Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocieplenie budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Istnieją różne rozwiązania, dzięki którym można osiągnąć założony cel. W niniejszym opracowaniu rozważono 4 warianty, z których pierwszy obejmuje pełną termomodernizację budynków (ściany zewnętrzne, stropodachy, stolarka okienna w częściach wspólnych). W wariancie 2, oprócz rozwiązań zaproponowanych w wariancie 1, rozważono wymianę instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. Wariant 3 zawiera dodatkowo propozycję budowy nowej kotłowni gazowej. Ostatni wariant jest rozszerzeniem wariantu 3. Znajduje się w nim analiza wykorzystania kolektorów słonecznych na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W celu przygotowania bilansu energetycznego efektów termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zamodelowano budynki w programie Audytor OZC 6.5. Pro. Dodatkowo skorzystano z programu RETScreen 4, który pozwolił dobrać odpowiednią wielkość instalacji kolektorów słonecznych. Otrzymane wyniki zostały następnie zestawione i przeanalizowane. Głównym wnioskiem jaki otrzymano, jest bardzo korzystny wpływ termomodernizacji budynków na zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię. W obiektach kilkudziesięcioletnich, wystarczy wykonać odpowiednią warstwę izolacji na przegrodach zewnętrznych aby zmniejszyć to zapotrzebowanie o 40-50%. W celu uzyskania większych efektów energetycznych, należy wykonać dodatkowe zadania modernizacyjne. Należy jednak pamiętać, że głęboka termomodernizacja, wykonana na grupie budynków, a nie na jednym obiekcie, jest najbardziej korzystnym ze wszystkich rozwiązań.
EN
This article examines the possibility of reducing energy consumption in a group of residential buildings on the example of existing complex of buildings from the 80s which is supplied from the local coal boiler house. They belong to housing cooperative. There are various solutions for reducing energy demand. This study examines four variants. The 1st, includes a full thermomodernization of buildings (external walls, roofs, windows in the common areas). The 2nd variant, in addition to the solutions proposed in variant 1, includes exchange of internal installations of central heating and domestic hot water systems (DHW). The 3rd variant includes 2nd variant and exchange of the old coal boiler for the new gas boiler. The last variant includes 3rd variant and installation of solar collectors for preparation of DHW. In order to analyze the energy consumption and effects of energy balance of the thermo-modernization with using renewable sources of energy, the buildings have been modeled in the Audytor OZC 6.5 Pro software. The installation of solar collectors has been selected by using RETScreen 4 software. The results were summarized and analyzed. The main conclusion which was observed is very positive impact of thermal insulation on the building energy demand. The same insulation, when it is made on buildings from the 80s and older, can reduce energy demand by 40-50%. In order to achieve greater energy effects, his necessary to perform additional tasks of modernization. The best solution is deep thermomodernization made on a group of buildings.
2
Content available remote Kiedy należy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu
PL
W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
EN
The article discusses the advantages of insulation-on-insulation technology. The necessary steps before commencement of such work, as well as matters of special concern are enumerated. The importance of mechanical joints for fixing the two insulation layers properly is emphasized.
PL
W artykule przedstawiono badania stanu ochrony cieplnej budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji. Przeprowadzając ocenę stanu ochrony cieplnej można stwierdzić cyklicznie powtarzające się nieprawidłowości. Związane są one z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia mostków termicznych. Przedstawione typowe błędy i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony cieplnej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zdiagnozowano przy wykorzystaniu badań termowizyjnych.
EN
In the paper the role of thermal protection of buildings is presented. Formation of healthy natural environment is substantially depended on condition of heat insulating of buildings. About 40% of total energy consumed in Poland is used up in dwelling houses. Most of this amount is consumed for heating. The article presents the typical misstatements of the heat insulation system in housing. With the basic tool of the thermal diagnostics the former thermal-camera by of which one investigated the schedule of temperatures of the surface area.
5
Content available remote Wytrzymałościowe aspekty trwałości ocieplania budynków metodą bezspoinową
PL
W procesie realizacji ocieplania budynków metodą bezspoinową (BSO) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują zmianę warunków pracy statyczno-wytrzymałościowej dla warstwowego układu ocieplenia, a w konsekwencji powstanie uszkodzeń. Są to zagadnienia mało doceniane przez uczestników procesu termo-modernizacji. Dotychczasowy brak kryteriów, w zakresie ilościowej analizy skutków wadliwego wykonawstwa, stwarza pole do subiektywnej oceny jakości ocieplenia, przez poszczególnych uczestników procesu termomodernizacji. W opracowywanych aktualnie warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ociepleniowych systemem bezspoinowym powinny znaleźć się także kryteria dotyczące metod oceny stopnia jakości ocieplenia i dopuszczalnego zakresu wad wykonawczych.
EN
In the realization process of thermo-insulation of the buildings (BSO) errors are made that result in shortening thermo-insulation durability. The paper presents the basic defects in the execution of works, which cause change of working static-strength conditions for laminar system of protection from cold and thus causing defects. People involved in thermo-modernization process do not appreciate the importance of these problems. Until now there have been no criteria as far as quantitative analysis of construction defects is concerned. Thus, the particular members of the thermo-modernization process evaluate the quality of thermo-insulation very subjectively. In presently worked out technological conditions of realizing and accepting thermo-insulating works with exterior finishing systems there should be clear criteria about the methods of thermo-insulation quality assessment and acceptable range of construction faults.
6
Content available remote Systematyka wad wykonawczych ocieplania budynków metodą bezspoinową
PL
W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (B S O) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, że to nie jest problem lokalny, ale też ogólnopolski. W tym artykule omówiono przykłady wad wykonawczych i ich wpływ na powstawanie i rozwój uszkodzeń w czasie. Analiza rodzajów powstających uszkodzeń wskazuje, że są one skutkiem zmiany schematu statycznego konstrukcji warstwowego ocieplenia, spowodowanej wadami wykonawczymi. W oparciu o te kryteria zaproponowano ich podział na wady czynne i bierne. Do wad czynnych można zaliczyć wszystkie te, które występują w płaszczyźnie styku izolacji termicznej z podłożem i generuj ą powstanie dodatkowych sił rozciągających w warstwach wierzchnich. Do wad biernych - wady wierzchniej warstwy klejowo-tynkarskiej.
EN
Several errors are committed during thermo-insulation of buildings with exterior finishing systems, their result being a shorter period of thermo-insulation duration. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper discusses examples of construction faults and the influence they have on formation and development of defects in time. The analysis of different kinds of defects shows that they are results of changing static construction scheme of the laminar thermo-insulation caused by construction faults. On the basis of these criteria these faults were divided into active and passive ones. The active ones include all these which appear in the plane of thermal insulation contact with plaster base and which generate additional tensile forces in the surface layers. The passive faults include defects in the surface gluing-plaster layer.
7
Content available remote Kilka uwag o skutkach niekontrolowanej termomodernizacji
PL
Artykuł dotyczy problemu, z którym spotyka się większość spółdzielni mieszkaniowych, posiadających w swoich zasobach budynki wielkopłytowe. Na przykładzie wybranego osiedla przeanalizowano przyczyny powstania niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych, mających miejsce po wykonaniu termomodernizacji. W większości przypadków wprowadzane „usprawnienia" wywołały skutki odwrotne od oczekiwanych.
EN
Article concerns problem the majority of housing cooperatives with which meets, possessing in one's supplies prefabricated buildings. It on example of chosen settles analyse the causes of rise of unfavourable, higro-thermal, phenomena, formation after realization the thermomodernization. In of cases introduced majorities "they improvement " called out opposite results from waited.
PL
Budynki wielkopłytowe wybudowane w latach 1960-1990 wymagają modernizacji z uwagi na obecnie inne wymagania użytkowe i zapotrzebowanie rynku. Modernizacja powinna być poprzedzona oceną stanu technicznego umożliwiającą sformułowanie kryteriów dla rozważenia pozostającego lub projektowanego okresu użytkowania po modernizacji oraz analizą ekonomiczną jej opłacalności. W Katedrze Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Politechniki Krakowskiej prowadzone są prace nad budową modeli do diagnozowania nieprawidłowości (uszkodzeń) występujących w konstrukcji budynków wielkopłytowych, które determinują okres użytkowania konstrukcji istniejącego budynku i konstrukcji docieplenia.
EN
Buildings from large slab built between 1960s and 1990s need modernization because of different useful requirements and market demands which are obligatory nowadays. This modernization should be preceded by analysis of technical conditions and profitability of repair works. Therefore for stating the range of work necessary for valuation of technical conditions before the modernization works it is essential to create a unified model for making a diagnosis of defects that appear in buildings from large slab.
10
Content available remote Ocieplanie fasad płytami z wełny mineralnej
PL
Ocieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą polega na zamocowaniu płyt izolacyjnych do podłoża i wykonaniu na nich ochronnej elewacyjnej warstwy tynku. Metoda ta znana jest również pod nazwami: BSO (bez spoinowe systemy ociepleń) lub ETICS (zewnętrzne ocieplenia zespolone).
PL
Budynek oraz jego instalacje grzewcze i wentylacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.
15
Content available remote Wady wykonawstwa systemów ociepleniowych
PL
W artykule omówione najczęstsze wady wykonawstwa systemów ociepleniowych. Stwierdzono, że systemy ociepleniowe są rozwiązaniami znanymi, które sprawdzają się od kilkudziesięciu lat. Ich budowa, wymagania stawiane ich składnikom i stosowanie są opisane w stosownych dokumentach np. instrukcja ITB. Natomiast usterki mają przyczyny w typowych błędach projektowania i wykonawstwa. Liczba i częstość wad nie jest większa niż przy innych robotach budowlano-montażowych.
16
Content available remote Niezbędna modernizacja instalacji centralnego ogrzewania po dociepleniu budynku
PL
W celu dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do mniejszego zapotrzebowania na ciepło, należy ją poddać niezbędnej modernizacji i optymalizacji parametrów jej pracy. Modernizowana instalacja powinna zostać tak wykonana i wyposażona, żeby było możliwe prowadzenie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania. W artykule przedstawiono przykładowe wyposażenie węzła ciepłowniczego instalacji centralnego ogrzewania, w którym będzie możliwe indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania i ciepłej wody.
17
Content available remote Innowacyjny system ociepleń Baumit open
PL
W artykule poddano analizie innowacyjny system ociepleń "Baumit open". Charakteryzuje się on współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej zbliżonym do współczynnika ceramicznych materiałów budowlanych. System ten zalecany jest przede wszystkim na mur ceglany, ale doskonale nadaje się również do położenia na innym podłożu.
19
Content available remote StoTherm Solar - system ocieplania elewacji
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.