation no significant limiting effect of fennel seed aqueous extracts on the feeding of the pea leaf weevil females was shown. All of the used fennel extracts had inhibitory effect on the feeding of male S. linetaus and the strongest effect of extracts was observed in the first 36 hours of the experiment. The high values of the palatability index (particularly for the females) with relatively low absolute deterrence index, indicate limited possibilities of the use of aqueous extracts from fennel seeds for the protection against the feeding of the beetles from the genus Sitona.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.