Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputerowa analiza obrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The meat industry is looking for quick evaluation methods due to the fact that meat has a relatively short shelf life and is subject to rapid technological changes, e.g. under the influence of storage conditions. The reference methods, despite the relatively short time of analysis, do not determine the accuracy of measurements. In order to ensure the repeatable quality of meat, it is necessary to search for new evaluation methods that will eliminate, among others, subjectivity resulting from the human factor and will allow for quick results. In the case of using computer-based evaluation methods, it is important to obtain a good-quality, distortion-free image of the test sample as well as proper classification and recognition of the recorded images. The article analyzes the content of fat visible in poultry meat using the traditional method – organoleptic, and using visual techniques – computer analysis image. A computer application based on the RGB model to recognize individual colors was used for the tests.
PL
Przemysł mięsny poszukuje szybkich metod ocen ze względu na to, iż mięso ma stosunkowo krótki termin przydatności do spożycia oraz szybko ulega zmianom technologicznym, np. pod wpływem warunków przechowywania. Metody referencyj-ne, mimo stosunkowo krótkiego czasu analiz, nie odznaczają się dokładnością pomiarów. W celu zapewnienia powtarzalnej jakości mięsa niezbędne jest poszukiwanie nowych metod oceny, które wyeliminują m.in. subiektywność wynikającą z czynnika ludzkiego oraz pozwolą na szybkie uzyskanie wyników. W przypadku wykorzystania metod oceny opartych na analizie komputerowej istotne jest pozyskanie dobrej jakości, wolnego od zniekształceń obrazu badanej próbki oraz właściwej klasyfikacji i rozpoznawania rejestrowanych obrazów. W artykule dokonano analizy zawartości tłuszczu widocznego w mięsie drobiowym metodą tradycyjną – organoleptyczną oraz za po-mocą technik wizyjnych – komputerowa analiza obrazu. Do badań wykorzystano aplikację komputerową opartą na mode-lu RGB do rozpoznawania poszczególnych barw.
EN
The paper describes the impact and importance of preprocessing methods of fabric image for detection of inter-thread pores (ITP), which is a new method of individual ITP identification. The aim of this experiment is to identify precisely every individual ITP of fabric structure by using optimal preprocessing algorithm for further quantitative, morphometric structural analysis of specialized fabrics (barriers, industrial filters, composites, others) in context of air permeability, flow resistance, UV radiation, viruses penetration, thermal comfort by estimation fabric porosity, especially macroporosity parameters and cover factor. The correct identification of individual ITP depends on the acquisition method and the preprocessing algorithm. It was conducted by analyzing the adaptation of digital image preprocessing methods for two structures of plain weave fabric in two magnification zooms, 1.25 and 0.8. Preprocessing operations were performed in the area of spatial operations of the image. The optimal preprocessing algorithm includes low-pass filtering, histogram equalization, nonlinear filtering, thresholding, and morphological operation. This algorithm was selected based on the factors developed by the author (ITP detection, RID factor—a difference between the real and model ITP areas) which rely on the ITP size, shape, and location. The graphic view of the ITP contour position on the fabric image is a verification element in the optimal preprocessing algorithm. The presented results of the air permeability of two different plain weave structures confirm the need to optimize the algorithm of pre-image processing methods to precisely detect each individual ITP in the fabric image.
EN
Anodic oxidation of aluminum alloy in a ternary solution of SFS (sulfuric, phthalic and oxalic acids) with 30g of tungsten disulfide (WS2) powder was carried out in order to obtain the aluminum oxide layer named in article as Al2O3/WS2 coatings. The microstructures of surface of obtained coatings were investigated. The subject of the analysis was a threadlike hill structure visible on the surface of coatings as bright ridges. The computer image analysis was performed in order to study the influence of electrolysis time and temperature of acids bath on the volume fraction VV of the area of the surface with filamentous hill’s structure.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki niestacjonarnych trójwymiarowych obliczeń numerycznych przepływu kawitacyjnego przez niewielkowymiarową zwężkę zbieżno-rozbieżną o współczynniku przewężenia mniejszym niż 0,1 oraz proces walidacji uzyskanych wyników z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu. W obliczeniach numerycznych wykonanych w programie ANSYS Fluent w procesie modelowania zjawiska kawitacji wykorzystano podejście homogeniczne z uwzględnieniem dwóch modeli: modelu Schnerra i Sauera oraz modelu Zwarta i in. Celem pracy była walidacja wyników symulacji numerycznych i ocena przydatności komputerowej analizy obrazu w tym procesie. Motywacją do przeprowadzenia symulacji numerycznych zjawiska kawitacji były trudności w uzyskaniu wyników odzwierciedlających w stopniu zadowalającym przeprowadzone pomiary eksperymentalne w analizowanej klasie urządzeń.
EN
The article presents the results of non-stationary three-dimensional numerical calculations of cavitation flow through a small-sized with a throat ratio less than 0.1 and the process of validation of the obtained results using computer image analysis. In the numerical calculations performed using the ANSYS Fluent software, the modelling process of the cavitation phenomenon using the homogeneous approach includes two models: the Schnerr and Sauer model and the Zwart et al. model. The aim of the work was to validate the results of numerical simulations and to assess the usefulness of the computer image analysis in this process. The motivation to perform the numerical simulations of the cavitation phenomenon were difficulties in obtaining results reflecting satisfactorily the experimental measurements conducted for the analyzed class of devices.
EN
The influence of the shape of coarse aggregate on the properties of fresh concrete mixes, and the strength of high-performance self-compacting concrete (HPSCC) is important issue. In this study, irregular and regular grains were separated from the basalt, porphyry and granite coarse aggregate. The shape of these grains was determining using digital image analysis and was in accordance with the European Standard [19]. The aspect ratio (AR) and roundness (R) were ascertained in order to highlight the differences in the coarse aggregate shape used the design HPSCC. The study indicates that using the same crushing system, varied parameters of the shape of coarse aggregates were obtained. It was determined that the best fitting distribution for aspect ratio and roundness at a 95% confidence level is the generalised extreme value distribution.
PL
Wpływ kształtu kruszywa grubego na właściwości świeżej mieszanki betonowej i wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego (HPSCC) są bardzo znaczące. W badaniach wydzielono nieregularne i regularne ziarna kruszyw, takich jak bazalt, porfir i granit. Kształt ziaren tych kruszyw został wyznaczony przy pomocy komputerowej analizy obrazu oraz w zgodzie z obowiązującą normą. W rezultacie zostały wyznaczone wskaźniki kształtu kruszywa, takie jak AR i R, w celu podkreślenia różnic w kształcie kruszyw stosowanych do produkcji betonów HPSCC. Badania wskazują, iż przy zastosowaniu tego samego systemu kruszenia uzyskano różne parametry kształtu dla analizowanych kruszyw. Stwierdzono, iż wskaźniki kształtu kruszywa AR oraz R mogą być opisywane poprzez rozkład uogólnionej wartości ekstremalnej na poziomie istotności wynoszącym 95%.
PL
Od dawna wiadomo, że udział objętościowy perlitu, rozmiary ziarna ferrytu i obszarów perlitu, a także jego wewnętrzna dyspersja i jednorodność rozmieszczenia mają istotny wpływ na właściwości stali ferrytyczno-perlitycznych. W pracy przedstawiono wybrane parametry stosowane do ilościowego opisu tych cech. Wykazano, że poprawna detekcja składników strukturalnych stali ferrytyczno-perlitycznych wymaga zastosowania perfekcyjnej preparatyki oraz zaawansowanych operacji morfologii matematycznej dostępnych w komputerowej analizie obrazu. Zaprezentowano wybrane własne propozycje w tym zakresie.
EN
It has long been known that the volume fraction of pearlite, the size of ferrite grains and pearlite regions, as well as its internal dispersion and homogeneity of distribution have a significant impact on the properties of ferritic-pearlite steel. The work presents selected parameters used to quantitative description of these features. It has been shown that correct detection of structural components of ferritic-pearlite steel requires the use of perfect preparation and advanced mathematical morphology operations available in computer image analysis. Selected propositions in this area were presented.
PL
Koagulacja jest jednym z procesów technologicznych wykorzystywanym podczas uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. W trakcie tego procesu tworzą się kłaczki zawiesiny, charakteryzujące się zmiennym kształtem, rozmiarem i strukturą. Czynniki te mają duży wpływ na proces opadania zawiesiny kłaczkowatej, dlatego modelowanie opadania zawiesiny polidyspersyjnej jest bardzo skomplikowane. W niniejszej pracy zaprezentowano metodę klasyfikacji cząstek osadu pokoagulacyjnego, przy użyciu obliczonych współczynników k1, k2 i k3. Odpowiednie wartości tych współczynników pozwalają na zakwalifikowanie rozważanego kłaczka do danej grupy cząstek. Idea metody polega na obliczeniu powierzchni danej cząstki właściwej dla jej obrazu mikroskopowego. Następnie przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu wyliczane są potrzebne parametry.
EN
The coagulation process is commonly used in water and wastewater treatment processes. The demand for high-quality drinking water is increasing because the number of uncontaminated water sources decreases. During coagulation flocs are formed, and are characterized by different shapes, structures and dimensions. Because of this, removing of this particles may produce some problems for researchers, cause the sedimentation way of this particles is disturbed. In this research is presented method of flocs classification where coefficients k1, k2 and k3 were calculated. An appropriate value of coefficient k allows to classify consider particle to a specific group. Idea of the classification method consists in calculating surface areas for particle image registered using microscope. After that, the images are analyzed (computer image processing). Analyzed images will be used for future studies, where the settling phenomenon will be describe. In order to apply this method to other suspensions must be experimentally determine the appropriate values of the coefficients k1, k2 and k3.
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania komputerowej analizy obrazu w przemyśle mięsnym. KAO jest to obiektywna, szybka i nieinwazyjna metoda znajdująca zastosowanie do oceny surowców, procesów technologicznych i produktów. Stosując tę technikę badawczą najczęściej dokonuje się pomiarów wielkości geometrycznych oraz barwy badanych obiektów. Na ich podstawie określa się wiele cech i parametrów charakteryzujących opisywany materiał. W przemyśle mięsnym KAO znajduje zastosowanie m.in. do klasyfikacji tusz, oceny zawartości tłuszczu, marmurkowatości oraz jakości gotowych wyrobów. Może też być wykorzystywana do prognozowania cech jakościowych mięsa i przetworów mięsnych, umożliwiać ich kontrolę i sterowanie. Dzięki zastosowaniu KAO możliwa jest również zaawansowana automatyzacja i robotyzacja złożonych operacji technologicznych.
EN
The aim of the paper is to present the possibilities of using computer vision systems in meat industry. CIA (Computer Image Analysis) is an objective, quick and non-invasive method applicable to raw materials, technological processes and products assessment. Using this research technique, most frequently geometric features and the colours of the objects are examined. This is the basis for determination of a number of characteristics and parameters characterizing the examined material. In food industry, CIA is used to carcass classification, evaluation of fat content, marbling and the assessing quality of finished products. It can be also employed in forecasting meat characteristics after technological processes, which allows controlling them. It can be also used for forecasting qualitative characteristics of meat and meat products which allows controlling them. Thanks to CIA application, automation of complex technological operations is possible.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena wpływu procesu mieszania drobnego mięsa wołowego na precyzję szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. W badanym mięsie przeprowadzono oznaczenia składu chemicznego stosując metodę spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni. Równocześnie stosując komputerową analizę obrazu określono udział pól białych, czerwonych, nierozpoznanych (przed mieszaniem, po pierwszym i po drugim mieszaniu). Stwierdzono, że wyliczone wysokie współczynniki korelacji pomiędzy zawartością tłuszczu a udziałem pól białych w drobnym mięsie wołowym niezależnie od krotności mieszania wskazują na możliwość szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. Natomiast niewielkie różnice w wyliczonych wartościach współczynników korelacji sugerują możliwość pominięcia procesu mieszania przed szacowaniem zawartości tłuszczu metodą KAO.
EN
The aim of this study was to evaluate the influence of mixing process of beef trimmings on the precision of fat content estimation by video image analysis (VIA) method. Determination of chemical composition of beef using near-infrared spectrometry method was carried out. At the same time using video image analysis the content of white, red, unrecognized spots (before mixing, after the first and second mixing) was determined. It was found that there is a possibility, irrespective of the multiplicity of mixing, to use video image analysis to determine the fat content in beef trimmings, based on the high correlation coefficients between fat content and white spots content. However, slight variations in the calculated correlation coefficients suggest that the mixing process may be omitted prior to VIA fat content estimation.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena przydatności dwóch programów komputerowych do szacowania jakości kiełbasy salami metodą komputerowej analizy obrazu. Stosując metody odwoławcze oceniono wyróżniki jakości wybranej handlowej kiełbasy salami, jednocześnie wykorzystując komputerową analizę obrazu określono udział pól białych i czerwonych oraz składowe barwy R, G i B tłuszczu, mięsa i obrazu. Na podstawie wyników stwierdzono, że między wyróżnikami jakości salami oznaczonymi metodami odwoławczymi a danymi pozyskanymi za pomocą komputerowej analizy obrazu występują istotne zależności, co wskazuje na możliwość stosowania tych programów do szacowania jakości tego typu kiełbas. Należy jednak zauważyć, że modele szacowania dla niektórych wyróżników jakości były zróżnicowane w zależności od zastosowanego programu analizującego.
EN
The aim of this article was to evaluate usefulness of two different programs for estimating quality of salami using video image analysis. Quality attributes of salami was determined by using refference methods, simultaneously video image analysis was used to determine share of white and red fields and color components R, G and B for fat, meat and whole image. The results showed that there are significant relationships between quality attributes and obtained data, which indicates usefulness of both programs to estimate quality of this type of sausages. However it should be noted, that estimation models for some of the attributes should be developed separately for each type of program.
EN
During the operation of equipment for sterilization many technical factors occur which affect manufacturing process directly influencing finished product quality. Product evaluation of the finished product will enable to verify indirectly operation of a prototype construction of multifunctional sterilizer. The article is presented in a photographic documentation that allows to determine qualitatively the impact of the technological process on the appearance of final product, by observing adverse phenomena such as scorching or excessive accumulation of fat on the canned surface. Tests were conducted for tinned meat that were exposed to heat treatments in a multifunctional sterilizer at 131°C (K2) and tins whose recipes were identical but sterilized under industrial conditions at 121°C (K1). The results showed that for the tested tinned meat the change in the parameters of the fixation process did not influence the sensory acceptability factor of the product which is appearance.
PL
W trakcie eksploatacji urządzeń do sterylizacji występuje wiele czynników technicznych wpływających na proces technologiczny, który bezpośrednio wpływa na jakość gotowego produktu. Ocena wyrobu gotowego produktu pozwoli w pośredni sposób zweryfikować działanie prototypowej konstrukcji wielofunkcyjnego sterylizatora. W artykule przedstawiono w formie dokumentacji fotograficznej, która pozwoliła w sposób jakościowy określić wpływ procesu technologicznego na wygląd produktu końcowego, poprzez obserwacje niekorzystnych zjawisk, takich jak np. przypalenie, czy też nadmierne gromadzenie się tłuszczu na powierzchni konserw. Ponadto przedstawiono wyniki komputerowej analizy obrazu konserw mięsnych w postaci histogramów przedstawiających wielkość pęcherzyków powietrza w konserwach. Badania przeprowadzono dla konserw, które zostały podane procesom cieplnym w wielofunkcyjnym sterylizatorze w temperaturze 131°C (K2) oraz konserw recepturowo identycznych, ale poddanych procesom sterylizacji w warunkach przemysłowych w temperaturze 121°C (K1). Wyniki badań wykazały, że dla badanych konserw mięsnych zmiana parametrów procesu utrwalania cieplnego nie miała wpływu na sensoryczny czynnik akceptowalności produktu, jakim jest wygląd.
EN
The aim of the study was to determine the potential and possibilities of use of computer analysis and image processing in the agri-food industry in Poland, with particular emphasis on the agricultural sector. The paper presents the results of tests of selected physical parameters of agricultural and horticultural fertilizers present on the Polish retail market. The study was performed with the use of AnalySis FIVE, a computer program that enables image analysis and is able to work with a variety of external devices (cameras, scanners, photo cameras, etc.). The steps involved in the process of performing measurements using computer image analysis were described. A method of measurement was developed, which consisted in creating a laboratory procedure for the preparation of samples for microscopic observation and defining the parameters characterizing the dimensions of the tested products. The results are presented in graphical and tabular forms and findings on the method of measurement are presented. Attention was drawn to a novel method for measuring the characteristic dimensions of agricultural and horticultural fertilizers which have an impact on the technological quality of applications.
PL
Streszczenie Celem pracy było określenie potencjału oraz możliwości zastosowania komputerowej analizy i przetwarzania obrazu w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wybranych parametrów fizycznych nawozów rolniczych i ogrodniczych obecnych na Polskim rynku handlowym. W badaniach posłużono się programem komputerowym: AnalySis FIVE umożliwiającym analizę obrazów, mogącego współpracować z różnymi urządzeniami zewnętrznymi (kamery, skanery, aparaty fotograficzne itd.). Opisano etapy składające się na proces wykonywania pomiarów za pomocą komputerowej analizy obrazu. Opracowano metodę pomiaru, która polegała na utworzeniu laboratoryjnej procedury przygotowania próbek do obserwacji mikroskopowych, zdefiniowania parametrów charakteryzujących wymiary badanych produktów. Otrzymane wyniki przedstawiono w formie graficznej i tabelarycznej. Przedstawiono wnioski charakteryzujące metodę pomiaru. Zwrócono uwagę na nowatorską metodę pomiaru charakterystycznych wymiarów nawozów rolniczych i ogrodniczych, wpływających na jakość technologiczną aplikacji.
EN
The objective of the paper was to show various options of using by author an automated stand with computer image analysis for control of plant germination on the example of cauliflower Brassica oleracea L. 'Pionier" variety. The developed system consisted of a mobile platform equipped with the acquisition and image processing system based on Raspberry PL processor. Germination of cauliflower seeds was the object of observation, which in one case were sown to soil after dressing them with plant extracts (sweet flag Acorus calamus L., great burdock roots Arctium lappa L.). In the other case, undressed seeds were sown in the place of previous application of the abovementioned extracts. The use of a robot for monitoring plant germination enabled the automated analysis of the investigated material with higher frequency than it has been possible so far. Simultaneously, higher germination was reported when seeds were treated with macerates and extracts from great burdock roots.
PL
Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania opracowanego przez autorów zautomatyzowanego stanowiska wykorzystującego metody komputerowej analizy obrazu do monitorowana procesu wschodów roślin na przykładzie kalafiora Brassica oleracea L. odmiany ‘Pionier'. Opracowany układ składał się z mobilnej platformy wyposażonej system akwizycji i przetwarzania obrazu oparty na procesorze Raspberry PI. Obiektem obserwowanym były wschody nasion kalafiora, które w jednym przypadku wysiano do gleby po zaprawieniu ich wyciągami z roślin (korzeni tataraku zwyczajnego Acorus calamus L., korzeni łopianu większego Arctium lappa L.), natomiast w drugim wysiewano nasiona niezaprawiane w miejscu wcześniejszej aplikacji w/w ekstraktów. Zastosowanie robota do monitorowania wschodów roślin pozwoliło na zautomatyzowaną analizę badanego materia- łu z dużo większą częstotliwością niż było to możliwe do tej pory. Jednocześnie stwierdzono wyższe wschody, gdy nasiona traktowano maceratami i naparami z korzeni łopianu większego.
14
PL
Od wielu lat obserwujemy popularyzację rozwiązań związanych z komputerową analizą obrazu (ang. computer vision, CV) w rozmaitych gałęziach techniki. Smartfony i aparaty fotograficzne rozpoznają twarze na zdjęciach, a rozmaite koncerny pracują nad samochodami, które prowadzi się bez udziału człowieka. Tymczasem od wielu lat dostępne są coraz doskonalsze systemy wizyjne dla przemysłu, które pozwalają na optymalizację zadań na liniach produkcyjnych.
EN
The paper presents the results of studies on the usefulness of the texture images USG (ultrasonography) analysis by GLCM (Gray Level Co-Occurrence Matrix) in neural modeling. Tests pertained to the efficacy of the classification of the corpora lutea located in ultrasound images of the domestic cattle ovaries performed by artificial neural networks. The tests were performed using three different methods: the first one used unprocessed images - raw, the second method used image processing - unsharp mask. In the third method the raw images were processed by filter reducing the noise - despeckle filter. For each of the presented methods, the best generated neural network model had the structure of the MLP (Multi Layers Perceptron). The best results, in terms of artificial neural network were obtained in the case of ultrasound images that were not processed prior to texture analysis. As a result, it generated MLP neural model of structure 5:5-8-1:1.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań nad przydatnością analizy tekstury obrazów USG (UltraSonoGraphy) metodą GLCM (Gray Level Co-Occurrence Matrix) w modelowaniu neuronowym. Sprawdzano skuteczność klasyfikacji przez sztuczne sieci neuronowe ciałek żółtych znajdujących się na obrazach USG jajników bydła domowego. Badania wykonano za pomocą trzech różnych metod: w pierwszej wykorzystano obrazy nieprzetworzone - surowe, w drugiej posłużono się metodą przetwarzania obrazu - filtrem wyostrzającym. Natomiast w trzecim sposobie obrazy surowe zostały przetworzone filtrem redukującym zaszumienia. Dla każdej z zaprezentowanych metod, najlepszy wygenerowany model sieci neuronowej miał strukturę MLP (Multi Layer Perceptron). Najlepsze wyniki, pod względem jakości sztucznej sieci neuronowej uzyskano w przypadku obrazów USG, które nie były przetwarzane przed analizą tekstur. W efekcie wygenerowano model neuronowy MLP o strukturze 5:5-8-1:1.
EN
Our paper describes a method of computer classification of roots of selected cereals using the digital images. The roots classification based on the digital images requires various processing algorithms and analysis to obtain the necessary data. The paper describes preparation methods of biological material and research samples as well as computer image processing and analysis, which was used in the practical part of the work. The discussed issues are the basis for the design and implementing an application for classification of selected cereal roots. The second part of the work concerns a description of the produced software that explains the basic functions that enable you to understand the program.
PL
Praca dotyczy metody komputerowej klasyfikacji korzeni wybranych zbóż z wykorzystaniem obrazów cyfrowych. Klasyfikacja korzeni na podstawie obrazów cyfrowych wymaga zastosowania różnych algorytmów przetwarzania i analizy w taki sposób, aby uzyskać niezbędne do dane. W pracy opisane zostały metody przygotowania materiału biologicznego i próbek badawczych oraz zagadnienia z dziedziny komputerowego przetwarzania i analizy obrazu, która wykorzystana została w praktycznej części pracy. Omówione zagadnienia były podstawą do zaprojektowania i wytworzenia aplikacji klasyfikującej korzenie wybranych zbóż. Druga część pracy to opis wytworzonego oprogramowania zawierający wyjaśnienie podstawowych funkcji programu, które umożliwiają zrozumienie działania programu.
EN
Special conditions of applying curtain fabrics, i.e. vertical hanging and lightening with transmitted light, require a different approach to designing. It was found that weaving patterns can significantly affect the continuity of the structure, particularly in the pattern area. In such cases, the effect of patterning may be disturbed by the light transmitted through uncontrolled clearances of a fabric. The study identifies the need to modify the structure, based on basic knowledge of the geometry of a fabric’s structure. A repair system aided by an original computer program was developed on such a basis. The method was validated for structures with a stratified system of thread that were produced with a Picanol rapier loom. For the purposes of results presentation, ImageJ software for computer image analysis was used.
PL
Specjalne warunki stosowania tkanin zasłonowych, tj. pionowe zawieszenie, w oświetleniu światłem przechodzącym wymagają innego podejścia do projektowania. Stwierdzono, że wzorowanie splotowe może znacząco wpływać na ciągłość struktury, szczególnie w miejscach wzoru. W takich przypadkach efekt wzorowania może być zakłócony światłem przechodzącym przez niekontrolowane prześwity tkaniny. W pracy zidentyfikowano potrzebę modyfikacji struktury w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu geometrii struktury tkaniny. Na jej podstawie opracowano system naprawczy wspomagany autorskim programem komputerowym. Walidację metody prowadzono na strukturach z nawarstwionym układem wątku, wykonanych na krośnie rapierowym Picanol. Do celów prezentacji wyników użyto program ImageJ do komputerowej analizy obrazu.
EN
In order to achieve extended life of asphalt pavement, one of key points is to achieve a good bonding between it’s components. This research paper presents findings on the topic of influence of polyethylene bitumen modification on the adhesion between bitumen and aggregate. A novel method of quantifying the bitumen coated area, based on computer image analysis, has been developed for this study. Two different methods of adhesion testing were employed, namely boiling water method and the rolling bottle method. Aggregates used in this study were granite and limestone. Based on 108 measurements, it was concluded that polyethylene modification has a negative impact on binder aggregate adhesion.
PL
W związku ze stale rosnącą wielkością ruchu drogowego, dla prawidłowego rozwoju gospodarki, niezbędna jest budowa trwałych nawierzchni drogowych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest zastosowanie wysokiej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Mieszanki te są kompozytami kruszyw oraz lepiszczy asfaltowych. Tematyka adhezji pomiędzy lepiszczami a kruszywem była przedmiotem badań prezentowanych w wielu publikacjach, np. [6, 11, 18 and 20]. Stwierdzić należy, że stosunkowo mało uwagi zostało poświęcone tematyce wpływu modyfikacji lepiszczy asfaltowych polietylenami na ich adhezję do kruszyw [1]. Celem badań prezentowanych w artykule była oceny wpływu modyfikacji lepiszczy asfaltowych polietylenami na zjawisko adhezji pomiędzy kruszywem a lepiszczem.
PL
Pomiary przepływu mieszaniny polidyspersyjnej są jednymi z najtrudniejszych do zrealizowania w warunkach technicznych. W artykule opisano koncepcję systemu pomiarowego, który umożliwi obserwację przepływającej mieszaniny oraz wyznaczenia podstawowych parametrów jej ruchu. W pracy zaproponowano sposób opisu wydmy przesuwającego się piasku. Wymiary wydmy zdefiniowano za pomocą czterech charakterystycznych wymiarów. Zaproponowano stanowisko laboratoryjne umożliwiające badanie przepływu mieszaniny w kanale otwartym przy różnym nachyleniu kanału i różnym składzie granulometrycznym frakcji stałej. Stanowisko wyposażono w system rejestracji obrazu. Obrazy zarejestrowane kamerą poddawane są procesowi komputerowej analizy obrazu i na tej podstawie możliwe jest określenie podstawowych parametrów ruchu mieszaniny. Praca zawiera opis koncepcji stanowiska laboratoryjnego oraz ideę metody analizy obrazu.
EN
A storm water system with open channels for the discharge of rainwater exists in most urbanised areas. The flow in these kind of channels is generally multiphase flow, in which there are solids and liquids and in some places there may be an additional gas phase. Therefore the ability to describe such flow is reduces to the description of the motion of the polydisperse mixture. Polydisperse mixture flow measurements are among the most difficult to achieve in technical terms. The article describes the concept of a measurement system that allows observation of the poly-dispersed flow and determine the basic parameters of its motion. Concept of experimental laboratory set-up was proposed to measure the parameters of the polydispersed mixture flow process in open channel with different slope of the channel and various granulometry of the solid fraction. In this work description of sand dunes with four typical parameters was proposed. A digital camera is used to interrogate the flow. Images recorded on the camera will be subjected to a process of image analysis, and from this the basic parameters of the movement are determined. The work includes a description of the experimental set-up with the idea of image analysis methods.
EN
The aim of this study work presented in the article was to determine the quality of selected food products using information technology. In the experiment conducted was used computer image analysis as a tool to assess the quality and artificial neural networks to develop results. This allowed for better and more rapid assessment of the parameters in the finished product already destined for sale. These studies led to the introduction of rapid methods for determining the quality of the product and the degree of adaptation to the needs of the consumer.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule było określenie jakości wybranych produktów żywnościowych za pomocą technik informatycznych. W prowadzonym eksperymencie została wykorzystana komputerowa analiza obrazu jako narzędzie do oceny jakości i sztuczne sieci neuronowe do opracowania wyników. Pozwoliło to na lepszą i szybszą ocenę parametrów w gotowym wyrobie przeznaczonym już na sprzedaż. Badania te pozwoliły na wprowadzenie szybkiej metody określenia jakości produktu oraz stopnia dostosowania do potrzeb konsumenta.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.