Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The aim of this study was to determine the influence of long-term exposure of Ringer’s solution on degradation of the anodically oxidated Ti6Al4V alloy coated with a biodegradable polymer coating. Polymeric coatings made of poly(glycolide-ε-caprolactone) – G-Cap and poly(glycolide- ε-caprolactone-lactide) – G-Cap-L were applied by a dip-coating method. Degradation was assessed on the basis of the results of pitting corrosion resistance and density of metal ions infiltrating to the solution. Studies were conducted for samples after 3, 6, 8, 10 and 12 weeks of exposure to the corrosive environment. In addition, topography of the surface of the polymer coating was assessed. As a result of potentiodynamic studies, the value of the polarization resistance and corrosion potential for the G-Cap and G-Cap-L coated samples were significantly decreased while simultaneous reduction of the density of metal ions infiltrating to the solution throughout the whole study period. There was also observed a faster degradation of the G-Cap coating compared to G-Cap-L, which showed local discontinuity after 12 weeks of exposure. The obtained results provide the basis for the development of polymeric coatings on surface of metal implants with predictable time / kinetics of degradation by selecting the composition of polymers while simultaneous limitation of metal ions infiltration into surrounding tissues.
PL
Celem pracy było określenie wpływu długotrwałego oddziaływania rozworu Ringera na proces degradacji utlenianego anodowo stopu Ti6Al4V pokrytego powłoką biodegradowalnego polimeru. Powłoki polimerowe wykonane z poli(glikolido- ε-kaprolaktonu) – G-Cap oraz poli(glikolido ε-kaprolaktono- laktydu) – G-Cap-L naniesiono metodą zanurzeniową (dip-coating). Proces degradacji w funkcji czasu oceniano na podstawie wyników badań odporności na korozję wżerową oraz gęstości masy jonów metalowych przenikających do roztworu. Badania przeprowadzono dla próbek po 3, 6, 8, 10 i 12 tygodniach ekspozycji na środowisko korozyjne. Ponadto oceniano topografię powierzchni powłoki polimerowej. W wyniku przeprowadzonych badań potencjodynamicznych stwierdzono wyraźne obniżenie wartości oporu polaryzacyjnego i potencjału korozyjnego dla próbek z naniesionymi powłokami G-Cap i G-Cap-L przy jednoczesnym wyraźnym ograniczeniu gęstości jonów metalowych przenikających do roztworu w całym okresie badawczym. Stwierdzono również szybszą degradację powłoki typu G-Cap w porównaniu do G-Cap-L, dla której po 12 tygodniu ekspozycji stwierdzono lokalnie występujące przerwania ciągłości. Uzyskane wyniki dają podstawę do opracowywania na powierzchni implantów metalowych powłok polimerowych o przewidywalnym czasie/określonej kinetyce degradacji, poprzez dobór składu polimerów z jednoczesnym ograniczeniem możliwości przenikania jonów metalowych do otaczających tkanek.
8
Content available Corrosion resistance of PLGA-coated biomaterials
EN
The aim of the study was to determine the influence of PLGA bioresorbable polymer coating on corrosion resistance of metal biomaterial. Polymer coating deposited by immersion method was applied. Corrosion resistance of metal biomaterials (stainless steel, Ti6Al4V, Ti6Al7Nb) coated with PLGA polymer, after 90 days exposure to Ringer’s solution was tested. The amount of metal ions released to the solution was also investigated (inductively coupled plasma–atomic emission spectrometry (ICP-AES) method). The surface of the samples was observed using atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM). Degradation of PLGA was monitored with the use of the 1 H NMR spectroscopy and GPC (Gel Permeation Chromatography). The studies were carried out for non-sterilized (NS) and sterilized (S) samples. Application of the polymer coating causes a reduction of release of metal ions to the solution. Depending on metal substrate different course of destruction of polymer layer was observed. After 90 days of incubation in Ringer’s solution polymer layer was highly degraded, however, the composition of copolymer (ratio of the comonomeric units in the chain) remained unchanged during the whole process, which suggests even degradation. The polymer layer reduced degradation kinetics of the metal substrate. Moreover, degradation process did not change surface morphology of metal substrate and did not disturb its integrity. The results obtained indicate that the applied polymer layer improves corrosion resistance of the alloys being investigated. Thus, the developed implants with bioresorbable coatings could be advantageous for medical applications.
EN
Determining thermal properties and morphology seems to be useful in the analysis of release and degradation processes form polymeric materials. Risperidone is available in the formulation of a long-acting injection based on poly(D,L-lactide-co-glycolide). Currently, alternative solutions are also offered, i.e., nano- and microparticles or implants, including copolymers of lactide and glycolide. The effect of risperidone content on the properties of poly(L-lactide-co-glycolide) matrices was determined. The study also involved an assessment of the changes during degradation. Risperidone free matrices and the matrices with risperidone were obtained by solvent casting. Thermal characteristics were tested by means of differential scanning calorimetry, and the morphology was evaluated using a scanning electron microscope. Risperidone did not change significantly semi-crystalline structure of poly(L-lactide-co-glycolide) matrices. The decrease in crystallization temperature and glass transition temperature during degradation was observed. Many pores and their deformation, the widening of pore area, cracks and slits because of degradation were observed. The analysis of thermal properties and morphology allowed us to explain degradation process. Matrices exhibited stable process of degradation, which may be advantageous for development of prolonged risperidone release systems.
EN
The purpose of this study was to analyze the changes of the structure of shape memory polymer (SMP) surgical staple made from poly(L-lactide-glycolide-trimethylene carbonate) during in vitro degradation. It is crucial to understand the structure and properties of SMP biomedical polymers during the degradation process as their biodegradation rate should match the therapeutic period. It was confirmed that degradation results in a decrease of Tg and that degradation at a temperature above Tg involves faster dynamics. The hydrolysis of amorphous regions lead to increased crystallinity and erosion of the polymer.
PL
Analizowano zmiany zachodzące w strukturze klamry chirurgicznej wykonanej z polimeru z pamięcią kształtu, podczas degradacji prowadzonej w warunkach in vitro. Istotne znaczenie ma określenie wpływu tych zmian na właściwości fizyczne materiału klamry, ponieważ biodegradacja nie może zakłócać procesu terapeutycznego. Stwierdzono, że degradacja polimeru prowadzi do obniżenia wartości temperatury zeszklenia (Tg). W temperaturze powyżej wartości Tg obserwowano zwiększoną dynamikę procesu degradacji. W wyniku hydrolizy obszarów amorficznych zwiększał się stopień krystaliczności, a w skali mikroskopowej następowała erozja tworzywa.
EN
A crucial factor in the design of safe and effective drug delivery systems is the development of biocompatible carriers, which offer the possibility to tailor the drug release kinetics for specific drugs. The determination of the factors controlling drug release, as well as the methods to adjust the properties of the polymer, is necessary. The influence of the copolymer chain microstructure on degradation, and thus the drug release profile, has been demonstrated; therefore, this factor cannot be neglected during the development of controlled drug delivery systems.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący projektowania systemów kontrolowanego uwalniania leków, opartych na poliestrach lub poliestrowęglanach. Omówiono znaczenie rodzaju i właściwości opracowywanych do tego celu biokompatybilnych nośników, umożliwiających dopasowanie kinetyki uwalniania do określonego leku. Wskazano czynniki wpływające na szybkość uwalniania leków związane ze środowiskiem, postacią leku, rodzajem i właściwościami polimeru użytego w charakterze nośnika, a także z mikrostrukturą łańcuchów polimerowych.
EN
Compared with injectable drug delivery systems (DDS), pharmaceutical implants can provide prolonged drug release, delivery of a higher amount of bioactive agent into the site of action and a higher local drug concentration. Simultaneously, these implants are simple to process and provide a reduction in drug toxicity that is typical for systemic administration. This article presents the composition, application and methods of processing of the implantable drug delivery systems that have already entered the market.
PL
W porównaniu z systemami kontrolowanego uwalniania leku przeznaczonymi do iniekcji, implanty zapewniają wydłużony czas uwalniania leku, możliwość dostarczenia większej ilości leku do miejsca działania, wyższe miejscowe stężenie leku oraz ograniczenie, typowej dla podania systemowego, toksyczności leku. Zaletą jest także mało skomplikowany proces otrzymywania implantów polimerowych do zastosowań farmaceutycznych. W publikacji przedstawiono obecne na rynku implantowane systemy transportu leku, ich skład, zastosowanie oraz metody otrzymywania.
PL
Opracowano wielowarstwową ochronną powłokę polimerową na bazie parylenu C, którą modyfikowano plazmą tlenową. Przeprowadzono badania składu chemicznego powierzchni (XPS) i Swobodnej Energii Powierzchniowej (kąt zwilżania, metoda Owensa-Wendta) próbek modyfikowanego parylenu C. Otrzymano matryce z bioresorbowalnego kopolimeru L-laktydo-ko-glikolidu (PLGA) zawierające cząsteczki modelowego leku przeciwzapalnego (ibuprofen), następnie matryce poddano degradacji hydrolitycznej oraz ocenie profilu uwalniania substancji leczniczej. Zmiany zachodzące w mikrostrukturze łańcucha kopolimerowego obserwowano przy wykorzystaniu wysokorozdzielczej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), natomiast kinetykę uwalniania leku z matryc badano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
EN
The multilayer protective polymer coating based on parylene C modified with oxygen plasma was developed. The paper reports an investigation on surface chemical composition (XPS) and surface free energy (contact angle, Owens-Wendt) of modified parylene C. Bioresorbable L-lactide-co-glycolide copolymer (PLGA) was used to obtain drug-loaded matrices. The matrices underwent hydrolytic degradation and estimation of drug release profile. The microstructural changes which appeared during degradation were observed by means of high resolution nuclear magnetic spectroscopy (NMR). The kinetic profiles of drug release were investigated with high performance liquid chromatography (HPLC).
PL
Istnieje wiele metod sterylizacji wyrobów medycznych. Jednak najbardziej użytecznymi metodami sterylizacji syntetycznych, bioresorbowalnych polimerów wydają się być promieniowanie gamma oraz napromienianie wiązką elektronów (EB). Celem tej pracy było określenie wpływu wspomnianych metod na trzy rodzaje matryc - zawierających 3%, 5% paklitakselu oraz matryc bez leku. Badane matryce otrzymano z dwóch rodzajówpoli(L-laktydo-ko-węglanu trimetylenu) zsyntezowanych w 150°C (P1) oraz 120°C (P2). Nie zaobserwowano znaczących różnic w składzie komonomerów matryc sterylnych i niesterylnych, zawierających paklitaksel, jak i matryc bez leku. Spadek temperatury zeszklenia (Tg) wynikał ze zmniejszenia się średniej długości bloków laktydylowych oraz węglanowych, a także utraty Mn po procesie sterylizacji. Zauważalne były niewielkie różnice we właściwościach fizykochemicznych matryc napromienianych promieniowaniem gamma oraz wiązką elektronów. Otrzymane wyniki pokazują, iż lepszą metodą sterylizacji poli(L-laktydo-ko-węglanu trimetylenu) wydaje się być napromienianie wiązką elektronów.
EN
There are many methods of sterilization approved for medical devices. However, the most usable methods of synthetic, bioresorbable polymers sterilization seem to be gamma radiation and electron beam irradiation (EB). The aim of this work was to determine the impact of mentioned methods on three types of matrices - containing 3%, 5% of paclitaxel and also drug free matrices. The studied matrices were obtained from two poly(L-lactide-co-trimethylene-carbonates) synthesized at 150°C (P1) and 120°C (P2). No significant differences of comonomers' composition were observed in sterile and non-sterile matrices containing paclitaxel as well as drug free matrices. The decrease of the glass transition temperature (Tg) resulted from decrease of the lactidyl and carbonate units' content and the Mn loss after radiation. Small dissimilarities of physicochemical features between gamma and EB radiated matrices were noticeable. Thus, the obtained data showed that better method of sterilization of poly(L-lactide-co-trimethylene carbonates) seems to be electron beam radiation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.