Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this work was to show what effect biotechnology can have on the quality of human life, and on the condition of the natural environment. A number of biotechnological processes have been analyzed that can significantly improve the quality of human life, while at the same time caring for the natural environment. The prospects for the development of these processes on the global and Polish market were also analyzed. As it turned out, some of the process analyzed need further refinement to be implemented on a global scale, while others may be successfully implemented in the coming years, contributing to the improvement of the quality of such aspects of human life high-quality food products, health protection and good public health. Biotechnological processes may also have wide application in the protection and remediation of the natural environment.
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie, jaki wpływ może mieć biotechnologia na jakość ludzkiego życia, oraz na stan środowiska naturalnego. Przeanalizowano szereg procesów biotechnologicznych, mogących w znaczący sposób poprawić jakość życia człowieka, z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Przeanalizowano również perspektywy rozwoju tychże procesów na rynku światowym oraz polskim. Jak się okazało, niektóre z tych procesów wymagają dalszego dopracowania, by można je wdrażać na skalę światową, natomiast inne mogą z powodzeniem, w ciągu najbliższych lat, zostać wprowadzone w celu lepszego dostępu do produktów spożywczych wysokiej jakości oraz zachowanie społeczeństwa w dobrej kondycji zdrowotnej. Procesy biotechnologiczne mogą również mieć szerokie zastosowanie w ochronie iremediacji środowiska naturalnego.
2
Content available Uwagi o ontologii życia ludzkiego
PL
Życie ludzkie rozumiane jako kompleks różnorodnych procesów (biologicznych, psychicznych, społecznych itp.) wymaga analizy wykraczającej poza obszar biologii i innych nauk szczegółowych; wymaga –analizy filozoficznej. Ponieważ także dział filozofii zajmujący się człowiekiem (antropologia filozoficzna/filozofia człowieka) stosunkowo niewiele uwagi poświęca indywidualnemu życiu ludzkiemu, uznano za właściwe wprowadzenie terminu „ontologia życia ludzkiego” jako nazwy obszaru zamierzonych analiz. Zasadniczym ich celem (wyznaczającym sposób ich przeprowadzania) jest dostarczenie analitycznych podstaw dla aksjologicznych (w szczególności: etycznych), ale także – empirycznych (np. socjologicznych) badań nad jakością życia.
EN
Human life construed as a complex of various processes (biological, psychological, social etc.) calls for analysis going beyond domains of biology and other sciences; it calls for philosophical analysis. For the branch of philosophy studying man (philosophical anthropology/philosophy of man) pays little attention to individual human life, the author has decided that it will be proper to introduce the term “ontology of human life” as the name of the domain of the planned here analyses. Their main goal is to deliver analytical foundations for both the axiological (in particular: ethical) and empirical (in particular: sociological) investigations on quality of life.
3
PL
„Jakość życia” stała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat istotną kategorią teoretyczną (filozoficzną, socjologiczną) jak i polityczną. Stwarza to potrzebę wszechstronnych badań nad tą kategorią. W artykule rozważa się – w nawiązaniu do ontologii życia ludzkiego – pojęcie jakości życia jednostki, oraz – nadbudowane nad nim – pojęcie społecznej jakości życia.
EN
The concept of quality of life has during the last few decades become an important category, both theoretical (philosophical, sociological) and political. This situation generates the need to study comprehensively this category. In the paper, the concept of quality of life of individual and the concept of social quality of life are analyzed, availing of ontology of human life.
EN
The paper drawn attention to natural philosophy as a branch of philosophical studies aimed at rational comprehension of the integrity of nature and its fundamental principle. It has been necessary to provide confidence in the knowledge of natural philosophy of modern university students, as this knowledge helps them to understand the nature of a general. That allows the students to understand all things in their unity and in a variety of forms, build a rational and scientific picture of the world, as a whole, from inorganic nature - to life and human life.
PL
W pracy omówiono znaczenie i zasady filozofii przyrody, stanowiącej gałąź nauk filozoficznych, dla racjonalnego pojmowania integralności natury i zasad jej funkcjonowania. Koniecznym więc jest przekazywanie tego typu wiedzy studentom wyższych uczelni, gdyż pomoże im ona w lepszym zrozumieniu otaczającego nas świata w powiązaniu z kierunkiem stanowiącym przedmiot ich studiów.
EN
Huge, practically uncontrolled, dynamic development of new technologies created mainly in widely understood technology is possible thanks to accumulated capital (banks), and simultaneously is a main factor of both human development as well as unfortunately it also is connected with negative effects regarding destruction of the environment. That is why for the last several years many publication in the world and also in Poland are dedicated to so-called sustainable development, in which Polish scientists' research has important role [21÷29, 32]. The authoress shows in the paper, that in introduced considerations protection of human health as an individual ant then as the community is in the exact relationship with the environment protection (ecology) and is its integral piece. The environment protection is prophylaxis, environment engineering is a diagnosis and improvement of the environment quality and that requires financial funds and protections - that is economy of the environment and the good friendly law concerning the environment protection is necessary (regulations - laws, decrees, controls, fines). So there is analogy to prophylaxis and treatment of human being in medicine. All mentioned above creates certain compact entirety in the reference to sustainable development - as the road to the human prosperity, all the time considering his health as an individual and as a community in parametric correlation with the environment protection (ecology). Unfortunately the drive for prosperity both of an individual and a community exposes on diseases, which are based on the weak psychical immunity (various for various people) - weak psyche is based on small nervous resistance in stress situations. This, in the turn, reduces the immunity of the organism on diseases -particularlythose which become the social plague and which were described (bulimia, diabetes and cancer diseases); first two also on the basis of own sometimes many years' investigations and observations of Authoresses, described from the psychological side.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu, oprócz oszacowania średniej gotowości do płacenia za projekty publiczne redukujące liczbę przedwczesnych zgonów, jest zaprezentowanie metody wyborów z eksperymentami. Metoda ta nie była dotychczas stosowana w Polsce do wyceny dóbr nierynkowych.
EN
Research, the results of which are presented in this paper, was conducted by the choice experiment (CE) method on a sample group of 120 students from the Faculty of Economic Sciences of Warsaw University. Due to the fact that the group was not numerous and limited only to students, the project should be re-garded as pilot research. The main objective of this paper, besides estimating the average readiness to pay for public projects reducing the number of premature deaths, is the presentation of the choice experiment method which, as yet, has not been applied in Poland for valuation of non-market goods.
7
Content available remote Metodologia wyceny zdrowia i życia ludzkiego
PL
W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na sformułowaniu wielowątkowej odpowiedzi na pytanie o celowość ekonomicznej wyceny życia ludzkiego w oparciu o koncepcję wyceny statystycznego życia oraz dodatkowego roku przeżycia. W drugiej części artykułu przedstawiono główne metody wyceny, wskazując na kierunki ich doskonalenia w świetle rezultatów pierwszych polskich badań. Całość rozważań zakończono krótką charakterystyką najbliższych planów badawczych w omawianym obszarze tematycznym.
EN
The article touches the problem of how to valuate such specific goods as human health and life. The study provides a brief review of estimation methods stressing the fact that monetary valuation does not discredit the inestimable value of human existence. The monetary indicators can be used in decision processes in health care and environmental protection sectors. Taking into account the first Polish experiences in valuation of statistical life, results from other countries and trends in the development of valuation methods, some directions for future research in this field have been outlined.
EN
In this article the importance of nanometrology and nanotechnology in general for scientific research and especially for production engineering is described and particulary the influence on technical development, high precision manufacturing but also for circumstancies of human life is demonstrated. High accuracy measurement technique and metrology must be given a key role in modern production environment. Essential contributions to increase the quality of products and the productive power of industrial plants can be reached through the aimed application of nanometrology.
PL
Przedstawiono podstawowe znaczenie nanometrologii i nanotechnologii w badaniach naukowych koncentrując się przede wszystkim na inżynierii produkcji. Podkreślono wpływ nanometrologii i nanotechnologii na rozwój techniczny, wytwarzanie o wysokiej dokładności jak również ich znaczenie w życiu człowieka. Techniki pomiarowe o wysokiej dokładności i metrologia powinny odgrywać kluczową rolę w warunkach nowoczesnej produkcji. Dzięki zastosowaniom nanotmetrologii można uzyskać znaczący wzrost jakości wyrobów i zdolności produkcyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.