Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metodyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych jest podstawową czynnością niezbędną do planowania remontów i napraw, a w efekcie do utrzymania budynków i budowli w należytym stanie technicznym zapewniającym ich bezpieczeństwo. Oceny te prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz metodyką. Jednak zarówno metody oceny, jak i format protokołów mogą wzbudzać pewne wątpliwości. W artykule przedstawiono krótki przegląd obowiązujących przepisów oraz literatury, a całość uzupełnia krótka analiza przykładowej oceny obiektu o konstrukcji murowej.
EN
Assessment of the technical condition of buildings is a basic activity necessary to plan repairs and, as a result, to maintain buildings and structures in a proper technical condition ensuring their safety. These assessments are carried out in accordance with applicable regulations and methodology. However, both the evaluation methods and the format of the protocols may raise some doubts. The article presents a short overview of the applicable regulations and literature, and the whole is complemented by a short analysis of an exemplary assessment of an object with a masonry structure.
2
Content available Metodyka badań genezy złota okruchowego
PL
Zaprezentowano sprawdzoną metodykę badań genezy złota okruchowego. Nadrzędną rolę w metodyce pełnią analizy obecnych w złocinach mikrowrostków, w szczególności niezwietrzałego okruszcowania. Analizy morfologiczne złocin oraz ich składu chemicznego pełnią rolę uzupełniającą. Zaproponowano nową, autorską metodę badań morfologii złocin na podstawie analizy ich kształtu w przekroju.
EN
Verified methodology of the detrital gold’s genesis research has been presented. Analysis of the microinclusions occured within gold grains, especially these ones of the unweathered ore minerals, are superior part in presented methodology. Chemical analysis and assays of the grains morphology constitute the complementary parts. New, original method of the gold grains morphology research has been proposed, which is based on the analysis of the grains shape in cross-section.
PL
W artykule opisano uwarunkowania prawne i proceduralne dotyczące zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, w optyce wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności. W pierwszej części scharakteryzowano obowiązującą procedurę opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. W części drugiej zaprezentowano zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem w perspektywie wymagań Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, opracowane w konsultacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
EN
The article presents legal and procedural conditions for risk management in the crisis management system in Poland. The deliberations present the still applicable procedure for the preparation of a partial report to the report on threats to national security. The second part of the paper presents changes in the approach to risk management in the perspective of requirements of the Decision 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the EU Civil Protection Mechanism.
4
Content available remote Wybrane zagadnienia docieplania przegród zewnętrznych budynków od wewnątrz
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku przegród zewnętrznych obejmujące wbudowanie materiału o znacznie wyższej podatności na korozję biologiczną niż pozostałe jej elementy składowe oraz w jaki sposób takie rozwiązanie może wpłynąć na komfort użytkowania oraz trwałość poszczególnych elementów. Badania polegały na oględzinach zewnętrznych przegród obiektów budowlanych poddanych ocenie mykologicznej, a także na obserwacji ich „zachowywania" się głównie w porze zimowej, za pomocą kamery termowizyjnej. Wyniki tych badań porównywano z wynikami obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych na modelach przegród.
EN
The article presents one of the cases when a material with a significantly higher susceptibility to biological corrosion than other components is built into a partition and how this solution can affect the comfort of use and durability of these components. The tests consisted of a visual inspection of external building divisions subjected to a mycological assessment, as well as observation of their „performance" mainly in the winter season, using a thermal imaging camera. The results of these tests were compared with the results of simulation calculations carried out on partition models.
5
Content available Metodyka zarządzania ryzykiem w organizacji
PL
W artykule omówiona została problematyka metodyki zarządzania ryzykiem, która stanowi jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem i mogłaby zostać zaimplementowana we wspomaganiu komputerowym systemu przedsiębiorstwa. Zaproponowano model zarządzania ryzykiem oraz strukturę planów zarządzania ryzykiem, a także założenia do "metody schodkowej", która może być wdrożona zarówno w przedsiębiorstwie, jak i instytucji publicznej.
EN
In the article the issue of risk management methodology, which is the one of the element of company management and can be implemented to computer support of company system was presented. In the paper the risk management model and the structure of the risk management plans, as well the assumptions to the "step method", which can be implemented in company and also in public institution was proposed.
EN
The article presents the results of research, the aim of which was to determine the qualitative and quantitative structure of the causes of accidents that were a result of falling from scaffolding. An original methodology for the classification of accidents with regards to their causes was developed and was based on cluster analysis. An example of using the proposed methodology is provided. 187 post-accident protocols of occupational accidents involving construction scaffolding, which occurred between 2010 and 2017 in selected Polish voivodeships, were analyzed. Afterwards, the matrix of accident causes, for which the calculations were made, was created. Five subsets of accidents were obtained and the accidents were classified to a subset with similar causes.
PL
Branża budowlana zaliczana jest do jednej z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki na świecie. Spowodowane jest to wpływem na bezpieczeństwo pracy wielu czynników, m.in. związanych z warunkami realizacji obiektów budowlanych, rodzajem prowadzonych robót, rodzajem stosowanych urządzeń, itp. Jak pokazują dotychczasowe badania, znaczna część wypadków w budownictwie związana jest z pracą na wysokości, w tym na rusztowaniach budowlanych. Praca na tych stanowiskach obarczona jest dużym ryzykiem zawodowym. Aby ograniczyć liczbę wypadków na rusztowaniach budowlanych konieczne jest właściwe rozpoznanie zjawiska, a zwłaszcza zidentyfikowanie głównych przyczyn sprzyjających powstawaniu wypadków. Celem prowadzonych badań było uzyskanie informacji o strukturze jakościowej i ilościowej przyczyn powodujących największą liczbę wypadków przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych. Sformułowany cel główny wymaga osiągnięcia celów pośrednich, do których zaliczono: pozyskanie informacji o wypadkach przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych oraz dokonanie klasyfikacji posiadanego zbioru wypadków na podzbiory skupiające wypadki o podobnych przyczynach. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano metodę eksploracji danych – analizę skupień, dostępną w oprogramowaniu Statistica.
PL
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, especially projects in the area of State security and defense, being the basic source of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security is one of the most important values for each country, hence the financial resources allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which a different approach to the management of any organization’s activity is possible. In many institutions the way in which their activities are organized begins to be transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities such as projects. Project management plays an important and even key role in the strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as part of their implementation. Due to the large number of available project man agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology should be adapted to the individual needs of an institution. The article describes the most universal project management methodologies, the most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the analysis of various project management methodologies contained herein, gave the basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology in projects in the area of security and defense of the state.
PL
W tekście przedstawiono zarys niezwykłej historii życia i twórczości Profesor Jadwigi Sławińskiej, od chwili urodzin w Łodzi, poprzez dramatyczną ucieczkę z getta i trudne losy w czasach powojennych, aż po wybitne sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym, odnoszone w latach, które poświęciła pracy na uczelni. Jadwiga Sławińska ukończyła studia architektoniczne i filozoficzne, była powszechnie szanowaną badaczką historii i teorii architektury współczesnej, a także twórczynią nowej szkoły estetyki architektury uprawianej jako dział teorii kultury. Dla swoich studentów i doktorantów na zawsze pozostanie ukochaną Nauczycielką i Mistrzynią. W artykule zaprezentowano najważniejsze spośród osiągnięć naukowych i dydaktycznych Profesor Sławińskiej. Osobiste wspomnienia o tej znakomitej postaci świata akademickiego dołączyli uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor.
EN
This paper presents an outline of the unusual history of the life and work of Professor Jadwiga Sławińska, from the moment of her birth in Łódź, through her dramatic escape from the ghetto and difficult fate in post-war reality, up to the outstanding success in the field of scientific and didactic achievements, related to the years that she devoted to the university work. Jadwiga Sławińska graduated in architectural and philosophical studies. She was a widely respected researcher of the history and theory of contemporary architecture as well as the creatress of a new school of architectural aesthetics practiced as a field of the theory of culture. For her students and PhD candidates she will always be a beloved teacher. The article describes the most important scientific and didactic achievements of Professor Sławińska. Personal memories about this excellent personality from the academic community were shared by students, associates and friends of Madam Sławińska.
PL
Przedmiotem artykułu jest diagram procesu wprowadzania danych do systemu IT jako narzędzie usprawniające proces komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Badania o charakterze obserwacyjnym, jak również raporty błędów i brakujących danych tworzonych dla administratora komputerowego systemu zarządzania produkcją, przeprowadzone w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa produkującego elementy maszyn, dostarczyły wiedzy na temat jakości przekazywania informacji pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firmy, a jednocześnie pomiędzy użytkownikami systemu IT w procesie wprowadzania danych do komputerowego systemu zarządzania produkcją. Celem artykułu jest opracowanie metodyki wprowadzania danych do systemu IT i jej graficzne przedstawienie w postaci diagramu, wykorzystanego w warunkach rzeczywistych przedsiębiorstwa, jako narzędzia usprawniającego proces komunikowania organizacyjnego. Zaprezentowany diagram za pomocą zdefiniowanych czynności określa sposób napełniania systemu IT danymi o charakterze technologicznym, planistycznym, produkcyjnym, zakupowym, kooperacyjnym i kontrolingowym, usprawniając w ten sposób proces komunikacji organizacyjnej.
EN
A subject of the paper is a process diagram of entering data into IT system, as a tool for improving communication process inside enterprise. Observational study as well as reports of errors and missing data, created for administrator of computer production management system, conducted under real conditions of enterprise producing machine parts, provided knowledge about quality of communication between various organizational units (departments) within the enterprise, as well as, between the IT system users, in a process of entering data into computer production management system, hence the concept of using the diagram as a tool for improving communication process inside enterprise information system. The diagram presented in the paper, with clearly defined steps, defines methodology of filling the IT system with technological, planning, manufacturing, purchasing, cooperative and controlling data, improving this way an internal communication process. The diagram presents chronologically and logically organized activities, performed in the process. It shows the process structure and relationship between its components. There are two approaches to the diagram presented in the paper: diagnostic, describing an existing and applying under the real conditions the process of entering data into the IT system, and the second one, prognostic approach, treating the diagram as a tool for shaping communication system between units (departments) in the process. Visualization the chain of actions as the diagram process, allowed to understand better the essence of the process, also subject, functional and communication dependencies occurring between the IT system, as well as it realized an importance of the communication process. Analysis of the process of information transmission between enterprise units (departments, people) in a process of entering data, led to define a model of communication system as a hybrid model, which contains features of various literature communication models.
PL
W pracy zaproponowano metodykę szacowania względnej zasadności rozwoju melioracji (odwodnień, nawodnień) w skali regionów. Zasadność tę rozumie się jako specyficzną nieobserwowalną cechę (zmienną) regionu, wyrażającą pogląd (stanowisko, przekonanie) na rozwój melioracji, często opisywany w strategiach rozwoju regionów. Wartość tej cechy odnosi się do wartości takiej cechy w pozostałych regionach należących do grupy branych pod uwagę regionów, np. województw. Można wyróżnić różne rodzaje zasadności rozwoju melioracji, np. zasadność produkcyjno-ekonomiczna, społeczno-demograficzna i przyrodnicza. Szacowanie danego rodzaju względnej zasadności rozwoju melioracji w regionach wg zaproponowanej metodyki rozpoczyna się od doboru wymiarów tej zasadności. W przypadku zasadności przyrodniczej typowe jej wymiary to: klimatyczny, glebowo-wodny, hydrologiczny i przyrodniczoekologiczny. Następnie dla każdego wymiaru dobiera się i oblicza wskaźnik inferencyjnie związany z tym wymiarem oraz oblicza indeks zasadności rozwoju melioracji w regionie. Postępowanie kończy się oszacowaniem wskaźnika (wskaźników) względnej zasadności rozwoju melioracji w regionach. Podstawę oszacowania tej wielkości stanowi wynik porządkowania regionów ze względu na obliczone indeksy, wykonany metodą bilansu netto NFS (ang. Net Flow Score), stanowiącą fragment wielokryterialnej dialogowej metody porządkowania wariantów (tu: regionów) ELECTRE III.
EN
In the research, it was proposed methodology for assessing the relative validity of developing land reclamation (drainage and irrigation) on the regional scale. The validity is understood as a specific unobservable (hidden) feature (variable) of the region, expressing the view (conviction) to the development of land reclamation, often described in the development strategies of the regions. The value of this feature refers to the value of such features in other regions belonging to the group taken into account regions, for example provinces. There are different types of the validity of the development of reclamation, such as for example production-economic, socio-demographic and environmental. Estimating the relative validity of the development of land reclamation in the regions by the proposed methodology begins with the selection of dimensions of this validity. In the case of the environmental validity the typical dimensions are the climate, the soil and water, hydrological and environmental dimension. Then, for each dimension the indicator inferentially associated with the dimension of the validity is chosen and calculated and then the index of the validity of the development of land reclamation in the region is calculated. The procedure ends with the estimate of the value of the indicator of the relative validity of the development of land reclamation in the regions. The basis for the estimation of the value of this validity is the result of the ordering of the regions due to the calculated indices, made net balance method (NFS. Net Flow Score) a fragment of the multi-criteria dialogue method of ordering of variants (regions) ELECTRE III.
EN
Presented paper attempts to develop a methodology for supporting risk management in projects in production engineering. The methodology applies to manufacturing companies of the automotive industry, because it is one of the industries where the projects are comparable to each other. On this basis, it is possible to identify the risks that occurred in the past during the various stages of the projects, which can contribute to more effective risk management during the current and future projects. The developed methodology describes how to collect data on ongoing projects, as well as how to make their analysis to allow their subsequent use.
PL
Prezentowany artykuł podejmuje próbę opracowania metodyki wspomagającej zarządzanie ryzykiem w realizacji projektów w inżynierii produkcji. Metodyka dotyczy przedsiębiorstwa produkcyjnego branży motoryzacyjnej, ponieważ jest to jedna z branż gdzie realizowane projekty są ze sobą porównywalne. Na tej podstawie możliwe jest zidentyfikowanie ryzyk, które wystąpiły w przeszłości podczas realizacji poszczególnych etapów projektów, co może przyczynić się do efektywniejszego zarządzania ryzykiem podczas wykonywania obecnych oraz przyszłych przedsięwzięć. Opracowana metodyka opisuje w jaki sposób należy gromadzić dane dotyczące realizowanych przedsięwzięć, a także jak dokonywać ich analizy aby możliwe było ich późniejsze wykorzystanie.
EN
A literature review is presented in relation to the system expansion and the allocation of the environmental burdens in life cycle assessment (LCA). Many research centers in Europe and the world undertook subject of multi-functionality. Diversity of solutions and approaches is a barrier to an LCA practitioner who do not specializes in the subject related to multifunctionality and allocation. Wealth of literature and the progress made in the methodology create the need to systematize this issues. In the paper, various approaches and methodologies used in the life cycle analyses of multi-functional processes proposed in scientific papers, guides and manuals were compared. Recommendations related to the problem of multifunctionality of processes and systems which were identified in the literature were analyzed for compliance with the hierarchy of preferred solutions recommended in the ISO 14044, which arranges different solutions of multi-functionality from the most to the least recommended basing on the possibility of its implementation. Dependence of a choice of multifunctionality solution on approach to analysis: attributional analysis (ALCA) and consequential analysis (CLCA) was analyzed. Issues related to the use, advantages and disadvantages of an allocation on the basis of physical and economic relationships and of the system expansion (avoided emissions, substitution) were discussed closely. It is found on the basis of literature that in practice a procedure of solving multi-functionality mainly depends on context of analysis and the classification of the analyzed system. It has been shown that “Allocation procedure” of the ISO 14044 in relation to the literature is out of date and needs to be completed and changes. Finally, proposed changes and additions to the ISO 14044 resulting from the literature review were presented.
PL
Praca obejmuje przegląd literatury związanej z alokacją obciążeń środowiskowych oraz poszerzeniem systemu wyrobu w ocenie cyklu życia. Tematyka była wielokrotnie poruszana przez ośrodki europejskie i światowe, jednak bogactwo literatury i postęp w dziedzinie metodyki stwarzają potrzebę usystematyzowania tego zagadnienia. W pracy porównano różne podejścia i metodologie stosowane w analizach cyklu życia procesów wielofunkcyjnych proponowane w publikacjach naukowych, przewodnikach i podręcznikach. Zalecenia związane z problemem wielofunkcyjności procesów i systemów zidentyfikowane w literaturze przeanalizowano pod kątem zgodności z hierarchią preferowanych rozwiązań zalecaną w normie ISO 14044. Przeanalizowano zależność wyboru rozwiązania wielofunkcyjności od podejścia do analizy, m.in.: analiz opisowych (attributional) oraz skutkowych (consequential). Omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem alokacji w oparciu o zależności fizyczne i ekonomiczne oraz poszerzenia systemu (emisji unikniętych, substytucji), przedstawiono ich zalety i wady. Stwierdzono, że w źródłach literaturowych wybór rozwiązania wielofunkcyjności zazwyczaj jest zależny od celu i kontekstu analizy. Wykazano, że „Procedura alokacji” normy ISO 14044 w świetle literatury przedmiotu wymaga uzupełnienia. W pracy zaproponowano zmiany i uzupełnienia w normie ISO 14044 wynikające z przeglądu literatury przedmiotu.
13
Content available remote Kładki dla pieszych. Cz.2: metodyka projektowania
RU
В статье излагаются методические основы определения потоков валовой энергии в луговых агроэкосистемах (надземная и подземная масса, плодородие почвы). Показан методический подход в оценке совокупных затрат антропогенной энергии для различных технологий и производства валовой энергии в единых показателях по системе СИ. На приведенных в таблицах примерах, полученных в долголетних стационарных опытах по луговодству, показана ведущая роль природных возобновляемых источников энергии (использование солнечной энергии, биологических особенностей самовозобновляемых фитоценозов, биогенных факторов среды и др.) и в целом роль луговых агроэкосистем в современных биосферных процессах. Наряду с этим, по производству обменной энергии (физиологически доступной животным) и сбору ее в расчете на антропогенные затраты можно прогнозировать экономическую эффективность новых разрабатываемых приемов и технологий в кормопроизводстве. Эта методика может применяться не только в исследованиях по луговодству, но и в других отраслях растениеводства.
EN
The article presents methodological basis for definition of gross energy flows in grasslands agroecosystems (aboveground and underground mass, soil fertility). Showed methodical approach to the evaluation of total anthropogenic energy expenditure for different technologies and the production of gross energy in a single indicator for the SI system. In the examples given in the tables, produced in length of stationary experiments on meadows cultivation, shows the leading role natural renewable energy sources (use of solar energy, biological characteristics of renewable phytocenoses itself, biogenic environmental factors etc.) and in general, the role grassland agroecosystems in modern biospheric processes. At the same time, the production of metabolic energy (physiologically available to animals) and collecting it in a costs per anthropogenic can predict the economic efficiency of new reception and technologies developed in the fodder production. The methodology can be used not only for research cultivation of meadows, but also in other crop production.
PL
W publikacji przedstawiono metodyczne podstawy określania strumieni energii w agroekosystemach łąkowych (nadziemna i podziemna biomasa, żyzność gleby) obejmujące ocenę całkowitych nakładów energii antropogenicznej w odniesieniu do różnych technologii i produkcji energii całkowitej wyrażonej za pomocą wskaźników zgodnych z systemem SI. Na przedstawionych przykładach uzyskanych na podstawie wieloletnich stacjonarnych doświadczeń łąkarskich wykazano wiodącą rolę naturalnych, odnawialnych źródeł energii (wykorzystanie energii słonecznej, biologicznej specyfiki samoodnawiających się fitocenoz, biogennych czynników środowiska itp.) i w ogóle rolę agroekosystemów łąkowych we współczesnych procesach biosfery. Równocześnie na podstawie zbioru energii strawnej (fizjologicznie dostępnej dla zwierząt) w odniesieniu do nakładów antropogenicznych można prognozować ekonomiczną efektywność nowych technologii produkcji pasz. Przedstawioną metodykę można stosować nie tylko w badaniach łąkarskich, lecz również w innych rodzajach produkcji roślinnej.
PL
Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce, stawia pytanie o możliwości wytwarzania paliwa z wykorzystaniem krajowych zasobów rud uranu. Jednym z obszarów poszukiwań w Polsce stanowiły dolnoordowickie łupki czarne zawierające podwyższone zawartości uranu, które pod koniec lat 70. XX wieku zostały udokumentowane jako pozabilansowe złoże „Rajsk" (obniżenie podlaskie). Artykuł zawiera opis metodyki analizy kosztu pozyskania uranu z tego złoża przy pomocy klasycznych technologii górnictwa podziemnego.
EN
The concept of building a nuclear power plant in Poland, poses the question of the possibility of producing the fuel with the use of the national resources of uranium ores. One of the areas of exploration in Poland were Lower Ordowice black shales containing elevated contents of uranium, which in the late 1970s of the 20th century were documented as the non-recoverable „Rajsk" deposit (Podlasie depression).
16
Content available remote Urządzenie do pomiaru płaskości pierścieni tłokowych silników spalinowych
PL
W artykule zaprezentowano urządzenie do pomiaru płaskości pierścieni tłokowych silników spalinowych w procesie produkcji seryjnej. Obowiązujące systemy jakości wymuszają na producencie prowadzenie bieżącej kontroli wyrobów eliminującej lub minimalizującej możliwości powstawania braków. W przypadku pierścieni tłokowych jednym z parametrów wpływającym w istotny sposób na pracę uszczelnianego węzła jest jego płaskość. Prawidłowy pomiar płaskości wymaga unieruchomienia badanego obiektu względem płaszczyzny referencyjnej. Opracowane urządzenie pozwala na zachowanie powtarzalnych warunków pomiaru związanych z wymaganym sposobem unieruchamiania, polegającym na dociśnięciu pierścienia do płaszczyzny referencyjnej z jednakową siłą w pięciu zdefiniowanych punktach. Zastosowane rozwiązanie umożliwia szybką, jednoczesną zmianę wielkości obciążenia każdego z punktów, zależną od średnicy i grubości badanego pierścienia.
EN
The article presents a device for the measurement of the flatness of piston rings of combustion engines in a mass production process. The existing quality systems force the manufacturers to conduct an ongoing monitoring of the products that would help them eliminate or minimise the possibility of defects. In the case of piston rings, one of the parameters that significantly influences the operation of the sealed centre is its flatness. A proper measurement of flatness requires the tested object to be immobilized along the reference plane. The developed device helps one to maintain repeatable measurement conditions connected with the required way of immobilization consisting in the pressing of the ring to the reference plane with equal force in the five defined points. The device enables quick and concurrent change in the value of the load in each point depending on the diameter and the thickness of the tested ring.
17
Content available remote Uszkodzenia muru i sposoby ich naprawy
EN
The planning and design of any coal mine development requires among others a thorough investigation of the geological, geotechnical and hydrogeological subsurface conditions. As part of a coal mine exploration program we conducted heat pulse vertical flow meter testing. The flow data were combined with absolute and differential temperature logging data to gain information about the hydraulic characteristics of two different coal seams and their over- and interburden. For the strata that were localised based on geophysical logging data including density, gamma ray and resistivity hydraulic properties were quantified. We demonstrate that the temperature log response complements the flow meter log response. A coupling of both methods is therefore recommended to get an insight into the hydraulic conditions in a coal seam and its overburden.
EN
Planning effective conservation measures in relation to particular habitats and species, which are the subjects of protection, require, above all, assessing their conservation status and identifying factors that have influenced this state. Although the scope of monitoring and the number of investigated species and habitats from Annex I, II, IV and V of the Habitats Directive is gradually increasing, no formal assessment of 1160 habitat has been performed so far. Methodological guidelines don’t include any assumptions to investigation and valuation of this habitat. In Europe the habitat 1160 is protected in 462 Natura 2000 sites. Due to its significant structural and functional diversity in particular European countries, there is a necessity of working out specific site indices for the state assessment. The aim of this work was the review of methods used in the ‘Large, shallow inlets and bays’ state assessment in selected European countries and presentation the assumptions for the assessment in Polish special area of conservation: PLH220032 Puck Bay and Hel Peninsula.
PL
Planowanie skutecznych środków ochronnych w odniesieniu do poszczególnych siedlisk i gatunków, wymaga przede wszystkim oceny stanu ich zachowania oraz identyfikacji czynników, które wpłynęły na ten stan. Pomimo tego, że zakres monitoringu siedlisk i gatunków z załączników I, II, IV i V Dyrektywy siedliskowej stale się rozszerza, w Polsce dotychczas nie przeprowadzono formalnej oceny stanu siedliska morskiego 1160 ‘Duże płytkie zatoki’, a przewodniki metodyczne nie zawierają odpowiednich wytycznych. W Europie siedlisko 1160 jest objęte ochroną w 462 obszarach Natura 2000. Ze względu na znaczne zróżnicowanie strukturalne i funkcjonalne siedliska w poszczególnych rejonach istnieje konieczność wypracowania specyficznych dla danego miejsca wskaźników do oceny jego stanu. Celem pracy jest przegląd kryteriów stosowanych do oceny stanu siedliska 1160 w wybranych krajach oraz prezentacja założeń do przeprowadzenia takiej oceny w specjalnym obszarze ochrony siedlisk PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski.
PL
W artykule przedstawiono, w formie z oczywistych przyczyn skróconej, podstawowe założenia teorii tzw. szarych systemów, prezentując jednocześnie szeroki przegląd najnowszej literatury naukowej na ten temat. Omówiono uzasadnienie potrzeby stosowania szarych systemów, ich elementy składowe oraz rodzaje, a także dotychczasowy stan wiedzy na temat ich potencjału. W tekście zostały również zaprezentowane przykładowe sposoby zastosowania szarych systemów w różnych obszarach rynkowych.
EN
The article presents, in the obviously consolidated version, primary and basic premises of the so-called grey systems theory, simultaneously affording readers a broad scope of the current scientific literature source material on the topic. First and foremost, a justification for the use of the given theory is presented, their components and versions as well as the foregoing stale of knowledge on their potential of use. There have been several exemplary ways of executing the theory in various market branches provided in the text, too.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.