Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 771

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
PL
Na przykładzie istniejącej ręcznej myjni samochodowej omówiono wymagania dotyczące dokumentacji składanej przy staraniach o wybudowanie myjni. Zwrócono uwagę na obowiązki właściciela myjni wynikające z unormowań stosunków sąsiedzkich przez Kodeks cywilny. Na podstawie pomiarów hałasu, natężenia oświetlenia oraz pośredniej oceny aerozoli docierających do najbliższych zabudowań mieszkalnych pokazano powstałe niedogodności mieszkania w pobliżu tego obiektu. Zwrócono uwagę na to, że granice niektórych z tych uciążliwości są określone przepisami podczas gdy inne nie są.
EN
The example of an existing hand-held car wash was used to discusses the documentation requirements for attempting to build a car wash. Attention was drawn to the obligations of the car wash owner resulting from the regulation of neighbourly relations by the Civil Code. Based on noise measurements, illuminance and indirect assessment of aerosols reaching the nearest residential buildings, the resulting inconveniences of living near this property are shown. It has been pointed out that the boundaries of some of these nuisances are laid down by law, while others are not.
EN
An essential part of a sustainable city is sustainable transport; however, the development of transport has led to the growing noise pollution. It is obvious that the road-traffic noise has negative health impacts on the population in the cities. These effects should be reduced to ensure the sustainability of modern cities. The main purpose of the study was to compare the changes in the noise level in the mountainous city in 2012 and 2016 compared to 1990. A hypothesis was introduced that over the past 26 years, the level and severity of noise during the day and night increased along with traffic and the number of cars. In addition, a comparison of the value of the traffic intensity of passenger cars and trucks during the daytime in the years 2012–2016 was made. Additionally, the noise generated by vehicles during the day and night was compared. On the basis of the results obtained, it can be concluded that the level of noise during the daytime over the last 26 years has clearly decreased. The main factors that reduced the noise level were the improvement of the quality of vehicle fleet, directing transit traffic to the city beltways, as well as the local use of noise barriers. However, the level of noise intensity at night increased significantly. This is due to the increase in the total number of vehicles in the city and their high speed at this time.
PL
Niewiele zwierzat na świecie ma słuch doskonalszy niż nietoperze. Gdy w Niemczech dolatywały do ruchliwej autostrady czy obwodnicy miasta, zawracały. Hałas tutaj sięga 75 decybeli. Dla zwierząt jednak nie moc dźwięku ma kluczowe znaczenie.
EN
This paper is devoted to the development of an effective system for monitoring the technical condition of the axle boxes of rolling stock. To this end, the possibility of solving problems of fault diagnostics based on the theory of fuzzy sets is considered. This allows one note such difficult-to-formalise factors as experience and intuition of a highly qualified expert specialist. It showed that an expert system-based monitoring approach allows evaluation of the technical condition of the axle boxes, characterised by internal and external operating uncertainty. It also proposed the use of parameters such as vibration and noise for comprehensive monitoring of the technical condition of axle box units together with temperature. Furthermore, the combination of these diagnostic parameters and expert system’s possibility to receive all necessary information about the condition of the most critical components of the axle boxes in real-time and analyse the changes in their operational parameters was explored. The stages of modelling an expert system in the Fuzzy Logic Toolbox package of the MATLAB computing environment are presented.
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
6
Content available Performance of quiet helicopter
EN
Noise generated by helicopters is one of the main problems associated with the operation of rotorcrafts. Requirements for reduction of helicopter noise were reflected in the regulations introducing lower limits of acceptable rotorcraft noise. A significant source of noise generated by helicopters are the main rotor and tail rotor blades. Radical noise reduction can be obtained by slowing down the blade tips speed of main and tail rotors. Reducing the rotational speed of the blades may decrease rotor thrust and diminish helicopter performance. The problem can be solved by attaching more blades to main rotor. The paper presents results of calculation regarding improvement of the helicopter performance which can be achieved for reduced rotor speed but with increased number of rotor blades. The calculations were performed for data of hypothetical light helicopter. Results of simulation include rotor loads and blade deformations in chosen flight conditions. Equations of motion of flexible rotor blades were solved using the Galerkin method which takes into account selected eigen modes of the blades. The simulation analyzes can help to determine the performance and loads of a quiet helicopter with reduced rotor speed within the operational envelope of helicopter flight states.
PL
Hałas generowany przez śmigłowce jest jednym z głównych problemów związanych z eksploatacją wiropłatów. Wymagania ograniczenia hałasu śmigłowców znalazły odzwierciedlenie w przepisach zakładających zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez wiropłaty. Znaczącym źródłem hałasu generowanego przez śmigłowce są łopaty wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego. Znaczące obniżenie hałasu może być uzyskane w wyniku zmniejszenia prędkości końcówek łopat wirnika i śmigła ogonowego. Zmniejszenie prędkości obrotowej łopat pociąga za sobą spadek wytwarzanego ciągu wirnika i zmniejszenie osiągów śmigłowca. Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie większej liczby łopat wirnika. W pracy przedstawiono obliczeniowe wyniki dotyczące możliwych do uzyskania osiągów śmigłowca przy obniżonej prędkości obrotowej wirnika i zwiększonej liczbie łopat. Obliczenia przeprowadzono dla danych masowych hipotetycznego śmigłowca lekkiego. Wykonano symulacyjne obliczenia obciążeń wirnika i odkształceń łopat w kilku stanach lotu śmigłowca rozwiązując równania ruchu elastycznych łopat wirnika z zastosowaniem metody Galerkina przy uwzględnieniu wybranych postaci własnych łopat. Uwzględniono możliwość regulacji obrotów wirnika w zależności od stanu lotu. Przeprowadzone analizy mogą znaleźć zastosowanie przy określaniu parametrów wirnika cichego śmigłowca ze zmniejszoną prędkością wirnika dla obwiedni stanów lotu śmigłowca.
7
Content available remote Soundscapes of health resorts in Poland and their revitalization
EN
The objective of the studies was to recognise the need for and possibilities of preserving and revitalizing the soundscapes of health resorts in Poland. The research process included an analysis of the legal environment determining the functioning of Polish health resorts. Noise hazards and values of soundscapes were identified and acoustic revitalization measures were proposed for the selected health resorts. A review of scientific literature was performed and health resort surveys and audit reports were conducted. The next stage was focussed on the questionnaire sent out to the local governments of health resort districts and towns in Poland. The discussion referred, interalia, to the recommendations of the team of experts in the field of changes within the spa treatment system in Poland. The conducted studies demonstrated that most health resorts in Poland have some soundscape values. However, these values may be lost because of the threat of noise from transport and tourism. Health resorts in Poland thus need revitalization measures aimed at achieving a high quality of soundscape.
PL
Celem badań było rozpoznanie potrzeby oraz możliwości ochrony i rewitalizacji krajobrazów dźwiękowych uzdrowisk w Polsce. W postępowaniu badawczym przeprowadzono analizę uwarunkowań prawnych funkcjonowania uzdrowisk w Polsce. Następnie rozpoznano zagrożenia hałasem i wartości krajobrazów dźwiękowych oraz zaproponowano działania w zakresie rewitalizacji akustycznej w wybranych uzdrowiskach. Przeprowadzono kwerendę literatury naukowej oraz operatów uzdrowiskowych i raportów kontrolnych. Następnym etapem był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety adresowanej do samorządów gmin i miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. W dyskusji odwołano się m.in. do rekomendacji zespołu ekspertów w zakresie zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Badania wykazały, że większość uzdrowisk w Polsce posiada pewne walory dźwiękowe krajobrazu. Jednak pod wpływem presji komunikacyjnej i turystycznej odpowiedzialnej za zagrożenie hałasem mogą one zostać utracone. Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce wymagają zatem podjęcia działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie wysokiej jakości dźwiękowej krajobrazu.
EN
The paper discusses the way of determining the noise level in railway traffic according to new EU recommendations, the introduction of which will result in new charges to be borne by the carriers who, during the provision of transport and handling services, use wagons of the old generation - i.e. such wagons that generate noise above the permitted level on a given section of railway road, determined on the basis of EU regulations. The analysis of technical condition of wagons used in transport in Poland was conducted. The method of determining the noise level in terms of exceedances and charges was discussed. The issue of an optional increase in the reloading of cargo units at railway terminals to transport cargo in silent wagons on designated silent sections of routes was raised - this may affect the development and operation of logistics centers.
PL
W artykule omówiono sposób określania poziomu hałasu w ruchu kolejowym według nowych rekomendacji UE, których wprowadzenie będzie skutkować nowymi opłatami ponoszonymi przez przewoźników, którzy podczas świadczenia usług transportowo-przeładunkowych korzystają z wagonów starej generacji – tzn. takich wagonów, które generują hałas powyżej dopuszczalnego na danym odcinku drogi kolejowej, ustalonego na podstawie przepisów UE. Przeprowadzano analizę stanu technicznego wagonów stosowanych w przewozach w Polsce. Omówiono sposób określania poziomu hałasu pod kątem określenia przekroczeń i opłat. Poruszono zagadnienie opcjonalnego zwiększenia przeładunków jednostek ładunkowych na terminalach kolejowych aby na wyznaczonych cichych odcinkach tras ładunki transportować cichymi wagonami – co może wpłynąć na rozwój i działanie centrów logistycznych.
PL
W pracy omówiono częstotliwościową analizę zarejestrowanych szumów radiowych na trzech częstotliwościach radiowych próbkujących radiofoniczny zakres fal długich, odbieranych przy pomocy odbiorników przenośnych. Określono przebiegi i zmiany częstotliwościowe szumów w odniesieniu do wcześniejszych badań oraz pracy odbiorników w środowisku wytłumionym. Zbadano przebiegi stochastyczne szumów i wyznaczono parametry rozkładów Weibulla opisujących szumy w rozważanym paśmie częstotliwości radiowych. Wyznaczono częstotliwości niezmienne, możliwe do usunięcia przy użyciu dodatkowych urządzeń obróbki dźwiękowej.
EN
In this work the frequency-domain analysis of noise signals is discussed. The noises were recorded by mobile receivers on three radio frequencies, sampling the longwave radio frequency spectrum. The characteristics of the encountered noises are described, in relations to previous research and the operation of the receivers in radioattenuated environment. The stochastic characteristics of the noises are investigated, the parameters of the Weibull distributions describing the noises are defined. The invariable frequencies of the noises are defined, enabling their filtration in possible sound-ameliorating devices.
PL
W artykule przedstawiono metody analizy jakości wykonania próbek superkondensatorów na podstawie pomiarów szumów generowanych w ich strukturach oraz rozkładów temperatury na ich powierzchni. Prezentowane metody zostały porównane z obecnie stosowanymi parametrami oceny jakości tych elementów. Wyniki uzasadniają wprowadzenie dodatkowych parametrów, pozwalających oceniać jakość superkondensatorów.
EN
We present methods for analyzing the quality of supercapacitor samples based on noise measurements, generated in their structures, and temperature distributions at their surface. The methods have been compared with the currently used quality assessment parameters. The results justify the introduction of additional parameters to assess the quality of supercapacitors.
11
Content available remote Czas - ukryty i niedoceniony problem nowoczesnych technologii
PL
W jednej z dużych i ważnych korporacji wykryto niedawno, że w systemie komputerowym czas cofnął się o dwadzieścia lat – gdzieś do roku dwutysięcznego. Po skontaktowaniu się z serwisem informatycy dowiedzieli się, że padli ofiarą tzw. błędu GPS WNRO (GPS Week Number Roll Over).
EN
Seventy years of research-and-development activities of the KOMAG Institute of Mining Technology in the field of environmental protection are presented in this article. Special attention is paid to the projects oriented onto reducing noise emissions. Technical solutions in the field of noise control, developed at KOMAG and oriented onto passive acoustic baffles and noise silencers are discussed in the article. Some examples of research projects results and their successful implementation in the industry are described. A review of several projects relating to widely understood environmental protection, including work environment, reflect an interdisciplinary approach of KOMAG researchers to the issues of reducing hazards and increasing safety. There is also some information about innovative technical solutions, which obtained awards and were distinguished by domestic and foreign experts at fairs, exhibitions and competitions in Poland and abroad.
PL
W artykule przedstawiono siedemdziesiąt lat działań badawczo-rozwojowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na projekty dotyczące redukcji emisji hałasu. W artykule omówiono rozwiązania techniczne dotyczące zwalczania hałasu, opracowane w Instytucie, które są ukierunkowane na ekrany akustyczne oraz tłumiki hałasu. Podano przykłady wyników projektów badawczych i ich wdrożeń przemysłowych. Przegląd różnych projektów dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska , łącznie ze środowiskiem pracy, odzwierciedla interdyscyplinarne podejście pracowników badawczych KOMAG-u do zagadnień ograniczenia zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa. W artykule zawarto informację o innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, które uzyskały nagrody i zostały wyróżnione przez ekspertów krajowych i zagranicznych podczas targów, wystaw i konkursów organizowanych w Polsce i za granicą.
13
Content available remote Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólne
PL
W artykule podano wymagania dotyczące akustyki klatek schodowych i korytarzy zawarte w polskich normach. Wymieniono dostępne na rynku rozwiązania dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych na ciągach komunikacji ogólnej.
EN
This paper specifies the requirements concerning the acoustics of staircases and corridors included in the Polish standards. Solutions to ensure proper acoustic insulation against impact sounds in general purpose corridors available on the market have been listed.
EN
Noise is one of the most common occupational hazards in Vietnam, causing occupational hearing impairement. Stone mining is among the high-risk working environment. This study aims to describe noise exposure and prevention practice among workers of stone mining in An Giang province. A cross-sectional study using a quantitative method was conducted in 2018. 176 noise samples were collected, and 215 workers were interviewed using a structured questionnaire. Results show that workers at grinding section exposed with the high level of noise (compared to national standards) and they did not practice adequately to protect themselves from the hazard. Workers aged above 39 years old and had more than 10-year working experience had better prevention practice than the other groups. The differences were statistically significant. It is concluded that workers were exposed to the high level of noise at work, their practice regarding hearing impairement prevention was not adequate, and age, years of working were associated factors with prevention practice among workers.
PL
W kamieniołomach na rejonie prowincji An Giang występuje szereg źródeł lub procesów emitujących hałas, który powoduje uciążliwość akustyczną przede wszystkim na stanowiskach pracy. Część procesów/źródeł pozostaje poza możliwościami zastosowania wyciszeń użycie materiałów wybuchowych w kopalni czy stosowanie ciężkiego sprzętu do transportu urobku. Uciążliwe dźwięki mogą być szkodliwe nie tylko dla słuchu, ale mają negatywny wpływ na cały organizm. Niniejsze badanie ma na celu opisanie narażenia na hałas i praktyk zapobiegawczych wśród pracowników górnictwa kamienia w prowincji An Giang. W 2018 roku przeprowadzono badanie przekrojowe metodą ilościową. Pobrano 176 próbek hałasu i przeprowadzono wywiady z 215 pracownikami za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza. Wyniki pokazują, że pracownicy sekcji szlifowania narażeni byli na wysokim poziomie hałasu (w porównaniu z normami krajowymi) i nie ćwiczyli odpowiednio, aby chronić się przed zagrożeniem. Pracownicy w wieku powyżej 39 lat i mający ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe mieli lepsze praktyki profilaktyczne niż inne grupy. Stwierdzono, że pracownicy byli narażeni na wysokim poziomie hałasu w miejscu pracy, ich praktyka w zakresie profilaktyki wad słuchu nie była adekwatna, a wiek, lata pracy były czynnikami związanymi z praktyką profilaktyczną wśród pracowników.
15
Content available remote Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych
PL
W artykule omówiono rodzaje i źródła hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych w obiektach budowlanych. Przedstawiono rozwiązania, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych. Dzięki ich stosowaniu możemy zapewnić większy komfort akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article discusses the types and sources of noise from internal sewage systems in construction objeects. Solutions that should be considered when designing and constructing sewage systems were presented. Thanks to them, we can provide greater acoustic comfort in rooms.
EN
Most of the theoretical results, as well as methods using OFDM modulation, are obtained in order to increase the rate of information transmission with energy constraints and the bandwidth. For broadband radio access systems, this task is primarily due to the commercial purpose of these systems and the desire of the communications developers to provide high-speed wireless access to the Internet as much as possible at the same time.This article is devoted to the issue of increasing the energy efficiency of radio equipment using modulation orthogonal harmonic carriers under conditions of intentional interference and frequency-selective fading while ensuring a given level of reliability and speed of information transmission.
PL
Większość wyników teoretycznych, a także metod wykorzystujących modulację OFDM, uzyskuje się w celu zwiększenia szybkości transmisji informacji z ograniczeniami energetycznymi i przepustowością. W przypadku szerokopasmowych systemów dostępu radiowego zadanie to wynika przede wszystkim z komercyjnego celu tych systemów i chęci twórców komunikacji, aby zapewnić szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu w jak największym stopniu w tym samym czasie. Artykuł poświęcony jest zwiększeniu wydajności energetycznej urządzeń radiowych z wykorzystaniem modulacji ortogonalnych nośników harmonicznych w warunkach zamierzonego zakłócania i selektywnego opadania częstotliwości, przy jednoczesnym zapewnieniu określonego poziomu niezawodności i prędkości transmisji informacji.
EN
The way brain networks maintain high transmission efficiency is believed to be fundamental in understanding brain activity. Brains consisting of more cells render information transmission more reliable and robust to noise. On the other hand, processing information in larger networks requires additional energy. Recent studies suggest that it is complexity, connectivity, and function diversity, rather than just size and the number of neurons, that could favour the evolution of memory, learning, and higher cognition. In this paper, we use Shannon information theory to address transmission efficiency quantitatively. We describe neural networks as communication channels, and then we measure information as mutual information between stimuli and network responses. We employ a probabilistic neuron model based on the approach proposed by Levy and Baxter, which comprises essential qualitative information transfer mechanisms. In this paper, we overview and discuss our previous quantitative results regarding brain-inspired networks, addressing their qualitative consequences in the context of broader literature. It is shown that mutual information is often maximized in a very noisy environment e.g., where only one-third of all input spikes are allowed to pass through noisy synapses and farther into the network. Moreover, we show that inhibitory connections as well as properly displaced long-range connections often significantly improve transmission efficiency. A deep understanding of brain processes in terms of advanced mathematical science plays an important role in the explanation of the nature of brain efficiency. Our results confirm that basic brain components that appear during the evolution process arise to optimise transmission performance.
EN
The subject of the paper is an experimental study on girder-borne sound pressure emission. The sources of excitation are hammer and modal shaker. The structure researched is simply supported steel plate girder of the size: 7.95 m x 1.5 m. The study covers acceleration and sound pressure level measurements (SPL), and SPL estimation based on the accelerations measured. The correlation factor for higher estimation accuracy in lower frequency bands is proposed.
PL
Przedmiotem artykułu jest eksperymentalne badanie emisji ciśnienia akustycznego generowanego przez dźwigar blachownicowy. W badaniach jako źródło wymuszenia zastosowano młotek i wzbudnik modalny. Badana konstrukcja jest swobodnie podpartym stalowym dźwigarem blachownicowym o wymiarach: 7,95 m x 1,5 m. Badania obejmują pomiary przyspieszeń i poziomu ciśnienia akustycznego. Następnie oszacowano poziom ciśnienia akustycznego na podstawie zmierzonych przyspieszeń. Dokładność oszacowania zwiększono przyjmując współczynnik korelacji w pasmach niskich częstotliwości.
19
Content available remote Deep learning of the role of interleukin IL-17 and its action in promoting cancer
EN
In breast cancer patients, metastasis remains a major cause of death. The metastasis formation process is given by an interaction between the cancer cells and the microenvironment that surrounds them. In this article, we develop a mathematical model that analyzes the role of interleukin IL-17 and its action in promoting cancer and in facilitating tissue metastasis in breast cancer, using a dynamic analysis based on a stochastic process that accounts for the local and global action of this molecule. The model uses the Ornstein-Uhlembeck and Markov process in continuous time. It focuses on the oncological expansion and the interaction between the interleukin IL-17 and cell populations This analysis tends to clarify the processes underlying the metastasis expansion mechanism both for a better understanding of the pathological event and for a possible better control of therapeutic strategies. IL-17 is a proinflammatory interleukin that acts when there is tissue damage or when there is a pathological situation caused by an external pathogen or by a pathological condition such as cancer. This research is focused on the role of interleukin IL-17 which, especially in the case of breast cancer, turns out to be a dominant “communication pin” since it interconnects with the activity of different cell populations affected by the oncological phenomenon. Stochastic modeling strategies, specially the Ornstein-Uhlenbeck process, with the aid of numerical algorithms are elaborated in this review. The role of IL-17 is discussed in this manuscript at all the stages of cancer. It is discussed that IL-17 also acts as “metastasis promoter” as a result of its proinflammatory nature. The stochastic nature of IL-17 is discussed based on the evidence provided by recent literature. The resulting dynamical analysis can help to select the most appropriate therapeutic strategy. Cancer cells, in the case of breast cancer, have high level of IL-17 receptors (IL-17R); therefore the interleukin itself has direct effects on these cells. Immunotherapy research, focused on this cytokine and interlinked with the stochastic modeling, seems to be a promising avenue.
PL
Hałas obecny w środowisku pracy oprócz najczęściej zauważanych skutków w postaci ubytków słuchu u pracowników, powoduje również maskowanie dźwięków, które w miejscu pracy są użyteczne. Czynnikiem, związanym z występowaniem hałasu, także utrudniającym percepcję dźwięków użytecznych, jest stosowanie ochronników słuchu. Istotne jest zatem stworzenie pracownikom stosującym ochronniki słuchu dodatkowej możliwości przekazywania informacji o zagrożeniu, np. związanym z przemieszczającymi się pojazdami. W artykule przedstawiono prace nad rozwiązaniami będącymi podstawą do opracowania systemu ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed kolizją z pojazdem. Prace te polegały na wyborze i testowaniu rozwiązań, które potencjalnie mogłyby być użyte w tym systemie. Pierwszym analizowanym rozwiązaniem był układ umożliwiający odczytywanie wartości wskaźnika wskazującego na moc odbieranego sygnału radiowego (RSSI), zbudowany z wykorzystaniem urządzenia Bluetooth klasy 2. Niestety odległość, w odniesieniu do której wartość RSSI zmienia się w sposób możliwy do wykorzystania w systemie, jest ograniczona do kilku metrów. Kolejnym analizowanym rozwiązanym był system funkcjonujący na zasadzie detekcji obecności nadajnika w strefie wokół pracownika. Badania wskazały na możliwość detekcji sygnału w otwartej przestrzeni przy prędkościach nie większych niż ok. 3 km/h. Trzecim analizowanym rozwiązaniem był układ, w którym nadajnik zbudowano na bazie urządzenia Bluetooth klasy 1, zapewniającego większą moc sygnału radiowego. Badania wskazały na możliwość prawidłowej oceny odległości pojazd - pracownik w wymaganym zakresie odległości. Zdecydowano więc, że to rozwiązanie będzie dalej rozwijane.
EN
In addition to the most commonly observed effects of hearing loss in employees, noise in the work environment also masks sounds that are useful in the workplace. Another factor associated with the occurrence of noise that also makes it difficult of perceive useful sounds is the use of hearing protectors. It is therefore important to provide workers who use hearing protectors with an additional opportunity to perceive information about risks such as those associated with approaching vehicles. The article presents the work on solutions that are the basis for the development of a system to warn workers who use hearing protectors against collision with a vehicle. This work consisted in selecting and testing solutions that could potentially be used in this system. The first solution analyzed was a system that allows the reading of the received signal strength indicator (RSSI) value indicating the power of the received radio signal and built, based on a Bluetooth class 2 device. Unfortunately, the distance tor which the RSSI value changes in a way that is possible to use in the system is limited to a few meters. Another solution analyzed was the system operating on the principle of detecting the presence of the transmitter in the area around the employee. The tests showed that it is possible to detect the signal, in the open space, at speeds not greater than about 3 km/h. The third analyzed solution was a system in which the transmitter was built on the basis of Bluetooth class l device, providing greater power of radio signal. The tests indicated the possibility of correct assessment of the distance between the vehicle and the employee within the required range of distance. Therefore, it was decided that this solution will be further developed.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.