Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy, które związane były z porażeniem prądem elektrycznym w latach 2005–2017 w zakładach górniczych. Zaprezentowano także dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z elektrycznością przez dotyk bezpośredni. Analizę przeprowadzono na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Wyższy Urząd Górniczy.
EN
Mechanisation and automation of the extractive processes in mining and the spread of higher-performance machines, are connected with significant increase in electricity demand. Usage of faulty, damaged or incorrectly adjusted euqipment and energy installations may cause to humans employed by mining enterprises some dangerous accidents, caused by the impact of electric current on the human body. Electrical risks manifest in accidents as the possibility of electrical shock or burning from arc flash. The article analyses accidents at work, all electrical shock-related, over the period 2005–2017 at mining plants. There have been also presented the statistical data concerning some electricity accidents by direct contact. The analysis was carried out using data provided by the Statistics Poland and the State Mining Authority.
PL
Przedmiot artykułu stanowią kruszywa z łupka powęglowego z bezpośredniej produkcji oraz ze składowisk. Celem artykułu jest wskazanie na specyfikę tych kruszyw związaną z możliwością stosowania ich jako pełnowartościowych kruszyw w budownictwie drogowym. Kruszywo z łupka powęglowego można uzyskać przez kontrolę surowca z łupka powęglowego i właściwą przeróbkę, spełniając właściwości użytkowe dla zamierzonego zastosowania zawarte w Krajowej Ocenie Technicznej.
EN
The waste obtained directly from exploitation of coal and/or from storage is the subject of the paper. The purpose is to describe the properties such material called in this paper the coaly shale aggregate and their applicability as the sterling material for the road construction. Usefulness of such material is normalized by the National Technical Assessment standards.
PL
Przedmiot artykułu stanowią kruszywa pomiedziowe z żużla granulowanego, jak również kruszywa ze zużytego ścierniwa żużlowego powstałego na bazie pomiedziowego żużla granulowanego. Celem artykułu jest wskazanie na różne możliwe technologie do stosowania w budownictwie drogowym w zależności od zasadniczych i specyficznych właściwości tych kruszyw. Przedstawione wyniki badań potwierdzają potrzebę stosowania kruszywa z pomiedziowego żużla granulowanego w mieszankach niezwiązanych i związanych spoiwami i lepiszczami oraz niezwiązanych gruntowo-kruszywowych.
EN
The paper deals with aggregates from granulated copper slags. The purpose of this article is to indicate the various technologies for use in road construction, for both granular slag aggregate and aggregates from copper slag waste abrasives, depending on the essential and specific properties of these aggregates. The presented results confirm the need to use granulated copper slag in soil and aggregate mixtures.
PL
Przedmiot artykułu stanowią kruszywa pomiedziowe z żużli szybowych z bezpośredniej produkcji oraz ze składowisk. Celem artykułu jest wskazanie na zasadnicze właściwości tych kruszyw związane z możliwością stosowania ich jako pełnowartościowych kruszyw dla budownictwa drogowego, badanych wg norm PN-EN oraz klasyfikowanych wg Wymagań Technicznych GDDKiA.
EN
The paper deals with aggregates from shaft post – copper slags made during direct slag production and from landfills. The aim of the article is to indicate the essential properties of these aggregates related to the possibility of using as full value aggregates for road construction, tested according to PN-EN standards and classified according to GDDKiA Technical Requirements.
PL
Przedmiotem badań prezentowanych w niniejszej pracy były żwiry czwartorzędowe pochodzenia lodowcowego i wodno-lodowcowego, które uległy przekształceniu w środowisku morskim w wyniku erozji i transportu oraz oddziaływania fal i prądów na dno. Żwiry te posłużyły do sporządzenia beleczek betonowych, które poddano analizie w mikroskopie skaningowym, zwracając szczególną uwagę na procesy zachodzące pomiędzy reaktywnymi minerałami (m.in. chalcedon, opal, trydymit, kryptokrystaliczny kwarc) a alkaliami występującymi w cemencie. Na podstawie wyników badań i analiz stwierdzono obecność procesów oraz produktów typowych dla przebiegu reakcji alkalia-krzemionka.
EN
Quaternary fluvioglacial gravels, used as aggregate in the production of concrete, were studied. The studies aimed at verifying the thesis that certain components of concrete are responsible for the decrease in the concrete’s quality. The test concrete bars were prepared using gravel as aggregate. The bars were investigated by an optical microscope and electron microprobe especially at the surface contacts of the potentially reactive mineral substances (chalcedony, opal, tridymite, fine-crystalline quartz), susceptible to alkalis present in the cement. The studies showed the formation of substances typical to those formed from the reactions of alkalis with various types of silica. These substances lowered the quality of the concrete.
PL
W pracy zaprezentowano system kierowanych min przeciwpancernych (SKMP), który jest niespotykanym w świecie środkiem przeznaczonym do budowy zapór inżynieryjnych, wpisującym się w koncepcję inteligentnego pola walki. Miny są innowacyjnym rozwiązaniem, które integruje w jeden inteligentny system czujniki: akustyczny, sejsmiczny, termalny i skaner laserowy. System umożliwia ustawienie odcinka pola minowego z kierowanych min przeciwpancernych, które po wyłączeniu zabezpieczeń I i II stopnia działają autonomicznie wybierając cele i niszcząc je wybuchowo formowanym pociskiem. System nadzorowany jest przez operatora, który może zdalnie, sygnałem radiowym za pomocą sterownicy, wprowadzić miny w stan zabezpieczenia II stopnia, po którym możliwe jest założenie zabezpieczenia I stopnia, zdjęcie min z miejsca ustawienia i powtórne wykorzystanie w innym miejscu. SKMP niszczy czołgi, wozy opancerzone, samochody ciężarowe oraz trały samojezdne. Praca przedstawia koncepcję budowy systemu oraz wyniki badań państwowych poszczególnych elementów.
EN
The paper presents a System of Controlled Antitank Mines (SCAM) which is a world unknown solution of a concept of intelligent battlefield and is designed to build engineering dams. The mines have an innovative solution integrating acoustic, seismic, thermal and laser scanner sensors into a single intelligent system. The system allows the setting of a minefield from directed antitank mines which autonomously select and destroy targets by explosively formed projectile when the security levels I and II are taken off. The system is supervised by an operator who can remotely set the II security level using radio controls and then the mines may be set in the I security state to take them out and use again in a new place. SCAM destroys tanks, armored vehicles, trucks and self-propelled bonded between (trawling) rigs. The paper presents a concept of the system and some results of state qualification tests for individual elements.
PL
Wzrost zastosowania wysoko wytrzymałych stali w konstrukcjach stalowych wymusił zastosowanie technik łączenia, np. nitowania i połączeń kołkowo-śrubowych. Efekt cieplny procesu spawania doprowadza do znacznego obniżenia właściwości wytrzymałościowych złącza spawanego stali obrobionych cieplnie. Ponadto połączenia nitowane stanowią element dekoracyjny w realizowanych nowych konstrukcjach stalowych. Połączenia kołkowo-śrubowe stosowane są w pracach remontowych konstrukcji stalowych. Zalecane jest stosowanie łączników z materiałów o składzie i właściwosciach zblizonych do łączonych materiałów. W przypadku nitowania na gorąco właściwości materiału nitu ulegają zmianie w wyniku przemian fazowych w procesie nagrzewania do 950-1000°C i chłodzenia w trakcie zakuwania łba nitu. W pracy przedstawiono wyniki analizy zmian właściwości materiału nitu po normalizowaniu i zakuwaniu w stosunku do stanu dostawy.
EN
The article presents the results of the stability of the microstructure and properties of catalytic cast pipes in steam reforming conditions. The growing prices of catalytic pipes have resulted in the attempts to prolong of the pipe work above 100,000 h stability. Increasing the time and temperature of operating causes coalescence and coagulation of secondary carbides reducing thus the creep resistance of the alloy. Currently there is no definite and commonly used method to assess the degree of degradation of the microstructure and properties of catalytic pipes. The destructive test methods of catalytic pipes are usually reduced to the assessment of the effects of metallographic creeping process, ie. relative volume and distribution of mikrovoids on the pipe wall section, as well as evaluating the mechanical properties of steel. These methods generally give a clear assessment but require disassembly for testing pipes and replace ment with new ones. The author developed the regression which show a significant dependence of mechanical properties (Rm A5, KCU 2) on the operating parameters of the reformer (PLM, σ) and hardness HB cast IN 519. The equations have been applied to assess the possibility of using non-destructive testing for the assessment of the degree of degradation of the catalyst steel pipe.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych w warunkach reformingu parowego. Wzrastające ceny rur katalitycznych doprowadziły do analizy możliwości przedłużenia czasu eksploatacji rur powyżej projektowej trwałości 100000 h. Zwiększenie czasu i temperatury eksploatacji powoduje koalescencję i koagulację węglików wtórnych, a tym samym zmniejszenie odporności na pełzanie stopu. Obecnie brak jest jednoznacznej i powszechnie stosowanej metody oceny stopnia degradacji mikrostruktury i właściwości staliwa rur katalitycznych. Niszczące metody badań rur katalitycznych sprowadzają sie zwykle do oceny metalograficznej efektów procesu pełzania, tzn. objętości względnej i rozmieszczenie mikropustek na przekroju ścianek rur, a także ocenę właściwości mechanicznych staliwa. Metody te dają na ogół jednoznaczną ocenę ale wymagają demontażu rur do badań i zastąpienie ich nowymi. Wykorzystując opracowane równania regresji wykazujące istotną statystycznie zależność właściwości mechanicznych (Rm, A5, KCU 2) od parametrów eksploatacyjnych reformera (PLM, σ) i twardości HB staliwa IN 519, wykazano możliwość zastosowania badań nieniszczących do oceny stopnia degradacji staliwa rur katalitycznych.
10
PL
Nietypowe wyniki badań materiałowo-wytrzymałościowych stali mostu kolejowego, wybudowanego w roku 1938, pozwoliły ustalić, że został on wykonany ze stali zlewnej normalizowanej. Fakt ten potwierdziły wyniki badania mikrostrukturalne, które określiły stopień zdegradowania stali gatunku St 37-12. Prawdopodobnie są to priorytetowe badania starzeniowe tego rodzaju stali.
EN
Abnormal results of material-strength steel railway bridge, built in 1938, have established that it is made of stainless confluent normalized. This fact is confirmed by the results of the microstructural studies that have determined the degree of degradation of steel grade St 37-12. Probably these are the priority aging tests of this type of steel.
PL
W pracy przedstawiono projekt mechanicznego kołowego urządzenia trałującego. Po wybraniu odpowiedniej koncepcji wykonano model geometryczny urządzenia. Następnie model dyskretny trału poddano analizie wytrzymałościowej. W kolejnej fazie wykonano prototyp jednego segmentu konstrukcji oraz przeprowadzono na nim badania wytrzymałościowe na poligonie doświadczalnym. Kołowy pojazd wyposażony w omawiane urządzenie będzie służył do trałowania naciskowego dróg, w których mogą być ukryte ładunki wybuchowe, szczególnie ładunki typu IED (Improvised Explosive Device). Trał docelowo będzie współpracował z pojazdem o podwyższonej ochronie załogi.
EN
The paper presents the whole process of designing a mechanical mine roller starting from the concept in the initial phase to the geometric model of the device. Later stage involved the pre-defined geometry undergoing resistance analysis. The later stage included manufacture of one segment of the mine roller and its tests under field conditions. The vehicle onto which the roller will be mounted is intended as a tool to keep the roads traversable and clear of IEDs (Improvised Explosive Devices) in particular. The mine roller will be mounted onto a mine-clearing vehicle with increased armoured protection.
PL
Najczęściej stosowanym kruszywem do betonów konstrukcyjnych i nawierzchniowych jest kruszywo naturalne (żwiry i piaski) oraz kruszywo pochodzenia magmowego: granitowe i bazaltowe. Jednak coraz częściej, m.in. ze względów logistycznych i ekonomicznych stosuje się inne rodzaje kruszyw, m.in., pochodzenia metamorficznego (amfibolitowe), węglanowego (dolomitowe i wapienne) oraz kruszywa sztuczne. Jednym z kryteriów klasyfikujących kruszywo do zastosowania do betonu jest zawartość minerałów potencjalnie reaktywnych, do których należą m.in. chalcedon, opal, trydymit, drobnoziarnisty kwarc. Obiektem badań były beleczki betonowe wykonane ze żwirów czwartorzędowych, które poddano starannej analizie w mikroskopie skaningowym, zwracając szczególną uwagę na procesy zachodzące pomiędzy reaktywnymi minerałami (chalcedon, opal, trydymit, kryptokrystaliczny kwarc) a alkaliami występującymi w cemencie. Na podstawie wyników szczegółowych badań i analiz stwierdzono obecność procesów oraz produktów typowych dla przebiegu reakcji alkalia-krzemionka.
EN
The most commonly used aggregate in concrete construction and paving has natural aggregates (gravel and sand) and the aggregate magmatic origin: granite and basalt. However, more often, such as due to logistical and economical use different types of aggregates, eg, metamorphic origin (amphibolite), carbonate (dolomite and limestone) and artificial aggregates. One of the criteria for classifying the aggregates for use in concrete is potentially reactive mineral content, which include inter alia chalcedony, opal, tridymite, fine-grained quartz. Quaternary gravels, used as aggregate in concrete production, were studied. The test concrete bars were prepared using gravel as aggregate. The bars were investigated by optical microscope and electron microprobe especially at the surface contacts of the potentially reactive mineral substances (chalcedony, opal, tridymite, fine-crystalline quartz), susceptible to alkalis present in the cement. The studies showed the formation of substances typical to those formed from reactions of alkalis with various types of silica; these substances lowered the quality of the concrete.
PL
Badania wskaźników wypadków na drogach w Polsce prowadzone są od roku 2012. W wielu krajach wskaźniki wypadków pozwalają na powiązanie ich z wieloma czynnikami między innymi z charakterystykami powierzchniowymi nawierzchni drogowej, geometrią drogi, rodzajem wypadków wraz z warunkami na drodze, zwłaszcza na mokrej nawierzchni. W Polsce tekstura nawierzchni drogowych jest pomijana w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa ruchu. Tekstura nawierzchni drogowych nie może być pominięta. Jednak dzięki miernikom określonym w tych dokumentach, takim jak wskaźniki wypadków powinna być rozpatrywana łącznie z odpornością na poślizg. Powiązanie stanu nawierzchni i wskaźników wypadków pochodzących od tekstury będzie stanowić kompletny system oceny nawierzchni drogowej; w tym przypadku w odniesieniu do tekstury.
EN
Research accident rates on the roads in Poland have been conducted since 2012. In many countries, accident rates allow linking them to a number of factors, inter alia, the characteristics of the pavement surface, the geometry of the road, a kind of accidents along the road conditions, especially in the wet. In Poland, the road surface texture is ignored in the documents relating to traffic safety. Road surface texture can’t be ignored. But because of displays, set out in these documents, such as accident rates should be considered in conjunction with skid resistance. Linking the surface condition and accident rates derived from the texture will be a complete system for assessing road surface; in this case, with respect to texture.
PL
W artykule opisano rozwiązanie umożliwiające obsługę oznaczeń laboratoryjnych prób złożowych przy pomocy usług sieciowych. Proces wymiany informacji na każdym z etapów odbywa się w pełni elektronicznie: zarówno na etapie przygotowywania zlecenia wykonania analizy, jak i w trakcie weryfikacji oraz zapisu wyników oznaczeń do Bazy Danych Geologicznych KGHM Polska Miedź S.A.
EN
This paper describes a solution to support laboratory tests of samples of using IT solutions. The exchange of information at each stage is fully electronically: both at the stage of preparing to order the analysis as well as during the verification test results and records the Geological Database KGHM Polish Copper S.A.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z szeroko pojętym technicznym zabezpieczeniem ciągłości procesu produkcyjnego w zakresie systemów utrzymania ruchu oraz ich niezawodności w dużym przedsiębiorstwie odzieżowym. Celem autora było określenie niezawodności mechanizmów maszyn, które wpływają bezpośrednio na techniczne utrzymanie ciągłości procesu produkcji, oraz zaproponowanie odpowiednich działań prewencyjnych i korygujących. W pierwszej części artykułu dokonano analizy przyczyn braku ciągłości procesu produkcyjnego ustalonych na podstawie studiów literaturowych oraz obserwacji własnych. W drugiej części przedstawiono wyrywkowo badania własne dotyczące niezawodności wybranej maszyny szwalniczej typu Pfaff 3588. W podsumowaniu zaproponowano działania profilaktyczno-korekcyjne mające na celu poprawę stosowanego w przedsiębiorstwie systemu utrzymania ruchu.
EN
The study presents selected issues related to a broadly defined technical maintenance of production process continuity in the scope of productive maintenance systems and their reliability in a large clothing enterprise. In a given period of time every real technical system undergoes various changes which may result from spontaneous processes or external influences directly affecting its reliability. The first part of the article contains the analysis of reasons for absence of production process continuity based on literature research and individual observations. The second part presents random individual research related to reliability of a selected Pfaff 3588 automatic sewing unit. The conclusion contains the suggested preventive and corrective actions aimed at improvement of a functioning productive maintenance system.
PL
Przepusty w inżynierii komunikacyjnej są definiowane, jako budowle o przeznaczone do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi. Znane i stosowane są od czasu budowy dróg kołowych i linii kolejowych. Z biegiem czasu wraz z rozwojem technologicznym przepusty ulegały modyfikacji zarówno pod kątem stosowanych materiałów jak i rozwiązań projektowo-technologicznych. Stosowane w ostatnim czasie różnorodne materiały w oparciu o nowoczesne technologie produkcji konstrukcji obiektów inżynierskich pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i wydłużenie czasu ich eksploatacji. Badania konstrukcji przepustów prowadzone w skali naturalnej w laboratorium badawczym Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodzie pozwalają na weryfikację założeń projektowych odnośnie typu konstrukcji, rodzaju materiału, wytrzymałości na obciążenia, oddziaływania ośrodka gruntowego oraz trwałego i bezpiecznego użytkowania. Obecnie projektowane i instalowane konstrukcje przepustów są stosowane do budowy nowych jak i renowacji i wzmacniania już istniejących obiektów inżynierskich.
EN
Culverts they are defined as buildings in communication engineering about assign for conducting water- course, migration routes of wild animals or technical devices through the body of the road. Known and used since the construction of roads and railway lines. In time, with the development of technology penetrations modifiable both in terms of materials used and the design and technological solutions. Recently used a variety of materials based on modern technologies of construction engineering facilities allow you to increase the safety and prolongs the service life. Research design culverts conducted in the natural scale in the research laboratory of the Centre for Research Bridges, Concrete and Aggregates Research Institute of Roads and Bridges in Żmigród allow for verification of design assumptions type of material strength, load, impact of ground and sustainable and safe use. Currently, designed and installed culverts structures are used for the construction of new and the renovation and strengthening of existing structures engineering.
PL
Specyfika nawierzchni SMA dotyczy przede wszystkim wpływu tekstury nawierzchni na odporność na poślizg w krótkim i długim okresie eksploatacji. W dłuższym okresie konieczne jest uwzględnienie polerowalności kruszyw tworzących mieszankę mineralną warstwy ścieralnej. W artykule przedstawiono sposób pomiaru i interpretacji wyników badania odporności na poślizg takich nawierzchni w oparciu o badania polerowalności kamienia PSV na kruszywach grubych oraz wahadłowego wskaźnika poślizgu PTV dla nawierzchni.
EN
The specificity of the SMA surface relates primarily to the impact of surface texture for skid resistance in the short and long term operation. In the longer term it is necessary to take into account the polishing ability forming mixture of mineral aggregates of course surface. The article presents a method of measuring and interpreting the results of skid resistance of such surfaces based on studies polished stone value PSV aggregates and pendulum test value PTV for surfaces.
PL
Odporność na poślizg bruku i płyt z materiałów kamiennych jest jedną z istotniejszych charakterystyk bezpieczeństwa użytkowania nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych. W artykule przedstawiono, zasadnicze niedomagania i potrzeby systemu normalizacyjnego związanego z oceną odporności na poślizg dla tych nawierzchni oraz wyniki badań takich materiałów.
EN
Skid resistance cobblestones and slabs of stone materials is one of the most important characteristics of the safety surface pedestrian and driving. The article presents, the essential inefficiencies and need for standardization system associated with the assessment of slip resistance for these pavement and the results of such materials.
PL
Konstrukcje inżynierskie z blach falistych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku na stałe są wpisane jako elementy infrastruktury komunikacyjnej. Z uwagi na ich przeznaczenie oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji, prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie powinno zapewnić trwałe i bezpieczne funkcjonowanie całej infrastruktury drogowej lub kolejowej. Projektowana nośność konstrukcji, jako jeden z najważniejszych parametrów bezpiecznego użytkowania powinna być bezwzględnie weryfikowana badaniami w warunkach rzeczywistych posadowienia konstrukcji przepustów, w skali naturalnej 1:1. Badania konstrukcji przepustów prowadzone w skali naturalnej w laboratorium badawczym Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodzie pozwalają na weryfikację założeń projektowych odnośnie typu konstrukcji, rodzaju materiału, wytrzymałości na obciążenia, oddziaływania ośrodka gruntowego oraz trwałego i bezpiecznego użytkowania. Obecnie projektowane i instalowane konstrukcje przepustów są stosowane do budowy nowych jak i renowacji i wzmacniania już istniejących obiektów inżynierskich.
EN
Engineering structures of corrugated sheets since the mid-nineties are permanently inscribed as part of the communication infrastructure. Due to their purpose and risks arising from the operation, proper design, construction and maintenance should ensure a durable and safe functioning the entire road or rail infrastructure. Design load capacity of the structure, as one of the most important parameters for safe use should be strictly verified by testing in real conditions of foundation construction of culverts in the natural scale 1: 1. Research design culverts conducted in the natural scale in the research laboratory of the Centre for Research Bridges, Concrete and Aggregates Research Institute Roads and Bridges in Żmigród allow for verification of design assumptions type of material strength, load, impact of ground and sustainable and safe use. Currently, designed and installed culverts structures are used for the construction of new and the renovation and strengthening of existing structures engineering.
PL
Nawierzchnie żywiczne jako nawierzchnie przepuszczalne dla wody i charakteryzujące się wysoką odpornością na poślizg mogą być gospodarczo (ekonomicznie) uzasadnionym rozwiązaniem w miejscach wymagających takich właściwości, a szczególnie w miejscach skrzyżowań i przejść dla pieszych przez jezdnię. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa użytkowania nawierzchni jest trwałość, rozumiana jako odporność na poślizg oraz utrzymanie tych właściwości w jak najdłuższym czasie eksploatacji nawierzchni. Badanie właściwości użytkowych związanych z bezpieczeństwem użytkowania w przypadku nawierzchni żywicznych nie jest jednoznaczne pod względem proceduralnym. W tym artykule przedstawiono badania odporności na poślizg PTV, z uwzględnieniem polerowalności kruszywa PSV oraz głębokości tekstury MPD nawierzchni żywicznych, jako podstawowych charakterystyk bezpieczeństwa użytkowania.
EN
Resin surfaces as surfaces permeable to water and of high skid resistance can be economically reasonable solution in applications requiring such properties, especially in junctions and pedestrian crossings. The surface durability, defined as resistance to slippage and to skid, and maintaining of these properties as long as possible during the surface operation are the basic safety conditions. The study of the performance of safety-related use for the resin surface is not clear from the procedural point. This article presents a study on skid resistance PTV including the polishing ability PSV aggregates and resin surface texture depth MPD as the basic characteristics of safety.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.