Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 662

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
W obecnym podejściu do jakości produktów różne jej aspekty stają się istotne. Tak jest z aspektem środowiskowym, który w przypadku wielu produktów należy nawet do najistotniejszych. W niniejszym tekście przedstawia się ważniejsze uwarunkowania tego faktu. Zwraca się uwagę, iż choć jakość produktów, rozumiana praktycznie – jako stopień spełniania wymagań klienta, adresowana jest przede wszystkim do bezpośrednich klientów, ma jednak pośrednich (odległych) klientów, to jest interesariuszy spoza kręgu bezpośredniej relacji: producent produktu – klient użytkownik. Racje pośrednich klientów, to jest ogólnie mówiąc, instytucji stojących na straży racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, są równie ważne i muszą być brane pod uwagę. Omawiana jest także rola sztucznej inteligencji dla relacji między jakością a innowacjami. W finalnej części tekstu przedstawia się propozycję sposobu uwzględnienia aspektu środowiskowego na etapie projektowania, czyli tam, gdzie kształtowana jest jakość produktu i gdzie decyduje się o poziomie oddziaływania tego produktu na środowisko w całym jego cyklu życia.
EN
In the current approach to product quality, its various aspects become important. This is so with the environmental aspect, which is for many products amongst the most important. Here are some of the more important ramifications of this fact. It is noted that although the quality of products, understood practically as the degree of fulfillment of customer requirements, is addressed primarily to direct customers, it has intermediate (distant) customers, i.e. stakeholders outside the circle of direct relationship: product manufacturer – customer user. These indirect customers, that is generally speaking institutions that safeguard the rational use of environmental resources, have their reasons that are equally important and must be taken into account. One part of the text is devoted to the role of the artificial intelligence for relation between quality and innovations. The final part of the text presents a proposal how to take environmental aspects into account at the design stage, i.e. where product quality is being developed and where the environmental impact of the product throughout its life cycle is determined.
PL
Obszarem szczególnego zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest sieć inteligentna (Smart Grid). OSD jest prawnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej, rozumianej jako nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej. Odpowiada także za spełnienie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej do użytkowników końcowych w przewidywalnych warunkach pracy tej sieci.
3
Content available Innovative technologies in low-emission transport
EN
This paper discusses the legal framework of electromobility in the European Union, including Directive 2014/94/EU. The main issues implementing this directive into Polish legislation were discussed (for example, Dz. U. z 2018 r., poz. 317). The Additional European Parliament recommendations included in the resolution of 25 October 2018 were also presented. The second part of the article contains information on electromobility in road transport, for example, the number of new vehicles registered in 2018 according to types of fuel. In addition, the main goals of the AFI directive for maritime and inland transport were presented, together with examples of innovative solutions that meet the major objectives of electromobility and sustainable development.
PL
Produkty zaawansowane technologicznie budzą wśród konsumentów ambiwaletne postawy. Oprócz korzyści cechuje je bowiem również wielowymiarowe ryzyko. Postrzeganie ryzyka technologicznego wpływa w większym stopniu na wybory rynkowe konsumentów niż oferowane przez takie produkty możliwości. Celem niniejszego artykułu o charakterze przeglądowym jest identyfikacja różnych wymiarów ryzyka technologicznego postrzeganego przez konsumentów. Jak wykazano, ryzyko technologiczne istotnie różni się od ryzyka konsumenckiego związanego z innymi rodzajami produktów. Dokonana analiza pozwoliła wyszczególnić wymiary postrzeganego przez konsumentów ryzyka, istotne z punktu widzenia wyborów konsumenckich. Są to m.in. ryzyko funkcjonalne, związane z obawami dotyczącymi bezawaryjności, ryzyko dotyczące umiejętności obsłużenia innowacyjnego produktu, a także zgodności produktu z aktualnymi standardami branżowymi i dostępnością produktów komplementarnych (ryzyko związane z efektem sieciowym). Można także wyróżnić ryzyko utraty prywatnych danych, ryzyko finansowe oraz ryzyko dla bezpieczeństwa konsumenta.
EN
High-tech products arouse ambivalent attitudes among consumers. Such products, apart from their benefits, are also linked with multidimensional consumer risk. The perception of technological risk has greater impact on consumer market choices than the opportunities offered by such risky products. For this reason, part of the research devoted to consumer behavior towards technological innovations focuses on perceived risk. The purpose of this article is to identify the various dimensions of technological risk perceived by consumers. Technological risk has been shown to differ significantly from consumer risk associated with other types of products. The analysis allows one to specify the dimensions of risk perceived by consumers which are significant from the point of view of their choices. These include functional risk, related to concerns about trouble-free operation, risks regarding the ability to handle an innovative product, as well as the product compliance with current industry standards and the availability of complementary products (risk related to the network effect). There is also a risk of losing private data, financial risk and a risk to consumer safety.
5
Content available The last mile transport
EN
Purpose: The growing importance of e-commerce makes it necessary to look for new solutions in ways of delivering goods on the last delivery stretch from the last distribution warehouse to the final customer. The purpose of this article is to show the importance of last mile transport, to present problems connected with it and to show what modern solutions can be implemented, to solve these problems. Design/methodology/approach: The document contains an analysis of the literature related to last mile transport. Based on the literature, the article describes the problem of last-mile transport in cities and proposes solutions that could improve the flow of goods. Findings: During the literature research, a correlation was found between transport costs and the method of delivery of a parcel at the last mile stage. Originality/value: Contemporary cities and metropolises are an area of dynamic social, cultural and economic changes. More and more crowded streets and increased CO2 emissions are the effects of the development of goods flows inside the city and more people living in urban areas. The study presents modern methods of delivering shipments at the last mile and their impact on freight flows in the city.
EN
Employees’ knowledge, skills and capabilities, as well as the possibility to use them in problem solving, are fundamental for company’s competitiveness. Quality of created solutions depends on human attributes related to creativity and innovation. Solutions based on creative thinking can be an important source of increasing a company’s efficiency. The aim of this article is to present the importance and need of using and developing the creativity and creative attitudes for continuous improvement. Creative thinking can be stimulated through many different dedicated methods. Their essential goal is to create the best environment for generating ideas, solutions and innovations within the specified problem. The article presents a review and suggested application of selected methods of creative thinking for solving various problems in the field of production engineering.
PL
W artykule zaprezentowano historię kształtowania się współczesnych sieci tramwajowych od początków postępu w kształtowaniu toru, poprzez problemy konstruowania pojazdów szynowych, poszukiwanie optymalnego napędu, miejsce transportu szynowego w sieciach transportu miejskiego aż do wielkiego krachu w sieciach tramwajów amerykańskich. Istotą innowacji jest nie tylko technologia, ale środowisko ekonomiczne, prawne, materialne i polityczne. W procesie rozwoju rodzi się wiele alternatywnych możliwości. Komunikacja szynowa jednak, na każdym etapie rozwoju, wykorzystywała swoje energetyczne walory dzięki intuicji i wyobraźni wynalazców, eksperymentatorów i producentów. Sprzyjał im splot wielu okoliczności, ale także przeszkody wynikające z bezwładności zastanych struktur prawnych, ekonomicznych i politycznych. W przeglądzie najważniejszych wydarzeń ważne jest ich tło: więzi między innowatorami, przepływ innowacji w świecie, uwarunkowania prawno-ekonomiczne, koszty i korzyści interwencji, uwarunkowania lokalne i zewnętrzne. Ostatni rozdział opisanej historii zawiera analizę regresu i załamania światowej ekspansji komunikacji tramwajowej pół wieku temu. Przesłanki tego kryzysu są daleko szersze niż jego współcześnie odczytywana narracja. Pozwalają się zastanowić, czy współczesny świat, a w nim i my sami, wyciągnął z niej jakieś wnioski i czy potrafimy odwrócić bieg zdarzeń.
EN
The article presents the history of the formation of contemporary tramway networks from the beginning of progress in track formation, through the problems of constructing rail vehicles, search for optimal propulsion, place of rail transport in urban transport networks to the great crash in American tramway networks. The essence of innovation is not only technology, but the economic, legal, material and political environment. In the process of development, many alternative possibilities are created. However, at every stage of development, rail transport has used its energetic qualities thanks to the intuition and imagination of inventors, experimenters and manufacturers. They were supported by a combination of many circumstances, but also by obstacles resulting from the inertia of existing legal, economic and political structures. In the review of the most important events, their background is important: links between innovators, the flow of innovation in the world, legal and economic conditions, costs and benefits of intervention, local and external conditions. The last chapter of the described history includes an analysis of the regression and collapse of global tramway expansion half a century ago. The rationale for this crisis is far broader than its contemporary narration. They allow us to reflect on whether the contemporary world, and ourselves in it, has drawn some conclusions from it and whether we can reverse the course of events.
EN
The right use of creativity and innovation in business leads to increased competitiveness and development in your company. The progressive use of modern technologies and their presence in the economy causes problems in managing these assets and defining intangible property and their protection, which is directly related to the basic processes of making important decisions in the development of the enterprise. Everyday industrial designs (most often: e.g. new packaging designs), trademarks (e.g. product names, advertising slogans, logos) and other technical solutions (utility models, recipes or inventions), which are the result of creative work in company. The lack of protection of the above intellectual (industrial) goods as a consequence often leads to the appropriation of the idea by the competition and their commercialization on the market without the participation of enterprises.
EN
The main goal of the study will be to pay attention to awareness of technological and digital development. Sense of responsibility unites certain groups of entrepreneurs, scientists and decision-makers. The main principles of the idea of corporate social responsibility are related to maintaining balance in business activity between three kinds of capital - economic, human and natural. Following the technological and digital development in recent years, more attention is given to socially responsible creation and implementation of innovation. Corporate Digital Responsibility (CDR), which in recent months has been taking formal shape, is a new initiative within social responsibility. CDR means the awareness of duties binding the organisations active in the field of technological development and using technologies to provide services. The article refers to the dynamic development of technologies that threatens also global labour market due to automation and mass implementation of solutions based on artificial intelligence. Being aware of this dynamic process it is worth to emphasise that businesses and employees have far less time to thoroughly examine social consequences of ongoing implementations related to digitalisation.
10
Content available remote Innowacyjny (nieznacznie) pojazd dla naziemnego transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowacyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.
EN
The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle is "at your fingertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.
PL
Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane w miastach, rozwijają się niezwykle dynamicznie. Również na polu zarządzania, organizacji czy finansowania miasta mają do dyspozycji coraz więcej możliwości. Tylko czy polskie miasta skutecznie i w pełni wykorzystują rozwiązania, które generalnie możemy sklasyfikować jako smart?
EN
This study aims to discuss the impacts of intellectual capital and corporate character on sustainable competitive advantage. The structural equation model is used to analyze the relationships between intellectual capital, corporate character and sustainable competitive advantage, which are mediated by technological innovation and business model innovation, based on a survey of 377 observations in China. The empirical results indicate that the intellectual capital and corporate character are as the doors that enterprises can open to acquire technological innovation and business model innovation, which are beneficial to achieving and maintaining sustainable competitive advantage. The findings provide some implications for entrepreneurs that their enterprises should focus on the coordination and balance of intellectual capital and corporate character for better achieving the perfect integration of cost leading strategy and differentiation strategy on the basis of mixing technological innovation and business model innovation together. Such strategy helps enterprises to realize sustained growth. This study provides scholars a new binary perspective to explore the source of sustainable competitive advantage.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wpływu kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego na trwałą przewagę konkurencyjną. Przyjęty model równania strukturalnego posłużył do analizy związków między kapitałem intelektualnym, podejściem korporacyjnym i trwałą przewagą konkurencyjną, w czym pośredniczą innowacje technologiczne i innowacje modelu biznesowego. Badania oparto na 377 przykładach z Chinach. Uzyskane wyniki wskazują, że kapitał intelektualny i podejście korporacyjne są ‘drzwiami’, które przedsiębiorstwa mogą otworzyć, aby uzyskać innowacje technologiczne i innowacje w modelu biznesowym, korzystne dla osiągnięcia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Artykuł dostarcza przedsiębiorcom pewnych wskazówek, aby ich przedsiębiorstwa koncentrowały się na koordynacji i równowadze kapitału intelektualnego oraz podejścia korporacyjnego, aby lepiej osiągnąć pełną integrację strategii wiodącej pod względem kosztów i strategii różnicowania na podstawie wprowadzanych innowacji technologicznych i innowacji modelu biznesowego. Taka strategia pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć zrównoważony wzrost. Przeprowadzone badania pokazują uczonym nową perspektywę binarną, pozwalającą odkryć źródło zrównoważonej przewagi konkurencyjnej.
EN
The article of the study was the analysis of innovative activity in the field of marketing communications in companies catering in Poland for 2014-2016. It has been shown that in most companies changed the aesthetics of the interior of the premises or introduced other creative modifications, eg. new dishes, menu cards, logos, or whether the ambient. Managers implemented new or significantly changed ways of communicating with the client, including the methods of selling and providing services (eg. e-marketing, delivery of meals at home). The effect of the marketing novelties implemented was to increase the range of product or service offer, company prestige and share and competitiveness on the market.
PL
Celem artykułu jest analiza aktywności innowacyjnej w obszarze komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach gastronomicznych w Polsce w latach 2014-2016. Wykazano, że w przedsiębiorstwach najczęściej zmieniano estetykę wnętrza lokalu lub wprowadzano inne twórcze modyfikacje, np. nowe potrawy, karty menu, logo, obiektu czy otoczenia. Przedsiębiorcy wdrażali nowe lub istotnie zmieniali sposoby komunikacji z klientem, w tym również metody sprzedaży i świadczenia usług (tj. e-marketing, dostawa posiłków do domu). Efektem wdrażanych nowości marketingowych było powiększenie asortymentu oferty produktowej lub usługowej, prestiżu firmy oraz udziałów i konkurencyjności na rynku.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności w różnych gałęziach polskiego przemysłu z uwzględnieniem produkcji artykułów spożywczych. Omówione zostały istota oraz znaczenie innowacji i innowacyjności, uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rodzaje innowacji oraz czynnik ludzki w organizacjach innowacyjnych jak również działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018 w świetle analiz statystycznych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
EN
The aim of the article is to present innovation in various branches of Polish industry, including the production of food products. The essence and significance of innovation and innovation, determinants of innovative activity of enterprises, types of innovation and human factor in innovative organizations as well as innovative activity of enterprises in 2016–2018 in the light of statistical analyzes carried out by the Statistics Poland were discussed.
EN
The article presents the concept of „creative element” in the process of civilization development, showing the relationships between development and system elements of the inventive triad. The author’s attempt to interpret its essence in the process of solving inventive problems is illustrated on the example of an innovative solution in the field of fish processing machinery.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie „pierwiastek twórczy” w procesie rozwoju cywilizacyjnego, ukazując związki między rozwojem i elementami systemowymi triady wynalazczej. Autorską próbę interpretacji jego istoty, w procesie rozwiązy-wania problemów wynalazczych zobrazowano na przykładzie innowacyjnego rozwiązania w zakresie maszyn przetwórstwa rybnego.
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
EN
The main objective of the current study is to examine the impact of the innovation types such as product, process and market innovation on the performance of the Indonesian SMEs. Additionally, the study has also examined the mediating role of organizational innovativeness. The study has adopted the quantitative method of data collection and gathered the primary data from the respondents by using questionnaires. The employees of research and development department of SMEs in Indonesia are the respondents that have been selected by using simple random sampling. The researcher has employed the statistical tools and procedures to analyze the data which was obtained from the self-administered questionnaires. For data analysation in the current study we have used the mixture of inferential and statistical tools. For getting the complete questionnaires all efforts had provided positive result. The results show that the performance of the firm is positively influenced by these four dimensions. The structural linkage among innovative skills (Organizational innovation, Product innovation, Marketing innovation, Process innovation) significantly and positively influenced the performance of SMEs which is determined in a single model. Practically, the innovative procedures for the production of high-quality goods and services, with new or advanced technology obviously enhances the performance of SMEs firm. For a long period of a time company aims for innovation and innovative technology that plays a vital role in high and competitive profit.
PL
Głównym celem obecnego badania jest zbadanie wpływu rodzajów innowacji, takich jak innowacje produktowe, procesowe i rynkowe, na wyniki indonezyjskich MŚP. W badaniu zbadano także pośredniczącą rolę innowacyjności organizacyjnej. W badaniu przyjęto ilościową metodę zbierania danych i zebrano podstawowe dane od respondentów za pomocą ankiet. Pracownicy działu badań i rozwoju MŚP w Indonezji to respondenci, którzy zostali wybrani metodą prostego losowania. Badacz posłużył się narzędziami i procedurami statystycznymi do analizy danych uzyskanych z samodzielnie wypełnianych kwestionariuszy. Do analizy danych w obecnym badaniu wykorzystaliśmy połączenie narzędzi wnioskowania i statystyki. Wszystkie starania, aby otrzymać kompletne kwestionariusze, przyniosły pozytywne rezultaty. Wyniki pokazują, że te cztery wymiary pozytywnie wpływają na wyniki firmy. Strukturalne powiązanie między innowacyjnymi umiejętnościami (innowacje organizacyjne, innowacje produktowe, innowacje marketingowe, innowacje procesowe) znacząco i pozytywnie wpłynęło na wyniki MŚP, które są określone w jednym modelu. Praktycznie, innowacyjne procedury produkcji wysokiej jakości towarów i usług, z wykorzystaniem nowej lub zaawansowanej technologii, w oczywisty sposób poprawiają wyniki MŚP. Od dawna firma dąży do innowacji i innowacyjnych technologii, które odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu wysokiego i konkurencyjnego zysku.
18
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
EN
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are commonly perceived as an essential part in boosting and stabilising global economic growth. Accordingly, they are expected to contribute a notable 50% to Malaysia’s Gross Domestic Product (GDP) by 2030, which is projected relative to their present contribution (38%). In the context of Malaysian businesses, however, SMEs especially have yet to embrace the latest technology revolution sufficiently. The country is currently in the midst of the third industrial revolution (i.e. automation), while some are still deep within the second industrial revolution. This is a particularly worrying observation as only a few industries in the country are capable of adopting the pillars of Industry 4.0, which is further characterised by a percentage of business owners that remain hesitant to embrace technologies such as cloud technology. To bridge this significant gap, the analysis carried out in this research adopted the technology acceptance model (TAM) developed by Davis (1989) and Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), incorporating the contexts of technology and innovation among SMEs in Malaysia. To this end, survey questionnaires were employed to collect data among domestic manufacturing and services SMEs, following which the structural equation model (SEM) was employed. By using Smart-PLS, an assessment was carried out to ascertain the important factors of innovation towards adopting cloud computing among SMEs in Malaysia.
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są powszechnie postrzegane jako istotny element stymulowania i stabilizacji globalnego wzrostu gospodarczego. W związku z tym oczekuje się, że do 2030 r. Będą one wnosić znaczące 50% do produktu krajowego brutto (PKB) Malezji, co jest prognozowane w stosunku do ich obecnego wkładu (38%). Jednak w kontekście malezyjskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, nie przyjęły jeszcze dostatecznie najnowszej rewolucji technologicznej. Kraj jest obecnie w trakcie trzeciej rewolucji przemysłowej (czyli automatyzacji), podczas gdy niektórzy są nadal głęboko w drugiej rewolucji przemysłowej. Jest to szczególnie niepokojąca obserwacja, ponieważ tylko kilka branż w kraju jest w stanie przyjąć filary Przemysłu 4.0, który dodatkowo charakteryzuje się odsetkiem właścicieli firm, którzy niechętnie korzystają z technologii, takich jak technologia chmurowa. Aby wypełnić tę znaczącą lukę, w analizie przeprowadzonej w tym badaniu przyjęto model akceptacji technologii (TAM) opracowany przez Davisa (1989) i Rogers’ Diffusion Innovation Theory (1995), obejmujący kontekst technologii i innowacji wśród MŚP w Malezji. W tym celu wykorzystano kwestionariusze ankietowe do zebrania danych wśród krajowych MŚP z sektora przetwórstwa i usług, zgodnie z którymi zastosowano model równań strukturalnych (SEM). Korzystając ze Smart-PLS, przeprowadzono ocenę w celu ustalenia ważnych czynników innowacji w zakresie wdrażania chmury obliczeniowej wśród MŚP w Malezji.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.