Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Underground buildings - caprice or pragmatism
EN
The purpose of the work is to try to find the answer to the issue in the title. In the paper the examples of structures built underground, which are usually erected on the surface, are presented. These include residential houses and factories. An unusual location is a great challenge for designers and contractors, but it can bring huge benefits. One of them is an increase in the energy efficiency of the building. The basis for the decision to choose an underground construction must be an analysis of the benefits, disadvantages and risks associated with this type of facilities carried out for individual cases.
PL
Celem pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na kwestię postawioną w tytule. W artykule przedstawiono przykłady konstrukcji wybudowanych pod ziemią, które zwykle wznosi się nad ziemią. Należą do nich domy mieszkalne i fabryki. Nietypowa lokalizacja stawia wiele wyzwań przed projektantami i wykonawcami, ale może przynieść ogromne korzyści. Jedną z nich jest podniesienie efektywności energetycznej budynku. Podstawą decyzji o wyborze budowli podziemnej musi być analiza korzyści, wad i zagrożeń związanych z tego typu obiektami przeprowadzona dla indywidualnych przypadków.
PL
W artykule przedstawiono historię Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (KGBiG) na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Omówiono zmiany organizacyjne w ramach Katedry w odniesieniu do rozwoju budownictwa podziemnego i tunelowego. Zaprezentowano dotychczasowe najważniejsze kierunki badawcze realizowane przez pracowników KGBiG.
EN
This paper shows the history of Department of Geomechanics, Civil Engineering & Geotechnics (KGBiG) in the structure of the Faculty of Mining & Geoengineering of AGH University of Science & Technology the name of Stanisław Staszic. The organizational changes in the department structure were presented in the light of underground and mining construction development. The most important research an development areas of department scientific workers were also discussed.
3
Content available remote Analiza ryzyka w budownictwie podziemnym
PL
Sztuka tunelowania to w dużej mierze sztuka zarządzania ryzykiem. Norma ISO 31000:2009 definiuje ryzyko jako wpływ niepewności na cele. Nauka o zarządzaniu ryzykiem posługuje się ryzykiem obliczanym jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza i konsekwencji, jakie za sobą niesie jego zajście. W artykule przedstawiono proces zarządzania ryzykiem w ujęciu normy ISO 31000:2009. Proces opisany w tej normie jest bardzo uniwersalny. Z drugiej jednak strony, czynniki ryzyka, na jakie narażone są projekty tunelowe, wymagają specjalnie sformułowanych wytycznych. Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe (ITA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Tunelowych (ITI) opublikowały wytyczne, które mają na celu zapewnienie efektywnego zarządzania ryzykiem przy projektach tunelowych. Wytyczne te kładą nacisk na zarządzanie ryzykiem geotechnicznym oraz na komunikację i współpracę przy zarządzaniu ryzykiem wszystkich stron projektu. Jako przykład przedstawiono analizę ryzyka największego projektu tunelowego ostatnich lat – budowy tunelu pod Przełęczą św. Gotarda w Szwajcarii.
EN
The art of tunnelling is partly the art of managing risks. ISO 31000:2009 defines risk as an effect of uncertainties on objectives. To be able to handle risks in tunnelling a more unambiguous definition should be applied. In the article the definition of the risk as a multiplication of probability of occurrence and the consequence of failure is used. The process of risk management according to ISO 31000 is presented. This process is however aimed at covering a wide range of contexts in society. Tunnelling is a branch of branch of economy exposed to risks, which characteristics are different compared to other civil engineering projects. That is why it needs specific standards. International Tunnelling Association and International Tunnelling Insurance Group developed a set of standards, which are focused on dealing with risks in underground construction projects. A strong emphasis is put on managing geotechnical risks and on communication and cooperation between all parties. As example the risk analysis on St. Gotthard Base tunnel is presented.
PL
Pięć nowych stacji, ponad sześciokilometrowa tunelowa trasa i kolejna linia w planach - warszawska sieć metra powiększa się o nowe odcinki i stacje. Niektóre - jak dwa przystanki w centrum miasta czy III linia – są dopiero w planach, inne lada chwila będą do dyspozycji mieszkańców. Jak zmieni się system stołecznej kolei podziemnej?
EN
Warszawa invests more in underground transport. Five new stations, more than a six-kilometre tunnel route and another the line is planned - the Warsaw metro network is enlarging with new sections and stations. Some - like two stops in the city centre or the third line - are only in plans, others will be available to residents at any moment. How will the system of the Warsaw underground railway change?
PL
Przedstawiono wybrane aspekty rozwoju budownictwa podziemnego w Polsce w XX i XXl wieku. Omówiono metody budowy metra w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz dużych wyrobisk podziemnych elektrowni Porąbka-Żar. Opisano obecnie stosowane w Polsce rodzaje tarcz zmechanizowanych i metody budowy głębokich wykopów.
EN
In the paper the selected aspects of underground construction development in XXth and XXlst century in Poland are presented. The methods of construction of underground line in the fifties and excavation of big underground chamber of Porąbka-Żar power plant are described. The Tunnel Boring Machines commonly used in Poland and the methods of deep excavation construction are presented.
PL
Ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości oraz przyznaną niedawno przez władze miasta Gdańska nagrodę dla firmy Warbud S.A. za najlepszą realizację architektoniczną, postanowiliśmy uczcić te dwie okazje i przypomnieć o najtrudniejszym etapie budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jakim były prace fundamentowe pod tym obiektem. 80% budynku, w tym najcenniejsza ekspozycja główna, jest zlokalizowane na głębokości 14 m pod ziemią w bliskim sąsiedztwie dwóch rzek - Motławy i Raduni. Wysoki poziom wód gruntowych był w tym przypadku największym wyzwaniem.
EN
Because of the centenary of regaining of independence by Poland and because of the prize for the best performance of the architectural design awarded recently to Warbud S.A. by the Gdańsk authorities, the authors decided to celebrate both and remind readers of the hardest stage of building the World War II Museum in Gdańsk. Said stage included foundation works under this building. About 80% of the building, including the most valuable main exposition, is located 14 meters deep under the ground level, next to two rivers - Motława and Radunia. The greatest challenge was the high level of groundwater.
7
Content available Zejście pod ziemię. Cz.2 przykłady realizacji
PL
W artykule podano technologie najczęściej wykorzystywane obecnie w budowie głębokich podziemi. Omówiono szczegółowo dwa przykłady. Pierwszy dotyczy budynku biurowego o trzech kondygnacjach podziemnych usytuowanego w sąsiedztwie stacji metra i przedwojennych kamienic. Drugi to realizacja wykopu w warunkach geotechnicznych wysokiego poziomu wody gruntowej przy braku możliwości odwodnienia terenu budowy. W pierwszym przypadku zastosowano ściany szczelinowe, wzmocnienie fundamentów iniekcją strumieniową oraz metodę stropową budowy podziemi. Na etapie projektu budowlanego przeanalizowano oddziaływanie wykopu na sąsiednie obiekty i wyznaczono osiadania ław fundamentowych. W drugim opisano metodę betonowania podwodnego.
EN
This article presents the technologies most commonly used today in the construction of deep undergrounds. Two examples have been discussed in detail. The first concerns an office building with three underground floors located in the vicinity of the metro station and pre-war tenement houses. The second example discusses the execution of the deep excavation in geotechnical conditions of high ground water level in the absence of the possibility to perform the dewatering of the construction site. In the first case, diaphragm walls and jet-grouting below the existing foundations were used. The influence of the excavation on neighboring buildings was analyzed and expected settlements of foundations were determined. In the second example the method of underwater concreting is described.
8
Content available remote Zejście pod ziemię. Cz.1 technologie
EN
Modern solutions arising from the “going underground” of buildings in cities. This article presents the technologies most commonly used today in the construction of deep undergrounds.
PL
Restrukturyzacja górnictwa wiąże się z likwidacją kopalń. Rodzi to problemy nie tylko techniczne, ale również socjalne. Odpowiedź na pytanie, co zrobić z majątkiem po zlikwidowanych kopalniach, ma podstawowe znaczenie. Czy można zagospodarować w sposób społecznie użyteczny pozostałe po kopalniach wyrobiska podziemne i z jakimi technicznymi problemami należy się zmierzyć, aby zachować dla przyszłych pokoleń chociaż fragment z postidustrialnego dziedzictwa górnictwa. W artykule przedstawiono koncepcje wykorzystania podziemnych wyrobisk do celów: kulturowych, leczniczych i gospodarczych, skupiając się tylko na technicznych aspektach wykorzystania obiektów podziemnych.
EN
The issues presented in the article, related to the revitalization of post-mining objects in Poland, constitute only a part of this very important and difficult problem. The focus was, above all, on the possibilities of using underground excavations for purposes other than mining, after the mines are liquidated. These excavations can be successfully adapted for tourist, health and treatment or cultural and educational purposes. It was shown on selected examples that health and treatment institutions as well as service and social facilities can function successfully in former underground excavations. Attractive tourist routes can also be designed on the basis of underground infrastructure, similarly to, e.g.: Wieliczka, Bochnia, Zabrze and Tarnowskie Góry. Underground excavations can also be successfully utilized in an economical manner. Inactive shafts can be used to build pumped storage power plants or can potentially be places for extracting geothermal energy from underground water, as is the case of “Maciej” shaft and “Sobieski” mine. Excavations of inactive mines can also become storage facilities for problematic waste or reservoirs of underground water, as in the case of “Piast II” mine. While discussing the technical aspects of the revitalization of underground excavations, the focus was on historic buildings. In their case, one should not only consider technical but also historical problems. The modular system to secure historic excavations presented in the article takes both those aspects into account.
10
Content available remote Na budowie tuneli w Polsce : przegląd realizowanych projektów
PL
Obecnie w Polsce realizowanych jest kilka inwestycji infrastrukturalnych, które obejmują budowę tuneli komunikacyjnych. To najlepszy dowód na to, że budownictwo podziemne w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Jeszcze większym optymizmem napawają plany, z których wynika, że w naszym kraju będą powstawać kolejne tunele. Najbardziej bliski realizacji jest ten w Świnoujściu, a jego wykonawcę poznamy już niebawem.
EN
There are several road and rail tunnel projects currently carried out in Poland. It is the best evidence that underground construction in Poland is increasingly popular. Even more optimistic are infrastructural plans that document upcoming tunnel projects. The tunnel project in Świnoujście has the closest execution date.
PL
Na terenach pogórniczych zlokalizowanych jest wiele wyrobisk korytarzowych, które nie zostały zlikwidowane poprzez ich podsadzenie i niejednokrotnie w długim okresie czasu istniały jako pustki w górotworze. W okresie istnienia tych wyrobisk w ich otoczeniu zachodzą procesy degradacyjne pogarszające warunki utrzymania stateczności i w konsekwencji mogą doprowadzić do ich zawału. Biorąc pod uwagę małą głębokość, na jakiej są one zlokalizowane, istnienie wyrobisk stwarza często poważne zagrożenie dla powierzchni terenu i jej infrastruktury. Z drugiej strony należy brać pod uwagę wartość historyczną wyrobisk, które często są unikalnym dowodem rozwoju techniki na tych terenach. Problem ten przedstawiono na przykładzie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu. Do rozwiązania postawionego zadania wykorzystano wyniki badań właściwości skał i górotworu w otoczeniu przedmiotowego wyrobiska, parametry techniczne obudowy oraz przedstawiono analizę jego stateczności. Analizę stateczności wyrobiska oparto na elementach probabilistycznej analizy konstrukcji uwzględniające zmienność budowy i parametrów charakteryzujących masyw skalny, zmienność gabarytów przekroju poprzecznego wyrobiska oraz jego obudowy. Na tej podstawie przedstawiono klasyfikację warunków utrzymania stateczności wyrobiska opartą o prawdopodobieństwo utraty stateczności. Granice poszczególnych klas ustalono na poziomie: klasa I ( p ≤ 0,05), klasa II (0,05 < p ≤ 0,15), klasa III (0,15 < p ≤ 0,30) i klasa IV ( p > 0,30). Zaproponowana klasyfikacja może być podstawą do doboru systemu ochrony wyrobiska uwzględniającego warunki naturalne, techniczne, ekonomiczne i historyczne.
EN
There are many headings in postmining areas that were not liquidated by stowing and repeatedly existed as empty spaces in the rock mass. In the period of the headings existence, degradation processes take place in their neighborhood, which worsen stability maintenance conditions, and in consequence may cause caving. Taking the fact that the headings are localized at a small depth into account, their existence often causes serious danger for the surface and its infrastructure. On the other hand, it is necessary to take the historical value of the headings, which are often unique evidence of technological advancement into consideration. The problem was presented based on the Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna in Zabrze. Technical rock and rock mass property research results and support technical parameters were used to solve the task, and an analysis of its stability was presented. The analysis was based on elements of a probabilistic construction analysis, which takes into account the changeability of the support and parameters that characterize the rock mass, the changeability of the heading and its supports cross-section gauge. On that basis, a classification of heading stability maintenance conditions was presented, on the basis of stability loss probability. Border individual classes were established on the following levels: class I (p≤0,05), class II (0,05 < p≤0,15), class III (0,15 < p≤0,30) and class IV (p> 0,30). The proposed classification may be the basis for a choice of heading protection system, that takes the natural, technical, economical and historical conditions into account.
PL
Obudowy łukowo-proste stanowią rozwiązanie konstrukcji obudowy w której prosty odcinek konstrukcji w części stropnicowej podparty jest stojakiem podporowym z jednej strony ociosu, a z drugiej strony ociosu ma kształt łukowy. Rozwiązanie obudowy znajduje zastosowanie w przecinkach zbrojeniowych, w przecinkach likwidacyjnych oraz w chodnikach przyścianowych. W artykule na podstawie doświadczeń zostaną przedstawione zalety ruchowe obudów łukowo-prostych jak i problemy ich stosowania oraz rozwiązania pozwalające poprawić ich nośność. Sformułowano wymogi techniczno-technologiczne warunkujące ich stosowanie w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego.
EN
The article discusses the use of a solution of linings straight-arch shaped where the straight section of construction is supported by stand supporting from the one side of side wall, from the other side of side wall is arch shaped. A solution of a support was used in liquidation duct, starting sidewalks and roadway. Based on experiences the article presents movement’s adventages of arch-straight supports, the problems of their usefulness and solutions in order to improve their carrying capacity. The technical and technological requirements are condition in use of coal mines’ excavation.
13
Content available Tunel Św. Gotarda otwarty
PL
Mówi się, że Szwajcarzy lubią być punktualni i dlatego uwielbiają drogi na skróty. Abstrahując od motywacji, największy projekt budowlany w historii Szwajcarii – tunel św. Gotarda (niem. Gotthard-Basistunnel, ang. Gotthard Base Tunnel), robi ogromne wrażenie. Tunel leży w samym środku New Rail Link through the Alps (NRLA), czyli nowej linii kolejowej biegnącej przez Alpy i łączącej Włochy ze Szwajcarią.
EN
On 01 June 2016, after 17 years of construction, the longest and deepest railway tunnel in the world was officially opened. The construction of the 57-km colossus cost CHF 12.2 thousand million.
PL
Cechą wyróżniającą No-Dig Poland spośród większości pozostałych konferencji jest bardzo duża liczba referatów naukowo-szkoleniowych, pokazujących badania w zakresie technologii bezwykopowych. Liczny udział gości z wielu zakątków świata umożliwia przedstawienie najważniejszych kwestii, wyzwań i problemów związanych ze stosowaniem tych technologii w niezwykle szerokiej optyce.
EN
The featuring distinguishing No-Dig Poland from most other conferences is a very large number of scientific and training lectures to present research results in the field of trenchless technologies. A large share of visitors from many parts of the world makes it possible to present in an extremely wide range of views the key issues, challenges and problems associated with the use of these technologies.
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016
EN
Interview with professor Dr. Eng. Andrzej Kuliczkowski, president of the Polish Foundation for Trenchless Technology.
PL
Kiedy kilkanaście tysięcy lat temu pojawiły się pierwsze budowle podziemne, zapewne nikt nie przypuszczał, że budownictwo podziemne tak się rozwinie i nie będą mogły bez niego funkcjonować współczesne społeczeństwa. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić drogi szybkiego ruchu bez tuneli, dostarczanie czystej wody, energii, towarów oraz odstawy odpadów bez odpowiednich budowli podziemnych. Następuje przecież ciągły wzrost liczby ludności w świecie, przenoszenie się ludzi ze wsi do miast i związana z tym ich rozbudowa.
EN
This article has only outlined the problem of underground construction and its impact on modern cities. Among scientists involved in the development of urban infrastructure there is a widespread belief that correct urban development is impossible without development of underground space. As it was briefly put by one of the greatest scientists specialized in rock mechanics. Charles Fairhurst, chairman of the International Society for Rock mechanics: "We have to go underground to stay on the top!".
PL
21–22 kwietnia 2016 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorganizował III edycję konferencji Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej, która odbyła się w Centrum Energetyki AGH. W konferencji udział wzięło ok. stu uczestników z różnych instytucji krajowych i zagranicznych, m.in. naukowcy, projektanci, inwestorzy, wykonawcy, zarządcy tuneli i innych obiektów podziemnych. Obecni byli również goście z zagranicy, m.in. z firm Aigner Tunnel Technology, Astaldi, Bochumer Eisenhütte Heintzmann, Promat, Zitron.
PL
Budowa kolektora Burakowskiego BIS była ostatnim etapem zakrojonego na szeroką skalę projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnie ścieków w Warszawie, faza IV, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego przerzut ścieków do oczyszczalni „Czajka” i tym samym całkowite odcięcie zrzutu ścieków do Wisły. Projekt ruszył 18 marca 2014 r. w szybie startowym w ul. Marymonckiej, gdzie została uruchomiona – największa w Europie pod względem średnicy rur GRP – tarcza drążąca kolektor ściekowy o długości 3200 m.
EN
The construction of the Burakowski BIS sewer main was the last stage of a large-scale project “Water supply and sewage treatment in Warsaw, Phase IV” co-funded by the EU under the Operational Programme Infrastructure and Environment, enabling the transfer of waste water to the treatment plant “Czajka” and thus completely eliminate the sewage dump to Vistula.
PL
Najlepsi specjaliści, najnowocześniejsze technologie, elastyczne podejście do realizacji projektu, bardzo duża płynność finansowa wykonawcy, zarządzanie przez menedżerów najwyższego szczebla pozwoliły w Warszawie zrealizować centralny odcinek II linii metra w czasie, którego stolicy Polski może zazdrościć Europa Zachodnia.
EN
The best specialists, leading-edge technologies, flexible approach to project implementation, very high financial liquidity of the contractor, and managing by high-level management personnel allowed for implementing the central section of 2nd line of Warsaw Metro within deadlines that can be envied by Western Europe.
PL
Wybór technologii wykonywania części podziemnych i sposobu zabezpieczenia oraz podparcia ścian wykopu głębokiego musi być poprzedzony wieloma analizami mającymi przede wszystkim na celu dokonanie oceny wpływu projektowanej inwestycji na odkształcenia podłoża gruntowego. Projektowanie budynków, a zwłaszcza ich części podziemnej, w zabudowie zwartej należy powierzać wyspecjalizowanym projektantom, a realizację – wykonawcom gwarantującym przestrzeganie reżimów technologicznych i wysoką jakość robót. Bardzo istotna jest też rola fachowego nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru geotechnicznego i geodezyjnego.
EN
The choice of technology for carrying out the underground parts and the method of securing and supporting the walls of deep excavation must be preceded by multiple analyses mainly aimed at assessing the influence of the designed investment upon the earth surface’s deformation. Designing buildings in dense developments, especially their underground parts, should be commissioned to specialized designers whilst their execution to the executing parties which guarantee the compliance with technological regimes and high quality of works. The role of investor supervision as well geotechnical and geodetic supervision are very crucial, too.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.