Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal phenomena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper the problem of modelling thermal properties of semiconductor devices with the use of compact models is presented. This class of models is defined and their development over the past dozens of years is described. Possibilities of modelling thermal phenomena both in discrete semiconductor devices, monolithic integrated circuits, power modules and selected electronic circuits are presented. The problem of the usefulness range of compact thermal models in the analysis of electronic elements and circuits is discussed on the basis of investigations performed in Gdynia Maritime University.
EN
The paper concerns the study of the effect of thermal phenomena on characteristics of the IGBT. The used measurement set-ups and the results of measurements of dc characteristics of the selected transistor obtained under different cooling conditions are presented. The influence of the ambient temperature and the applied cooling system on the shape of these characteristics is discussed. In particular, attention has been paid to the untypical shape of non-isothermal characteristics of this element in the subthreshold range.
3
Content available remote Analityczno-numeryczna analiza spawania laserowego płaskowników smukłych
PL
W pracy przedstawiono model analityczno-numeryczny oraz analizę zjawisk cieplnych, przemian fazowych i zjawisk mechanicznych towarzyszących spawaniu techniką laserową smukłych elementów płaskich. Do rozwiązania zagadnienia przewodzenia ciepła zastosowano metodę funkcji Greena. Model szacowania udziału faz oraz ich kinetyki oparto na wykresie spawalniczym ciągłego chłodzenia (CTPc-S). Udziały faz metalurgicznych powstających podczas ciągłego nagrzewania i chłodzenia (austenit, perlit lub bainit) wyznaczano równaniem Johnsona-Mehla i Avramiego. Do wyznaczania tworzącego się martenzytu wykorzystano zmodyfikowane równanie Koistinena i Marburgera. Naprężenia i odkształcenia wyznaczono z rozwiązania metodą elementów skończonych równań równowagi w formie prędkościowej. Uwzględniono odkształcenia cieplne, strukturalne, plastyczne oraz odkształcenia indukowane przemianami fazowymi. Do wyznaczania odkształceń plastycznych zastosowano warunek plastyczności Hubera-Misesa ze wzmocnieniem izotropowym, natomiast odkształcenia plastyczne indukowane przemianami fazowymi obliczano formułą Leblonda. Dokonano analizy składu fazowego i naprężeń towarzyszących spawaniu doczołowemu elementów wykonanych z niskowęglowej spawalnej stali (S235). Analizę przeprowadzono dla dwóch wersji spawania: pojedynczą wiązką laserową oraz podwójnymi wiązkami, z których jedna została użyta do podgrzewania wstępnego, a druga do spawania.
EN
In the paper an analytical-numerical model and the analysis of thermal phenomena, phase transformations and mechanical phenomena occur in laser welding of thin at bars were presented. To solve the heat transfer equation, the method of Green’s function was used. To calculate the phase fractions and their kinetics the model based on the analysis of the continuous cooling diagram for the welding (CCT) is used. Phase fractions which occur during the continuous heating and cooling (austenite, pearlite or bainite) are described by Johnson-Mehl-Avrami (JMA) formula. To determine the formed martensite the modified Koistinen-Marburger (KM) equation is used. The stress and strain are determined by the solution of the equilibrium equations in the rate form using finite element method. In the model the thermal, structural, plastic strains and induced plasticity are taken into account. To calculate the plastic strains the Huber-Mises plasticity condition with isotropic hardening is used. Whereas to determine transformations induced plasticity the modified Leblond model is applied. The analysis of the phase content and stress state which occur during the butt welding of elements made of low carbon steel (S235) were performed. The calculations were carried out for the two cases of welding: a single laser beam and a double laser beam, where first was a preheating source and the second the main welding source.
PL
W pracy rozważany jest problem modelowania diod LED mocy przy wykorzystaniu programu Spice. Przedstawiono autorski elektro-termiczno-optyczny model diod LED, uwzględniający zjawiska elektryczne w poszczególnych diodach LED, samonagrzewanie oraz zjawiska optyczne. Poprawność modelu zweryfikowano doświadczalnie zarówno w warunkach pracy statycznej, jak i dynamicznej dla diod LED firmy CREE typu XML, XPE oraz MCE. Uzyskano dobrą zgodność między wynikami pomiarów i obliczeń.
EN
In the paper the manner of the modelling of power LED with the use of the SPICE software is presented. The new electro-thermal-optical model of power LED diodes taking into account both electric phenomena, self-heating and optical phenomena in selected LEDs is proposed. The correctness of the model is verified experimentally both in the steady state and in dynamic operation of LED XML, XPE and MCE type from CREE Company. The good agreement between results of calculations and measurement is obtained.
PL
Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach elektryczno-cieplnych. Metoda ta została również zaimplementowana w rozbudowanych programach komercyjnych, np. Motor-CAD do obliczeń cieplnych 3D maszyn elektrycznych, czy Portunus do analiz typu multiphysics.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, ilustrujących wpływ takich czynników jak wielkość pól lutowniczych, powierzchnia miedzi na płytce drukowanej oraz zastosowanie wodnego systemu chłodzenia na parametry modelu przejściowej impedancji termicznej Zth(t) tranzystora MOS mocy. Pomiary Zth(t) wykonano pośrednią metodą elektryczną, a wartości parametrów jej modelu wyznaczono przy wykorzystaniu autorskiego algorytmu. W oparciu o uzyskane wyniki badań wskazano zależność między konstrukcją układu chłodzenia a parametrami modelu cieplnego tego elementu.
EN
The paper presents the results of experimental studies that illustrate the influence of the selected factors, i.e. the size of soldering pads, the PCB copper area as well as the use of aqueous cooling system on the transient thermal impedance model parameters of MOSFET. Measurements of thermal parameters were performed using the indirect electrical method. Parameters of the transient thermal impedance model were calculated using the estimation procedure elaborated by the authors. The obtained results show an influence of the system cooling parameters on the thermal model parameters of the semiconductor device.
7
Content available remote Wpływ temperatury na charakterystyki fotoogniwa polimerowego na bazie P3HT:PCBM
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych fotoogniwa polimerowego o architekturze ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/Al wykonanego w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu. Przeprowadzono pomiary i obliczenia ilustrujące wpływ temperatury na charakterystyki oświetlonego i nieoświetlonego fotoogniwa polimerowego. Wykazano, że opracowany uprzednio przez autorów model fotoogniwa krzemowego poprawnie opisuje także charakterystyki fotoogniw polimerowych.
EN
This paper presents some results of measurements and calculations of a polymer solar cell with the ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PCBM/A1 architecture, elaborated in the Electrotechnical Institute in Wroclaw. Measurements and calculations illustrating an influence of temperature on light and dark characteristics of a polymer solar cell are performed. It was shown, that the computer model of silicon solar cells, previously elaborated by the authors, correctly describes characteristics of polymer solar cells.
EN
Polymer composite structures and structural elements made of them are often subjected to various machining processes, particularly drilling for assembling purposes. Considering their compliance to high temperature resulting from drilling, various phenomena may occur during this process, e.g. thermal phase transitions, which directly influence on both mechanical properties as well as occurrence of manufacturing damage of a treated structure. The following study presents experimental results of monitoring of drilling process using infrared thermography. An influence of a type of an applied drill bit on resulting temperature evolution was analyzed in this paper. The obtained results indicate a necessity to limit a heat occurred during the drilling process to critical temperatures of a drilled composite in order to avoid manufacturing damage occurrence by selection of appropriate drill bits or by applying techniques of cooling down a drill bit.
PL
Polimerowe struktury kompozytowe oraz wykonywane z nich elementy strukturalne są często poddawane różnym procesom obróbczym, m. in. wierceniu do celów montażu. Biorąc pod uwagę ich podatność na wysokie temperatury wynikające podczas procesu wiercenia, można zauważyć podczas tego procesu różne zjawiska, np. cieplne przemiany fazowe, co bezpośrednio wpływa zarówno na właściwości mechaniczne, jak i powstawanie uszkodzeń technologicznych w obrabianej strukturze. Niniejsze badania przedstawiają wyniki eksperymentalne monitorowania procesu wiercenia z wykorzystaniem termografii w podczerwieni. W artykule zbadano wpływ typu zastosowanego wiertła na wynikową charakterystykę temperaturową. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę ograniczenia ciepła powstającego podczas procesu wiercenia do temperatur krytycznych wierconego kompozytu w celu uniknięcia wystąpienia uszkodzeń technologicznych poprzez wybór odpowiednich wierteł lub zastosowania technik chłodzenia wiertła.
PL
W pracy rozważany jest problem modelowania modułów LED przy wykorzystaniu programu SPICE. Przedstawiono elektrotermiczny model takiego modułu uwzględniający zarówno zjawiska elektryczne w poszczególnych diodach LED, samonagrzewanie oraz wzajemne sprzeżenia cieplne między diodami zawartymi w tym module. Poprawność modelu zweryfikowano doświadczalnie zarówno w warunkach pracy statycznej, jak i dynamicznej dla wybranego modułu LED typu CLA25. Uzyskano dobrą zgodność między wynikami obliczeń i pomiarów.
EN
In the paper the manner of the modelling of LED modules with the use of the program SPICE is presented. The electrothermal model of such module taking into account both electric phenomena in each LED, self-heating and mutual thermal coupling between diodes contained in this module is proposed. The correctness of the model is verified experimentally both in the steady state and in dynamic conditions of LED module CLA25. The good agreement between results of calculations and measurements is obtained.
PL
W pracy rozważany jest problem modelowania charakterystyk przetwornicy buck przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych. Przedstawiono sposób modelowania elementów składowych rozważanej przetwornicy, w szczególności zastosowany model dławika. Porównano obliczone i zmierzone charakterystyki rozważanej przetwornicy dla dławików zawierających rdzenie wykonane z różnych materiałów ferromagnetycznych. W oparciu o uzyskane wyniki, przedyskutowano wpływ zjawisk cieplnych w dławiku na charakterystyki rozważanej przetwornicy.
EN
In this paper the problem of modelling characteristics of a buck converters with thermal phenomena taken into account is considered. The manner of components modelling of the considered converter is presented, particularly the used model of a choking-coil. The calculated and measured characteristics of the considered converters are compared for the choking-coils with the cores made of different ferromagnetic materials. On the basis of the obtained results of measuremenrts and calculations, the influence of thermal phenomena in a choking-coil on characteristics of the considered converter is discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu mocowania elementu półprzewodnikowego na jego przejściową impedancję termiczną. Opisano zastosowaną przez autorów metodę pomiaru tego parametru oraz wyniki pomiarów cza-sowych przebiegów przejściowej impedancji termicznej wybranych typów tranzystorów pracujących przy różnych warunkach mocowania. Przy wykorzystaniu autorskiego programu ESTYM wyznaczono wartości parametrów modelu przejściowej impedancji termicznej i przeanalizowano wpływ sposobu mocowania na wartości tych parametrów. Badania przeprowadzono zarówno dla elementów pracujących pojedynczo, jak i dla analogowego układu scalonego oraz tranzystorów pracujących na wspólnym radiatorze.
EN
In the paper some results of investigations of the influence of the manner of mounting semiconductor devices on its transient thermal impedance are presented. The applied by the authors the method of measurements of this parameter is described and some results of measurements of waveforms of the transient thermal impedance of selected types of transistors operating at different mounting conditions are shown. With the use of the authors’ program ESTYM the values of parameters of the model of the transient thermal impedance were estimated. The influence of the manner of mounting manner on the value of these parameters is analysed. Investigations were passed both for devices operating one by one, as and for the analog integrated circuit and transistors situating on the common heat-sink.
PL
Praca dotyczy prognozowania numerycznego i pomiarów rzeczywistych odkształceń spawalniczych w spawanych laserowo innowacyjnych połączeniach teowych typu I-core, wykonanych ze stali S355. Analizę numeryczną zjawisk cieplnych i mechanicznych przeprowadzono za pomocą pakietu oprogramowania inżynierskiego Abaqus FEA. W algorytmie numerycznym zastosowano dodatkowe, autorskie procedury numeryczne służące do modelowania złożonych zjawisk cieplno-mechanicznych procesu spawania, takich jak: ruch źródła ciepła spawającego, rozkład mocy źródła ciepła wiązki laserowej oraz kinetyki przemian fazowych stali w stanie stałym. W obliczeniach numerycznych uwzględniono zmienne z temperaturą własności termomechaniczne spawanej stali. Wykonano badania doświadczalne struktury złącza i deformacji złączy spawanych. Przedstawiono porównanie obliczonych rozkładów temperatury i deformacji spawalniczych z wynikami eksperymentu.
EN
This paper contains numerical prediction and measurements of real welding deformations in laser welded innovative T-joints I-core type, made of 355 steel. Numerical analysis of thermal and mechanical phenomena is performed in Abaqus FEA engineering software. In the numerical algorithm additional author’s numerical procedures are used for modelling of coupled thermomechanical phenomena in welding process, such as: the motion of welding source, the distribution of laser beam heat source power and the kinetics of phase transformation in solid state. Changing with temperature thermomechanical properties of welded steel are taken into account in numerical calculations. Experimental measurements of welded joints structure composition and welding deformations are performed in this study. Presented results include calculated temperature distribution and welding deformations compared with experimental results.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do pomiaru charakterystyk fotoogniw oraz model fotoogniwa dla programu SPICE. Poprawność opisanego modelu oraz użyteczność stanowiska pomiarowego zweryfikowano doświadczalnie dla wybranych ogniw monokrystalicznych i polikrystalicznych.
EN
In this paper the measurement set to measure dc characteristics of solar cells and the model of solar cells for SPICE are presented. The correctness of this model and the usefulness of the measurement set were verified experimentally for selected monocrystalline and polycrystalline solar cells.
PL
Technologie spawalnicze z zastosowaniem wiązki promieniowania laserowego jako źródła, ciepła konkurują ze stosowanymi dotychczas metodami spawania, zarówno pod względem wydajności procesu, jak i jakości złącza spawanego [1]. Koncentracja energii cieplnej, duże szybkości nagrzewania i chłodzenia oraz wysokie i bardzo zróżnicowane temperatury nagrzewania stali wymagają również nieco innego, niż przy spawaniu metodami konwencjonalnymi, podejścia do analizy zjawisk termomechanicznych procesu. Modelowanie numeryczne zjawisk zarówno cieplnych, jak i mechanicznych w elementach spawanych laserowo jest zagadnieniem złożonym, zarówno od strony budowy odpowiednich modeli matematycznych i numerycznych, jak również w zakresie przeprowadzania symulacji komputerowych. W modelowaniu numerycznym zjawisk cieplnych należy uwzględnić sposób topienia materiału, rozkład mocy źródła, przepływ ciepła i ruch cieczy w strefie przetopionej, jak również ciepła przemian fazowych wynikających ze zmiany stanu skupienia, ciepła przemian w stanie stałym, a nawet zjawisko parowania [2]. Praca dotyczy modelowania matematycznego zjawisk cieplnych i przemian fazowych w stanie stałym, towarzyszących procesom nagrzewania i chłodzenia doczołowego spawania laserowego płaskowników wykonanych ze stali S355.
15
Content available remote Aerodynamika a termodynamika układu koło kolejowe – klocek hamulcowy
PL
W publikacji przedstawiono podstawy aerodynamiki pojazdów szynowych w uproszczonym, autorskim ujęciu, które w sposób ilościowy obrazuje układ obciążeń działających na skład pociągu w trakcie ruchu. W artykule wskazano na zakresy prac prowadzonych w ramach aerodynamiki pojazdów szynowych oraz omówiono jej specyficzne wykorzystanie dla określenia intensywności oddawania ciepła generowanego w trakcie hamowania do otoczenia z układu koło kolejowe – klocek hamulcowy (KKH). Uzyskany w ten sposób rozkład współczynnika konwekcji jest podstawową wielkością niezbędną do wykorzystania w trakcie modelowania wszelkich zjawisk termicznych w układzie KKH. W ramach publikacji przedstawiono również wyniku rozkładu prędkości strugi powietrza dla hamowania lokomotywą EU07 z prędkości 100 km/h.
EN
The paper presents the basics of rail vehicles aerodynamics from the simplified, copyright perspective that quantitatively shows the arrangement of loads acting on the train during movement. The article indicates the ranges of work carried out as part of rail vehicles aerodynamics and discusses its specific use for defining the intensity of the given heat generated during braking into the environment from the railway wheel - brake block system (KKH).In this way the obtained distribution of convection coefficient is a fundamental quantity needed for use in the modeling of all thermal phenomena in the system KKH. As part of the publication the result of the velocity distribution of air stream for the EU07 locomotive braking from a speed of 100 km / h is also presented.
PL
W pracy zaproponowano elektrotermiczny model fotoogniwa dla programu SPICE. Przedstawiono postać opracowanego modelu oraz scharakteryzowano sposób wyznaczania wartości jego parametrów. Poprawność tego modelu zweryfikowano przez porównanie obliczonych i zmierzonych charakterystyk wybranych typów fotoogniw uzyskanych przy różnych warunkach ich chłodzenia oraz różnej gęstości mocy promieniowania świetlnego.
EN
In the paper the electrothermal model of the solar cell for the SPICE software is proposed. The form of the model is shown and the manner of model parameters estimation is described. The correctness of this model is verified by the comparison of calculated and measured characteristics of selected types of solar cells obtained at different cooling conditions and at the different values of the density of the power of the light-radiation.
17
Content available remote Badania dopuszczeniowe i eksploatacyjne układu koło - klocek hamulcowy
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac Katedry Transportu Szynowego w zakresie badań eksploatacyjnych, stanowiskowych i numerycznych elementów układu koło kolejowe - szyna oraz koło - klocek hamulcowy (KSK) czyli elementów, które mają szczególnie istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie szynowym. Ze względu na znaczną ilość badań związanych z dopuszczeniem układu KSK artykuł ten poświęcono głównie zjawiskom termicznym.
EN
In this paper present the results of works made by Department of Railway Engineering in the field of exploitation and numerical research of railway wheel - rail and wheel - brake shoe subsystem which are main influence on railway safety. This paper is devote of thermal phenomena conducting in this subsystems during braking.
PL
W artykule przedstawiono podstawy aerodynamiki pojazdów szynowych w uproszczonym, autorskim ujęciu, które w sposób ilościowy obrazuje układ obciążeń działających na skład pociągu w trakcie ruchu. W artykule wskazano na zakresy prac prowadzonych w ramach aerodynamiki pojazdów szynowych oraz omówiono jej specyficzne wykorzystanie dla określenia intensywności oddawania ciepła generowanego w trakcie hamowania do otoczenia z układu koło kolejowe - klocek hamulcowy (KKH). Uzyskany w ten sposób rozkład współczynnika konwekcji jest podstawową wielkością niezbędną do wykorzystania w trakcie modelowania wszelkich zjawisk termicznych w układzie KKH. W ramach publikacji przedstawiono również wyniku rozkładu prędkości strugi powietrza dla hamowania lokomotywą EU07 z prędkości 100 km/h.
EN
In this paper present the basic of railway vehicle aerodynamics with authorship and simplified way. This presentation shows in quantitative way the system of loads acting on train during moving. In this paper present also methodology for determination convection coefficient for railway wheel and brake shoe modelling with thermal phenomena taking into account. Additionally, shown also result of aerodynamically research of EU07 locomotive during moving up to 100 km/h.
PL
Praca przedstawia wyniki analizy numerycznej zjawisk cieplnych towarzyszących procesowi spawania laserowego. Pole temperatury generowane ruchomym źródłem ciepła otrzymano z numerycznego rozwiązania równania zachowania energii z prawem Fouriera metodą elementów skończonych. Do obliczeń zastosowano moduł Abaqus/Standard. W modelowaniu rozkładu mocy objętościowych źródeł ciepła wykorzystano procedurę DFLUX, gdzie źródło wiązki laserowej opisano rozkładem gaussowskim z liniowym spadkiem gęstości mocy w kierunku penetracji materiału. W obliczeniach uwzględniono zmienne z temperaturą własności termofizyczne oraz ciepła przemian ciało stałe – ciecz i ciecz – gaz. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych pola temperatury w złączu doczołowym i teowym. Oszacowano kształt i wielkość poszczególnych stref złączy spawanych.
EN
This paper presents the results of numerical analysis of thermal phenomena accompanying laser welding process. Temperature fifi eld gener-- ated by movable heat source was obtained by the numerical solution of energy conservation equation with Fourier law in finite element method. Abaqus/Standard module was used in calculations. DFLUX subroutine was used during modelling of volumetric heat sources power distribution, in which laser beam heat source was described by Gaussian distribution with assumed linear decrease of power intensity in direction of material penetration. Temperature dependent thermo-physical parameters and latent heats of solid−liquid and liquid−gas transformations were taken into account in calculations. The results of numerical simulations of temperature field in butt-joints and T-joints are presented. The shape and size of each characteristic zone of the joint is estimated.
20
Content available remote Wpływ zjawisk cieplnych na właściwości diody LED mocy
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych ilustrujących wpływ samonagrzewania oraz wzajemnych sprzężeń termicznych między diodami LED mocy na ich właściwości elektryczne i optyczne. Rozważana jest dioda LED mocy emitująca światło białe, pracująca zarówno pojedynczo, jak i diody umieszczone we wspólnej obudowie lub na wspólnym radiatorze z inną diodą LED mocy. Sformułowano wskazówki dla projektantów opraw oświetleniowych z diodami LED mocy.
EN
In the paper the experimental results illustrating the influence of selfheating and mutual thermal interactions between power LEDs on electrical and optical properties of these diodes are presended. Power LED emitting white light and operating separatelly, as well as situated in common case or on the common heat-sink with other power LED is considered. Some suggestions for the designers of LED light sources are formulated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.