Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  media
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Czy wykonywanie pracy w sposób rzetelny, fachowy i profesjonalny wystarczy, aby być widocznym na rynku? W jaki sposób lepiej pokazać swoje produkty i usługi, aby być bardziej rozpoznawalnym wśród klientów? Czym jest wizerunek firmy i w jaki sposób możemy go wykorzystać dla jej rozwoju?
EN
The article presents two models of journalism, i.e. concerning the presentation of operations carried out by the Armed Forces and the activities carried out by the Police. The author presents a way of re-porting information by the media representatives from the so called “horse’s mouth” and the conditions of functioning of journalists, informing about military operations, as well as media representatives publishing information about police activities. He also notes how journalists should behave so as not to lose their integrity and credibility in the conditions under which they are required to comply with the rules governing military operations and investigations and, in particular, the information policy related to these areas of activity.
PL
Artykuł prezentuje dwa modele dziennikarstwa, tj. takiego, który dotyczy przedstawiania operacji realizowanych przez Siły Zbrojne, a także dotyczącego działań prowadzonych przez Policję. Autor prezentuje sposób przekazywania informacji przez przedstawicieli mediów z tzw. „pierwszej linii” oraz uwarunkowania funkcjonowania dziennikarzy informujących o operacjach wojskowych, jak również przedstawicieli mediów publikujących informacje o działaniach policyjnych. Zauważa także, w jaki sposób dziennikarze powinni się zachowywać, aby nie stracić rzetelności ani wiarygodności w warunkach, w których są zobowiązani do poszanowania unormowań operacji wojskowych, śledztw i dochodzeń, a zwłaszcza – związanej z tymi obszarami działań – polityki informacyjnej.
EN
The article presents the characteristics of the service of a press officer of the Armed Forces and the Police. The article discusses the role of press spokesmen as a media liaison in the field of information, responsible for creating an image and shaping the relations of the uniformed formation represented with the media. The role of the Military Public Communication Service in shaping the information policy and the image of the Armed Forces is also presented. Furthermore, the role of police spokesmen, who play a particular role in shaping a positive image of the police force and overall public security, is presented.
PL
Artykuł przedstawia charakterystykę służby oficera prasowego Sił Zbrojnych i Policji. Poruszono w nim rolę rzeczników prasowych jako podmiotu odpowiedzialnego za współpracę z przedstawicielami mediów w zakresie informacyjnym jak również tworzącego wizerunek oraz kształtującej relacje reprezentowanej formacji mundurowej z mediami. Przedstawiono również rolę Wojskowej Służby Komunikacji Społecznej w kształtowaniu polityki informacyjnej i wizerunku Sił Zbrojnych. Ponadto zaprezentowano rolę rzeczników prasowych policji, którzy odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku służby policyjnej i formowaniu bezpieczeństwa publicznego.
4
Content available remote Cyber threats and challenges targeting man versus his education
EN
Modern man strongly emphasizes the need for security in all aspects of social and individual life. The content of the article concerns the threats and challenges for men in cyberspace. The author shows the relations and relationships between security and education. He devotes a lot of space to the characteristics of threats in cyberspace. Facing dynamically changing reality, the author makes the reader pay special attention to modern ways of counteracting threats generated from cyberspace. The article shows how broadly understood prevention and education in all possible stages of the human use of cyberspace are an important aspect of human life.
PL
Współczesny człowiek mocno akcentuje potrzebę bezpieczeństwa we wszystkich aspektach życia społecznego i indywidualnego. Treść artykułu dotyczy zagrożeń i wyzwań człowieka w cyberprzestrzeni. Autor pokazuje w nim związki i zależności pomiędzy bezpieczeństwem a edukacją. Wiele miejsca poświęca charakterystyce zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, szczególną uwagę autor nakazuje zwrócić na nowoczesne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni. Teść artykułu pokazuje jak istotnym aspektem życia człowieka jest szeroko pojęta profilaktyka oraz edukacja we wszystkich możliwych etapach korzystania przez człowieka z cyberprzestrzeni.
5
Content available remote Child protection in cyberspace
EN
The aim of this article is to review main issues connected with the protection of a child in the cyberspace. It indicates the issue of the scientific discourse within the key terms: cyberspace and security of an underage in the online and offline environment. In the context of his position as mass media recipient and an user of cyberspace, several threats have been indicated and allocated to two basic categories: of macro-social and individual character. Premises shaping the systems of child’s security in the cyberspace have been indicated and the use of legal instruments and alternative methods in terms of specific security threats has been noted. Ultimately, current challenges to increase the effectiveness of providing security in the cyberspace for an underage were formulated.
PL
Celem artykułu jest przegląd głównych zagadnień, łączących się z ochroną dziecka w cyberprzestrzeni. Wskazuje on na problematykę dyskursu naukowego w obrębie kluczowych pojęć, tj. cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo małoletniego w środowisku on-line i off-line. W kontekście jego pozycji jako odbiorcy mass mediów i użytkownika cyberprzestrzeni, stypizowano poszczególne zagrożenia, przyporządkowując je dwóm podstawowym kategoriom: o charakterze makrospołecznym i indywidualnym. Wskazano na przesłanki kształtujące systemy ochrony dziecka w cyberprzestrzeni oraz zasygnalizowano stosowanie instrumentów prawnych i metod alternatywnych względem konkretnych zagrożeń. Finalnie sformułowano aktualne wyzwania dla zwiększenia efektywności zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
PL
W prezentowanym opracowaniu odniesiono się do znaczenia komunikacji strategicznej w budowaniu wizerunku państwa czy innego podmiotu, co ma na celu realizowanie przyjętej strategii wśród odbiorców masowych, zogniskowanych zarówno wokół jedności narodu, jak i wspólnoty międzynarodowej. W opracowaniu wskazano typy, rodzaje i funkcje strategii, odnosząc się do pojęć komunikacji strategicznej i wiedzy z zakresu public relations. Celem opracowania jest wskazanie różnicy pomiędzy strategią komunikacyjną w naukach o zarządzaniu i jakości (PR) a strategią komunikacyjną w naukach o bezpieczeństwie. W dobie rozwijającej się technologii i masowego przepływu informacji budowanie mocarstwa cywilnego, w oparciu o miękkie zasoby państw, wydaje się powszechną strategią obecności na rynku międzynarodowym, co czyni wybraną tematykę aktualną i potrzebną społecznie. W pracy odniesiono się zatem do cywilnej i militarnej płaszczyzny prowadzonych działań informacyjnych.
XX
The presented study refers to the importance of strategic communication in building the image of a state or other entity which aims to implement the adopted strategy among mass recipients, focused both on the unity of the nation and the international community. The study identifies the types, kinds and functions of the strategy, referring to the concepts of strategic communication and knowledge in the field of public relations. The aim of the study is to indicate the difference between a communication strategy in management and quality (PR) science and a communication strategy in security sciences. In the era of developing technology and the mass flow of information, building a civilian power, based on the soft resources of states, seems to be a universal strategy of presence on the international market which makes the current and socially necessary subject matter selected. The work referred to the civil and military plane of information activities.
7
Content available Media reporting of terrorism a sense of security
EN
Acts of terrorism are commonplace in the media. This situation makes the public increasingly feels the state of anxiety and insecurity. For media such state of affairs is clearly beneficial. But this raises the question of the impact of such activities to the public.
PL
Akty terroryzmu są powszechne w mediach. Taka sytuacja sprawia, że opinia publiczna coraz częściej odczuwa stan niepokoju i niepewności. Dla mediów taki stan rzeczy jest oczywiście korzystny. Ale to rodzi pytanie o wpływ takich działań na społeczeństwo.
EN
The article presents definitions of and approaches to the concept of safety in order to confirm the subjective character of its determination, description, and interpretation. By presenting examples of security statistics and safety-related behaviours, its ambiguity and complexity are revealed. The author draws attention to the media’s attitude towards safety-related incidents. With reference to contemporary scientific knowledge about the methods of improving safety in transportation organizations, the author also suggests that safety improvement initiatives should focus more strongly on facilitating closer cooperation between leaders, superiors and subordinates with different levels of experience.
EN
With far right-wing ideologies coming to prominence in both Europe and the USA, we should ask to what extent the process is stimulated by the right-wing media whose discourse is based on Strict Father morality, grounded in the ancient concept of the Great Chain of Being. The application of such morality in politics and politically-biased media leads to the emergence of language of oppression, with the Other being stigmatised just for being the Other. This is seen as a threat to sustainable development, which aims at reducing inequalities based on disability, race, ethnicity, origin, religion.
PL
Nawrót popularności ideologii skrajnie prawicowych po obu stronach Atlantyku skłania do refleksji nad tym, w jakim stopniu proces ten jest stymulowany przez dyskurs prawicowych mediów, których oceny oparte są w dużej mierze na moralności Surowego Ojca. Ideologia ta ma korzenie w starożytnej koncepcji Wielkiego Łańcucha Bytu, na którym miała opierać się wszelka hierarchizacja świata. Zastosowanie takiej moralności w polityce i politycznie nastawionym dyskursie prowadzi do powstania języka opresji, skierowanego przeciwko Innemu, i stanowi zagrożenie dla idei zrównoważonego rozwoju.
10
Content available remote Pro-daesh jihadist propaganda. A study of social media and video games
EN
The fight that Europe and the West must wage against jihadist terrorism will take some time, but if we live up to our values of integration and democracy, we will come out of it soon. As Giovanni Falcone, the Italian judge killed by the Mafia, once said about the Mafia: “It is a human phenomenon, and as all human phenomena has a start and an evolution, it will have also an end”. Jihadis have been using Twitter at least since 2010, with the Shabaab joining the site in December 2011, but never before to this extent. One early adapter of Twitter, the Afghan Taliban, began to establish their social media presence in December 2010, through which they issued brief bulletins about their actions and alerts for forthcoming communiqués. Many of the most prominent jihadi groups have followed the same path, including the Shabaab al-Mujahideen, the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), and al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). The content of these Twitter accounts has tended to closely mirror material released to jihadi forums. For example, the Afghan Taliban may post the text of a communiqué to their website, to a jihadi forum, and to the Twitter account of one of their spokesmen. Mirroring jihadi groups, elements of the online jihadi community have also migrated to social media sites, with prominent forums such as Shumukh al-Islam and Ansar al- Mujahideen English Forum creating Twitter accounts to publicise notable releases and discussions. Concurrently, many individual jihadis and jihadi supporters have joined Twitter, enthusiastically circulating propaganda among themselves and promoting it to potential recruits. Yet, the benefits conferred by social networking come with a substantial cost: social networking platforms can sow great confusion if known official accounts are deleted and re-established or if there are multiple accounts claiming to represent a specific jihadi group. In order to reach the new official accounts, followers must be able to distinguish 69the legitimate social media accounts of jihadi groups from non-authenticated users, which is a level of ambiguity that is not found on jihadi forums.
PL
Celem pracy było określenie hierarchii źródeł pozyskiwania informacji o żywności i żywieniu w grupie licealistów. Badanie zrealizowano w drugiej połowie 2013 r., a udział w nim wzięło 100 uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim. Kwestionariusz wywiadu wypełniły 63 kobiety i 37 mężczyzn. Do analizy i interpretacji wyników posłużono się arkuszem kalkulacyjnym programu Statistica 10. Przeprowadzone badania dowiodły, że 45% całej badanej populacji poszukuje informacji odnośnie do prawidłowego sposobu odżywiania. W ocenie niemal połowy badanych najczęściej wykorzystywanym przez nich źródłem informacji żywieniowej jest Internet. Mimo to w ocenie ogólnej wpływu mass mediów na ich wiedzę żywieniową wskazano, że oddziałują one negatywnie na styl życia oraz sposób odżywiania się człowieka.
EN
The aim of the study was to determine the hierarchy of information about food and nutrition sources, among a group of high school students. The study was carried out in the second half of 2013,and was conducted among 100 high school students in one of the secondary schools situated in the Podlasie region. The questionnaire was completed by 63 women and 37 men. Spreadsheet of Statistica 10 program was used in the analysis and interpretation of the result. The study showed that 45% of the entire population is looking for information about proper diet . In the opinion of almost half of the respondent, the most often used source of nutrition information is the Internet, which is the most understandable form of presenting this type of data. Despite the fact that respondents indicated the Internet as the best source for obtaining nutrition information, they perceive mass media as a tool having negative influence on human lifestyle and diet.
12
Content available remote Rola mediów w edukacji i popularyzacji wiedzy fizycznej wśród społeczeństwa
PL
W wyniku reformy systemu edukacji znacznemu ograniczeniu uległy treści fizyczne w programach nauczania, zredukowana została też liczba godzin lekcyjnych. Jednocześnie twórcy reformy zakładali zdobywanie wiedzy przez uczniów poza szkołą: za pomocą mediów, programów popularyzatorskich w telewizji, zajęć organizowanych przez uczelnie wyższe, przez uczestnictwo w festiwalach i piknikach naukowych oraz poprzez uczestnictwo w ekspozycjach i warsztatach interaktywnych organizowanych przez muzea nauki. Skutki założonego w reformie pozaszkolnego pozyskiwania wiedzy fizycznej przez uczniów i ludzi dojrzałych okazały się niezadowalające. Społeczeństwo cechuje analfabetyzm fizyczny, co wykazały badania zachodnich firm edukacyjnych nad pozyskiwaniem wiedzy naukowej przez społeczeństwo.
EN
The main purpose of this article is a brief presentation of the conception of the new media in contrast to the traditional media, such as press, the radio and television. The author follows to show the advantages of the new media as devices in interpersonal communication, information distribution, shaping of viewpoints, entertainment. The new media are also a stimulus to take social actions. The article shortly presents the main ideas of Corporate Social Responsibility and its influence on business actions taken to contribute to increasing social awareness and benefits coming from such actions taken by companies and global corporations.
PL
Głównym celem poniższego artykułu jest ogólna charakterystyka nowych mediów oraz wymienienie cech, które odróżniają je od tzw. mediów tradycyjnych, wykazując obszary do których nowe media są w stanie dotrzeć skuteczniej. Autor stara się także zwięźle scharakteryzować wybrane zagadnienia CSR Corporate Social Responsibility, które są istotne dla budowania nowoczesnej gospodarki, polityki społecznej oraz polityki ekologicznej. Wskazuje także informacyjną oraz stymulującą rolę nowych mediów w wspieraniu działań polityki CSR oraz podaje wybrane działania w ramach CSR podejmowane przez firmy i globalne korporacje.
14
Content available remote Rola mediów w konflikcie bałkańskim
PL
Artykuł porusza tematykę wojny domowej w Jugosławii, a przede wszystkim problematykę zaangażowania zarówno mediów lokalnych, jak i zagranicznych. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z nieścisłością podawanych informacji, a zwłaszcza z ich stronniczością. Autorka przedstawia stanowisko poszczególnych aktorów państwowych zaangażowanych w bezpośrednie działania wojenne, czy też posiadających szczególne interesy na danym obszarze. To właśnie ówczesna polityka medialna odzwierciedlała nastawienie i interesy państw zaangażowanych. Wojna w Jugosławii odbiła się głośnym echem na całym świecie. Byliśmy świadkami okropnych scen, a główną rolę w przekazie odegrała telewizja.
EN
The paper describes an engagement of local and foreign media during the civil war in Yugoslavia in the 1990 s. The author emphasises the inconsistency and partiality of presented information. The article also demonstrates standpoints of particular national actors who were directly involved in hostilities or those having significant interests in this area that were widely presented in the onetime media news. The main medium in the Yugoslavian war was a television.
PL
Analiza statystyk produkcji i zużycia papierów drukowych, w tym gazetowych, upewnia nas, że popyt na te gatunki zmniejsza się i perspektywy na przysztość nie rokują szczególnie dobrze. Nie należy się więc spodziewać spowolnienia tego trendu. Papiernicy nie będą niestety w stanie zmienić preferencji i zachowań konsumentów, którzy sięgają coraz chętniej po elektroniczne nośniki informacji.
PL
Celem pracy było określenie znaczenia istniejącej infrastruktury społecznej oraz prowadzonych działań promocyjnych w procesie rozwoju turystyki aktywnej gminy Józefów. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorską ankietą jako narzędzie badawcze. Ankietowaniem objęto 44 uczniów liceum ogólnokształcącego i 106 uczniów gimnazjum. Młodzież, stwierdziła, iż dobra baza gastronomiczna i sportowa oraz walory związane z zabytkami i interesującym środowiskiem przyrodniczym podnosi atrakcyjność turystyczną regionu. Respondenci podkreślali znaczenie, istniejących na terenie gminy parków krajobrazowych. Optowali za rozbudową infrastruktury drogowej i sportowej w poprzez nowe inwestycje. Stwierdzono iż połączenie turystki aktywnej z turystyką kulturową, uczyni Gminę Józefów znacznie bardziej atrakcyjną.
EN
The aim of this paper was to define the importance of the already existing social infrastructure and promotional activities for developing active tourism in Józefów community. A method of diagnostic survey with the author’s questionnaire was used. The research material constituted 44 students of secondary school and 106 students of middle school. Young people surveyed stated that good catering and sport service as well as advantages from monuments and unique natural environment are those factors which increase tourist attractiveness of the region. Respondents emphasized the importance of the already existing landscape parks within the commune area. They opted for the expansion of road and sports infrastructure through the new investments in sport. It has been found that thanks to combining active tourism with cultural tourism, Józefów community may become extremely attractive.
PL
Prasa samorządowa, mimo pojawiających się kontrowersji wokół jej edycji, może pełnić społecznie ważną rolę jako podmiot rynku medialnego wypełniający większość funkcji prasy lokalnej (poza kontrolną). Właściwie realizując zadania komunikacyjne nie tylko dostarcza mieszkańcom wiarygodnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji, ale może również występować jako czynnik sprzyjający partycypacji obywatelskiej. Podejmując tematykę lokalną i sublokalną w sposób atrakcyjny czytelniczo, lecz pozbawiony elementów charakterystycznych dla tabloidów, bezceremonialnie rywalizujących o pozyskanie uwagi odbiorców, prasa samorządowa powinna się przyczyniać do aktywizacji i integracji mieszkańców.
EN
Binding regulations in Poland allow and partly oblige self-governments to undertake communication activities in the scope of information and promotion. For executing these tasks self-governments can undertake cooperation with external entities based on media relations activity or by disclosing advertising content. Independently self-government can act as an entity on media market directly editing self-governmental press or commissioning publishing to the entities which are supervised by the self-government.
PL
Dostępność różnych źródeł informacji o żywności i żywieniu nie oznacza, że każdy konsument jest skłonny korzystać ze nich wszystkich i w takim samym zakresie. Celem artykułu jest przedstawienie roli informacji o żywności i żywieniu w kształtowaniu wiedzy i wyborów konsumenckich. Jak dowodzą badania, na rynku żywności można wyróżnić segmenty konsumentów o odmiennych potrzebach informacyjnych, sposobach ich zdobywania i wykorzystania. Aspekty zdrowotne i odżywcze żywności są przez konsumentów oceniane przez pryzmat innych motywów wyboru żywności, takich jak smak, cena i wygoda użytkowania. Za niepokojący uważa się zbyt duży dostęp do informacji różnej jakości, gdyż może to powodować dezorientację konsumentów w wyborze żywności. W tym kontekście ważne staje się umiejętne wykorzystanie wiedzy o wyborach konsumenckich, w których informacja i komunikacja odgrywają większą niż kiedykolwiek rolę.
EN
The availability of different sources of food and nutrition information, does not mean that every consumer is willing to use all of them, and in the same range. The aim of the article is to present the role of information about food and nutrition in shaping consumer knowledge and choices. The conducted studies show that food consumers can be divided into segments with different information needs, different ways of their acquiring and utilizing. Food health and nutritional aspects are evaluated by the consumers in comparison to other motives of food choices such as taste, price and convenience of use. Too wide access to information of various qualities seems to raise anxiety, because it can cause confusion for consumers in food choices. In this context, the appropriate use of the data on consumer choices, especially connected with use of information and communication channels plays more and more important role.
19
Content available Zagrożenia bezpieczeństwa państwa
EN
Due to its geopolitical situation, Poland functions in the particular environment implying constraints which can be more or less accurately forecasted. The responsibility of those who have the state security at heart must aim at building mechanisms able to detect the chances and mechanisms limiting the threats in the future. As in any system, also in the state the most important element are people, that is the society. In this context, in order to prepare this society, in the best possible way, to new situations, it seems appropriate to forecast possibly the most accurately the challenges and threats it faces. The hostile elements existing in the environment, with their new destructive capabilities, also in the virtual reality, force us to attentively analyse motives and strategies of their activity in order not to allow for the situations threatening our national interests.
EN
The purpose of the information policy Armed Forces is to determine the instrumentation information (description of existing structures and their functioning), initiating and maintaining dialogue with citizens and military partnership with the public. One of the tools to help achieve these tasks are media relations, whose activities are focused on the media, building relationships with the media, which allow for effective interaction through them to the public. Article brings tasks and principles of media relations in the Polish Armed Forces.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.