Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  falistość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper discusses the state-of-the-art on research and development of activities relating to wider application of datum-based methods in the field of measurements of surface texture of machine parts. Despite the fact that datum-based methods are well-known, in hitherto practice their application area has been limited. Research activities carried out by authors indicate that datum-based methods can be very useful as a part of computer-aided measurement systems allowing conducting measurements directly on a machine tool (in-situ measurements). One of the results of the research work conducted by authors was proving that datum-based methods can be applied to evaluate cylindricity deviations and, with some limitations, to evaluate surface waviness of machine parts.
PL
Przedstawiono obecny stan badań i prac rozwojowych dotyczących szerszego wykorzystania metod odniesieniowych do pomiarów struktury geometrycznej powierzchni. Chociaż metody te są znane, to dotychczas były stosowane w ograniczonym zakresie. Przeprowadzone prace wykazały dużą przydatność tych metod w skomputeryzowanych systemach kontroli elementów w trakcie realizacji procesu bezpośrednio na stanowiskach wytwórczych, a nawet bezpośrednio na obrabiarce. Efektem badań przeprowadzonych przez autorów było m.in. wykazanie, że metody odniesieniowe mogą być stosowane do oceny zarysu walcowości i w pewnym ograniczonym zakresie – do kontroli falistości powierzchni.
PL
W artykule zaprezentowano modele matematyczne, opisujące poziom drgań generowanych przez kulkowe łożyska toczne typu 6304-2z w zależności od wartości odchyłki okrągłości i falistości bieżni wewnętrznej oraz zewnętrznej. Modele pozwalają na ustalenie, który typ odchyłek kształtu ma dominujący wpływ na poziom drgań generowanych w określonych zakresach częstotliwości.
EN
The article presents mathematical models allowing to describe the level of vibration generated by ball bearings 6304-2z type depending on the value of roughness and waviness deviations of inner and outer bearings races. This models will allow to estimate what type of shape deviations have dominant influence on the vibration level generated in specific frequency ranges.
EN
This paper provides a quantitative analysis of how raceway waviness (RONt) in 6304-type bearings affects their vibration. The waviness of bearing races was measured at the actual points of contact between the balls and the races. The measurements were conducted in the range of 16–50 undulations per revolution (UPR). The bearing vibration was analyzed in three bandwidths of frequency: low (LB) (50 ÷ 300 Hz), medium MB (300 ÷ 1800 Hz) and high HB (1800 ÷ 10 000 Hz), as well as in the full RMS bandwidth. The paper also presents the procedure used to determine the actual points of contact between the ball and each race to specify the point of waviness measurement. The method of calculation of the contact angle for a ball bearing is also discussed. The Pearson linear correlation coefficients were determined to analyze the relationships between the waviness parameters and the level of vibration. The test results show that an increase in the surface waviness on the inner and outer raceways causes an increase in the vibration level. The influence is most visible for the medium frequency bandwidth.
PL
W chwili obecnej coraz powszechniej stosuje się tkaniny zgofrowane. Przykładem mogą tutaj być tekstylia domowe, dekoracyjne jak również i ubrania. Ich główną zaletą, oprócz estetyki, jest zapewnienie komfortu fizjologicznego, gdyż topografia ich struktury sprawia, że ułatwiony jest ruch powietrza pomiędzy skórą człowieka a odzieżą wykonaną z tych tkanin. W chwili obecnej parametryzacja gofr tkackich jest bardzo trudna, ponieważ próba pomiaru gofry metodami kontaktowymi zniekształca gofrę i zafałszowuje wyniki pomiaru. Dlatego też w artykule przedstawiono nową metodę pomiaru gofr tkackich, która polega na laserowym skanowaniu topografii tkaniny, dzięki czemu pomiar odbywa się bezkontaktowo, co pozwala na przeprowadzenie prawidłowych pomiarów topografii tkaniny.
EN
Nowadays the seersucker fabrics are more and more widely applied in different textile goods such as home textiles, decorative textiles and clothing. Apart from aesthetics their main advantage is an ability to ensure a physiological comfort. It is due to their topography enabling the air movement between the human skin and clothing made of the fabrics. Currently, the parametrization of the seersucker fabrics is very difficult because the standard test methods distort the seersucker effect and in the same time they skew the results. Due to this fact in the presented work a new method of measurement of the seersucker fabrics is presented. This method applies the 3D laser scanning to scan the surface of the seersucker fabric. Because the scanning is performed in a contactless way it allows to measure correctly the topography of the seersucker fabric.
PL
Obróbka elektrochemiczna (ECM) należy do efektywnych sposobów kształtowania elementów o skomplikowanej geometrii z materiałów trudno skrawalnych. W artykule przedstawiono badania wpływu hydrodynamiki elektrolitu na topografię powierzchni obrobionej. Omówiono problem powstawania defektów hydrodynamicznych na powierzchni anody wywołanych niestabilnością hydrodynamiczną i tworzeniem się struktur koherentnych w warstwie przyściennej, co może prowadzić do swoistego rezonansu hydro-elektrochemicznego.
EN
Electro-Chemical Machining (ECM) is one of the effective ways of shaping parts with complex geometries from difficult-to-machine materials. This article presents a study on the influence of the hydrodynamics of electrolyte on the topography of the surface finish. It discusses the problem of the formation of hydrodynamic defects on the surface of the anode induced by hydrodynamic instability and the formation of coherent structures in the boundary layer, which may lead to a specific hydro-electrochemical resonance.
EN
The paper deals with effect of working gas pressure and temperature on surface stereometry of coatings deposited by low-pressure cold spray method. Examinations were focused on aluminium coatings which are commonly used to protect substrate against corrosion. A commercial Al spherical feedstock powder with admixture of Al2O3 (Al + 60vol.-%Al2O3), granulation -50+10 µm, was used to coat steel, grade S235JR. Thedeposited coatings were studied to determine their stereometry, i.e. roughness, transverse and longitudinal waviness, topography of surface and thickness as the functions of gas pressure and temperature. A profilometer and focal microscope were used to evaluate the stereometric properties. In order to reduce the number of variables, the remaining process parameters, i.e. shape and size of de Laval nozzle, nozzle-to-substrate distance, powder mass flow rate, linear velocity of spraying gun, were kept unchanged. The investigation confirmed influence of temperature and pressure on coating thickness as well as on the surface seterometry.
PL
W pracy badano wpływ ciśnienia oraz temperatury gazu roboczego na stereometrię powierzchni warstw uzyskanych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno. W badaniach skupiono się na wykonaniu powłok aluminiowych, które są powszechnie stosowane w celu ochrony podłoża przed korozją. Wykorzystano komercyjny proszek sferyczny Al z domieszką Al2O3 (w proporcji obj. 40% Al / 60% Al2O3) o granulacji -50+10 µm, którym pokryto stal S235JR. Przeprowadzone analizy miały na celu określenie stereometrii otrzymanych warstw, tj. chropowatości, falistości poprzecznej oraz wzdłużnej, topografii powierzchni oraz grubości, w zależności od ciśnienia i temperatury gazu. Do analizy właściwości stereometrycznych wykorzystano profilografometr oraz mikroskop konfokalny. W celu ograniczenia ilości zmiennych, pozostałe parametry procesu, tj. kształt i rozmiar dyszy de Lavala, odległość dyszy od podłoża, masowe natężenie przepływu proszku, prędkość liniowa palnika, pozostawiono na stałym poziomie. Przeprowadzone badania potwierdziły wpływ temperatury oraz ciśnienia gazu na grubość naniesionych powłok, jak również na stereometrię ich powierzchni.
PL
Przedstawiono model matematyczny odniesieniowych metod pomiaru odchyłki okrągłości oraz zaproponowano jego zastosowanie do pomiarów falistości powierzchni. W ramach badań przeprowadzono symulację kombinacji kątów α i β , tj. parametrów metody odniesieniowej w zakresie 16 ÷ 50 fal/obwód, co obrazuje falistość powierzchni.
EN
The paper presents a mathematical model of the V-block roundness measurement and a principle of its application to measurements of surface waviness. The research involved a simulation of the combination of angles α and β , i.e. parameters of the V-block method, for 16 ÷ 50 UPR, which corresponds to waviness components.
EN
A woven fabric structure is defined by mutual threads interlacing in the fabric as well as the basic parameters of the fabric. The interrelation among fabric parameters can be obtained by considering a geometrical model of the fabric and specific experimental methods. The geometrical model is mainly concerned with the shape taken up by the yarn in the warp or weft cross-section of the fabric. This article provides a possible methodology for evaluation of geometric parameters of threads in the real longitudinal and transverse cross-sections of fabric. From an individual cross-section of the fabric using image analysis it is possible to define the diameter of threads, their deformation, thread spacing, the maximum displacement (height of binding wave) of the thread axis, the angle of the thread axis (interlacing angle), the length of the thread axis in the cross-section of the fabric, the crimp of threads in the fabric, and the real shape of the binding wave through wave coordinates. The parameters mentioned are possible to use as input for mathematical modelling of the fabric structure and for prediction of mechanical and end-use properties of fabrics.
PL
Struktura tkaniny określona jest przez wzajemne przeploty nitek i podstawowe parametry tkaniny. Wzajemne zależności pomiędzy parametrami tkaniny mogą być określone poprzez tworzenie odpowiedniego modelu i badania eksperymentalne. Geometryczny model został opracowany poprzez badanie kształtu przeplotu poszczególnych nitek. Opisano odpowiednie metody dla określenia wzdłużnych i poprzecznych przekrojów tkaniny. Na podstawie poszczególnych przekrojów tkaniny można określić średnice nitki, jej deformacje, odległości miedzy nitkami, maksymalne odchylenie od osi nitki, kąt osi nitki, długości osi nitki w stosunku do określonego odcinka tkaniny, skurcz nitki i rzeczywisty kształt przebiegu nitki w stosunku do współrzędnych tkaniny. Powyższe parametry mogą służyć jako wielkości wejściowe modelu dla określenia mechanicznych i użytkowych właściwości tkaniny.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy występujące na styku modelowania a pomiaru i oceny struktury geometrycznej powierzchni (SGP). Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analitycznych powierzchni frezowanych. Porównano powierzchnie rzeczywiste i wirtualne dla przyjętego modelu. Ocenie poddano profile pierwotne, falistości i chropowatości powierzchni rzeczywistych i wirtualnych.
EN
In this paper, the idea of estimated virtual milling surface is presented. The comparative analysis of chosen profiles: P, W, R, parameters; roughness waviness for real and virtual machining surfaces are shown. The results of the investigations of real and virtual machining surfaces indicated that the idea of estimated will be usefully method. Simultaneously, it is important that real and virtual estimated have to take place in this some measuring conditions. "Measuring" virtual surface give possibility widely estimated surface roughness on each stage of engineering works.
10
PL
W referacie przedstawiono przykład zastosowania wspomagania komputerowego z wykorzystaniem programu TalyProfile do analizy stanu powierzchni jako jednego z ważnych czynników określających własności, w tym tribologiczne, badanego materiału. Zaprezentowano możliwości programu TalyProfile w odniesieniu do badań wykonywanych urządzeniem Surtronic 3+. Następnie omówiono stanowisko badawcze zbudowane na bazie Surtronic 3+. W dalszej kolejności przedstawiono metodykę wykonywania pomiaru stanu powierzchni, w tym parametrów chropowatosci i falistości. Pokazano zalety i wady metody stykowej badania powyższych parametrów.
EN
The article describes one of the possible uses of the Talyprofile computer program for analyzing the surface condition as one of the important factors defining the properties of the material analyzed including the tribologic properties. They have presented possibilities of TalyProfle software in relation to study of Surtronic3+ machine. Next they discussed research stand by support of Surtronic3+. And next they have presented methodic of surface condition measure, particularly in roughness and waviness parameters. They have presented advantages and faults of contact method of study this parameters.
EN
The process of surface generation is complex and depends on numerous factors. The geometry of a surface is described by the sum of all irregularities of the actual surface, i.e. deviations in form, waviness and roughness. This study focuses on determining the influence of selected cutting parameters on the surface geometry of three materials. The laboratory face milling tests were conducted using a milling head with round-nose tools.
PL
Proces powstawania struktury geometrycznej powierzchni (SPG) jest bardzo złożony i wpływa na niego wiele czynników. Strukturę geometryczną powierzchni opisuje zbiór wszystkich nierówności powierzchni rzeczywistej tj., odchyłki kształtu, falistości, chropowatości. Podjęto próbę określenia wpływu wybranych parametrów skrawania na strukturę geometryczną powierzchni dla różnych materiałów obrabianych. Przeprowadzono badania laboratoryjne frezowania czołowego głowicą frezową z ostrzami o zaokrąglonym narożu.
PL
W pracy przedstawiono efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku opracowania i wdrożenia komputerowego systemu kształtowania szczeliny walcowniczej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej oraz asymetrycznego walcowania w dwóch ostatnich klatkach układu ciągłego walcowni gorącej blach. Zastosowanie i wdrożenie nowej technologii wpłynęło na zmniejszenie falistości produkcji towarowej w wybraku użytecznym, niedowalcowań, wypukłości pasma, wskaźnika zużycia walców oraz pozwoliło rozszerzyć asortyment walcowanych blach cienkich.
EN
The paper presents economic effects achieved as a result of development and implementation of a computer system for roll gap control using an artificial neural network and asymmetrical rolling in the last two stands of the continuous hotplate rolling mill system. The application and implementation of the new technology has contributed to reduction ofwaviness of commodity production in the usable reject, misrolling, strip convexity and roll wear rate and has enabled to expand the rolled sheet range.
13
Content available remote Analiza wpływu warunków wycinania elektroerozyjnego na falistość powierzchni
PL
Wycinanie elektroerozyjne WEDM charakteryzuje się m.in. dużą dokładnością, możliwością uzyskania niskiej chropowatości oraz umożliwia obróbkę nawet najtwardszych materiałów, których przewodność elektryczna jest większa od 10-² S/cm. Na falistość obrobionej powierzchni wpływ ma wiele czynników. Badania, których wyniki zostaną przedstawione poniżej miały na celu zbadanie, jaki wpływ na falistość powierzchni mają: przewodność dielektryka, naciąg drutu, ciśnienie dielektryka oraz liczba przejść drutu. Parametry nastawcze generatora zostały dobrane z tablic wycinarki elektroerozyjnej Robofil 190.
EN
WEDM cutting is characterized by high adequacy, possibility of reaching small roughness and allows to machine even hardest materials which electric conductivity is greater that 10-² S/cm. Surface waviness influence many factors. Purpose of research which results are presented is to measure the influence the dielectric conductivity, wire tension, dielectric pressure and number of passages to surface waviness. The generator input parameters were taken from the Robofil 190 machine internal memory.
EN
The paper presents an investigation into the influence of cutting area cooling and lubrication on surface roughness, waviness, bearing ratio and the depth of surface layer changes in turning C45 steel. Cutting forces and their components together with chip formation and shape were put under examination too. The experimental results indicate that in the correctly selected cutting parameters elimination of cutting liquids does not have to decrease the machined surface quality and deteriorate process cutting indicators and makes it possible to reduce ecological burdens imposed by wet machining processes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu chłodzenia i smarowania strefy skrawania za pomocą emulsji, oleju i sprężonego powietrza, a także skrawania na sucho na chropowatość, falistość i udział materiałowy profilu chropowatości oraz grubość warstwy wierzchniej powstałej po toczeniu stali C45. Ponadto badaniami objęto siły skrawania i kształt tworzącego się wióra. Stwierdzono, że w warunkach prawidłowo dobranych warunków skrawania, wyeliminowanie cieczy chłodząco-smarującej z procesu toczenia nie powoduje pogorszenia parametrów obrobionej powierzchni i jednocześnie sprzyja poprawie ekologicznych warunków wytwarzania.
EN
Surface geometrical structure of the workpiece is the result of an interaction of a cutting process and the machine-tool dynamical structure, generating during the turning process. In this paper we simulated the influence of the tool relative displacement between the tool and the workpiece changes the hight of the roughness within each revolution and, for a longer surface section the envelope of the changes is presented as waviness. The relative displacement of the tool workpiece is filtered per each revolution and united with cutting edge roundness for the generation of roughness with these disturbance. The spectrum of roughness with such an influence has the component at low frequency as the surface waviness.
PL
Struktura geometryczna powierzchni jest rezultatem interakcji procesu skrawania i dynamicznej struktury obrabiarki generowanej podczas toczenia. W pracy symulowano wpływ względnego przemieszczenia narzędzia do przedmiotu na kształtowanie poprzecznych nierówności powierzchni toczonych. Względne przemieszczenie między narzędziem i przedmiotem zmienia wysokość nierówności w każdym obrocie, a w dłuższym odcinku powierzchni jest reprezentowane przez obwiednie zmian w postaci falistości. Pomierzone przemieszczenie względne narzędzia do przedmiotu filtrowano na obrót i łączono z łukowym zarysem ostrza w celu generowania nierówności z zakłóceniami. Widmo nierówności z takimi oddziaływaniami ma składową w niskiej częstotliwości jako falistość powierzchni.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.