Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration dumper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy są rozpatrywane drgania pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań typu magneto-reologicznego (MR). Przedstawiono równania drgań oraz opis algorytmu wyznaczania sygnału sterującego tłumikiem tak, aby wartość przyspieszenia nadwozia pojazdu była w każdej chwili najmniejsza. Zamieszczono przykład modelu pojazdu oraz wyniki symulacji drgań ilustrujące wpływ sterowania tłumikami na przyspieszenie nadwozia, a także na naciski koła na nawierzchnię drogi. W rozpatrywanym modelu pojazdu przyjęto, że drgania pojazdu są wzbudzane nierównością drogi oraz wolnozmiennym obciążeniem bezwładnościowym powstającym podczas nieustalonego ruchu pojazdu.
EN
In this paper vibrations of the vehicle equipped with controlled dampers magneto-rheological (MR) type are examined. The presented vibrations equation and the algorithm determining the control signal of the damper, so that the acceleration of the vehicle body is minimal at any time. There is an example of a vehicle model and the simulation results showing the effect of vibration dampers to control the acceleration of the body, and the variations of the wheel vertical forces. In the present model of the vehicle it is assumed that the vibrations of the vehicle are excited with the witness of the road and slow-changing load inertia arising during vehicle movement.
2
PL
Praca jest poświęcona porównaniu właściwości opracowanych i eksperymentalnie weryfikowanych modeli dwóch tłumików magnetoreologicznych: tłumika drgań liniowych (MRD) oraz tłumika drgań skrętnych (MRB). Modele urządzeń zostały opracowane w postaci struktur reologicznych. Przedstawiony został model matematyczny opisujący zjawiska zachodzące w obu tłumikach. W pracy zostały opisane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych wpływu sterowania właściwościami tłumików MRD i MRB poprzez zmiany natężenia pola magnetycznego. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym z wykorzystaniem pulsatora i układu mechanicznego wyposażonego w badane tłumiki MRD lub MRB. Na podstawie opracowanych modeli reologicznych oraz wyników badań eksperymentalnych zidentyfikowano parametry zaproponowanego modelu reologicznego tłumików MRD i MRB.
EN
This paper presents the comparison of two different models of magneto-rheological dampers: linear damper (MRD) and the torsional vibration damper (MRB). Rheological models as well as results of experimental investigations are presented in both cases. Devices mathematical models have been developed in the form of rheological structures describing properties of both devices. The impact of changes in magnetic field strength on properties of MRD and MRB dampers has been investigated through sets of numerical simulation and experimental researches. Experimental studies were carried out with the use of the hydraulic pulsator and the mechanical system equipped with examined MRD or MRB dampers. Based on the developed rheological models and experimental results, parameters of the proposed rheological models of MRD and MRB dampers have been identified and presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku indykatorowym przystosowanym do badań kolumn hydropneumatycznych. Badania kolumny hydropneumatycznej przeprowadzono dla różnych wartości ciśnień płynu hydraulicznego w układzie zasilania (obciążenia statycznego), którego zmiany realizowano przy zastosowaniu pompy zasilającej. Określono wpływ zmiany obciążenia statycznego na wykresy pracy oraz charakterystyki prędkościowe dla kolumny zawieszenia przedniego samochodu Citroen BX.
EN
The paper presents results of researches made on indicator test stand adapted to hydropneumatic strut research. The research of hydropneumatic strut was made for different value of pressure (static load) in power supply system regulated with forcing pump. The influence of static load changes on work diagrams and velocity diagrams for front Citroen BX hydropneumatic strut was determined.
4
Content available remote Modelowanie drgań układu mechanicznego ze sterowanymi amortyzatorami
PL
Praca powicona jest prezentacji algorytmow sterowania tumikami drga pojazdu. Dziki temu mona zmniejszy drgania pionowe pojazdu, co wpywa na popraw komfortu jazdy i bezpieczestwa. Do tumienia drga zastosowano tumik magnetoreologiczny (MR). Do analizy drga wykorzystano model pojazdu ze sterowanymi tumikami MR uwzgldniajcy odrywanie si ko od drogi. Do symulacji drga wykorzystano oprogramowanie Matlab/Simulink.
EN
Control algorithm of damping system equipped with magnetorheological damper (MR) in this paper is presented. A method of vibration limitation by a controlled MR damper has been presented. The model of the vehicle has been built and the control algorithm using Matlab/Simulink software. As a criterion of optimization of the damping force the index characterizing vertical accelerations has been used.
PL
W artykule rozważono płaski model zawieszenia pojazdu o trzech stopniach swobody, wyposażony w tłumiki magnetoreologiczne. Do teoretycznej analizy dynamiki układu wykorzystano ogólny oraz uproszczony model matematyczny. W celu zminimalizowania wpływu drgań podłoża na kierowcę/operatora pojazdu zaproponowano kaskadowy, liniowo-kwadratowy algorytm sterowania tłumikami w zestawieniu z modelem odwrotnym tłumika. Wybrane wyniki analizy teoretycznej poddano weryfikacji eksperymentalnej.
EN
The paper concerns a pitch-plane vehicle suspension model with three degrees-of-freedom, equipped with magnetorheological dampers. The general and simplified mathematical models were used for the theoretical analysis of system dynamics. In order to minimise the base vibration influence on the vehicle driver/operator, cascade linear-quadratic control algorithm in conjunction with the damper inverse model is proposed. Selected results of the theoretical analysis are verified experimentally.
6
Content available remote Modelowanie eliminatora drgań metodą elementów skończonych
PL
W niniejszym artykule omówiono budowę mechaniczną i zależności matematyczne opisujące działanie dżojstika liniowego o regulowanej sile oporu ruchu. Przedstawiono model takiego urządzenia stworzony w programie Matlab/Simulink. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych dla różnego rodzaju przebiegów siły operatora i przeciwdziałającej jej siły oporu ruchu.
EN
Results of simulation of dynamic vibration eliminators are presented. The eliminators are built-in a large-size mills cutter for processing of double cranks shafts used in shipping engines.The Finite Element Method was used for simulation. Using this FE model, it was possible to choose elastic properties of vibration dampers
7
PL
Elastomerowo-ciemne elementy tłumiące mają szereg zalet, takich jak niższa w porównaniu z elementami hydraulicznymi wrażliwość temperaturowa i mniejsza masa. W artykule opisano zagadnienia doboru materiału elastomerowego do zastosowań mechanicznych, głównie tłumików drgań i amortyzatorów elastomerowo-ciernych. Pokazano sposób doboru odpowiedniego modelu matematycznego materiału hiperelastycznego, przykładową analizę MES tulei elastomerowej, jak również metodologię wyznaczania współczynnika tarcia rozwiniętego dla konkretnej pary kontaktowej.
EN
Hyperelastic vibration damping elements were analyzed because of their advantages such as lower outer temperature sensitivity and lower mass. The paper describes a method of selection of hyperelastic material for mechanical application, mainly in elastometric friction dampers. The way of selection of mathematical model for chosen material, exemplary FEM analysis of elastometric sleeve and the friction coefficient determination method for specific contact pair is described.
EN
The paper deals with the experiment, during which the model was excited both with impact signal and then with random signal. Dampers were mounted on the model with the aim of evaluation their influence on vibration and noise emission with the different types of excitation. The measurement method and measurement setup are briefly described. On the base of the proposed criteria, the differences in damping effects on vibrations and noise with the different excitation methods are analyzed in comparison with the model without dampers.
PL
W pracy omówiono wyniki eksperymentu, podczas którego model wzbudzano za pomocą sygnału impulsowego, a następnie sygnału losowego. Celem badań było określenie wpływu tłumików, zamontowanych na modelu, na drgania i emisję hałasu. Pokrótce omówiono metodę pomiarów oraz aparaturę pomiarową. Wykorzystując zaproponowane kryteria przeanalizowano wpływ efektów tłumienia drgań i hałasu dla różnych metod wymuszenia z wynikami uzyskanymi dla układów bez tłumików.
EN
In this paper, an experiment is described, which was carried out with the aim of acoustic emission assessment while vibrations are reduced with the use of vibration dampers. The measurement method and measurement set-up are briefly stated here. An assessment of the influence of selected types of dampers to the acoustic emission level was done according to chosen criteria, in comparison with the test specimen without damper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.