Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  real-time systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości systemu QNX, wykorzystywane w obsłudze systemu automatyki DCS MASTER. Wyróżniono systemy operacyjne o monolitycznej strukturze oraz systemy z mikrojądrem, do której należy system QNX. Mikrojądro QNX obsługuje swoje procesy systemowe, jak również procesy systemu DCS MASTER z możliwością własnego zarządzania ich wykonywaniem. Przedstawiono różne systemy obsługi plików, w tym odporny na awarie zasilania system plików QNX6 oraz niezawodne systemy komunikacyjne firmowe i uniwersalne, oparte na protokołach (TCP,UDP)/IP. Systemy te umożliwiają dostęp do rozproszonych zasobów dyskowych stacji i sterowników systemu MASTER. Dostarczają narzędzi do obsługi wielkogabarytowych wyświetlaczy graficznych oraz realizacji lokalnych i zdalnych działań diagnostyczno-serwisowych.
EN
The article presents the most important properties of the QNX system, used in the service of the MASTER DCS. Operation systems with a monolithic structure and microkernel systems, to which the QNX system belongs, are discussed. QNX supports its system processes as well as the MASTER DCS system processes with the ability to manage their execution. Different file systems are presented, including the QNX6 file system resistant to power failures and reliable corporate and universal communication systems based on protocols (TCP, UDP) / IP. These systems enable access to distributed hard drive resources of operator stations and controllers of the MASTER system. They provide tools to support large-sized graphic displays and to implement local and remote diagnostics and maintenance.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości systemu QNX, wykorzystywane w obsłudze systemu automatyki DCS MASTER. Wyróżniono systemy operacyjne o monolitycznej strukturze oraz systemy z mikrojądrem. System QNX należy do systemów z mikrojądrem. Mikrojądro QNX obsługuje swoje procesy systemowe, jak również procesy systemu DCS MASTER, z możliwością własnego zarządzania ich wykonywaniem. Przedstawiono ponadto różne systemy obsługi plików, w tym odporny na awarie zasilania system plików QNX6 oraz niezawodne systemy komunikacyjne, firmowe i uniwersalne, oparte na protokołach QNET, TCP/IP i UDP/IP. Systemy te umożliwiają dostęp do rozproszonych zasobów dyskowych stacji i sterowników systemu MASTER. Dostarczają narzędzi do obsługi wielkogabarytowych wyświetlaczy graficznych oraz realizacji lokalnych i zdalnych działań diagnostyczno-serwisowych.
EN
The paper presents the most important properties of the QNX system used in servicing the Distributed Control System (DCS) MASTER. Operating systems with a monolithic structure and microkernel systems are distinguished. The QNX system is a microkernel system. The QNX microkernel supports its system processes, as well as the DCS MASTER processes, with the ability to manage their execution on its own. In addition, various file systems are presented, including the power failure-proof QNX6 file system and reliable communication systems, both corporate and universal, based on QNET, TCP/IP and UDP/IP protocols. These systems enable access to distributed disk resources of the MASTER system stations and controllers. They provide tools to support large-size graphic displays and to implement local and remote diagnostic and servicing operations.
EN
In this paper, a new PID-regulator based solution to the scientific and practical problem of increasing the accuracy of regulating the position of a ball on a platform in real time is proposed. A transfer function for balancing a ball on a platform is developed. A PID-regulator for balancing a ball on a platform is synthesized. A PID-regulator implementation on FPGA with parallel calculations is designed. An increased accuracy of regulating the position of a ball on a platform is approved by natural simulation.
PL
W artykule uzyskano nowe rozwiązanie rzeczywistego naukowego i praktycznego problemu zwiększania dokładności regulacji pozycji kulkowych na platformie w czasie rzeczywistym za pomocą regulatorów PID. Przy ich realizacji sprzętowej na FPGA z równoległymi obliczeniami przeprowadzono model matematyczny obiektu sterującego oraz opracowano sprzętowy komponent dla FPGA.
EN
In this paper, authors present results of accuracy verification of the Trimble RTX technology. The GNSS receiver Spectra Precision SP60 was used in Cyprus (Kato Paphos Archaeological Park). To evaluate the accuracy of the receiver, two measuring test networks (consisting of 30 and 55 control points) were established. All points were determined in four measuring cycles. Additionally, in order to make more advanced analysis of the data, the bases were also measured by using another GNSS receiver - Geomax-Zenith 25. The point positions, in this case, were conducted in the local coordinate system of Kato Paphos Archaeological Park by using RTK positioning technology. To make a comparison, it was necessary to transform the coordinates based on different groups of fitting points. Analysis allowed to conclude that the Spectra Precision SP60 receiver and the RTX Trimble technology guarantee repeatable results (on the level of 4 cm) of point positioning measurements.
PL
W artykule autorzy przedstawiają wyniki analizy dokładności technologii Trimble RTX. Odbiornik GNSS Spectra Precision SP60 wykorzystano podczas badań na Cyprze (Park Archeologiczny Kato Pafos). Aby ocenić dokładność odbiornika, ustalono dwie bazy testowe (składające się z 30 i 55 punktów kontrolnych). Wszystkie punkty zostały określone w czterech cyklach pomiarowych. Dodatkowo, w celu bardziej zaawansowanej analizy danych, pomiary zostały również wykonane przy użyciu innego odbiornika GNSS - Geomax-Zenith 25. Pozycjonowanie w tym przypadku, zostało przeprowadzone w lokalnym układzie współrzędnych parku archeologicznego Kato Pafos z wykorzystaniem technologii pozycjonowania RTK. W celu porównania wyników badań konieczne było przetransformowanie współrzędnych do jednego układu. Transformację wykonano na podstawie różnych grup punktów dostosowania. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że odbiornik Spectra Precision SP60 i technologia RTX Trimble gwarantują porównywalne wyniki pozycjonowania (na poziomie 4 cm).
6
Content available remote System rozpoznawania numerów polskich tablic rejestracyjnych
PL
W artykule przedstawiono zrealizowane w OBRUM sp. z o.o. procesy badawcze związane z rozpoznawaniem znaków z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Badania dotyczyły rozpoznawanie numerów polskich tablic rejestracyjnych i stanowiły fragment projektu z obszaru inteligentnej analizy wideo. Omówiono szczegółowo detekcję tablic rejestracyjnych, segmentację, rekonstrukcję i rozpoznawanie znaków. W podsumowaniu odniesiono się do możliwości wykorzystania wyników badań w innych zastosowaniach.
EN
The article presents research carried out at OBRUM related to character recognition using an artificial neural network. The study concerned the recognition of Polish licence plate numbers of and was part of a project in the area of intelligent video analysis. The steps of licence number plate detection, segmentation, reconstruction and character recognition are discussed in detail. In conclusion, reference is made to the possibilities of using the research results in other applications.
7
Content available remote Polish licence plate numbers recognition system
EN
The article presents research carried out at OBRUM related to character recognition using an artificial neural network. The study concerned the recognition of Polish licence plate numbers of and was part of a project in the area of intelligent video analysis. The steps of licence number plate detection, segmentation, reconstruction and character recognition are discussed in detail. In conclusion, reference is made to the possibilities of using the research results in other applications.
8
Content available A survey of Alvis communication modes
EN
Concurrent systems appear natural and intuitive solution for many real IT problems. However, designing a more complex concurrent system is a difficult task. The main problem is that for systems that have more than several subsystems it becomes difficult to control their properties at the design stage. Applications of formal methods in the development process may remarkable reduce the problem. An important issue is to choose a suitable formal modelling language, that supports the required methods of communication between subsystems. The paper provides a survey of communication modes introduced to the Alvis modelling language and discusses how the communication modes may be used while modelling concurrent systems.
EN
Time aspects play an essential role in real-time systems. One of the most often used techniques of designing real-time systems is the timed statecharts (TSCs) technique. In this paper, new timed statecharts based on UML notation are introduced. The main difference between the UML statecharts and the TSCs presented in the paper is the pair of minimal and maximal execution times assigned to states of the TSCs. Additionally, any interaction can be characterized by its minimal and maximal duration time. Moreover, the paper presents semantics for TSCs, emphasizing time aspects rather than variable valuation. The minimal and maximal execution time problem (MMETP) for TSCs is defined and the computational complexity of the MMETP is studied. It is proven in this paper that there is a limit between such TSCs for which there exists a polynomial algorithm for MMETP and such TSCs for which MMETP remains NP-hard. The mentioned limit is located between the AND state with any number of XOR states that are expressed by simple paths without guards and the AND state with two XOR states with no limitations. Since the MMETP is NP-hard, it is reasonable to use structural reductions of TSCs. A Theorem that is the theoretical foundation of a program loop reduction is proven.
EN
The design of modern digital measurement-control systems applied in such fields as nuclear and power, chemical, air and rail transport as well as military requires a special approach to the philosophy of design, manufacture and the use of such systems. Therefore, attention should be focused on safeguarding the required level of reliability and safety of working conditions of such systems. On an example of a controller for an automatic railway crossing devices is presented synthesis of this controller. In this fact were used Petri nets – to modeling this controller and state machine – to make programming application.
PL
Projektowanie cyfrowych systemów pomiarowo-sterujących stosowanych w takich obszarach jak: energetyka jądrowa, przemysł chemiczny, transport powietrzny i kolejowy oraz zastosowania militarne wymaga specjalnego podejścia do filozofii projektowania, produkcji i eksploatacji tego typu. Systemy te wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa. Na przykładzie sterownika samoczynnej sygnalizacji przejazdowej przedstawiono jego syntezę z wykorzystaniem sieci Petriego – do modelowania funkcji kontrolera, oraz maszyny stanów – do wykonania oprogramowania.
11
Content available Mechatronic device for locomotor training
EN
This paper presents a novel mechatronic device to support a gait reeducation process. The conceptual works were done by the interdisciplinary design team. This collaboration allowed to perform a device that would connect the current findings in the fields of biomechanics and mechatronics. In the first part of the article shown a construction of the device which is based on the structure of an overhead travelling crane. The rest of the article contains the issues related to machine control system. In the prototype, the control of drive system is conducted by means of two RT-DAC4/PCI real time cards connected with a signal conditioning interface. Authors present the developed control algorithms and optimization process of the controller settings values. The summary contains a comparison of some numerical simulation results and experimental data from the sensors mounted on the device. The measurement data were obtained during the gait of a healthy person.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości systemu QNX, szczególnie przydatne w odniesieniu do obsługi systemu automatyzacji MASTER. Wyróżniono systemy operacyjne o monolitycznej strukturze oraz systemy z mikrojądrem, do której należy system QNX. Mikrojądro QNX obsługuje procesy systemowe znajdujące się w jego zasobach, jak również procesy użytkowe systemu MASTER z możliwością własnego zarządzania ich wykonywaniem. Przedstawiono mechanizm łatwo aplikowanych różnych systemów obsługi plików, w tym odporny na awarie zasilania system plików QNX6 oraz niezawodne systemy komunikacyjne, firmowy i uniwersalny wykorzystujący protokoły (TCP,UDP)/IP. Systemy te, współpracujące ze sobą, umożliwiają dostęp do wszystkich zasobów dyskowych stacji i sterowników systemu MASTER, skonfigurowanych w jego rozproszonej instalacji. Dostarczają firmowych narzędzi do obsługi wielkogabarytowych wyświetlaczy graficznych, a także realizacji lokalnych i zdalnych działań diagnostyczno-serwisowych, etc.
EN
Presented are the most important features of QNX system particularly useful for the operation of MASTER automation system. Distinguished are operating systems of monolithic structure and systems with microkernel to which the QNX system belongs. Microkernel QNX supports system processes contained in its resources as well as MASTER system utility processes having its own possibility to manage their execution. Presented is a mechanism of easily applicable various file service systems including the supply failure resistant QNX6 file sytem and reliable communication systems, one elaborated by the Institute and a universal one using the (TCP,UDP)/IP protocols. The systems, thanks to mutual cooperation, enable access to all station disc resources and MASTER system controllers configured in its distributed installation. The Institute also provides its own tools for servicing large-size graphic displays and for realization of local and remote diagnostic and service activities, etc.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W drugiej części artykułu zamieszczono uzyskane wyniki obliczeń ewolucyjnych dla procesu alokacji zadań w heterogenicznym systemie wieloprocesorowym.
EN
In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we present the results obtained for tasks allocation process in heterogeneous multiprocessor system.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu alokacji i szeregowania zadań obliczeniowych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych. W pierwszej części artykułu zamieszczono wprowadzenie w problematykę szeregowania zadań w komputerowych systemach czasu rzeczywistego. W szczególności omówiono zasady leżące u podstaw funkcjonowania algorytmu szeregowania typu rate monotonic scheduling.
EN
In the paper we present the proposition of using evolutionary computation technique for optimizing of task scheduling and allocation process in heterogeneous multiprocessor systems. In the first part of the article we give an introduction to the field of task scheduling in real-time systems. In particular we present the fundamentals of rate monotonic scheduling algorithm.
EN
Networks of Timed Automata (NTA) and Time Petri Nets (TPNs) are well-established formalisms used to model, analyze and control industrial real-time systems. The underlying theories are usually developed in different scientific communities and both formalisms have distinct strong points: for instance, conciseness for TPNs and a more flexible notion of urgency for NTA. The objective of the paper is to introduce a new model allowing the joint use of both TPNs and NTA for the modeling of timed systems. We call it Clock Transition System (CTS). This new model incorporates the advantages of the structure of Petri nets, while introducing explicitly the concept of clocks. Transitions in the network can be guarded by an expression on the clocks and reset a subset of them as in timed automata. The urgency is introduced by a separate description of invariants. We show that CTS allow to express TPNs (even when unbounded) and NTA. For those two classical models, we identify subclasses of CTSs equivalent by isomorphism of their operational semantics and provide (syntactic) translations. The classical state-space computation developed for NTA and then adapted to TPNs can easily be defined for general CTSs. Armed with these merits, the CTS model seems a good candidate to serve as an intermediate theoretical and practical model to factor out the upcoming developments in the TPNs and the NTA scientific communities.
16
Content available remote Autonomiczny system sterowania bezzałogowymi statkami latającymi
PL
W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w różnych dziedzinach życia. W szczególności są one używane do wykonywania wielu zadań militarnych, takich jak obserwacja pola walki lub rozpoznawanie celu. W zależności od zastosowania konstrukcja bezzałogowych statków latających jest mniej lub bardziej złożona. Większość faz lotu BSL jest w pełni zautomatyzowana. Obecnie naukowcy koncentrują się na najbardziej niebezpiecznych fazach lotu, jakimi są start i lądowanie. Po wybraniu przez operatora opcji „rozpocznij misję” system sterowania przeprowadza misję od momentu startu do końcowego podejścia do lądowania, wyrównania i przyziemienia. W niniejszej publikacji przedstawiono aktualny stan prac mających na celu stworzenie autonomicznego systemu sterowania bezzałogowymi statkami latającymi opartego na nowoczesnych systemach komputerowych oraz metodach i technikach sztucznej inteligencji. Zaprezentowano stanowisko laboratoryjne służące do prowadzenia badań symulacyjnych na etapie projektowania i testowania algorytmów sterowania BSL. Zaprezentowano wyniki testów procedur automatycznego startu, przelotu po zadanej trasie oraz automatycznego sterowania lądowaniem BSL..
EN
We can observe an significant increase of applications of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in the last years in many fields of our lives. In general they are used to perform many military tasks such as battlefield observation and recognition for instance. Depended on the application, the construction requirement for Unmanned Aerial Vehicles is less or more complex. Many phases of UAV's flight have been completely automated so far. Currently researchers focus on the most dangerous phases of flight like take-off and landing. When the operator selects the 'start mission' option the flight control system starts executing it from take-off to final approach, flare and touchdown. This paper presents current status of researches aimed to create autonomous UAV control system based on modern computer systems and artificial intelligence methods. Presented laboratory equipment is used for performing simulation tests in the stage of designing and testing UAV control algorithms. The article also presents the results of the tests of autonomous control system during such parts of flight as take-off, flight from waypoint to waypoint and landing.
PL
Rozproszone systemy monitoringu i sterowania znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju rozdzielnicach elektrycznych. Często elementy te współpracują z urządzeniami sterowniczymi np. takimi jak styczniki oraz elementami pomiarowymi czy ochronnymi (różnego rodzaju bezpieczniki i wyłączniki różnicowoprądowe). W niektórych przypadkach w rozdzielnicach stosowane są układy regulacyjne. Jak wiadomo rozproszone systemy sterowania są układami składającymi się z grupy niezależnych urządzeń, pracującymi pod kontrolą własnych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Mogą być w pełni autonomiczne, wykonywać własny (wbudowany) algorytm na tych samych lub różnych obiektach sterowania. Rozproszony system czasu rzeczywistego może być rozległy terytorialnie np.: huty, elektrownie, oczyszczalnie ścieków, budynki lub może zajmować niewielki obszar np.: robot mobilny, samochód, rozdzielnice elektryczne itp. W ramach pracy wyznaczono czas transakcji wymiany danych przy wykorzystaniu najpopularniejszych protokołów transmisji danych Modbus/RTU i Modbus/TCP pomiędzy sterownikami PLC oraz mikrokontrolerami. Na bazie opracowanych wyników przedstawiono niewidoczne na pozór problemy wynikające z zastosowanych protokołów transmisji.
EN
Constantly increasing reliability and calculation capacity of computer systems allows for more and more wide their application in industry practice. Computer systems perform very responsible tasks, moreover the contemporary technology creates new important demands connected with warranted and ultimate time of performance of a single control cycle. Distributed systems of monitoring and control have a wide range of application in different electrical switchgear systems. Frequently, these elements co-operate with some control devices e.g.: contactors, measurement gauges and safety devices (different fuses and breakers due to current differences). In some cases, in switchgears, control systems are used. As it is commonly known, distributed control systems are systems which consist of groups of independent devices working under their own real-time operational systems. They can be fully autonomous and they can perform own (embedded) algorithm on the same or different controlled objects. The distributed real-time system can be distributed on the vast area e.g. steel mills, power plants, sewage treatmentplants, some buildings or it can be localized on relatively restricted area e.g. mobile robot, vehicle or switchgear etc. Within the framework of the present work, the transaction times were determined i.e. transaction times of data exchange using the most popular protocols of data transmission -Modbus/RTU and Modbus/TCP – between PLC controllers and some micro-controllers. Based upon the collected results, the methodology of creation of distributed systems will be formulated and presented using the discussed and investigated devices.
PL
W artykule przedstawiono autorski projekt biblioteki przeznaczonej do programowania platformy cRIO współpracującą z wbudowaną aplikacją FPGA. W pierwszej części artykułu omówiono podstawowe własności technologii NI RIO, architekturę platformy cRIO oraz sposób projektowania oprogramowania systemu wykorzystującego tę platformę. Opisano stworzoną bibliotekę programową dla środowiska LabVIEW oraz przedstawiono sposób jej wykorzystania w projektach.
EN
The paper presents an original software library for the CompactRIO platform with embedded FPGA application that is used in LabVIEW projects. There are discussed the basic properties of NI RIO technology, hardware architecture of CompactRIO platform and the way of designing systems based on this controller. The use of it gives new didactic capabilities due to a combination of several areas of engineering which are programming the classical microcontroller and FPGA systems, signal processing, development of distributed systems or real-time measuring and distribution systems. The paper also describes the software library for LabVIEW environment and the way of using it in user programs, including student projects in the classes of the CompactRIO platform. It also presents a user library interface and a detailed description of it. The basic benefits of its application and the system architecture which can be realized with use of it are given. The use of the described library allows focusing on the issues directly related to the topic of taught subjects. During the implementation of the tasks set out in the paper, students acquire practical skills to design and run real-time systems. They also get experience in the use of advanced inter-process and network communications and become aware of their limits.
EN
An intelligent system, based on hydrodynamic method and artificial neural networks usage for automotive fuels quality definition have been developed. Artificial neural networks optimal structures for the octane number of gasoline, cetane number, cetane index of diesel fuel definition have been substantiated and their accuracy has been analyzed. The implementation of artificial neural networks by means of microcontroller-based systems has been considered.
PL
Opracowano inteligentny system bazujący na metodach hydrodynamicznych i sieci neuronowej wykorzystywany do oceny jakości paliwa samochodowego. Przedstawiono optymalne struktury sieci neuronowych do oceny liczby oktanowej benzyny, liczby cetanowej i indeksu cetanowego dla oleju napędowego oraz przeanalizowano ich dokładności. Rozważono możliwość implementacji sieci neuronowych z wykorzystaniem mikrokontrolera.
20
EN
The paper presents the implementation of modified background generation algorithm based on analysis of the frequency of occurrences of pixels. The proposed solution allows the use of the algorithm in real-time systems, which was quite difficult in the original method. The results show that the modified algorithm gives practically the same background as the original method but in significantly less time and can be applied in many tasks related to the detection and analysis of moving objects.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.