Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja przemysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
PL
Przeprowadzono badania otrzymywania syntetycznego fluorku wapnia o małej zawartości krzemionki (poniżej 2% mas.) z wykorzystaniem kwasu heksafluorokrzemowego z zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Proces prowadzono w instalacji przemysłowej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Zbadano wpływ takich parametrów procesu, jak stosunek fazy stałej do ciekłej w zawiesinie kredy (45-56:1) oraz stosunek molowy CaCO₃:H₂SiF₆ (Ca:F - w granicach 0,45-0,55), na skład chemiczny uzyskanych produktów. Otrzymano fluoryty, które zawierały 44,70-47,55% mas. Ca, 43,32-46,95% mas. F i 1,79-3,58% mas. SiO₂. Stosunek molowy Ca:F we fluorytach otrzymanych w testach przemysłowych wahał się w zakresie 0,46-0,52, a zawartość CaF₂ wynosiła 89-94% mas.
EN
H₂SiF₆·2H₂O was sepd. from H₃PO₄ prodn. mixt. and treated with chalk to obtain CaF₂ by pptn. F ions at 20°C in presence of 2 com. flocculants. The product of the high purity (94% by mass CaF₂) and low SiO₂ content (1.79% by mass) was obtained at Ca-to-F molar ratio 0.5 and liq. phase mass to a suspended solid chalk ratio equal to 50:1.
2
Content available remote Ocena korozyjności atmosfery przemysłowej na podstawie informacji o środowisku
PL
Dokonano oceny korozyjności atmosfery przemysłowej w otoczeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA na podstawie warunków meteorologicznych oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza ditlenkiem siarki. Dane wejściowe do obliczeń ubytków korozyjnych stali węglowej określono metodą modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wykorzystaniem systemu modeli CALMET/CALPUFF. Porównanie wyników obliczeń ubytków korozyjnych stali węglowej z wartościami dopuszczalnymi wskazuje na niską lub średnią kategorię korozyjności atmosfery przemysłowej na analizowanym obszarze.
EN
Corrosivity of the atm. in an industrial area of a chem. prodn. plant was assessed on the basis of meteorol. data (av. air temp. and humidity) and SO₂ pollution level. The input data for corrosion rate calculation were detd. by using the Gauss cloud model. The C steel corrosion rate detd. under conditions of the industrial area atm. was lower than the allowable by resp. std.
PL
W artykule skoncentrowano się na problematyce związanej z szacowaniem strat ciepła w instalacjach i obiektach przemysłowych metodami pomiaru bezpośredniego oraz obliczeniowymi. Wskazano źródła niepewności pomiarów, zwracając uwagę na potrzebę uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów parametrów takich jak temperatura czy współczynnik przenikania ciepła tak, aby uzyskany końcowy wynik oszacowania strat ciepła był jak najdokładniejszy.
5
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
6
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
8
Content available remote Ze smartfonem do przemiennika częstotliwości
PL
Niezwykle wyrazista wizualizacja parametrów przy uruchamianiu, regulacji urządzenia czy przy pracach serwisowych – dzięki wykorzystaniu smartfona wszystko to jest jak najbardziej możliwe: Firma Lenze oferuje przemiennik częstotliwości serii i500 wyposażony w moduł WLAN i zapewnia bezprzewodowy dostęp do aplikacji na Android. Zalety bezprzewodowego dostępu do przemiennika częstotliwości są widoczne dosłownie na wyciągnięcie ręki: wyższy komfort obsługi i oszczędność czasu.
9
Content available remote Stabilizacja fundamentu kolumny absorpcyjnej na terenie zakładu przemysłowego
PL
W artykule przedstawiono problem stabilizacji fundamentu kolumny absorpcyjnej, posadowionej bezpośrednio na gruntach aluwialnych. Specyfika pracy konstrukcji i instalacji (m.in. drgania, okresowa zmiana ciężaru, temperatura) przy istniejących warunkach gruntowych spowodowała, że wystąpiło zjawisko nierównomiernego osiadania fundamentu i odchylenia konstrukcji od pionu. W ramach działań naprawczych zdecydowano się na zastosowanie podbicia fundamentów za pomocą systemowych mikropali oraz iniekcji niskociśnieniowych.
EN
The paper presents the problem of the stabilization of the foundation of the absorption column, which is founded on a spread foundation in alluvial soils. The behaviour of the structure and operating installations (vibrations, cyclic loading, temperature, etc.), in existing ground conditions, caused the uneven settlement of the foundation and inclination of the column. As a remediation method, strengthening of the foundation with micropiles and low-pressure grouting was used.
EN
The priority of the European Union is a low carbon economy. Thermal energy saving is a goal that can be achieved by changing the design standards of thermal insulation. Thermal insulation has an impact on result of heat loss in industrial installations. The result of proper selection of thermal insulation in the design of industrial plants is energy saving.
11
PL
Zagadnienia dotyczące wczesnego wykrywania nieszczelności w instalacjach przemysłowych do transportu mediów gazowych mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa środowiska pracy jak również otoczenia zakładu przemysłowego. W artykule zaprezentowano przegląd wybranych technologii systemu wykrywania nieszczelności i napraw LDAR, wykorzystywanych w przemyśle w celu monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Zaprezentowano wybrane rozwiązania ciągłego systemu stacjonarnego oraz nowoczesne mobilne urządzenia termowizyjne do detekcji gazów.
EN
Issues concerning early detection of leaks in industrial installations for the transport of gaseous media are of particular importance for the safety of the work environment as well as the surrounding of industrial plant. The article presents an overview of selected technologies of Leak Detection and Repair (LDAR) system used in the industry to monitor and control production processes. The selected solutions of stationary continuous system and modern infrared gas detection mobile devices were presented.
12
Content available remote Nowa rodzina switchy firmy Moxa
PL
Standard Ethernet staje się dominującym protokołem komunikacyjnym w różnych instalacjach przemysłowych. Wraz z rosnącą popularnością rozwiązań opartych o Ethernet rośnie oferta urządzeń wykorzystujących ten popularny standard. Jeden z czołowych producentów przemysłowego sprzętu komunikacyjnego wprowadził właśnie nową gamę switchy przemysłowych przeznaczonych do instalacji na szynie DIN (TH35).
PL
Do kontrolowanych szkodliwych substancji emitowanych przez cementownie należą także gazy i pary związków organicznych, które określamy jako „całkowity węgiel organiczny”, przy czym przyjął się zwyczajowo angielski skrót TOC. Jak potwierdziły nasze pomiary ich stężenie w gazach odlotowych z pieców cementowych zależy głównie od zawartości substancji organicznych w zestawie surowcowym, podawanym do pieca. Jednak na emisję tą ma również wpływ niezupełne spalanie paliw piecowych, szczególnie paliw alternatywnych. W celu ustalenia źródeł pochodzenia węgla organicznego w instalacji piecowej przeprowadzono pomiary w trzech piecach z wymiennikami cyklonowymi, z których dwa były opalane węglem i paliwami alternatywnymi, a jeden tylko węglem. Pomiary wykazały, że wskaźnik emisji TOC mieści się w przedziale 17 – 147 mg/m3con. Emisja węgla organicznego z zestawu surowcowego i paliwa w piecach objętych badaniami różniły się znacznie. Emisja ta z paliw była w zakresie 0,001– 0,208 g/kg klinkieru. Stwierdzono, że całkowita emisja węgla organicznego wiązała się nie tylko z zawartością węgla organicznego w zestawie surowcowym lecz także z warunkami spalania paliw w układzie piecowym. Zawartość węgla organicznego w węglu kamiennym jest także jednym ze źródeł emisji TOC.
EN
Among the controlled pollutants emitted by cement plants are gases and vapors of organic substances, expressed as total organic carbon TOC. As our measurements have confirmed their concentration in outlet gases from clinker burning kilns depends primarily on the share of organic substances in the kiln feed. However, the pollution may also be associated with incomplete combustion of fuels, especially alternative fuels. In order to determine the TOC sources in kiln installation the measurements were performed on three preheater kilns, of which two were fired with coal co-combusted with alternative fuels and one only with coal. The measurements have shown that the TOC emission factors is in the range 17 - 147 mg/m3con. The TOC emission from raw materials and fuels for tested kilns differed significantly. The emission from fuels was in the range 0.001- 0.208 g/kg of clinker. It was found that the total TOC emission was related not only to the quantity of organic substances in the raw meal but also to the conditions of the fuel combustion process in the kiln system. Organic carbon content in hard coal is also one the source of TOC emission.
PL
Dostawy schładzaczy cieczy do instalacji przemysłowych wymagają szczególnej odpowiedzialności za jakość urządzeń i pewność ich działania. Aby to zapewnić niezbędne jest uruchomienie i testy rozruchowe każdego urządzenia przed wysyłką do klienta. Temu celowi służy nasze stanowisko testowe.
15
Content available remote NDT and SHM for fatigue and fracture mechanical property determination
EN
Plant components in power plants like nuclear power plants (NPP) and chemical plants like refineries are very often manufactured in austenitic stainless steel because of the resistance of the material against corrosion. However, the components are very often under elevated service temperatures in the 280°÷300°C regime and under mechanical cyclic deformation. The components – so far designed with sufficient fracture toughness – fail by fatigue crack initiation, crack growth to local leak and normally not break. When the cyclic deformation is in the LCF (low-cyclefatigue, some thousand load cycles till end of life) regime the cracking is due surface-breaking cracks. NDT technology most applied is MT, i.e. magnetic testing as magnetic particle inspection based on the magnetic leakage fields of the surface cracks. So far the components are not ferromagnetic; PT (penetrant testing) is well introduced. In the nuclear field, because of the reason of contamination of the inspection media very often in the last years eddy current inspection (ET) was introduced and qualified. However, worldwide there is the strategy to life extent the nuclear power plants, and therefore in the last decade R&D to NDT for nuclear safety has concentrated to develop material characterization techniques for early detection of ageing phenomena. The objective is to detect and quantify ageing in the material microstructure before a macroscopic crack occurs. These techniques were applied to monitor the fatigue behavior in the laboratory at servo-hydraulic machines. The next step is planned to implement the technology into lifetime management strategies of NPP to monitor components, i.e. pipes like the surge line or spray lines. The developed techniques also have a high potential to monitor fracture mechanical tests which normally are very time-consuming. First approaches are discussed in the here presented contribution. By using UT and time-of-flight of the surface-acoustic wave (Rayleigh wave) the crack-initiation at a fracture mechanical test specimen can be detected.
PL
Elementy elektrowni jądrowych i fabryk chemicznych, np. rafinerii, są wykonywane z wysokostopowych stali austenitycznych ze względu na dużą odporność na korozję. Jednak elementy często pracują w temperaturze powyżej dopuszczalnej wynoszącej 280÷3000C i poddawane są cyklicznym deformacjom. Elementy zaprojektowane tak by, miały odpowiednią odporność na pęknięcia, ulegają zniszczeniu w wyniku rozwoju lokalnej wady. W przypadku gdy cykliczne deformacje znajdują się w przedziale LCF (małe cykliczne zmęczenia, wynoszące kilka tysięcy cykli w całym okresie pracy), nie występują groźne złamania. Ze względu na to, że stal austenityczna nie jest ferromagnetyczna, nie jest możliwe wykorzystanie metody strumienia rozproszonego. Do wykrywania wad powierzchniowych używana jest metoda penetracyjna. W elektrowniach jądrowych używana jest metoda prądów wirowych. Obecnie podejmowane są wysiłki mające na celu wydłużenie czasu pracy elektrowni jądrowych. Z tego powodu rozwijane są metody wczesnego wykrywania starzenia się materiału. Celem jest wykrycie i ilościowa ocena starzenia przed powstaniem wady. Umożliwiają one wczesną ocenę stopnia starzenia się materiału. W pierwszym kroku te metody są używane w laboratorium. Następnie zostaną one wykorzystane w badaniach przemysłowych, w szczególności w badaniu starzenia się rurociągów. Rozwijane metody są bardzo użyteczne w testowaniu pęknięć, bez użycia ich proces jest bardzo czasochłonny. W obecnej pracy jest opisana faza laboratoryjna. Posługując się metodą ultradźwiękową, można wykryć wadę we wczesnej fazie. Metoda powinna być testowana i oceniana ilościowo. Czas testowania zostanie wyraźnie skrócony. Przewiduje się dalsze badania. Obecnie w tym celu używany jest specjalnie skonstruowany tester ultradźwiękowy EMAT.
PL
W części 1 artykułu przedstawiono rozpoznanie literaturowe tematu – charakterystykę fizykochemiczną metali (Hg, Tl, Cd) i ich związków, zasady obiegu tych metali w instalacji pieca cementowego, poziomy ich zawartości w surowcach, paliwach i klinkierze portlandzkim oraz obowiązujące limity emisyjne do powietrza. W części 2 zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych lotności pierwotnej Hg, Tl i Cd w surowcach stosowanych w procesie, badania identyfikacyjne poziomu oraz obiegu tych metali w procesie wypalania klinkieru w dwóch przemysłowych instalacjach pieca obrotowego. Zawartości metali lotnych wahają się znacznie w zależności od rodzaju stosowanych surowców i paliw, zwłaszcza paliw alternatywnych. Na podstawie bilansów metali lotnych, wykonanych dla dwóch różnych instalacji wypalania klinkieru, stwierdzono różnice obiegu tych metali związane z rodzajem instalacji i stosowanymi surowcami i paliwami.
EN
In part 1 of the paper recognition of the state of the art – physico-chemical characteristics of metals (Hg, Tl, Cd) and their compounds, the rules of circulation of these metals in the cement kiln system, the levels of their content in the raw materials, fuels and clinker as well as existing emission limits to air were presented. In part 2 laboratory studies of primary and secondary volatile Hg, Tl and Cd in raw materials, identification of the level of these metals and their cycle research in the two industrial rotary cement kilns were executed. Quantity of volatile metals depends on the type of raw materials and fuels, especially of alternative fuels. Based on the balance of volatile metals made for two installation of clinker burning differences were found in circulation of volatile metals related to the type of installation and raw materials and fuels used.
17
Content available remote SIMOCODE pro w nowym wymiarze Safety
PL
W ostatnich latach można zauważyć coraz większy udział rozwiązań komunikacyjnych w instalacjach przemysłowych nn. Producenci rozdzielnic elektrycznych oraz integratorzy systemów automatyki muszą coraz częściej ze sobą współpracować i wymieniać informacje, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Od przeszło 10 lat w tym obszarze z dużym powodzeniem znajdują zastosowanie rozwiązania oferowane przez Siemensa. W zależności od specyfiki urządzeń obsługiwanych przez instalację oraz od wymagań komunikacyjnych w ramach oferty producenta stosowane są różne urządzenia. Jednym z nich jest system zarządzania pracą silników SIMOCODE pro, oferujący wyjątkowo szerokie możliwości ochrony silnika, monitoringu i komunikacji z nadrzędnym systemem automatyki.
18
Content available remote Problematyka projektowania i wytwarzania instalacji przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono problemy jakie musi rozwiązać konstruktor projektujący instalacje przemysłowe lub ich podzespoły. Dobierając materiał, sposób wykonania i łącze-nia części oraz uszczelnienia elementów projektant powinien mieć na uwadze nie tylko zapewnienie parametrów procesowych założonych przez technologów, ale również spełnie-nie wymogów bezpieczeństwa.
EN
In this paper design problems of industrial pipe systems are presented. The main tasks of the designer as: calculations, choosing of proper materials and choosing of manufactu-ring and connection ways are discussed and illustrated with examples of some design so-lutions. In conclusion it has been underlined that the designer has to take into consideration the both: safety and manufacturing process parameters.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę sprawdzania właściwości użytkowych wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Opisano wymagania norm związane z określaniem proponowanej krzywej współczynnika przewodzenia ciepła i procedurę jej weryfikacji, a także budowę i sposób działania aparatu z osłoniętą płytą grzewczą do pomiarów wartości współczynnika przewodzenia ciepła w zakresie tempera-turowym od -160[stopni]C do 700[stopni]C.
EN
The article presents the specificity of evaluating the performance of products intended for thermal insulation of fixtures and fittings, as well as installations for industrial plants. It describes the requirements of standards, related to the determination of proposed thermal conductivity coefficient curve and the procedure of its verification, as well as the construction and principle of operation of a heating device equipped with a covered heating panel, for the purposes of measuring the value of thermal conductivity coefficient within the temperature range of -160 [degrees]C to 700 [degrees]C.
PL
Kompozyty polimerowe stanowią sprawdzone rozwiązanie materiałowe stosowane w budowie chemoodpornych zbiorników magazynowych itp. konstrukcji narażonych na długotrwałe działanie żrących chemikaliów. Kompozyty polimerowe ulegają degradacji powodującej stopniowe pogorszenie wytrzymałości i innych właściwości. Urządzenia wykazujące oznaki degradacji można poddać naprawom mającym na celu odtworzenie ich wyjściowej nośności i chemoodporności. Zagadnienia te nie są omówione w przepisach krajowych w stopniu umożliwiającym ich bezpośrednie zastosowanie do oceny rozległości uszkodzeń, planowania napraw, oceny stopnia odtworzenia nośności. W artykule omówiono ogólnie sposoby rozwiązywania wyżej wymienionych zagadnień opisane w normach państw wiodących w tej dziedzinie. Przedyskutowano sposoby podejścia do kwalifikowania zbiorników do napraw, oceny ich skuteczności, walidacji systemów naprawczych, co powinno zmniejszyć lukę istniejącą w polskim piśmiennictwie, wnosząc zarazem wkład do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji chemoodpornych instalacji przemysłowych.
EN
The polymer composites are verified material solution, applied in building chemical resistant storage tanks as well as constructions endangered to long-lasting functioning of caustic chemicals. Polymer composites undergo degradation causing gradual worsening of strength and other qualities. The devices showing signs of degradation may be repaired in order to recreate their initial load capacity and chemical resistance. These matters are not discussed in national regulations in level enabling their direct application for evaluation of extensive damage, repair plan, evaluation of level of recreation of load capacity. The ways of solving above mentioned problems described in standards of nations mostly developed in this field were generally discussed in the article. The qualification procedure concerning tanks repair, evaluation of their efficiency, repair system validation, were discussed and should reduce the gap in Polish professional literature, incorporating at the same time a contribution to increase operation safety of chemical resistant industrial systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.