Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Obecnie proces budowlany koncentruje się na produkcji materiałów, wznoszeniu budynków oraz ich bezpiecznym użytkowaniu tak długo, jak to możliwe. Coraz częściej rozważa się także cały cykl życia budowli. Niemniej jednak kwestie dotyczące recyklingu i ponownego wykorzystania elementów konstrukcyjnych są stosunkowo nowe i wciąż słabo znane. W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z ponownym wykorzystaniem elementów drewnianych, zarówno jako elementy konstrukcyjne, jak i jako elementy służące do dekoracji wnętrz. Przedstawiono również wybrane badania laboratoryjne starych, drewnianych belek stropowych po ponad stu latach eksploatacji.
EN
Nowadays the construction process is focused on the production of construction materials, construction of buildings and its safe use as long as possible. However, more often the whole life cycle of the structure is considered. Nevertheless, issues concerning the recycling and reuse of structural members are relatively new and still poorly known. The paper presents the most important issues related to the reuse of timber elements, both as a new structural elements or as elements of interior decoration. There are also presented some laboratory tests of old timber floor beams after more than a century of service life.
2
Content available remote Problemy z ponownym wykorzystaniem całych elementów konstrukcyjnych
PL
Proces powtórnego wykorzystywania materiałów budowlanych (recykling) jest stosowany w Polsce z powodzeniem od wielu lat, w przeciwieństwie do słabo rozpoznanych zagadnień ponownego użycia całych elementów konstrukcyjnych (reuse). W artykule, na bazie własnych doświadczeń, autorzy przedstawili najważniejsze problemy związane z różnymi fazami tego procesu.
EN
The process of reuse through the processing of building materials is used in Poland successfully for many years, in contrast to weakly recognized problems of reuse of whole structural members. Based on their own experience, the authors presented in the paper the most important issues related to the different phases of this process.
3
Content available remote Mocowanie żurawi przemysłowych do posadzek fibrobetonowych
PL
W artykule omówiono problem posadowienia żurawi słupowych na fibrobetonowych posadzkach przemysłowych pozbawionych zbrojenia konwencjonalnego. Ponadto scharakteryzowano właściwości i podstawowe parametry posadzek fibrobetonowych oraz przedstawiono metodę sprawdzania ich nośności z uwzględnieniem korzystnego wpływu zbrojenia rozproszonego.
EN
The paper discusses the problem of mounting jib cranes into fiber reinforced concrete industrial floors without conventional reinforcement. The characteristics and basic parameters of fiber reinforced concrete floors were presented in the paper, as well as the method of control of load-bearing capacity of floors, taking into account the beneficial effects of dispersed reinforcement.
4
Content available remote Laminat z włókna węglowego jako sensor tekstylny – badania zmian oporności
PL
Umiejętność autodetekcji zagrożeń i ostrzegania użytkownika jest jedną z najbardziej pożądanych cech współczesnego budynku. Kompozyty zbrojone włóknami wysokiej wytrzymałości znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza we wzmacnianiu konstrukcji, gdzie wymagane są możliwie najlepsze cechy mechaniczne. Autorzy artykułu opracowali inteligentną tkaninę, której włókna węglowe stanowią nie tylko zbrojenie, ale również sensor odkształceń. Jej idea opiera się na budowie tensometru, w którym włókna węglowe pełnią rolę przewodnika, natomiast włókna szklane lub akrylowe rolę osnowy i izolatora. Przeprowadzono wstępne testy laboratoryjne, których celem było opracowanie efektywnych technik pomiaru oraz ocena skuteczności wzmocnienia wybranych konstrukcji budowlanych, głównie zginanych belek żelbetowych i drewnianych. Przedstawione w artykule wyniki badań są bardzo obiecujące, chociaż dalszego dopracowania wymaga technologia produkcji tkaniny.
EN
The ability to auto-detection of threats and user warnings is one of the most desirable features of a modern building. At the same time composites reinforced with highstrength fibers are increasingly widespread use in construction, especially in strengthening the structures, where the best possible mechanical properties are required. The authors of the paper have developed an intelligent fabric, wherein the carbon fibers are not only reinforcement but also the deformation sensor. The idea is based on the construction of the strain gauge, wherein the carbon fibers serve as a electrical conductor, and glass fibers or acrylic matrix has the role of insulator. Preliminary laboratory tests aimed at creating effective measure techniques and assess the effectiveness of the strengthening of selected building structures, as reinforced concrete and timber beams. Presented in the paper results of these studies are very promising, although require further advancement of the production technology.
PL
W artykule przedstawiono badania porównawcze dwóch belek w warunkach statycznego obciążenia długotrwałego. Belki zostały wzmocnione wzdłuż dolnej powierzchni, jedna poprzez naklejenie taśmy SRP (kompozyt zbrojony stalą bardzo wysokiej wytrzymałości), druga taśmy CFRP (kompozyt zbrojony włóknem węglowym). Ugięcia długotrwałe belek wzmocnionych laminatem typu SRP są nieco większe, co jest wynikiem mniejszej efektywnej powierzchni przekroju zbrojenia wzmacniającego. W obu przypadkach otrzymane wyniki dowodzą wysokiej skuteczności wzmocnień w ograniczeniu ugięć, pod warunkiem zastosowania na elemencie o niewielkim ugięciu pierwotnym.
EN
The paper presents a comparative study of the two beams under long-term static loading. Both beams were externally strengthened along the bottom surface, one by adhering the SRP tape (Steel Reinforced Polymer), the second CFRP strip (Carbon Fibre Reinforced Polymer). Received deflection of a SRP tape were slightly larger, as a result of smaller effective cross-sectional area of the strengthening. In both cases, the results demonstrate high efficiency gains in reducing deflections, when strengthening is applied to the element with a small initial deflection.
PL
Geopolimery nie są nowym materiałem w budownictwie. Obecnie, w erze poszukiwania nowych ekologicznych i wydajniejszych materiałów konstrukcyjnych, zainteresowanie geopolimerami powraca. Nowoczesne, niewykorzystujące cementu, za to pozwalające na zużycie produktów odpadowych, materiały geopolimerowe mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego betonu. Pomimo wielu dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących geopolimerów stosunkowo niewielką uwagę poświęcono parametrom mechanicznym oraz opisowi analitycznemu. Nieznane są również badania numeryczne geopolimerów i elementów konstrukcyjnych z nich wykonanych. Autorzy artykułu podjęli próbę dostosowania istniejących modeli betonu do opisu geopolimeru. Zaprezentowane wybrane wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych można uznać za obiecujące.
EN
Geopolymers are not new materials in construction. Nowadays, in era of seeking for new ecological and more effective structural materials, geopolymers attracted attention of the researchers. Modern concrete-like materials, not using cement but waste materials, may become interesting alternative to concrete. Despite of numerous research programmes on geopolymers, very few of them focuses on mechanical properties of such materials. That is why authors of this paper decided to initialize research program on geopolymer’s mechanical properties to use it then for building numerical material model. Concrete model has been adopted and obtained results may be considered as promising.
PL
Przyklejane do konstrukcji kompozyty zbrojone włóknem węglowym zdobywają coraz większą popularność w zastosowaniach budowlanych, jednakże, z uwagi na kruche właściwości ich użytkowanie jest obarczone znacznie większym ryzykiem niż w przypadku tradycyjnych stali. Diagnostyka wzmocnionych elementów tylko przez obserwację ich zarysowań czy ugięć może być niewystarczająca, potrzebne są dodatkowe systemy monitorujące. W referacie przedstawiono opracowaną przez autorów inteligentną tkaninę, w której wiązki włókien węglowych łączą rolę rozciąganego zbrojenia i miernika odkształceń. Zasada jej pracy jest inspirowana budową klasycznego tensometru elektrooporowego, którego włókna przewodzące prowadzone są wężykowo. Rolę przewodnika pełni wiązka włókien węglowych, która jest izolowana w matrycy z włókien szklanych lub akrylowych. Opisane w referacie wybrane wyniki badań laboratoryjnych są bardzo obiecujące zarówno w zakresie jakości pomiaru odkształceń, jak i efektywności wzmocnienia. Obecnie dopracowywane są: dokładność kontroli grubości wiązki włókien, która wpływa na całkowitą oporność, czy też wpływ wilgoci na zmiany oporności.
EN
Externally bonded high-strength fiber composites are increasingly popular in structural applications, however, because of their brittle properties, their use is less secure than the common steel. Diagnosis this type of structure only by observing of cracks or deformations may be insufficient, they require additional monitoring systems. Paper presents developed by the authors’ intelligent fabric, wherein the carbon fiber tow links the role of tensile reinforcement and strain gauge. Its way of working is inspired by the construction of traditional strain gauge, where electric wires are arranged in zig-zag pattern. Carbon fiber thread plays the role of electrical conductor and is insulated by threads of glass or acrylic fibers. Described in the paper selected results of laboratory trials are very promising in both the accuracy of strain measurement, and the effectiveness of strengthening. Among the issues for improvement is the control of the cross-section of the fibers tow, affecting the total resistance of the fabric and moisture sensitivity.
8
Content available remote Budynki poddane wpływom eksploatacji górniczej : zagadnienia praktyczne
PL
W artykule przedstawiono część szeroko zakrojonych badań polowych istniejących budynków. Na obszarze, gdzie podziemna eksploatacja górnicza była prowadzona przez wiele lat, setki budynków jednorodzinnych, gospodarczych i budynków użyteczności publicznej poddanych zostało kontroli. Głównym celem tego badania było określenie rzeczywistego stanu technicznego budynków w celu identyfikacji ewentualnych wad i uszkodzeń oraz oceny efektywności zastosowanych wzmocnień. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w artykule. Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej efektywne zabezpieczenie istniejących budynków na wpływy górniczych deformacji terenu powinno uwzględniać specjalne wzmocnienie fundamentów.
EN
The paper presents a part of wide field investigations of existing buildings. The area where underground mining operation was carried out for many years, hundreds of single-family houses, outbuildings and some public buildings were subjected to inspection. The main objective of such a technical survey was to determine the actual technical condition of the buildings in order to identify possible defects and damage and assess the effectiveness of structural members strengthening. Detailed results of the investigations are presented in the paper. Performed analyses indicate that the most effective protection of the existing buildings on the influence of mining deformation area should include special strengthening of concrete foundations.
9
Content available remote Sposoby wyznaczania efektów II rzędu w ściskanych elementach żelbetowych
EN
Methods of second order effects determining recommended in Eurocode 2 for reinforced concrete axial loaded elements calculations have been presented in the paper. Besides general method, both simplified methods based on nominal stiffness and nominal curvature were discussed in detail. Some basic formulas needed for calculations according to simplified methods have also been provided.
10
Content available Testing timber beams after 130 years of utilization
PL
W Polsce, drewno to materiał konstrukcyjny kojarzony głównie jako historyczny budulec chat drewnianych lub obiektów sakralnych na terenach wiejskich, a także obiektów inżynierskich, takich jak mosty czy kładki dla pieszych. W bardziej współczesnych zastosowaniach drewno wykorzystywano przede wszystkim do wykonywania konstrukcji nośnej dachów(na więźby o różnych schematach statycznych i różnych układach nośnych) oraz jako elementy nośne stropów drewnianych. Dawniej z uwagi na stosunkowo duże zalesienie obszaru Polski, pozyskanie drewna dla inwestycji nie sprawiało trudności. Jednak zagadnienia ponownego użycia całych elementów drewnianych wbudowanych w wielu obiektach, są w naszym kraju praktycznie nieznane. Do badań laboratoryjnych udało się pozyskać 130 letnie stropowe belki drewniane z remontowanego zabytkowego budynku. Pierwotny strop, z którego pozyskano belki do badań, wykonany był jako belkowy ze ślepym pułapem i polepą. Elementy badawcze dostarczone do laboratorium posiadały widoczne pozostałości po stropie - w postaci gwoździ, łat ślepego pułapu i inne zanieczyszczenia. Stan techniczny pozyskanych belek był w większości dobry z widocznymi podłużnymi spękaniami. W niektórych belkach były widoczne ślady żerowania owadów oraz widoczna korozja biologiczna. W referacie przedstawiono badania laboratoryjne belek drewnianych po 130 latach użytkowania oraz ocenę ich parametrów technicznych według obowiązujących przepisów normowych. Wykonano również badania na zginanie dla małych próbek pozyskanych z przebadanych wcześniej belek oraz porównano do badań w skali naturalnej. W wyniku przeprowadzonych badań wstępnie można stwierdzić, że odzyskiwanie starych belek z rozbieranych budynków jest możliwe. Nie znając parametrów pierwotnych trudno określić w jakim stopniu drewno obniżyło swoją wytrzymałość. Niemniej jednak w wyniku przeprowadzonych wstępnych badań na belkach pełnowymiarowych pozyskanych z 130 letniego obiektu stwierdzono, że parametry wytrzymałościowe drewna są dobre i pozwalają na powtórne wykorzystanie. Na korzyść drewna starego przemawia również fakt, iż belki stare mimo istniejących wad są już ustabilizowane wymiarowo. Porównano również wyniki badań drewna przy zginaniu na małych próbkach z badaniami belek w skali naturalnej. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych wyników stwierdzono dużą zbieżność końcowych wyników oszacowania wytrzymałości charakterystycznej badanego drewna. Co może wskazywać, iż wykonywanie badań na małych próbkach i ich analiza wg EN 384 jest miarodajna. Należy jednak ostrożnie interpretować to porównanie z uwagi na niewielką ilość badanych modeli.
EN
In Poland, timber as a structural material is mainly associated with a historical building material of wooden cottages or sacred buildings in rural areas, as well as engineering facilities such as bridges or footbridges. In more contemporary applications, first of all timber is used for roof load-bearing structure (rafter framing in different static schemes and load carrying systems) and for timber floor load-bearing elements. In the past obtaining wood was not difficult due to quite large afforestation of Poland. However, the problems of the reuse of whole wooden elements built-in in the structures are practically unknown in our country. Laboratory tests were carried out on 130-year-old wooden floor beams obtained from the monumental building under renovation. Original floor, whose beams were used for testing, was first made as beam-framed floor with sound boarding and ceiling. Testing elements delivered to the laboratory had got vivid restages of old floor - in the form of nails, sound boarding lathes and other impurities. Technical condition of the obtained beams was in the majority of cases good with visible longitudinal cracks. In some of the beams insects feeding well as biological corrosion marks were present. The paper presents results of laboratory testing on timber beams after 130 years of utilization and evaluation of their technical parameters according to binding standard regulations. Additionally bending tests were carried out on little samples obtained from previously tested beams and compared to tests in natural scale. As a results of the carried out laboratory tests it was preliminary noted that reclamation of old beams from demolished buildings is possible. If we do not know the original parameters of the timber it is hard to determine the level of strength loss. However, as a result of preliminary tests of full dimension beams obtained from 130 years old building it can be noted that strength parameters of old timber are good and they enable timber reuse. The advantage of old timber is also fact that old beams in spite of existing defects are dimensionally stabilized. The results of timber bending testing on little samples have been compared with results of testing of beams in natural scale. Having analysed the received results, great similarity of final results of estimated characteristic strength of the tested timber has been noted. It may indicate that testing on little samples and their analysis according to EN 384 is reliable. However, interpretation of such a comparison shall be careful due to small number of tested models.
11
Content available remote Zapewnienie trwałości konstrukcji z betonu – wymagania wg Eurokodu 2
EN
The paper presents the problem of concrete structure durability according to the guidelines included in the Eurocode 2. Corrosion processes of both concrete and steel have been briefly discussed as well as the following terms: classes of exposition and classes of construction. The proper designing of the concrete structures, due to their durability, consist in application of the appropriate concrete cover, application of the right concrete and limiting the width of cracks opening.
12
Content available remote Uproszczenia w analizie konstrukcji żelbetowych w świetle zapisów Eurokodu
EN
In structural designing constructions are analysed regarding shape, their properties and behaviour at the stage of construction and utilization. Depending on the problem, some simplifications can be used in structural analysis. These simplifications are related to dimensions idealization of structure elements when employing static scheme, through simplifications resulting from reproducing acting loads, up to structures response idealization for these loadings. Most of these simplifications based on Eurocode instructions are discussed in the paper.
13
Content available remote Site investigation and surveing as a key to brownfields redevelopment
EN
In Central and Eastern Europe countries degraded brownfields are very often located within big urban agglomerations, surrounded by areas inhabited by people. Due to their location they are usually attractive investment areas. However, redevel-opment of a degraded area is much more expensive and difficult than analogical investment in the area not utilised yet. Based on the experience gained during realisation of European programme regarding revitalisation of brownfields, the paper presents selected technical and environmental problems that occur in the process of degraded areas revitalisation. Particular attention was drawn to the problems of environment contamination, types of required tests and analyses identifying pollutions as well as characteristic of revitalisation process stakeholders including recognition of their needs.
PL
W państwach Europy Centralnej i Wschodniej zdegradowane tereny poprzemysłowe bardzo często znajdują się w obrębie dużych aglomeracji miejskich, w otoczeniu terenów zamieszkałych przez ludzi. Ze względu na swoją lokalizację są one zazwyczaj atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Jednakże ponowne zagospodarowanie terenu zdegradowanego jest znacznie bardziej kosztowniejsze i trudniejsze, niż analogiczna inwestycja w terenie dotychczas nie użytkowanym. Bazując na doświadczeniach uzyskanych w trakcie realizacji europejskiego programu dotyczącego rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne i środowiskowe występujące w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Szczególną uwagę poświęcono problemom skażenia środowiska, rodzajom niezbędnych badań i analiz identyfikujących zanieczyszczenia, a także charakterystyce uczestników procesu rewitalizacji wraz z rozpoznaniem ich potrzeb.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.