Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cable-stayed bridge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podano wybrane wyniki badań temperatury konstrukcji mostu stalowego o największej rozpiętości teoretycznej przęsła w Polsce. Uwagę skoncentrowano na największych i najmniejszych wartościach zarejestrowanych temperatur. Opisano także różnice temperatur w przekroju poprzecznym przęsła oraz zestawiono wartości średnie temperatur dotyczące 6-letniego cyklu badań.
EN
Selected results of temperature measurement of the longest span in Poland, made from steel, are presented. The highest and the lowest temperature records are pointed. The temperature differences through the depth of girder are also described as wellas the average values of recorded temperature during the 6-years measurement course are given.
PL
Hai Phong jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i największym portem morskim w północnym Wietnamie. W mieście znajdują się trzy mosty podwieszone: Kien (zbudowany w 2003 r., długości 1126 m i szerokości 16,7 m), Binh (zbudowany w 2005 r., długości 1280 m i szerokości 22,5 m), Rao 2 (zbudowany w 2012 r., długości 248 m i szerokości 36 m). Następny most podwieszony w mieście to Bach Dang Bridge. Będzie to największy w mieście most z trzema pylonami. Most ma długość 2894,65 m, szerokość 28 m i został zaprojektowany dla 4 pasów ruchu pojazdów.
EN
Hai Phong is an important industrial centre and the largest seaport in northern Vietnam. Hai Phong is also the centre of economy, culture, health, education, science, business and technology northern coastal areas. There are three cable stayed bridges in the city: Kien Bridge (build in 2003, 1186 m long and 16,7 m wide), the second bridge is Binh Bridge (build in 2005, 1280 m long and 22,5 m wide), the third one is Rao 2 Bridge (build in 2012, 248 m long and 36 m wide). The next cable stayed bridge in the city is Bach Dang Bridge. It’ll be a biggest bridge in the city with three pylon in the H sharp. Bach Dang Bridge is 2894,65 m long, 28 m wide and was designed with cross section for 4 vehicle’s lanes.
EN
The subject of the research is a footbridge across the river Brda in Bydgoszcz. The measurements of the footbridge displacements with the test load were undertaken. The paper presents the results of the measurements and compares them with the theoretical results obtained using the finite element method (FEM). On this basis, discrepancy between actual work of the structure and numerical simulations was found. Attempt to explain the reasons for the observed differences and direction of further research were included in the conclusions.
PL
Przedmiotem przeprowadzonych badań jest kładka przez rzekę Brdę w Bydgoszczy. W ramach badań wykonano pomiary przemieszczeń kładki przy przyłożonym próbnym obciążeniu. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz porównano je z wynikami teoretycznymi otrzymanymi przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES). Na tej podstawie stwierdzono rozbieżności pomiędzy rzeczywistą pracą konstrukcji a symulacjami numerycznymi. We wnioskach podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn zaobserwowanych różnic oraz wskazano kierunek dalszych badań.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
EN
In this study, the seismic behavior of an existing steel cable-stayed bridge equipped with lead-rubber bearing subjected to moderate and strong earthquakes is investigated. The bridge is located at high seismic zone and experienced an earthquake in 1988 which caused the failure of one of its anchorage plate of the support. Herein, the bridge was modeled in three dimensions and the base isolators implemented at the abutments and deck-tower connection. The bridge seismic responses were evaluated through nonlinear dynamic time-history analysis. The comparative analysis confirmed that the base isolation system was an effective tool in reducing seismic force transmit from substructure to superstructure. Furthermore, the overall seismic performance of cable-stayed bridge significantly enhanced in longitudinal and transverse directions. However, it is observed that the axial force of the tower in substructure increased due to the isolation system induced torsional deformation to the superstructure under transverse seismic loads.
PL
W artykule przedstawiono zakres badań i ich wyniki uzyskane podczas próbnego obciążenia mostu wantowego na rzece Wisłok w Rzeszowie. Jest to konstrukcja o zespolonym pomoście podwieszonym do pylonu w kształcie odwróconej litery Y o rozpiętościach teoretycznych przęseł 3 × 30 + 150 + 240 m. Wyniki badań potwierdziły prawidłowe zachowanie mostu i tym samym pozwoliły na oddanie obiektu do eksploatacji jesienią 2015 r.
EN
The paper includes the scope of tests and their results obtained during the load test on the cable-stayed bridge over the river Wisłok in Rzeszów. The structure consists of steel-concrete composite deck suspended to the pylon in the shape of an inverted Y. Its theoretical span lengths are 3 × 30 + 150 + 240 [m]. According to the object’s load test project [1] the static and dynamic tests were carried out, utilizing a total of sixteen 4-axle vehicles with an average weight of 348.6 kN. The results confirmed the correct performance of the bridge [2] and thus allowed for putting the object into operation in autumn 2015.
7
Content available remote Analiza przemieszczeń mostu wantowego w zmiennych warunkach obciążenia
PL
Konstrukcje mostowe powinny być okresowo kontrolowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Badania metodami geodezyjnymi polegają na wyznaczeniu przemieszczeń względem przyjętego układu odniesienia lub na określeniu geometrii poszczególnych elementów konstrukcji. Nowoczesne geodezyjne technologie pomiarowe pozwalają na uzyskiwanie coraz większej dokładności i umożliwiają rozwiązywanie skomplikowanych zadań pomiarowych. W artykule przedstawiono analizę przemieszczeń mostu wantowego wyznaczonych technikami geodezyjnymi z wykorzystaniem współrzędnościowej stacji laserowej TDRA6000. Przemieszczenia mostu zasymulowano, obciążając go w miejscach łączenia podestów. Analiza uzyskanych przemieszczeń umożliwiła wysunięcie wniosków opisujących podstawowe cechy sztywności konstrukcji poddanej badaniu.
EN
Bridges should be periodically controlled for safety of their use. Investigating by using surveying methods is provided through assigning displacement in reference system or determining geometry of construction’s components. The modern technologies of surveying allow to get increasing accuracy and give some possibility to solve complex measurement tasks. The paper presents displacements analysis of the cable-stayed bridge wrought by surveying techniques with the use of laser station TDRA6000. The bridge displacements were simulated by loading it down in the joints of the platforms. The results of this analysis allow to describe the basic features of construction's inflexibility.
PL
Przedstawiono sposób i wyniki badań statycznych współczynników aerodynamicznych nieruchomego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w zakresie liczby Reynoldsa od 2,5·104 do 13,6·104, przy średniej intensywności turbulencji powietrza 5%. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč.
EN
The paper presents the method and results of wind tunnel investigations of static aerodynamic coefficients of stationary iced cable model of cable-stayed bridge. The investigations were conducted within the range of the Reynolds number between 2,5·104 and 13,6·104 at the mean turbulence intensity of about 5%. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč.
EN
The paper describes an experiment involving a comparison of a few selected techniques for measuring the displacements of points on the span and pylon of the large cable-stayed bridge. It presents the measuring equipment and the process of static and dynamic tests. The results obtained from several measuring methods including the interferometric radar were compared and summarised. The experiment showed that in the case of large bridges, like tested cable-stayed structure, the best method is non-contact measurements like interferometric radar which is the least sensitive to the distance from a target. It allows the use of higher sampling frequency and at the same time requires relatively little preparation work.
PL
Artykuł opisuje eksperyment obejmujący porównanie kilku wybranych technik pomiaru przemieszczeń punktów na przęśle i pylonie dużego mostu podwieszonego. Omawia użyty sprzęt pomiarowy i przebieg prób statycznych i dynamicznych. Wyniki pozyskane z kilku metod pomiarowych, w tym radaru interferometrycznego, zostały ze sobą porównane i podsumowane. Eksperyment wykazał, że w przypadku dużych mostów, a takim jest badany most podwieszony, najlepiej sprawdza się bezdotykowa technika pomiaru radarowego, która przy tym jest najmniej wrażliwa na długości celowych, pozwala stosować wyższe częstotliwości próbkowania, a przy tym wymaga stosunkowo mało prac przygotowawczych.
10
Content available remote Parametry ścieżki wirowej za oblodzonym cięgnem mostu podwieszonego
EN
The paper presents the method and results of wind tunnel investigations of vortex street parameters in the aerodynamic wake behind the iced cable model of cable-stayed bridges. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč. Within the investigations the optical visualization PIV of the wake and calculations of the Strouhal number of the iced cable model were made.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie ostatnich prac autora związanych z projektowaniem i oceną skuteczności systemu monitorowania konstrukcji mostu podwieszanego i extradosed.
EN
The paper is a summary of the author’s recent work related to the design and assessment of the effectiveness of the monitoring system for cable stayed and extradosed bridges. A general description of the monitoring system of the extradosed bridge over the Vistula river near the city of Kwidzyn is presented, and examples of the results of the system are attached.
PL
W artykule przedstawiono sposób badania podwieszeń mostów z wykorzystaniem metod dynamicznych. Badania terenowe przeprowadzono w trakcie realizacji podwieszenia wiaduktu WN-24 k. Poznania, dzięki czemu możliwe było porównanie wartości siły naciągu wskazywanej bezpośrednio przez urządzenia używane w wykonawstwie do podwieszania obiektów mostowych z wartościami uzyskanymi w sposób pośredni na podstawie badań dynamicznych. Przedstawiono dyskusję wyników i wskazano na zalety metod dynamicznych oraz możliwe zastosowanie w przypadku mostów podwieszonych. Opisana metoda, dotychczas rzadko wykorzystywana w praktyce, może okazać się interesująca w diagnostyce obiektów mostowych.
EN
In the article author presents method of investigation of tension forces in stay cable systems using dynamical methods. Research was carried out during stay cable system installation on WN-24 viaduct near Poznań, that is way it was possible to compare tension forces indicated directly by devices using for tensioning of cable-stayed bridges with results achieved indirectly by means of dynamical methods. Discussion of results was presented. Advantages of dynamical methods and possible fields of application was described. This method, which has been rarely used before, may occur interesting alternative in diagnostics of bridges in comparison to traditional methods.
13
Content available remote Nowy most w Rzeszowie
PL
7 października br. w Rzeszowie otwarto przeprawę mostową, rozciągającą się nad rzeką Wisłok oraz znajdującym się w sąsiedztwie zbiornikiem wodnym wykorzystywanym przez elektrociepłownię. Obiekt o długości 482 m to most podwieszony jednopylonowy, a mierzący 108,5 m pylon jest drugim pod względem wysokości pylonem mostowym w Polsce.
14
Content available remote Most podwieszony w Rzeszowie : technologia wykonania
PL
Budowany w Rzeszowie most podwieszony przez rzekę Wisłok będzie mieć ponad 480 m długości. Ustrój nośny obiektu stanowi dwujezdniowa konstrukcja zespolona z wydzielonymi ciągami pieszo-rowerowymi, a całkowita szerokość pomostu wynosi 28,5 m. Zgodnie z projektem budowa konstrukcji przęseł mostu będzie realizowana z wykorzystaniem metody odcinkowego nasuwania.
EN
At present, Gryfia and Ostrów Brdowski islands have no road connections with the city. The existing transport solutions and ferries are not functional enough, thus limiting attractiveness of the island areas to investors. The 200-metre bridge will be a steel grid structure with reinforced concrete platform for pedestrian and vehicle traffic. The first spade of earth was turned over at the end of this May, and the crossing is to be completed by February 2015.
15
EN
The design stage of cable-stayed bridges with more and more span requires a series of analyzes and research related to influence wind action for this type of constructions. In order to determine behaviour of the bridge structure under dynamic wind action the investigation in aerodynamic tunnel either on a sections model or scale model are carried out.
PL
W artykule porównano dwa symetryczne mosty podwieszone o jednym pylonie, wybudowane w rożnych częściach świata, o bardzo zbliżonym sposobie ukształtowania, choć znacząco odbiegające od siebie pod względem technologii budowy - Most Rędziński we Wrocławiu oraz Most Bandra, wzniesiony w Mumbaju (Indie).
EN
The paper describes two single-pylon concrete able-stayed bridges with symmetrical arrangement of spans – the Rędziński Bridge in Wrocław (Poland) and the Bandra Bridge in Mumbai (India). The highway carriageways are located on separate decks, suspended by four planes of cables, which is not a common solution. Both bridges have a very similar structural configuration but they differed in superstructure construction technology.
PL
Opisano konstrukcję nowego mostu podwieszonego o rekordowej rozpiętości przęsła, wynoszącej 1104 m, którego budowa zakończyła się na dalekim wschodzie Rosji. Przeprawa przekracza cieśninę Wschodni Bosfor, łącząc Władywostok z wyspą Russkij Ostrow. Opisano krótko również drugi duży obiekt podwieszony, o rozpiętości przęsła równej 737 m, usytuowany w centrum Władywostoku.
EN
Short description of two new large cable-stayed bridges, constructed recently in Russia, is given in the paper. A bridge to the Russkiy Island, across Bosphorus the Eastern Strait, has a 1104 m long main span, which is the new world record for structures of this type. Second bridge, erected across the Golden Horn Bay in Vladivostok, has a 737 m long main span.
18
Content available remote Analysis of Wind Stability of Cable-stayed Bridge with Single Cable Plane
EN
Taking Lanqi SongHua River Bridge as an example, this paper has made an analysis of the dynamic character, wind-resistant stability and flutter instability are analyzed, especially the analysis of the flutter stability at maximum double cantilever stage during construction phase. This paper analyzes the dynamic characters of the FE model of the whole bridge through response spectrum method to reap the natural frequency, the vibration modes and other parameters, and then checks the flutter stability. The results show that the bridge is very safe. The analysis method provides bases and references for the wind-resistant of Lanqi SongHua River Bridge.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody element skończonego do analizy właściwości dynamicznych mostu wiszącego na rzece Langi SongHua. Analizowano stabilność drgań, naturalną częstotliwość drań, wibracje odporność na porywy wiatru.
19
Content available Złoty Most we Władywostoku
PL
Złoty Most przez cieśninę Wschodni Bosfor i zatokę Złoty Róg połączył Wyspę Rosyjską z centralną częścią Władywostoku. Obiekt uroczyście otwarto 11 sierpnia 2012 r.
PL
Autor przedstawia zalety stosowania konstrukcji betonowych, które w porównaniu z konstrukcjami stalowymi są łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu. Te sprzyjające dla rozwoju betonu sprężonego warunki znajdują potwierdzenie w znaczącym postępie, jaki dokonał się w dziedzinie technologii sprężania w świecie i w Polsce. Dotyczy to także technologii pochodnych, w szczególności systemów linowych dla mostów podwieszonych.
EN
The author presents the advantages of concrete structures, which, compared to steel structures, are easier and cheaper to maintain. Such favorable to the development of prestressed concrete conditions are supported by substantial progress that has been made in the fi eld of compression technology both in the world and in Poland. This also applies to derivative technologies, especially cable systems for bridges.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.