Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekty sakralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Protipožežnij zahist kulʹtovih sporud v Ukraïnì
PL
Obiekty sakralne należą do obiektów zagrożonych pożarem i są obiektami masowego gromadzenia się ludzi. Zagrożenia pożarowe obiektów sakralnych wynika z faktu, że używa się w nich otwartego ognia w postaci świec, pochodni, lamp, a także z tego, że są tam pomieszczenia podziemne o złożonym układzie, bez systemów wentylacyjnych. Ponadto obiekty sakralne z dawnych lat i epok są w większości budowane z materiałów drewnianych. Pożary występujące w takich budynkach są rezonansowe, powodują zarówno materialne, jak i duchowe szkody dla państwa i społeczeństwa. Działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów sakralnych na Ukrainie są jednym z priorytetów państwowego programu reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na bieżąco monitoruje przestrzeganie norm bezpieczeństwa pożarowego, co obejmuje regularne kontrole obiektów, kontrolę szkolenia personelu w zakresie zapobiegania pożarom i eliminowania skutków pożarów, opracowywanie, wdrażanie i kontrolę technicznych metod bezpieczeństwa. Wymagania przepisów przeciwpożarowych obiektów sakralnych mają na celu rozwiązanie ważnego zadania dnia dzisiejszego – konserwację tychże obiektów.
EN
Religious buildings are basically used for mass assembly of people and are endangered by fire. The fire hazard of such buildings arises from the fact that open fire is used inside them, such as candles, torches, lamps, and in addition they frequently comprise underground premises of complex layout, without provided ventilation systems. What is more, older churches built ages ago have been erected primarily with the use of wooden materials. Fires that occur in such buildings are of a resonance nature, and cause not only material losses, but also spiritual ones, both for the state and for the community. Preventive measures related to fire protection of churches in Ukraine are one of the priorities of the state response system applicable for emergency situations. The Ukrainian State Service for Emergency Situations keeps monitoring in an on-going way the following of fire protection standards, the process of which comprises regular inspections of buildings, development, deployment and verification of application of technical security methods. Requirements of fire protection regulations pertaining to religious buildings are oriented at solving an important task of the present day – and namely preservation of those facilities.
2
Content available Fire cause analysis in religious sites
EN
Annually fires destroy many buildings, and among them are religious properties. This paper is related to the dynamics of fires on religious sites and to causes of fires in churches. The main dangers of fires in churches are large number of people, flammable structures, using furnaces for heating and the absence of the second emergency exit. The main causes of fires in churches arise from violations of the rules of installation and power grid, operation careless handling of fire. In order to prevent fires, it is necessary to strictly adhere to the Fire Safety Rules, to keep the electrical and furnace equipment in good working order, and to carry out their inspections and maintenance in a timely manner. Also the building should only be left after making sure that all ignition sources are eliminated.
PL
Każdego roku pożary niszczą wiele budynków, wśród nich są również obiekty kultu religijnego. Niniejszy artykuł dotyczy charakterystycznej dynamiki pożarów obiektów sakralnych oraz typowych przyczyn ich powstawania. Do głównych zagrożeń w miejscach kultu religijnego zalicza się dużą liczbę zgromadzonych osób, niejednokrotnie łatwopalną konstrukcję, wykorzystywanie pieców do celów grzewczych, ograniczoną liczbę wyjść ewakuacyjnych. Do głównych przyczyn pożarów w tego typu obiektach zalicza się nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (szczególnie w kontekście instalacji, w tym instalacji elektrycznych), nieostrożne obchodzenie się z otwartym płomieniem. W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej konieczne jest bezwzględne stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych, utrzymywanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym, przede wszystkim poprzez regularne przeglądy i konserwacje. Co więcej, budynki powinny być opuszczane wyłącznie w sytuacji, kiedy absolutnie pewne jest wyeliminowanie wszelkich potencjalnych źródeł pożaru.
PL
Pogranicza są postrzegane, jako obszary sprzyjające kontaktom i przenikaniu kultur (tradycji, zwyczajów, idei). Przyjmując, że religia jest kluczowym elementem kultury różne formy religijności będą znajdowały istotne odzwierciedlenie w krajobrazie kulturowym, głownie w postaci materialnych, sakralnych elementów krajobrazu. W opracowaniu podjęto dyskusję na temat znaczenia religii w kształtowaniu krajobrazu pogranicza wyznaniowego w północno-wschodniej Polsce. Na wybranych przykładach obiektów sakralnych (głownie symboli religijnych) obecnych w krajobrazie pogranicza katolicko-prawosławnego przedstawiono przejawy przenikania tradycji oraz zapożyczania wzorców kulturowych. Zwrócono również uwagę na przykłady eksponowania różnic kulturowych w architekturze sakralnej, starając się określić lokalne uwarunkowania obu zjawisk.
EN
Borderlands are perceived as areas conducive to the permeation of cultures (traditions, customs, concepts). Assuming that religion is a key element of culture, various forms of religiosity will be significantly reflected in the cultural landscape, mainly in the form of material, sacred landscape elements. This study discusses the importance of religion in shaping the landscape of the religious borderland in north-eastern Poland. It presents the manifestations of traditions blending together and the borrowing of cultural patterns based on selected examples of sacred structures (mainly religious symbols) present in the landscape of the Catholic-Orthodox borderland. This paper also discusses examples of cultural differences highlighted in sacred architecture, and tries to define the local conditions of both phenomena.
EN
Churches built in Poland after World War II can be divided into those that arose before and those after the Second Vatican Council. Due to the ground-breaking importance of the Council for sacral architecture, the so-called „pre-Vatican II” churches differ significantly from those built during later years. Churches built in the Radomszczanski Pastoral District of the Czestochowa Archdiocese in 1945-1966 have been presented in the paper. There are only eight churches of this type, because of the numerous difficulties affecting sacral architecture in the People’s Republic of Poland. The objects were described and analyzed in terms of their style and functionality.
PL
Kościoły wzniesione w Polsce po II wojnie światowej podzielić można na te, które powstały przed Soborem Watykańskim II i po nim. Ze względu na przełomowe znaczenie Soboru dla architektury sakralnej obiekty tzw. przedsoborowe różnią się znacząco od tych wznoszonych w latach późniejszych. W pracy przedstawione zostały kościoły zbudowane na terenie okręgu radomszczańskiego archidiecezji częstochowskiej w latach 1945-1966. Istnieje zaledwie 8 takich kościołów, ze względu na liczne trudności, jakie dotykały budownictwo sakralne w Polsce Ludowej. Dokonano opisu i analizy tych obiektów pod kątem ich stylistyki i funkcjonalności.
PL
Przedmiotowy artykuł dotyczy zabytków sakralnych, będących częścią dziedzictwa kulturowego Dukli. Jest to miasto o rodowodzie średniowiecznym, położone na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim. W przeszłości było ważnym ośrodkiem handlowym na trakcie węgierskim. Tradycje kupieckie Dukli związane są przede wszystkim z handlem i składem wina, które przechowywano w piwnicach zlokalizowanych pod płytą dukielskiego rynku. W związku z rangą, jaką miasto miało w przeszłości, ma ono duży zasób zabytków, na który składają się obiekty związane z różnymi funkcjami miasta - administracyjną, handlową i gospodarczą, a także - a może przede wszystkim - obiekty sakralne. Wśród nich należy w pierwszej kolejności wymienić kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, zespół kościelno-klasztorny oo. Bernardynów oraz synagogę związaną ze społecznością żydowską, która kiedyś mieszkała w Dukli. Właśnie te obiekty, ich wartość kulturowa, a także problematyka ochrony są tematem niniejszej pracy.
EN
This article concerns church monuments, which are part of the cultural heritage of Dukla. This is a town with medieval origins, located within the Podkarpackie Voivodeship, in the Krosno district. In the past it was an important centre of commerce on the Hungarian Route. Merchant traditions in Dukla are mainly associated with trade and storage of wine, which was kept in the cellars under the main market square in Dukla. Because of the rank, which the town used to have in the past, it can boast numerous monuments including objects associated with the administrative, commercial and economic functions of the town, as well as - or perhaps primarily - sacred objects. Among the latter, one has to mention firstly the parish church of St Mary Magdalene, the church and monastery complex of the Bernardine Order, and the synagogue of the Jewish community, that once used to live in Dukla. Those objects, their cultural value and issues related to their protection constitute the subject of this study.
PL
Plany eksploatacji przedsiębiorcy górniczego niejednokrotnie ulegają zmianie w trakcie prowadzonej eksploatacji górniczej. Zmiany te mogą się wiązać z wpływami na powierzchni terenu, co determinuje konieczność ponownej oceny zabudowy powierzchni pod kątem przejęcia wpływów górniczych. Szczególnie ważne z uwagi na swoją funkcję są obiekty sakralne. Konstrukcja obiektów, charakteryzująca się małą sztywnością wskazuje na ich szczególną wrażliwość na wpływy deformacyjne eksploatacji górniczej. W artykule przedstawiono przykład zmiany planów eksploatacji górniczej, które spowodują ujawnienie wpływów górniczych o charakterze ściskań na przedmiotowym budynku kościoła w Bytomiu-Miechowicach. Przeanalizowano istniejące zabezpieczenia obiektu sakralnego pod kątem zmienionych prognozowanych wskaźników eksploatacji górniczej. W ocenie możliwości przejęcia wpływów górniczych uwzględniono również doświadczenia z poprzednich eksploatacji górniczych, w tym stan uszkodzeń. Zaproponowano podjęcie działań wzmacniających, które powinny pozwolić na bezpieczne przejęcie dodatkowych obciążeń konstrukcji, jakie mogą wystąpić z uwagi na projektowaną eksploatację górniczą. Skuteczność zaproponowanego rozwiązania zostanie zweryfikowana podczas prowadzonego nadzoru.
EN
Exploitation plans of the mining entrepreneur often changes in the course of the mining operation. These changes may involve impacts on the surface of the area which requires a re-evaluation of the development of the area to take in mining influence. In respect of their function, the sacred objects are particularly important. The structure of objects, characterized by low stiffness, indicates their particular sensitivity to the deformation effects of mining exploitation. This paper presents an example of changes in mining exploitation plans which will result in the disclosure of mining pressures on the object of the church building in Bytom-Miechowice. The existing safeguards of the sacred object were analyzed for revised forecasts of mining exploitation. In the assessment of the possibility of taking in the mining influence, the experience of previous mining operations was taken into account, including damage of the building. We have proposed reinforcement measures which should allow to take in additional construction loads safely, which might happen due to the planned mining exploitation. The effectiveness of the proposed solution will be verified during supervision.
7
EN
The paper presents the possibilities of increasing energy efficiency of sacral buildings. Churches in the Zawiercie pastoral district of the Archdiocese of Czestochowa have been used as examples of typical sacral buildings of low energy efficiency. Such structures need to be thermally insulated during their use. Certain possibilities of raising the energy efficiency of churches have been presented. The paper describes different systems: increasingof wall and roof insulation, installation of new windows, and modern heating systems. Installation of a new heating system has been considered the most effective and the easiest to be implemented one.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zwiększenia efektywności energetycznej budynków sakralnych. Jako przykład typowych budowli sakralnych o niskiej efektywności energetycznej zostały zaprezentowane kościoły znajdujące się w zawierciańskim okręgu duszpasterskim archidiecezji częstochowskiej. Takie obiekty należałoby poddać termoizolacji w trakcie ich użytkowania. Zostały przedstawione wybrane możliwości zwiększenia energooszczędności budynków kościołów. Przedstawiono różne: zwiększenie izolacyjności ścian i dachu, montaż nowych okien i nowoczesnych systemów grzewczych. Instalacja nowego systemu grzewczego została uznana za najbardziej efektywny, najtańszy i najłatwiejszy do realizacji sposób.
PL
Obiekty sakralne, podobnie jak te użyteczności publicznej, coraz częściej są wyposażane w zaawansowane technologicznie, przyszłościowe rozwiązania, które pozwalają zracjonalizować koszty ich eksploatacji. Świetnym przykładem takiego przedsięwzięcia jest wykonanie węzła ciepła i chłodu z zastosowaniem kogeneracji - w opcji trigeneracja, w Centrum Jana Pawła II w Krakowie „Nie lękajcie się".
PL
Większość kościołów budowano kiedyś bez ogrzewania. Postęp, wzrost świadomości i wymagań w zakresie komfortu cieplnego sprawiły, że coraz częściej obiekty te doposażą się w systemy grzewcze. Dobór rozwiązania to w tym przypadku duże wyzwanie, bo projekt dotyczy obiektu o specyficznej konstrukcji, kubaturze i sposobie użytkowania, a przy tym musi godzić kwestie komfortu cieplnego i automatyki z ochroną zabytkowych elementów.
10
Content available remote Analiza wad i zalet zastosowania ogrzewania podłogowego w obiektach sakralnych
PL
Obiekty sakralne, ze względu na specyficzne cechy swoich wnętrz oraz krótkotrwałe i nieregularne ich użytkowanie, wymagają bardzo przemyślanego doboru rodzaju ogrzewania. W pracy dokonano analizy zalet i wad stosowania w kościołach ogrzewania podłogowego oraz przedstawiono przykład skutecznego funkcjonowania takiego systemu w parafii akademickiej w Częstochowie.
EN
Sacral buildings, due to a specific characteristics of their design and their short-term, irregular use, require a very deliberate choice of the heating type. In the article advantages and disadvantages of underfloor heating in churches are analyzed. An example of this system, effective use in the academic parish church in Czestochowa, is presented.
PL
Drewniana architektura sakralna miała i ma duże znaczenie dla rozwoju budownictwa oraz jego walorów estetycznych. Zakorzeniona w tradycji ogniskuje w sobie cechy egzystencji człowieka, takie jak duchowość, kultura czy technika, zmaterializowane przy użyciu najlepszych tworzyw oraz wiedzy i umiejętności budowniczych. To „duchowość okryta drewnem”. Obiekty wernakularne zapisane w przestrzeni nie tylko budują obraz minionych czasów, ale również kształtują tożsamość miejsc oraz żyjących w nich ludzi. Stanowią także determinantę i punkt odniesienia dla twórczej kreacji współczesnych architektów. Świątynie wznoszone obecnie są przykładem różnorodności form przy zastosowaniu dużego wachlarza typów konstrukcji, co daje nieograniczone możliwości ich projektantom.
EN
The wooden sacral architecture has had a great importance for the development of construction and aesthetic values. Rooted in the tradition focuses all the features of human existence as spirituality, culture, technology materialized using the best materials and the knowledge and skills "spirituality covered with wood." Objects stored in the vernacular build a picture of past times, as well as the shapes identity of the place and the people living in it. They are the determinant and a reference point for creative creations of contemporary architects. Development of wooden structures allows for increasingly bold application. Contemporary examples of temples show a variety of forms using a large variety of types of construction giving unlimited possibilities.
12
Content available remote Izolacyjność termiczna okien w obiektach sakralnych
PL
Nowe przepisy zaostrzają wymogi dotyczące efektywności energetycznej budynków i ich części składowych. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z izolacyjnością termiczną okien obiektów sakralnych.
EN
New EU legislation and state requirements exacerbate the energy efficiency of buildings and parts of buildings. The paper presents selected aspects of thermal insulation of windows in sacred objects.
PL
Północno-wschodnia Polska jest określana mianem pogranicza religijnego, gdyż obszar ten kształtował się pod wpływem oddziaływania dwóch wielkich tradycji chrześcijańskich: zachodniej (łacińskiej) i wschodniej (bizantyjsko-ruskiej). W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zasięgu strefy przenikania kulturowego na podstawie analizy natężenia występowania obiektów sakralnych na terenie północno-wschodniej Polski i zachodniej Białorusi. W badaniu wykorzystano metodę wieloboków Thiessena (diagram Voronoi) oraz narzędzia geoinformacyjne (GIS) i geostatystyczne. W efekcie uzyskano mapy intensywności obiektów sakralnych (świątyń rzymskokatolickich i prawosławnych) oraz dwubiegunową mapę przenikania kulturowego, które pozwoliły określi zasięgu krajobrazu kulturowego pogranicza.
EN
The north-eastern Poland is described as a religious borderland and has been formed as a result of the inter-action of two great religious and cultural traditions: the Western (Latin) and Eastern (Byzantine-Ruthenian, Orthodox). The paper presents results of the research which aim was to present the extent of the cultural diffusion zone on the basis of the intensity of occurrence of church buildings in north-eastern Poland and western Belarus. The study used the method of Thiessen polygons (Voronoi diagram), and geo-information (GIS) and geostatistical tools. The result is the intensity maps of sacral buildings (Roman Catholic and Orthodox churches) and a bimodal map of the cultural diffusion that helped to determine the extent of the cultural landscape of the borderland.
PL
W polskich parkach narodowych występują dobra kulturowe, których obecność na terenie parków jest usankcjonowana prawnie. Duża grupa wśród obiektów kulturowych to obiekty sakralne. Stanowią one odzwierciedlenie życia duchowego społeczności zamieszkałej na tych obszarach. Autor postanowił prześledzić postrzeganie obiektów sakralnych najmniejszego polskiego parku narodowego wśród ludności miejscowej i przyjezdnej. Badania przeprowadzono w formie wywiadów kwestionariuszowych. Obiekty kulturowe znajdujące się w Ojcowskim Parku Narodowego są postrzegane przez mieszkańców i turystów w sposób zróżnicowany. Obie grupy respondentów dostrzegają te spośród nich, które są pewnego rodzaju wizytówką Parku. Gorzej jest z postrzeganiem w krajobrazie obiektów małej architektury sakralnej (kapliczek i krzyży przydrożnych) – przez większość ankietowanych osób są one niezauważane.
EN
In Polish national park there are cultural values, the presence of which is legally sanctioned. The large group of these objects are the sacred ones. They make the reflection of spiritual life of the community inhabiting this region. The author of this article has decided to investigate the perception of sacred objects by local people and tourists in the smallest Polish national park. The investigations in the form of questionnaire interviews were performed. The objects of cultural value located in the Ojcow National Park are perceived by local people and tourists in different ways. Both groups of respondents notice only these objects which are a kind of the Parks’s characteristic element (showcase). These is however a lack of awareness of the objects of small sacred architecture (wayside shrines and crosses) – the majority of respondents do not notice them at all.
PL
Współczesne trendy w realizacjach europejskiej architektury sakralnej kultury protestanckiej łączą w sobie sztukę wyzwoloną z ideologii przeszłości, technologiczny postęp a także różnorodność, w której określone kierunki, tendencje, regionalne zróżnicowanie jest często trudne do identyfikacji. Także duchowe doświadczanie przestrzeni obiektu sakralnego uległo transformacji w aspekcie wielofunkcyjności przestrzeni kościelnej. W latach siedemdziesiątych w kształtowaniu protestanckich obiektów sakralnych umocniła się tendencja do tworzenia wielofunkcyjnych zespołów sakralnych. Artykuł zawiera dwa przykłady kształtowania architektury sakralnej zrealizowanej w Poznaniu i w Szczecinie.
EN
Contemporary trends in implementations of the European sacred architectureof Protestant culture are combining arts released from the ideology of the past, technological progress as well as the diversity, in which setting directions, tendencies, regional diversity are often difficult for the identification. Spiritual experiencing the space of the sacred object also underwent a transformation in the aspect of the multifunctionality of the church space. In the seventies in the shaping of a Protestant sacred objects has reinforced the tendency to crate multifunctional sacred complex.The article contains two examples of the shaping the sacred architecture development realized in Poznań and Szczecin.
16
Content available remote Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych
PL
Wielofunkcyjność budowli sakralnych jest naturalną cechą charakteryzującą służebność tych obiektów dla określonej społeczności. Pozaliturgiczne wykorzystanie wnętrz do realizacji muzyki i emisji słowa, wymaga jednak właściwej adaptacji akustycznej. W niniejszym artykule przedstawiono na przykładzie kościoła pw. św. Pawła Apostoła w Bochni częsty problem z akustyką występujący w obiektach sakralnych wybudowanych w ostatnim czterdziestoleciu. Nadmierna pogłosowość wnętrza źle wpływa na zrozumiałość mowy i jakość brzmienia muzyki. Na podstawie wykonanych pomiarów akustycznych wnętrza kościoła oraz wielowariantowych symulacji komputerowych zaproponowano adaptację akustyczną, która może rozwiązać ten problem przy jednoczesnym zachowaniu formy architektonicznej obiektu.
EN
Multifunctionality of sacral buildings is a natural feature of usefulness such objects for specific community. However, extra-liturgical utilization of the interiors for realization of music and speech issue demands a proper acoustics adaptation. A frequent problem with acoustics in sacral objects which were built in the last forty years, on example of the St. Paul Apostle's Church in Bochnia, was shown in the paper. An excessive interior's reverberation influences badly on the speech intelligibility and the music sound quality. On the basis of acoustics investigations performed in church's interior as well as multivariant computer simulations, acoustics adaptation which may solve this problem with preservation of architectural shape of object was proposed.
PL
Dynamiczne przeobrażenia krajobrazu w XXw. stwarzają zagrożenie utraty magicznej aury jaka otacza miejsca naznaczone tradycją sakralną. W bańskiej szczawnicy na Słowacji wraz ze świadomością lokalną zaciera się jednocześnie kompozycja ideowa i przestrzenna założeń.
18
Content available remote Energooszczędne systemy ogrzewania obiektów sakralnych
EN
Problems relating to the heating of sacral buildings are presented in the paper. Churches in the Archdiocese of Częstochowa are used as an example to illustrate the scale of problems. Contemporary heating systems are presented with an estimation of their efficiency in heating the interior of church buildings.
PL
Obiekt sakralny w kulturze europejskiej przez całe wieki był najważniejszym budynkiem w otoczeniu człowieka. Toteż świątynie wznoszono w miejscach szczególnych i silnie eksponowanych. Czytelność przestrzeni publicznych, które tworzyły się wokół kościołów była jedną z najważniejszych cech europejskich miast historycznych. Wiek XX przyniósł ze sobą całkiem nową skalę urbanistyczną. Modernizm - główny kierunek w sztuce i architekturze XX wieku - programowo areligijny i w rewolucyjny sposób zrywający z tradycją, nie ma nic wspólnego z metafizycznym pojęciem sacrum. Jednakże jest wiele współczesnych realizacji gdzie kultura i talent twórców pozwoliła stworzyć dzieła wartościowe i powszechnie akceptowane. Jednym z twórców, których spuścizna architektoniczna wpisuje się w ów nurt "Kreacji tradycji" jest Witold Cęckiewicz - autor 12 kościołów, m. in. w Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem.
EN
Through the centuries in the European culture, the sacral object was the most important building in the human environment. Churches were built in the special and highly exposed places. The legibility of the public spaces, that were created around the churches, was one of the most important features of the historic, European cities. The twentieth century brought within a completely different urban scale. The modernism - the main direction of the art and architecture in that century, defined as antireligious and breaking up with tradition - has nothing in common with the metaphysical meaning of "sacrum". But there are many contemporary realisations, where culture and talent of the creators lead to the valuable and mostly accepted works of art. One of the creators, whose architectonic heritage is connected with the "Creation of tradition" direction - is Witold Cęckiewicz. He is the author of the 12 churches, ex. in Cracow, Rzeszow and Zakopane.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wymagania związane z dokładnością wahań parametrów mikroklimatycznych w laboratoriach i muzeach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.