Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kreowanie wiedzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W przedsiębiorstwie sieciowym wiedza tworzona jest w ramach spontanicznie wyłaniających się układów relacyjnych, obejmujących różnych uczestników sieci. W tej sytuacji warunkiem koniecznym uruchomienia procesu kreowania i dystrybucji wiedzy jest zaufanie. W artykule przedstawiono badania strukturalnych przesłanek rozwoju zaufania we wspólnocie działań na potrzeby generowania wiedzy.
EN
In network organization knowledge is created in spontaneously emerging relational systems, which consist of various actors. In this situation trust is the necessary condition to initiate the process of knowledge creation and distribution. The paper presents research on structural dimensions of trust in Community of Practice in context of knowledge creation.
PL
Sukces organizacji jest warunkowany m.in. jej zdolnością do stworzenia warunków dla spontanicznego powstawania nieformalnych i samoor-ganizujących się wspólnot wiedzy oraz ich wykorzystania na potrzeby tworzenia i dystrybucji wiedzy. W artykule przedstawiono możliwości wpływu organizacji macierzystej na kształtowanie wspólnot wiedzy za pomocą czynników osobowych i kontekstowych w obszarach: osobowym, interakcji, procesów wiedzy oraz inte-gracji z organizacją macierzystą.
EN
A condition for organizational success is i. a. the ability to create a context in which informal and self-organizing entities like Communities of Knowledge would emerge in order to use them as a tool for knowledge creation and distribution in organization. The paper presents how organization can influ-ence forming and development of knowledge communities using personal and contextual factors in following dimensions: people, interactions, knowledge pro-cesses, and degree of integration with host organization.
3
Content available remote Rola uczelni wyższych w kreowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy
PL
W artykule przedstawiono rolę, jaką powinny pełnić uczelnie wyższe w rozwoju gospodarczymi przemianach wynikających z polityki europejskiej, szczególnie w sektorze budowlanym. Zarysowano główne nurty zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej oraz przedstawiono kilka najważniejszych działań podejmowanych przez ośrodki akademickie, a przede wszystkim Politechnikę Krakowską oraz Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.
EN
The article presents the role that universities should play in economic development and the changes resulting from European policy, especially in the civil buildings sector. The paper presents the directions of measures to increase energy efficiency and a few key activities undertaken by academic institutions, and above all, Cracow University of Technology and Malopolska Centre of Energy Efficient Building.
PL
W przedsiębiorstwie sieciowym wiedza tworzona jest w ramach spontanicznie wyłaniających się układów relacyjnych, tworzących samoorganizujące się i niesformalizowane wyspy wiedzy. Przykładem takiej sieci wiedzy jest wspólnota działań, tj. grupa ludzi, których celem jest wytworzenie wiedzy na temat wspólnego obszaru zainteresowań i w związku z tym współpracujących ze sobą realnie lub wirtualnie. W artykule przedstawiono uwarunkowania kształtowania i rozwoju wspólnot działań w wymiarze technologicznym.
EN
In network organization knowledge is created in the spontaneously emerging relational systems, forming a self-organizing and informal knowledge islands. An example of such a knowledge network is community of practice, i.e. a group of people working on similar problems and interested in solving them, and therefore cooperating in co-located or dispersed (virtual) environment. The paper presents technological determinants of CoP development.
5
Content available remote Uniwersytet - droga ku społecznej odpowiedzialności
PL
W artykule autor podejmuje problematykę ewolucji uniwersytetu od modelu liberalnego do społecznie odpowiedzialnej organizacji. Autor dostrzega elementy społecznej odpowiedzialności na każdym etapie rozwoju uniwersytetu, jednak ich kumulacja pojawia się współcześnie, co jest związane z postrzeganiem interesariuszy uczelni jako współtwórców oferowanych usług. Kluczem do sukcesu współczesnego uniwersytetu jest podejście do tworzenia wiedzy, czerpiąc z dorobku Gibbonsa i współpracowników. W podejściu tym przyjmuje się, że uniwersytet nie jest już monopolistą w tym zakresie.
EN
The author takes up the university evolution from liberal to socially responsible organization. The author noticed the elements of social responsibility at each phase of university development, but nowadays they accumulate, which is associated with the stakeholder's perception as university co-offered services. The key factor to the success of the modem university is the knowledge creation, while drawing on the works by Gibbons et al., because it creates the possibility for universities to be perceived as the organization serving environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.