Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tremor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In paper results of calculations of correlation between temperature of rock mass in coal mine "Jas-Mos", and energy of tremor are presented. Correlation referred temperatures before tremor and after tremor, temperatures before tremor and energy of tremor and temperatures after tremor and energy of tremor. Also multiple correlation was calculated between the test values. At the correlation between difference of temperatures and energy of tremor was also determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń korelacji pomiędzy temperaturą górotworu a energią wstrząsu w kopalni węgla „Jas-Mos”. Określono korelację pomiędzy temperaturą przed wstrząsem i po wstrząsie, temperaturą przed wstrząsem i energią wstrząsu oraz temperaturą po wstrząsie i energią wstrząsu. Obliczono też korelację wieloraką pomiędzy badanymi wielkościami. Określono także korelację między różnicą temperatur i energią wstrząsu.
PL
Zagrożenie tąpaniami należy od wielu lat do najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych, występujących w polskim górnictwie. Wielkość tego zagrożenia uzależniona jest od warunków prowadzenia działalności górniczej - zarówno naturalnych, jak głębokość zalegania złoża czy występowanie zaburzeń geologicznych, a także górniczych - wynikających z dokonanej wcześniej eksploatacji, zastosowanej technologii lub koordynacji robót. W latach 2014-2015 zagrożenie tąpaniami występowało w 22 z 30 czynnych kopalń węgla kamiennego oraz we wszystkich trzech kopalniach rud miedzi, a wspomnieć należy również o aktywności sejsmicznej generowanej odkrywkową eksploatacją węgla brunatnego. O tym, że jest to nadal zagrożenie realne, świadczy występowanie w latach 2013 - 2015 tąpnięć, w wyniku których pracownicy zatrudnieni pod ziemią ulegli wypadkom, w tym śmiertelnym. W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące rejestrowanych w latach 1980-2015 wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych, zaistniałych tąpnięć oraz towarzyszących im wypadków, w korespondencji z uzyskanym wydobyciem. Omówiono wykorzystywane w podziemnych zakładach górniczych metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami, jak również stosowane środki profilaktyki aktywnej i pasywnej, obejmującej już fazę projektowania eksploatacji górniczej lub poprzez działania organizacyjne stosowane w fazie prowadzenia eksploatacji. Integralną część artykułu stanowi opis niektórych działań organów nadzoru górniczego w celu ograniczenia zagrożenia tąpaniami w zakładach górniczych. Przedstawiono wnioski zespołu doradczo-opiniodawczego powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do analizy niektórych zagadnień związanych ze wstrząsem o energii 4x109 J i tąpnięciem, zaistniałym w dniu 18 kwietnia 2015 r. w KHW S.A. KWK „Wujek" w Katowicach Ruch „Śląsk". We wnioskach artykułu przedstawiono podstawowe kierunki działań zmierzających do dalszej poprawy w zakresie rozpoznania i zwalczania zagrożenia tąpaniami w przyszłości.
EN
For many years rock burst hazard has been among the most dangerous natural hazards encountered in Polish mining industry. This hazard's size depends on the conditions in which mining operations take place - may they be natural, like the deposit's depth or existing geological fault, or mining-related - resulting from previous extraction, technology used or the coordination of works. In 2014 rock burst hazard occurred in 22 out of 30 active hard coal mines and in all three copper ore mines. The fact that this is still a real threat is evidenced by the rock bursts that occurred between 2013 and 2015 and resulted in accidents, including fatal ones among underground workers. This paper presents statistical data of high-energy seismic tremors, rock bursts and accidents accompanying them in relation to the level of extraction recorded between 1980 and 2015. It discusses the methods for assessing rock burst hazard used in underground mines as well as active and passive preventive measures applied either in the design phase of mining operations, or used as organizational actions in the extraction phase. An integral part of the paper is the description of some of the mining supervision authorities' actions that have been taken in order to reduce the risk of rock burst hazard in mines. Furthermore, it presents the conclusions of the advisory-consultative panel appointed by the President of the State Mining Authority to examine certain issues related to the high-energy tremor of 4x109 J magnitude and the rock burst which occurred on 18 April 2015 in KHW SA „Wujek" hard coal mine in Katowice. This paper concludes with the description of the basic lines of action to be taken for further improvement of the identification of and prevention from rock burst hazard in the future.
PL
W artykule zaprezentowana została aktualna postać punktowa charakterystyki „tąpaniowo-energetycznej”, wyznaczona na podstawie archiwalnych danych dotyczących wstrząsów i tąpnięć zarejestrowanych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) w latach 1999-2013. Punktowa charakterystyka „tąpaniowo-energetyczna” w całej pracy interpretowana jest jako warunkowe, średnie prawdopodobieństwo tąpnięcia P(T|E≥E1) , gdzie warunek stanowi wystąpienie wstrząsu o energii E większej od pewnej przyjętej wartości energii E1, natomiast średnie, ponieważ jest to wartość średnia zmiennej losowej i podkreśla to symbol kreski nad tą zmienną. W pracy zaprezentowano charakterystyki dla okresów pięcioletnich oraz dziesięcioletnich, których graficzna postać przedstawia zmienną w czasie zależność pomiędzy liczbą wstrząsów a liczbą tąpnięć.
EN
This paper presents the current version of point rockburst-energy characteristics, defined on the basis of the archival tremors and rockburst data registered in the Upper Silesian Coal Basin (GZW) during 1999-2013. In this paper, point rockburst-energy characteristics are interpreted as the conditional, average probability of rockburst, where the occurrence with energy tremor E, larger than the assumed value of energy, is the condition, average because it is an average value of a random variable and it is highlighted with a line symbol under this variable. The paper presents rockburst-energy characteristics for periods of five and ten years, which present a time-changed relationship between the number of tremors and the number of rockburst in graphical form.
PL
W dniu 19 marca 2013 r. o godz. 22.09 kopalniana stacja geofizyki górniczej O/ZG „Rudna" zarejestrowała w polu G-3/4 bardzo silny wstrząs górotworu, którego energię w oparciu o analizę zapisu fali „P" określono na 1,6x10/8J. Epicentrum tego wstrząsu zlokalizowano w rejonie skrzyżowania komory K-0 i chodnika W-314a, w bliskim sąsiedztwie uskoku „Rudna Główna". Wstrząs został zarejestrowany również przez odległe stacje sejsmologiczne oraz spowodował rozległe skutki w wyrobiskach górniczych, w wyniku których 19 górników zostało uwięzionych w polu G-3/4. Po tym zdarzeniu Prezes WUG powołał Komisję do zbadania jego przyczyn i okoliczności oraz wypadku zbiorowego. Komisja uznała, że wstrząs ten miał charakter regionalny, a jego przyczyną było dynamiczne uaktywnienie się uskoku Rudnej Głównej, związane z przemieszczeniem się warstw skalnych na dużej powierzchni płaszczyzny uskokowej. W artykule omówiono wpływ tego zjawiska na wyrobiska i powierzchnię terenu. Przedstawiono informację o zaistniałym tąpnięciu, przebiegu akcji ratowniczej oraz opis skutków w wyrobiskach górniczych i zabudowie powierzchniowej terenu.
EN
On 19 March 2013 at 22:09 local time the geophysical mining station in the Rudna Mine recorded in field a very strong tremor in field g-3/4. The energy of the tremor was calculated based on an analysis of the record of „P" wave record registering 1.6 x 10/8 J. The epicenter of the tremor was located in the area of the intersection of chamber K-0 and gallery W-314a in close proximity to the „Rudna Main" fault. The tremor was also registered by distant seismic stations and caused widespread effects within the mine, as a result of which 19 miners were trapped in field G-3/4. After the incident, the president of the State Mining Authority appointed a commission to investigate the causes and circumstances of the accident. The commission concluded that the shock exhibited region specific characteristics, caused by the dynamic activation of the „Rudna Main" fault, associated with displacement of rock layers over a large fault plane area. The article details the example rockburst, and the subsequent rescue operation, and provides a description of the effects the incident had on the mining excavations and surface area.
EN
It is expected that episodic tremors and slips (ETS) as a type of slow earthquakes with periodic property will be detected using harmonic estimation techniques. The principal goal of this paper is the detection of these kinds of earthquakes using least squares harmonic estimation (LSHE). To accomplish this, the raw time series of 38 permanent GPS stations of the Pacific Northwest Geodetic Array have been analyzed. Previously, some independent techniques could confirm the occurrences of the aforementioned quakes at these stations. However, the current research intends to evaluate the spectrum of each of the de-trended time series using the LS-HE method. In each station, the period of the detected harmonic with the maximum power spectrum is equivalent to the average period previously reported for these events. According to the obtained results, the recurrence interval of these events ranges from 9 months to 3 years. In sum, the study confirms this method being efficient for investigating the occurrences of ETSs when the length of the GPS time series is sufficiently large.
EN
The aim of the study was to compare the changes in tremor after two exercises. Twelve male kayakers and seventeen male PE students participated in the study. The kayakers performed a specific kayak ergometer test. The students performed bilateral elbow flexion/extension with a barbell. Tremor was measured accelerometrically pre-exercise and then 10 and 30 min after the last bout. The tremor spectra were computed for each subject. Fatigue evoked in both tests brought about dramatic increases in tremor amplitude. The changes observed after strength training were greater but recovered faster than those after ergometer test.
PL
Zdarzenia sejsmicznie indukowane działalnością górniczą, powodowane nagłym i niespodziewanym zniszczeniem skał poddanych działaniu dużych naprężeń, stanowią zasadnicza przyczynę wypadków śmiertelnych i zniszczeń na terenie niemal wszystkich kopalń. Jednak, dopiero ostatnie dwie dekady, przez olbrzymi postęp w technologii elektronicznej i rozwój komputerów, dały istotny wkład do poznania przyczyn i mechanizmu niszczenia skał. Sejsmologia ilościowa, rozpoznając te zjawiska, może w przyszłości zaowocować bezpiecznymi metodami eksploatacji podziemnej. W pierwszej części tego opracowania został przedstawiony przegląd literatury opisującej rezultaty badań sejsmiczności górniczej. Największe osiągnięcia zostały uzyskane na polu badania lokalizacji wstrząsów, mechanizmu zniszczenia i wyznaczania istotnie ważnych parametrów sejsmicznych. Innym celem pracy była prezentacja wybranych modeli powstawania wstrząsów. Zostały przedstawione warunki konieczny i dostateczny powstawania zjawiska sejsmicznego, a także model ruchu mas i sprężyn z malejącą przy wzroście prędkości siłą tarcia. Model opisuje dwie poruszające się masy oddziałujące między sobą i z wymuszającym ruch suwakiem siłami sprężystymi. Przy pewnych układach parametrów modelu rozwiązania równań opisujących jego zachowanie prowadzą do chaosu. Przejście do rozwiązań cyklicznych do typowego dla wstrząsów chaosu daje dowód na to, że nie zawsze układy klasycznych równań różniczkowych są w stanie dostarczyć deterministycznego opisu rzeczywistości. Następnie przedstawiony jest model szorstkich centrów tarcia i model samoorganizacji wstrząsów. Obydwa modele już w swych założeniach przyjmują elementy losowości i prowadzą do fraktalnych rozkładów wstrząsów. Główna część pracy zawiera szczegółowy opis metody konstruowania hierarchicznej struktury danych sejmologicznych oraz metody analizy fraktalnej. Wszystkie multifraktale analizowane w tej pracy można wygenerować używając bardzo prostego, multiplikatywnego generatora. Hierarchie tworzone na podstawie przestrzennej konfiguracji wstrząsów górniczych umożliwiają obliczenie entropii i temperatury sejsmicznej. Temperatura może być miarą zagrożenia sejsmicznego. Została przeprowadzona analiza kilku parametrów (hipocentra i epicentra wstrząsów, energia i czas pojawiania się zdarzeń sejsmicznych) charakteryzując wstrząs. Obliczone wymiary fraktalne wykazują multifraktalną naturę zjawisk sejsmicznych. Chwilowe zmiany uogólnionego wymiaru fraktalnego mogą sygnalizować pojawienie się dużego wstrząsu. Bifraktalne zachowanie rozkładów energii wstrząsów na kopalniach węgla wprowadza istotny błąd do metod przewidywania zagrożenia sejsmicznego opartych na analizie parametru b z prawa Gutenberga-Richtera. Zostały przedstawione mapy tensora zniszczenia, redystrybucji naprężeń oraz przemieszczeń masywu skalnego powstałe w wyniku wstrząsów górniczych zarejestrowanych na kopalni złota Generał Brandt w RPA. Danymi tego rodzaju można uzupełnić wszystkie pietra hierarchii wstrząsów górniczych. Są one podstawą kilku metod prognozowania zagrożenia sejsmicznego. Ta praca koncentruje się na statycznych własnościach struktur hierarchicznych. Śledzenie dynamiki tych obiektów i korelacji z tektoniką czy eksploatacją, co też może być uwzględnione w budowie hierarchii wstrząsów, przekracza możliwości ludzkiej percepcji. Konieczne będzie zbudowanie stosownych narzędzi bazujących na metodach sztucznej inteligencji.
EN
Mining induced seismicity, caused by the sudden and violent failure of rock under high stress, has been an important cause of fatalities and damage in almost all mines. However, it is only in the last two decades, with technological advances in electronic components and in computers, that quantitative seismology has made significant contributions to understanding the causes and mechanisms of rock failure, which can in turn be applied to underground safety improvements. The first part of this paper presented a literature review of results obtained from recording mining induced seismic activity, and discusses the utility of these results for mine design purposes. The main achievements are in the fields of source location, magnitude, failure mechanisms, and evaluation and interpretation of seismic parameters. Another goal is to present some of selected models of seismic events occurrences. As the first one, the model of mess-springs and velocity-weakening friction has been presented. The model consists of two sliding blocks coupled to each other and to constant velocity driver by elastic springs. For some set of model parameters the solution exhibit chaotic behavior. The transition from stable cyclic behavior to chaos, typical for seismic events, give an evidence that sets of classical expressions are not ever necessary to give strictly deterministic picture of nature. Next part presented an asperity model of rupture along heterogeneous fault surface and, the self-organized model of seismicty. Both models are based on a simple probabilistic assumption and provides to fractal structures of seismic events. The main part of this paper contains detailed description of the method of hierarchical construction of seismic database and the method of multifractal analyses. Some aspects of artificial intelligence have been used in a goal to generate a chart of coding. Only limited numbers of the charts coding are needed to generate quite good patterns of a given set of seismic parameters. All multifractals analyzed in this paper can be generated by very simple random multiplicative process. Some examples pf parameters associated to mine rock-burst structures are presented (spatial distribution of hypocenters, energy and, time) and theirs fractal dimensions has been calculated. Temporal change of generalized dimension can indicated large seismic event. Bifractal behavior of energy distribution 9and, also a series of time of seismic events occurrences) on polish coal mine provided to large uncertainty in methods of seismic hazard prediction. The pictures of damage tensor, stress redistribution and, rock mass displacement on General Brandt gold mine (RSA) are presented.
8
Content available remote Nowe metody pomiaru i analizy patologicznego drżenia kończyn górnych
PL
Patologiczne drżenia ludzkiego ciała objawiają się rytmicznym i naprzemiennym skurczem mięśni, co w głównej mierze jest następstwem tzw. chorób pozapiramidowych, do których należy choroba Parkinsona. Efektem zaburzeń w PD jest drżenie niektórych części ciała, w dominującej zaś części okolic twarzy, barku i kończyn górnych. Obecne metody pomiarowe tego typu drżenia, wykorzystujące głównie tablety cyfrowe jako urządzenia peryferyjne komputera, umożliwiając akwizycję danych z dwuwymiarowej powierzchni i dodatkowej informacji w postaci nacisku, nie potrafią wiernie zarejestrować swobodnych drgań parkinsonowskich. Biorąc pod uwagę konieczność pomiaru wszystkich cech choroby, zdecydowano się na projekt nowej, całkowicie nieinwazyjnej metody z wykorzystaniem kamer cyfrowych i punktowych źródeł światła umieszczonych bezpośrednio na badanym i będącym w ruchu obiekcie.
EN
Pathological tremor of human body manifests itself by periodic, alternating muscle contractions, and is mainly caused by the so-called extra-pyramidal disorders, including Parkinson's disease. The paper describes a 3D method for measurement and visualization of upper limbs tremor, making use of digital camcorders for registration of moving point light sources. The measurement is performed separately for the three principal planes of the Cartesian coordinate system. The present work contains a description of the measurement stand and measurement method, the obtained results, and the prospects for application of the method helpful in medical diagnosis. In the long term prospect the described method will assist in examinations and evaluation of the upper limbs tremor in patients with Parkinson's disease. The presented method of tremor measurement considerably enhances the currently applied acquisition techniques, which usually reduce the measurement space to 2D.
PL
Za pomocą uzyskanych zależności przedstawiono możliwość powiązania energii wstrząsu (tąpnięcia) i parametrów fali sejsmicznej, co pozwala określić (prognozować) dynamiczne charakterystyki procesu falowego w dowolnym punkcie obszaru górniczego, tak wewnątrz górotworu, jak i na powierzchni terenu. Rozwiązywane jest również zagadnienie odwrotne - na podstawie dostępnych parametrów fali sejsmicznej określono sejsmiczną lub całkowitą energię wstrząsu. Pokazano metodę określenia bezpiecznych sejsmicznie odległości od chronionych obiektów. Przedstawiono przykłady rozwiązania rozpatrywanych zagadnień.
EN
With aid of found dependences, possibility of connection of tremor (crump) energy with parameters of seismic wave has been presented. It allow to defined (forecast) dynamic characteristics of wave process in any point in mining area, both inside rock mass and on the surface of ground. Reverse problem was solved - on the base of parameters of seismic wave seismic or total tremor energy has been specified.
EN
In this application, 3D electromagnetic sensors have been integrated into a data-glove to accurately model and capture the motion of the human hand. By modelling the movement of the human hand, this system has been shown to accurately measure the rest tremor evident in subjects with Parkinson's disease. It was found that 11 sensors were sufficient to model the human hand, including all the phalanges. A capture rate of 10 measurements per 1 s was achieved. A discrete Fourier analysis has been applied to extract the tremor frequency from the sensor data time series. Further an analysis of the instantaneous speed of hand motion has been used to extract clinically significant diagnosis. The technique described is seen to provide an objective and quantitative method for the analysis of clinic conditions such as Parkinson's disease (PD) and essential tremor (ET) as a way to asscss the eflect of therapeutic interventions.
11
Content available remote Tremor characterization using higher-order statistics
EN
The paper presents an attempt to discriminate the most often observed three types of human tremor with objective techniques by measuring the acceleration of the hand and by calculating some characteristic features of these time series. Different mathematical descriptions have been adopted in order to generate the features. They have come from both second and higher-order statistics. A simple neural classifier has enabled the recognition of these three kinds of tremor with 3.6.
PL
Artykuł przedstawia próbę rozróżnienia najczęściej występujących trzech rodzajów drżeń rąk człowieka polegającą na wykonaniu pomiarów akceleromelektrycznych i obliczaniu dla uzyskanych w ten sposób szeregów czasowych zbioru cech je charakteryzujących. Cechy te zostały ustalone za pomocą różnych opisów matematycznych bazujących zarówno na statystyce II rzędu jak i wyższych rzędów. Wykorzystanie prostego klasyfikatora neuronowego umożliwiło uzyskanie błędu klasyfikacji drżeń na poziomie 3,6%.
PL
Artykuł przedstawia próbę rozróżnienia najczęściej występujących trzech rodzajów drżeń rąk człowieka, polegającą na wykonaniu pomiarów akcelerometrycznych i obliczeniu dla uzyskanych w ten sposób szeregów czasowych zbioru cech je charakteryzujących. Cechy te zostały ustalone za pomocą różnych opisów matematycznych, bazujących zarówno na statystyce II rzędu, jak i wyższych rzędów. Wykorzystanie prostego klasyfikatora neuronowego umożliwiło uzyskanie błędu klasyfikacji drżeń na poziomie 3,6%.
EN
The paper presents an attempt to discriminate the most often observed three types of human tremor with objective techniques by measuring the acceleration of the hand tremor and by calculating some characteristic features of these time series. Different mathematical descriptions have been adopted in order to generate the features. They have come from both second and higher-order statistics. A simple neural classifier has enabled the recognition of these three kinds of tremor with 3.6% error rate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.