Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public-private partnerships
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych
PL
W artykule dokonano dogłębnej analizy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – jednej z możliwości finansowania długoterminowych inwestycji sektora publicznego, dzięki współpracy pomiędzy organami publicznymi a sektorem prywatnym. W naszym kraju to wciąż nowe zagadnienie, traktowane przez wiele podmiotów publicznych z rezerwą (szczególnie w samorządach lokalnych). W polskim stanie prawnym ramy partnerstwa publiczno-prywatnego uregulowane zostały w trzech ustawach: ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. Artykuł omawia m.in. nowelizacje tych dokumentów prawnych, które mają ułatwić wdrażanie PPP w naszym kraju na szerszą skalę.
EN
The paper thoroughly analyses the public-private partnership (PPP) - one of possibilities to finance long-term investments of the public sector, due to the cooperation between public authorities and the private sector. In our country this is still a new issue, treated by many public authorities with reserve (especially in local governments). In the Polish legislation the public-private partnership framework has been regulated in three acts: Act on Public-Private Partnership, Act on the Concession Contract On Building Works And Services, and Public Procurement Law. The paper discusses among other things amendments to those pieces of legislation, which are to facilitate the PPP implementation in our country on a larger scale.
PL
Potrzeby inwestycyjne w sektorze wodno-ściekowym na najbliższe lata liczone są w miliardach złotych. W obliczu niewystarczającej puli środków finansowych pozostających w dyspozycji podmiotów publicznych, szansą na realizację części zamierzeń inwestycyjnych może stać się szersze wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.
PL
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw powiększanie się i upowszechnianie potrzeb, a także równy do nich dostęp spowodowały wzrost inwestycji publicznych i wydatków na ich eksploatacje i utrzymanie. Aby sprostać nowym wyzwaniom, podmioty publiczne były zmuszone poszukać nowych sposobów realizacji zadań publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie istoty partnerstwa publiczno-prywatnego, a także ekonomiczne, polityczne i związane z zarządzaniem uwarunkowania jego realizacji. Artykuł zawiera charakteryzację procesu przygotowania i realizacji projektu PPP od koncepcji do fazy operacyjnej.
EN
The advancement of modern societies results in a constantly growing demand for various services, which need to be delivered evenly across any given population, which in turn created an increase in public investments and spending on related utilization and maintenance costs. In order to meet the new requirements, public entities had to search for better ways of fulfilling public obligations. The main purpose of the following article is to characterize the main features of public-private partnerships, as well as the economic, political and managerial aspects of its execution. The article contains a whole model of a project realization, from an initial idea to full operation.
EN
Paper presents the possibilities of investments financing scheme within energy efficiency using ESCO financing model, in the context of obligations related with Directive 2006/32/EC. The purpose of this paper is to analyze ESCO model as a part of public-private partnership (PPP). Article discusses benefits and potential risks associated with ESCO model investments. Cited are also good practices.
5
Content available Europe 2020 Project Bonds Initiative pilot phase
EN
Private sector financing of transport infrastructure in Europe still falls behind pre-crisis levels. Budgetary constraints in the public sector for infrastructure financing together with banks unable to deliver the volume of debt needed for infrastructure financing create need for alternative sources of funding from capital markets. Infrastructure financing is mostly debt financing. Use of high leverage (project financing) explains the investment characteristics of the infrastructure. The aim of the European Commission's 2020 Project Bond Initiative (PBI) is to encourage investments in infrastructure projects by institutional investors. Bond financings for public private partnership (PPP) projects and other project financings for infrastructure in Europe effectively ended with the demise of several monolines in the early stages of the credit crunch. The PBI is designed to facilitate institutional investor appetite for projects by offering credit enhancement from the EIB, and with the EIB acting as controlling creditor. The initiative proposes two forms of credit enhancement: a fully-funded subordinate tranche equal to up to 20% of the senior debt and a guarantee of senior debt of up to 20%. Subordinated debt tranche by the European Investment Bank (EIB) provides cushion for senior debt service. PBI helps support standardization and widening of investor market. In addition to competitive pricing, EIB also adds value given its reputation and track record in screening, mitigating and monitoring project risk.As Basel III bites - the first wave of bank compliance is set for 2015, with fullcompliance due in 2018 - the cost of long-term bank debt should make bond solutions comparatively affordable. As project infrastructure is a specialized asset class and new to many investors, PBI has a vital role to play in supporting institutional investment. The A11 motorway project in Belgium, Spain's Castor energy storage plant and the UK's Greater Gabbard offshore transmission link are three projects to receive credit enhancement under the pilot phase of the EIB's 2020 scheme.
PL
Ocena potrzeb w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w odniesieniu do rzeczywistych możliwości budżetów zarówno krajów członkowskich, jak i samej Unii Europejskiej prowadzi do wniosku, że powstanie luka finansowa między potrzebami w zakresie finansowania projektów transportowych a środkami, które będą dostępne na ten cel w nowej perspektywie 2014-2020. Komercjalizacja budowy i eksploatacji obiektów infrastruktury transportu w ramach publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP) może być jedynym rozwiązaniem w sytuacji ograniczonych środków budżetowych. Pozyskanie finansowania na rynku długu dla projektów infrastruktury transportowej realizowanych w ramach PPP wymaga wsparcia kredytowego tych przedsięwzięć. Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) stworzyła mechanizmy wsparcia kredytowego projektów poprzez obejmowanie transz podporządkowanych długowi w ramach inicjatywy obligacji projektowych (2020 Project Bond Initiative - PBI). Obecnie realizowany jest etap pilotażowy tej inicjatywy. EBI wspiera w ramach PBI trzy projekty, z których dwa są omówione w niniejszym artykule: refinansowanie budowy zbiorników gazu u wybrzeża Hiszpanii (projekt Castor) oraz finansowanie budowy autostrady płatnej A11 Brugia-Knokke.
6
Content available Partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju kolei
PL
Modernizacja infrastruktury kolejowej w części dotyczących nawierzchni, urządzeń sterowania ruchem, budynków i budowli służących do obsługi pasażerów jak i prowadzenia ruchu na liniach kolejowych pochłania dość znaczne koszty finansowe, niejednokrotnie przekraczające możliwości sektora publicznego. Sektor prywatny może współpracować z sektorem publicznym na kanwie realizacji wspólnych celów poprawy bezpieczeństwa, efektywności jak i wizerunku kolei. Artykuł ten przedstawia propozycję autora dotyczącą możliwości współfinansowania przedsięwzięć modernizacji kolei.
EN
Modernization of railway infrastructure in a part related to railway tracks, traffic control equipment, buildings for handling passengers and traffic management on railway lines absorbs quite substantial financial costs, often byond the capacity of the public sector. Private sector can cooperate with public sector not only while aiming a time proving railway safety and efficiency but railway image a well. The author’s proposal concerning the possibility to co-finance modernization of the railway enterprises has been presented in this article.
PL
Sprawne funkcjonowanie poszczególnych ogniw tzw. trójkąta wiedzy, łączącego edukację, badania naukowe i innowacje dla biznesu, to cel polityki Unii Europejskiej prowadzonej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a zmierzającej do efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego i środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, struktur unijnych oraz przedsiębiorców ze strefy gospodarczej. W artykule przedstawiono rozwiązania, jakie w strukturach Unii Europejskiej mają służyć poprawie konkurencyjności gospodarki w państwach Wspólnoty. Przedstawiono również inicjatywę polskiego środowiska naukowego zmierzającą do aktywnego włączenia się w działalność wspólnoty Wiedzy i Innowacji – Knowledge Innovation Communities (KIC).
EN
The efficient functioning of the individual links in the “knowledge triangle”, linking education, research and innovations for business constitutes the EU policy objective, conducted within the frames of public-private partnership and aimed at the effective use of the potential of the intellectual and financial resources from both the State budget and the EU structures and entrepreneurs in economic sphere. The article presents the solutions in the European Union structures that are intended to improve the competitiveness of the economy in the Member States of the Community. It also shows the Polish initiative of the scientific community to become actively involved in the activities of Knowledge Innovation Communities (KIC).
PL
Od wielu lat obserwuje się tendencję do prywatyzowania obszarów, które do tej pory były tradycyjnie domeną organów administracji publicznej. Partnerstwo publiczno-prywatne, choć w innych krajach znane jest od wielu lat, na gruncie polskim jest instytucją funkcjonującą od niedawna. Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego obowiązują od 2009 roku. Ustawa ta zakreśla jedynie ramy tej współpracy, pozostawiając stronom umowy szerokie pole do samodzielnego określenia praw i obowiązków podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego. Mogą one także znaleźć zastosowanie w przypadku rozbudowy infrastruktury kolejowej, w tym także trakcji elektrycznej. Jedyny wyjątek dotyczy linii kolejowych o znaczeniu obronnym, gdzie ustawodawca wyraźnie wyłączył taką możliwość. Pomimo niewątpliwie słusznych celów, jakie realizuje ten zakaz, należy rozważyć możliwość przyzwolenia na stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego także i w tym przypadku. Umożliwienie udziału także i w tego typu przedsięwzięciach partnerom prywatnym mogło by być korzystne zarówno dla potencjalnych partnerów prywatnych jak i dla podmiotów publicznych.
EN
For many years there has been a tendency to privatize areas that so far have traditionally been the domain of public administration. Public-private partnership, although in other countries it is known for many years, on the basis of Polish is an institution functioning recently. The current regulations on public-private partnership effective since 2009. This Act outlines the framework of this cooperation only, leaving the parties to a contract wide field for self-determination of the rights and obligations of the public entity and the private partner They can also be applied to the expansion of the railway infrastructure, including electric traction. The only exception concerns the importance of railroads defense, where the legislature expressly excluded such a possibility. Despite the undoubtedly legitimate purposes, which implements the ban, should be considered consent to the use of public-private partnerships also in this case. Allowed to participate also in this type of projects to private partners could be beneficial for both potential partners private and public entities.
RU
В статье рассматривается проблема государственной поддержки крупных общественно значимых инвестиционных проектов в контексте организации государственночастного партнерства для их реализации. Характеризуется система индивидуальной государственной поддержки, существующая в Республике Беларусь в настоящее время, обосновывается необходимость ее совершенствования, указываются перспективные направления ее развития. Излагается концепция государственной поддержки крупных общественно значимых инвестиционных проектов, предполагающая дифференцированный подход к ее оказанию, указывается методическая основа для проведения экономических обоснований.
EN
The problem of state support for large investment projects of public interest is discussed in the article in the context of public-private partnerships arrangements for their implementation. The article deals with the system of individual state support that exists in the Republic of Belarus at the moment, the necessity to improve it, indicates forward-looking directions of its development. Introduces the concept of state support for large investment projects of public interest, which implies a differentiated approach to provide support, indicates a methodical basis for feasibility studies.
PL
Zrównoważony miejski transport towarowy stanowi dziś poważne wyzwanie dla większości aglomeracji europejskich. W opracowaniu przedstawiono koncepcję wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych w obszarze przewozu ładunków w miastach na przykładzie Partnerstw na Rzecz Jakości Transportu Towarowego. Omówiono założenia oraz zasady funkcjonowania tego typu porozumień oraz przykłady ich wdrażania w praktyce.
EN
Sustainable urban freight transport is still a major challenge for most European agglomerations. The paper is focused on the concept of using public-private partnerships in this area, based on the example of the Freight Quality Partnership. Discusses the objectives and principles of operation of such agreements and examples of their implementation in practice.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne jako jedna z metod realizacji inwestycji i dostarczania usług publicznych zaczyna w Polsce odgrywać coraz istotniejszą rolę. Istniejące ramy prawne jak i uwarunkowania budżetowe tworzą dobre perspektywy rozwoju rynku PPP. Jak wynika z ogólnie dostępnych badań partnerstwo publiczno-prywatne jest dynamicznie rozwijającą się formą finansowania infrastruktury i świadczenia usług publicznych w Europie i na świecie. Partnerstwo publicznoprywatne w Polsce potrzebuje jeszcze czasu aby przejść na poziom rozwiniętego rynku infrastruktury ze stabilnym wolumenem projektów. Na pewno kluczem do sukcesu jest współdziałanie wszystkich zainteresowanych stron: ministerstw, samorządów oraz podmiotów prywatnych, w celu eliminacji zidentyfikowanych barier rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego.
EN
Public-private partnerships as one of the methods of the investment and the provision of public services in Poland begins to play an increasingly important role. The existing legal framework and budgetary considerations make good prospects for the development of PPP market. As is apparent from publicly available studies, public-private partnership is a dynamic form of financing infrastructure and providing public services in Europe and worldwide. Public-private partnership in Poland needs more time to go to the level of a developed market with a stable volume of infrastructure projects. Certainly the key to success is the cooperation of all stakeholders: ministries, local governments and private entities, in order to eliminate the identified barriers to development of public-private partnership.
PL
W artykule tym Autorka podjęła problematykę wykonywania zadań publicznych z zastosowaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to jedno z nowoczesnych narzędzi zarządzania w sektorze publicznym. Szczególną uwagę skupiono na możliwości jej wykorzystania w zakresie usług transportowych.
EN
In this article the author has taken the is-sue of public tasks using the formuła of public-prwate partnership. It is one of modern management tools in the public sector. Particular attention is focused on the possibility of its use in the field of transport services.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (ang. public-private partnerships; dalej: PPP) stanowi formę długoterminowej współpracy podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego przy realizacji zadań publicznych. Poniżej przedstawiona została ogólna koncepcja PPP oraz wstępnie określono interesujące z biznesowego punktu widzenia formy współpracy PSE Operator z partnerami prywatnymi przy budowie i eksploatacji elementów sieci przesyłowej, sprawdzając, czy takie formuły współpracy spełniają kryteria PPP w rozumieniu nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wskazano również na najważniejsze konsekwencje prawne realizacji przedsięwzięcia w tym trybie.
EN
Experts of a top international law firm in Poland describe potential that the Public-Private Partnership gives to Polish Power System Operator during its projects of infrastructure expansion. Legal, organizational, business, and financial aspects of the process are thoroughly discussed, and framework for potential PPP arrangement is given by authors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.