Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation studies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
A problem of influence of three types of soft ground on longitudinal motion of a lightweight four-wheeled mobile robot is considered. Kinematic structure, main design features of the robot and its dynamics model are described. A numerical model was elaborated to simulate the dynamics of the robot’s multi-body system and the wheel‐ground interaction, taking into account the soil deformation and stresses occurring on the circumference of the wheel in the area of contact with the deformable ground. Numerical analysis involving four velocities of robot motion and three cases of soil (dry sand, sandy loam, clayey soil) is performed. Within simulation research, the motion parameters of the robot, ground reaction forces and moments of force, driving torques, wheel sinkage and slip parameters of wheels were calculated. Aggregated research results as well as detailed results of selected simulations are shown and discussed. As a result of the research, it was noticed that wheel slip ratios, wheels’ sinkage and wheel driving torques increase with desired velocity of motion. Moreover, it was observed that wheels’ sinkage and driving torques are significantly larger for dry sand than for the other investigated ground types.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W artykule przybliżono tematykę stanów nieustalonych w obwodach RLC. Autorzy zaprezentowali aplikacje wykonaną w środowisku Matlab umożliwiającą uzyskanie przebiegów napięć na elementach obwodu dla podstawowych układów RLC. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane z pomiarami laboratoryjnymi.
EN
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. The article presents the topic of transients in RLC circuits. The authors presented an application made in the Matlab environment that allows obtaining voltage waveforms on circuit elements for basic RLC circuits. The simulation results were verified with laboratory measurements.
EN
Purpose of the article is to demonstrate that a high-speed electric locomotive, driven by asynchronous motors in a hollow shaft arrangement and swing-out couplings, can generate corrugation conditions on the surface of new and smooth rails on straight and curved track. Most studies carried out in this area is usually concerned with the response of the power train to kinematic excitation from a track where corrugations are already present. The novelty of the look presented in the article is to establish the influence of the vehicle's driveline and the parameters of a perfectly smooth formation track on the mechanism of corrugation. A four-axle EU11 electric locomotive, produced in Poland in the late 1990s, has been selected for analysis. A complete electro-mechanical model of the locomotive was built using the Vi-Rail software and prepared for simulation on straight and curved track. A non-linear model of wheel-rail contact was included and the contact forces were determined for the locomotive model in motion with the active power system. Unbalanced inertia forces generated by the scattering of stiffness characteristics of the coupling links, have been included to the propulsion system as an additional source of dynamic excitations. The complexity of the obtained results was influenced by the fact that simulation studies were carried out in both the time and frequency domains. The results obtained in the time domain were used to calculate the vertical and torsional vibration frequencies with respect to the driving wheelsets. One of the most important results of the simulation studies carried out is the determination of the effect of locomotive acceleration on the frequency of resonant torsional vibrations of the wheelsets in straight and curved track traffic.
EN
In this study, the potential of the so-called black-box optimisation (BBO) to increase the efficiency of simulation studies in power engineering is evaluated. Three algorithms (“Multilevel Coordinate Search” (MCS) and “Stable Noisy Optimization by Branch and Fit” (SNOBFIT) by Huyer and Neumaier and “blackbox: A Procedure for Parallel Optimization of Expensive Black-box Functions” (blackbox) by Knysh and Korkolis) are implemented in MATLAB and compared for solving two use cases: the analysis of the maximum rotational speed of a gas turbine after a load rejection and the identification of transfer function parameters by measurements. The first use case has a high computational cost, whereas the second use case is computationally cheap. For each run of the algorithms, the accuracy of the found solution and the number of simulations or function evaluations needed to determine the optimum and the overall runtime are used to identify the potential of the algorithms in comparison to currently used methods. All methods provide solutions for potential optima that are at least 99.8% accurate compared to the reference methods. The number of evaluations of the objective functions differs significantly but cannot be directly compared as only the SNOBFIT algorithm does stop when the found solution does not improve further, whereas the other algorithms use a predefined number of function evaluations. Therefore, SNOBFIT has the shortest runtime for both examples. For computationally expensive simulations, it is shown that parallelisation of the function evaluations (SNOBFIT and blackbox) and quantisation of the input variables (SNOBFIT) are essential for the algorithmic performance. For the gas turbine overspeed analysis, only SNOBFIT can compete with the reference procedure concerning the runtime. Further studies will have to investigate whether the quantisation of input variables can be applied to other algorithms and whether the BBO algorithms can outperform the reference methods for problems with a higher dimensionality.
PL
W latach 70. ub. wieku następował rozwój metod symulacyjnych w badaniach naukowych układów dynamicznych i projektowaniu urządzeń. Stało się to dzięki rozwojowi techniki komputerowej i szerszym udostępnieniu komputerów w jednostkach badawczych oraz projektowych. Rozwój badań symulacyjnych następował tak samo szybko jak rozwój techniki komputerowej. Autor od końca lat 60. intensywnie rozwijał badania symulacyjne systemów automatyki i układów elektromechanicznych. Zaobserwował duże zainteresowanie symulowaniem układów dynamicznych w kraju, a organizując cykliczne konferencje pt. Metody Matematyczne w Elektrotechnice, postanowił rozpocząć cykl konferencji SPD. Konferencje SPD znalazły wielu zainteresowanych i w ciągu 19 lat, 10 tych konferencji zgromadziło ponad 1036 uczestników z różnych działów techniki, od elektryki po lotnictwo.
EN
In the 1970s, the development of simulation methods in scientific research of dynamical systems and design of devices took place. It happened thanks to the development of computer technology and the wider availability of computers in research and design units. The development of simulation research was as rapid as the development of computer technology. Since the end of the 1960s, the author has intensively developed simulation studies of automation and electromechanical systems. He noticed a great interest in simulating dynamical systems in the country, and by organizing cyclical conferences entitled Mathematical Methods in Electrical Engineering (MME), decided to start a series of SPD conferences. The SPD conferences found many interested, and in 19 years, 10 of these conferences gathered over 1000 participants from various technical fields, from electrics to aviation.
PL
W pracy przedstawiono założenia i najważniejsze cechy modelu matematycznego wraz z przykładowymi wynikami badań symulacyjnych jakie wykonano w ramach analizy i oceny struktury techniczno-ekonomicznej, którą jest instalacja elektrociepłowni przed i po rozbudowie o instalację akumulacji ciepła. Opracowany model matematyczny pozwolił na odzwierciedlenie pracy rzeczywistego systemu oraz rozpatrywanych wariantów integracji z instalacją akumulacji ciepła w formie układu równań i nierówności z funkcją celu, którą jest maksymalizacja zysku ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia węgla i energii elektrycznej potrzeb własnych wynikających z optymalizacji warunków pracy poszczególnych urządzeń i dynamicznego wykorzystania zjawiska akumulacji ciepła. Prezentowane wyniki pochodzą z zakończonych badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z realizacją projektu badawczego mającego na celu określenie technologii zapewniającej optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła.
EN
The paper presents the assumptions and most important features of the mathematical model, along with sample results of simulation studies that were carried out as part of the analysis and evaluation of the technical and economic structure, which is the installation of a combined heat and power plant before and after expansion with a heat accumulation installation. The developed mathematical model allowed to reflect the operation of the real system and the considered variants of integration with the heat accumulation installation in the form of a system of equations and inequalities with the objective function, which is to maximize the profit from the sale of electricity and heat while minimizing the consumption of coal and electricity own needs resulting from the optimization of the operating conditions of individual devices and the dynamic use of the heat accumulation phenomenon. The results presented here come from completed industrial research and development work related to the implementation of a research project aimed at determining the technology that ensures optimal cooperation of a thermal power plant with a highly efficient heat accumulation system.
PL
Systemy telefonii komórkowej piątej i następnych generacji będą wykorzystywały nie tylko zakresy częstotliwości poniżej 6 GHz, lecz także pasma w zakresie fal milimetrowych oraz terahercowych. Z praktycznego punktu widzenia podejście to wymaga stosowania anten kierunkowych lub systemów z formowaniem wiązki. w celu zapewnienia większej efektywności energetycznej łącza bezprzewodowego istotne jest, aby wiązki radiowe po stronie nadawczej i odbiorczej były współosiowe. Modele tłumienia są powszechnie wykorzystywane przy projektowaniu systemów i sieci łączności radiowej. należy jednak podkreślić, że w literaturze nie ma dostępnych odpowiednich metod modelowania tłumienia dla przypadków braku współosiowości wiązek antenowych. w artykule zaproponowano sposób modyfikacji modelu tłumienia bazujący na wieloeliptycznym modelu propagacyjnym. w tym celu opracowano specjalne oprogramowanie w środowisku MATLAB, które posłużyło do przeprowadzenia badań symulacyjnych. w dalszej części przedstawiono przykładowe wyniki adaptacji empirycznych modeli tłumienia w zakresie fal milimetrowych, które otrzymano, wykorzystując opracowany program.
EN
The upcoming fifth and next generation mobile phone systems will use not only the frequency bands of sub-6 GHz but also the millimeter-wave and terahertz bands. From a practical viewpoint, this approach requires the use of directional antennas or beamforming systems. To ensure greater energy efficiency of the wireless link, the radio beams on the transmitting and receiving sides should be aligned ones. Path loss models are commonly used for designing the radio communication systems and networks. However, in the literature, there are no adequate methods of attenuation modelling available for the cases of misalignment of antenna beams. in this paper, a method of modifying the path loss model, based on a multi-elliptical propagation model, is proposed. For this purpose, dedicated software was developed in the MATLAB environment, which was used to conduct simulation tests. In the remainder of the paper, exemplary results of the adaptation of empirical path loss models in the range of millimeter-waves are presented, which were obtained using the developed program.
8
Content available remote Modelowanie przemiany fazowej w potrójnym systemie rurowym wzmocnionym żebrami
PL
Przedstawione badania symulacyjne dotyczą zjawiska przejścia fazowego ciała stałego w ciecz z uwzględnieniem konwekcji naturalnej w potrójnym systemie rurowym, wzmocnionym żebrami. Materiały zmiennofazowe (PCM) charakteryzują się niską przewodnością cieplną, zatem poszukuje się rozwiązań mających na celu intensyfikację wymiany ciepła w takich systemach. Wymiennik ciepła z materiałem PCM został poddany analizie numerycznej, w której zbadano wpływ parametrów konstrukcyjnych żeber na czas topnienia medium magazynującego. Badania symulacyjne przeprowadzono zgodnie z techniką planowania eksperymentów, a w analizie uwzględniono zmianę liczby żeber oraz ich wysokość. Wyniki badań ujawniły, że zwiększenie liczby i długości żeber skraca czas przemiany fazowej, jednakże zbyt długie żebra hamują ruchy konwekcyjne.
EN
A heat exchanger with phase change material was numerically analyzed and the effect of the fins design parameters on the melting time of the storage medium was examined. The simulations were conducted in accordance with the design of experiment technique. It took into account the change in the number of fins and their height. Increasing the number and length of fins shortened the time of the phase change, but too long fins inhibited convective currents.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w programie DIALux dotyczących wpływu współczynników odbicia światła na obliczenia fotometryczne. Analizę dokonano dla dwóch przykładowych pomieszczeń o różnym przeznaczeniu oraz różnej kubaturze. Dla każdego z pomieszczeń zdefiniowano parametry płaszczyzny obliczeniowej. Oprawy oświetleniowe zostały dobrane w zależności od pracy wykonywanej w każdym z pomieszczeń oraz wysokości sufitu. Założono wstępnie standardowe współczynniki odbicia światła dla każdego z pomieszczeń. Liczbę opraw oraz rozmieszczenie zaplanowano zgodnie z normą oświetleniową. Wykonano kalkulacje fotometryczne dla różnych wartości współczynników, przy jednoczesnym zachowaniu wartości początkowych pozostałych dwóch współczynników. Otrzymane wyniki zestawiono i porównano pod kątem wpływu zmienności współczynników na średnie natężenie oświetlenia oraz jego równomierność. Dla skrajnych przypadków niespełniających warunków normy oświetleniowej zaproponowano zoptymalizowane rozmieszczenia opraw oraz przedstawiono uzyskane wyniki. Badania wykazały, że w omawianych przypadkach pomieszczeń największy wpływ na wyniki obliczeń fotometrycznych ma współczynnik odbicia światła od ścian. Rozbieżności pomiędzy uzyskanym natężeniem w przypadku mniejszych pomieszczeń wskazuje jak ważnym czynnikiem w procesie projektowania oświetlenia ma informacja na temat planowanego wykończenia wnętrz.
EN
The article presents the results of simulation tests carried out in the DIALux program concerning the influence of light reflection coefficients on photometric calculations. The analysis was made for two exemplary rooms for various purposes and for different capacities. For each of the rooms, the parameters of the calculation plane have been defined. The lighting fixtures were good depending on the work being done in each of the rooms and the height of the ceiling. The standard reflection coefficients for each room have been pre-assigned. The number of fittings and placement is planned in accordance with the lighting standard. Photometric calculations were made for different values of co-factors, while maintaining the initial values of the other two coefficients. The results obtained were compiled and compared in terms of the impact of variability of coefficients on average illumination and its uniformity. For extreme cases that do not meet the lighting standards, the optimized arrangement of the luminaires was proposed and the results obtained were presented. The research has shown that in the case of the rooms in question, the biggest influence on the results of photometric calculations has the reflectivity of light from the walls. Discrepancies between the intensity obtained in the case of smaller rooms indicate how important factor in the lighting design process is information about the planned interior design.
EN
The paper presents the improved control strategy for Wind Energy Conversion System (WECS) during voltage sags. The considered back-to-back converter system includes: Ma-chine Side Converter (MSC) and Grid Side Converter (GSC) with control circuits. To the wind turbine the direct driven Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) has been connected. In the control of MSC the modified Direct Torque Control (DTC) has been applied. The modified Direct Power Control (DPC) for control of GSC has been used. Under the voltage sags, the control circuits of MSC and GSC are forced to fulfil the Low-Voltage Ride Through (LVRT) requirements. The constant DC link voltage during grid faults is achieved by storing the surplus active power in the mechanical system inertia of the wind turbine. The effectiveness of considered control methods have been tested by simulation studies during unsymmetrical voltage sags. The obtained simulation studies confirmed good performance of applied control methods. The application of positive sequence components of grid voltage vector allows to reduce influence of unsymmetrical voltage sags.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną strategie sterowania przekształtnikowym układem elektrowni wiatrowej podczas zapadu napięcia sieci AC. Przekształtnikowy układ elektrowni wiatrowej składa się z: Przekształtnika Maszynowego (PM), Przekształtnika Sieciowego (PS) oraz układów sterowania. Do turbiny wiatrowej został przyłączony bezprzekładniowy generator synchroniczny o magnesach trwałych (PMSG). Do sterowania PM zastosowano zmodyfikowaną metodę bezpośredniego sterowania momentem generatora (DTC). Do sterowania PS zastosowano zmodyfikowaną metodę bezpośredniego sterowania mocą (DPC). Podczas występowania zapadów napięcia sieci AC zmodyfikowano układy sterowania PM i PS w celu spełnienia wymagań LVRT. W celu utrzymania stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym DC zastosowano metodę pozwalająca na zgromadzonej nadwyżki energii kinetycznej w łopatach turbiny wiatrowej. W celu potwierdzenia dużej skuteczności rozpatrywanych metod sterowania przeprowadzono badania symulacyjne. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych potwierdzają dużą skuteczność zaproponowanych metod sterowania.
11
Content available remote Simulation tests of a VCR engine as a propulsion unit in rail vehicles
EN
The paper presents the possibility of using a VCR engine as a driving unit of a generating set in rail vehicles. Thermodynamic analyzes of the engine were also performed. For the purposes of the research, the piston path was generated in the dynamic simulation in Solidworks to study the processes occurring during the combustion process. This path was used to simulate the AVL Fire program for the same initial conditions. Different variants of the engine cam control with the same compression ratio were compared. The article analyzed the moment and the period of time that the piston remains in the Upper Dead Center (TDC).
PL
W ramach pracy przedstawiono możliwość zastosowania silnika VCR jako jednostki napędowej zespołu prądotwórczego w pojazdach szynowych. Dokonano również analiz termodynamicznych silnika. Na potrzeby badań wygenerowano drogę tłoka w symulacji dynamicznej w programie Solidworks do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Droga ta została wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównane zostały różne warianty wysterowania krzywki silnika przy jednakowym stopniu sprężania. W rozpatrywanym artykule analizowano moment oraz okres czasu jaki tłok pozostaje w Górnym Martwym Położeniu (GMP).
12
EN
Massive multiple-input-multiple-output (MIMO) and beamforming are key technologies, which significantly influence on increasing effectiveness of emerging fifth-generation (5G) wireless communication systems, especially mobile-cellular networks. In this case, the increasing effectiveness is understood mainly as the growth of network capacity resulting from better diversification of radio resources due to their spatial multiplexing in macro- and micro-cells. However, using the narrow beams in lieu of the hitherto used cell-sector brings occurring interference between the neighboring beams in the massive-MIMO antenna system, especially, when they utilize the same frequency channel. An analysis of this effect is the aim of this paper. In this case, it is based on simulation studies, where a multi-elliptical propagation model and standard 3GPP model are used. We present the impact of direction and width of the neighboring beams of 5G new radio gNodeB base station equipped with the multi-beam antenna system on the interference level between these beams. The simulations are carried out for line-of-sight (LOS) and non-LOS conditions of a typical urban environment.
13
Content available Zwarcia w obwodzie DC układów HVDC
PL
W referacie podjęto problem zwarć w obwodach DC układów przesyłowych prądu stałego na wysokim napięciu (HVDC). Przedstawiono aktualny stan rozwoju technologii HVDC, w tym osiągalne parametry elementów półprzewodnikowych istotne z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej. Opisano różnice w topologiach przekształtników układów tranzystorowych (VSC HVDC) wpływające na możliwości wyłączania prądów zwarciowych oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla wybranych z nich. Poddano analizie i porównano odpowiedzi układu z linią kablową i napowietrzną na zwarcia doziemne w obwodach DC.
EN
This paper concerns faults in a DC circuit of high voltage direct current (HVDC) systems. State-of-the-art of HVDC technology is presented, including rated parameters of semiconducting elements important from the short-circuit withstand capability standpoint. Differences in transistor-based (VSC) converter topologies that influence short-circuit clearing capability are described and simulations are performed for selected topologies. Analysed and compared are the responses of an overhead line and cable system to the single pole or both poles fault to ground. The results show that DC faults in a VSC system cause an abrupt rise of short-circuit current reaching very high values, which implies high requirements for still not commonly used DC breakers.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty badań symulacyjnych wielousługowych złożonych systemów niepełnodostępnych. Do realizacji badań wykorzystano autorski symulator, którego implementacja była pierwszym etapem badań nad wspomnianymi systemami. W kolejnych etapach, autorzy podejma˛ próby opracowania modeli analitycznych złożonych systemów niepełnodostępnych oraz zaproponują nowe algorytmy dystrybucji zgłoszeń w takich systemach. Symulator pozwoli na weryfikację uzyskanych rezultatów analitycznych.
EN
The paper presents the results of research on simulation studies of a multi-service, complex, non-full available systems. The dedicated simulator of such a systems, was developed by the authors in order to conduct the research. The implementation of it which was the first stage of research of this systems. In the next stages, the authors will attempt to develop analytical models and they will propose new algorithms for the distribution of calls in considered systems. Then the simulation program is going to be used to compare the analytical calculations with the data of digital simulations.
EN
The paper is concerned with the problem of automatic parking of a car. Current state of the art in self-driving cars and methods of automatic parking were discussed. For simulation studies, the kinematic bicycle model of the vehicle was assumed. A method of solving the problem of automatic parking was proposed. The idea of this method consists in planning characteristic poses of the vehicle and realization of motion between these poses using pose controller. Results of simulation research were presented and discussed, which confirmed the correctness of the approach.
PL
Obliczeniowa mechanika płynów (ang. computational fluid dynamics, CFD) jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w praktyce inżynierskiej, które może zostać wykorzystane do optymalizacji procesu projektowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-gazowych). W pracy przedstawiono wybrane możliwości praktycznego stosowania metod numerycznych do oceny poszczególnych parametrów projektowych SUG-gazowych. Główną cechą modelowania CFD jest możliwość uzyskania rozkładów stężeń gazów, kierunków przepływu strumienia mieszaniny gaśniczej w chronionym pomieszczeniu oraz przestrzennego rozkładu temperatury powietrza, co stanowi istotny walor poznawczy tej metody. Uzyskane wyniki wskazują na potencjał praktycznego wykorzystania metod CFD w modelowaniu zabezpieczeń gazem gaśniczym rzeczywistych pomieszczeń.
EN
Computational fluid dynamics (CFD) is a modern tool used in engineering practice that can be used to optimize the design of fixed gaseous extinguishing systems (FGE-systems). The paper presents selected possibilities of practical application of numerical methods for evaluation of individual FGE-systems design parameters. The main feature of CFD modeling is the ability to obtain gas concentration distributions, flow directions of fire extinguishing mixture in a protected room and spatial distribution of air temperature, which is an important cognitive value of this method. The results show the potential for practical use of CFD methods in the modeling of extinguishing gas protection of real properties.
17
Content available remote Simulation studies of the Proportional Resonant controller
EN
Paper shows Proportional Resonant controller concept, that can track sinusoidal signals. Results of simulation studies of the 1 phase converter controlled by P+R controller, that connects DC voltage supply (e.g. renewable energy source) with low voltage network, were shown, for typical operational state of the power grid.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję regulatora proporcjonalno rezonansowego, który posiada zdolność śledzenia sygnałów sinusoidalnie zmiennych. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jednofazowego falownika sprzęgającego źródło napięcia stałego (np. odnawialne źródło energii) z linią niskiego napięcia, wyposażonego w regulator rezonansowy dla typowych stanów eksploatacyjnych.
EN
This paper presents the results of simulation research of an off-line-trained, feedforward neural-network-based state estimator. The investigated system is the mechanical part of an electrical drive characterised by elastic coupling with a working machine, modelled as a dual-mass system. The aim of the research was to find a set of neural network structures giving useful and repeatable results of the estimation. The mechanical resonance frequency of the system has been adopted at the level of 9.3-10.3 Hz. The selected state variables of the mechanical system are load, speed and stiffness torque of the shaft.
PL
Przedstawiono sposób modelowania wpływu wektora prędkości, wzajemnego usytuowania nadajnika i odbiornika oraz typu środowiska propagacji na właściwości korelacyjne i widmowe odbieranych sygnałów. Wieloeliptyczny modelu kanału radiowego jest podstawą wykonanych badań symulacyjnych. Badania przeprowadzono dla scenariusza, który zapewnia ocenę wpływu poszczególnych parametrów na charakterystyki korelacyjno-widmowe sygnału. Uzyskane wyniki pokazują przestrzennie anizotropowe właściwości analizowanych charakterystyk.
EN
This paper presents a method of modeling the influence of velocity vector, the mutual location of the transmitter and receiver, and type of propagation environment on the correlation and spectral properties of the received signals. The multi-elliptical channel model is the basis for simulation studies. The study was conducted for a scenario that provides an assessment of the impact of individual parameters on the signal correlation-spectral characteristics. The obtained results show spatially anisotropic properties of the analyzed characteristics.
20
Content available remote Control of LVRT of PMSG in back-to-back wind energy conversion system
EN
The paper presents the control scheme of variable speed wind turbine system with direct-driven Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) during the Low-Voltage Ride-Through (LVRT). The requirements of LVRT are very important to guarantee the stability of the whole wind energy system during voltage dips. To avoid the dangerous states during the voltage sags the kinetic energy storage in inertia of the wind turbine, DC active crowbar and pitch angle controller have been used. The simulation results confirmed the good performance of the proposed control strategy during the unsymmetrical voltage sag.
PL
W artykule przedstawiono bezprzekładniowy system turbiny wiatrowej o zmiennej prędkości z generatorem PMSG podczas zapadu napięcia sieci. Spełnienie wymagań LVRT podczas zapadów napięcia sieci są bardzo ważne i gwarantują stabilność systemu elektrowni wiatrowej. W celu ograniczenia negatywnego wpływu awaryjnego stanu sieci, zastosowano układ pozwalający na wykorzystanie energii kinetycznej zgromadzonej w wirniku turbiny wiatrowej. W celu dodatkowej ochrony systemu elektrowni wiatrowej zastosowano układ z sterownikiem impulsowym oraz algorytm sterowania kątem nachyleniem łopat. Badania symulacyjne potwierdziły prawidłowość i dużą dokładność sterowania systemu elektrowni wiatrowej z generatorem PMSG podczas niesymetrycznego zapadu napięcia sieci.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.