Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transmission systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono rolę sieci (systemów) teletransmisyjnych (transportowych) w telekomunikacji, wpływ technologii komunikacyjnych oraz modeli OSI, TCP/IP i NGN na ewolucję sieci (systemów) transportowych oraz konwergencję systemów transportowych w sieciach następnej generacji. Podkreślono znaczenie technologii MPLS-TP i OTN we współczesnych sieciach transportowych.
EN
The role of transmission (transport) networks (systems) in telecommunications. The impact of communication technologies and OSI, TCP / IP and NGN models on the evolution of transport networks (systems). Convergence of transport systems in the next generation networks. The importance of IP / MPLS, MPLS-TP and OTN technology in modern transport networks.
2
Content available remote System transportu gazu ziemnego w Polsce i Niemczech
PL
W artykule scharakteryzowano polski system transportu gazu i przedstawiono negatywne skutki restrukturyzacji branży gazowniczej. System polski znacznie różni się od systemu gazowniczego w Niemczech, stąd nie można w sposób bezkrytyczny wprowadzać do polskiego ustawodawstwa wszystkich zapisów z ustawodawstwa niemieckiego. Obecna polityka energetyczna Polski w celu zapewnienia pełnej dywersyfikacji dostaw gazu powinna zapewnić w pełne bezpieczeństwo energetyczne kraju i uniezależnienie się od Rosji w zakresie importu gazu ziemnego.
EN
The article describes the Polish gas transport system and presents the negative effects of the restructuring of the gas industry. The Polish system differs significantly from the gas system in Germany, hence it is impossible to enter all the provisions of German legislation in Polish legislation uncritically. The current Polish energy policy to ensure full diversification of gas supplies should ensure full energy security of the country and independence from Russia in the field of natural gas imports.
PL
Zgodnie z polskimi przepisami w punktach wyjścia z systemu przesyłowego powinny być zainstalowane układy zabezpieczające urządzenia przed nadmiernym wzrostem przepływu paliwa gazowego. W artykule zadano pytanie, czy stosowanie układów zabezpieczających w polskim systemie transportu gazu jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla systemu dystrybucyjnego.
EN
Under Polish law, the exit points from the transmission system should be installed in systems security device against excessive flow of gas. The article asked if the use of protection systems in the Polish gas transport system is safe and poses no threat to the distribution system.
PL
Przedstawiono perspektywę wykorzystania gazu ziemnego jako czynnika gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne kraju.
EN
The paper presents prospects of using natural gas as a factor ensuring power safety of the country.
5
Content available remote Evolutionary optimization of complex transmission systems
EN
An evolutionary algorithm is used to optimize the structure of complex transmission systems. Coding of system structure is done as a sequence of bits where each bit codes a single edge joining a pair of vertices. A procedure of dividing a bit sequence into subchains and a new crossover operator are presented. Efficiency of the algorithm is demonstrated on a simple example of a transmission network.
PL
Przedstawiono wykorzystanie istniejących standardów PLC w instalacjach elektrycznych budynków, porównano ich właściwości oraz omówiono charakterystykę struktur lokalnych sieci teleinformatycznych.
EN
The paper presents utilization of existing PLC standards in electric installations of buildings, compares their characteristics and discusses characteristics of local teleinformatic networks.
EN
Discussed are various types of physical and cyber threats concerning the UE interconnection power lines. Every interconnection line is considered to be a three-element set: high-voltage transmission line and two substations located in the neighbouring UE member countries. Given is an answer to two fundamental questions that can be formulated for any considered threat and every element of an interconnection power line: does a given threat concern a given element of an interconnection line and what are possible consequences of the conceivable attack resulting from the investigated threat.
PL
Omówiono różnego rodzaju zagrożenia fizyczne i cybernetyczne w odniesieniu do międzynarodowych linii wymiany przesyłowego systemu elektroenergetycznego Unii Europejskiej. Każda linia wymiany w tym systemie jest traktowana jako linia elektroenergetyczna dołączona do dwóch stacji sieci przesyłowej zlokalizowanych w sąsiadujących ze sobą krajach członkowskich Unii. Artykuł daje odpowiedź na dwa zasadnicze pytania, które mogą być sformułowane dla każdego rozważanego zagrożenia i każdego elementu linii wymiany: czy zagrożenie dotyczy danego elementu oraz jakie są możliwe skutki ewentualnego ataku wynikającego z rozpatrywanego zagrożenia.
9
Content available remote Bezprzewodowe systemy transmisji parametrów lotu w liniach lotniczych
PL
Szybki i efektywny dostęp do danych z lotu jest niezwykle ważną sprawą w funkcjonowaniu linii lotniczej. Przyczynia się bowiem w istotny sposób do podniesienia bezpieczeństwa i jakości wykonywanych operacji lotniczych, a także umożliwia podejmowanie trafnych decyzji dotyczących właściwego wykorzystania sprzętu i bazy przewoźnika lotniczego. Coraz częściej w powyższym procesie wykorzystywane są bezprzewodowe systemy transmisji parametrów lotu, w znacznej mierze uniezależniające od miejsca i okoliczności transferu danych. Publikacja omawia powyższe zagadnienia w oparciu o kilka istniejących rozwiązań z tej dziedziny. Znalazły one zastosowanie w konkretnych liniach lotniczych, jako niezbędne elementy monitoringu bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności. W artykule dokonano także porównania tych systemów z wcześniejszymi sposobami pozyskiwania danych z lotu. W zakończeniu wskazano korzystne aspekty analizy parametrów lotu, w tym także z transmisji bezprzewodowej.
EN
Quick and effective access to flight data is very important in airlines operations due to increasing of their safety and quality level. It also helps to realize a proper decision making on airline resources management. The wireless transmission systems of flight data are used in that process still more and more, making it almost independent of place and other factors of data transferring. The report presents above subjects with considering of now existing and future solutions. Some of them were implemented in airlines, as a necessary part of safety and quality programmes. The comparing of past and existing systems and differences between them were also discussed. The author concludes advantages of flight data monitoring, with considering of wireless systems.
PL
Omówiono ewolucję światłowodowych systemów teletransmisyjnych oraz dotyczące ich tendencje rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem techniki multipleksacji z gęstym podziałem falowym DWDM i jej wpływu na architekturę sieci transmisyjnej.
EN
In the paper the market trends and evolution of optical transmission systems is discussed, with special emphasis on DWDM technology and its influence on transmission network architecture.
PL
Przedstawiono krótko potrzeby transmisyjne w zakresie sieci komputerowych i sieci dostępu. Scharakteryzowano systemy transmisyjne SDH. Omówiono podstawowe cechy asynchronicznego trybu transmisji ATM oraz możliwości współpracy ATM z systemami synchronicznej hierarchii cyfrowej SDH.
EN
This paper gives an overview of transmission needs for interconnection of computer networks and sccess networks. Short description of synchronous digital hierarchy and ATM technology is also presented. The main focus of this paper is on the ATM cells transmission via SDH.
PL
Przedstawiono krótko koncepcję wielousługowej platformy ATM oraz koncepcję jej wprowadzania w sieciach rozległych WAN. Omówiono podstawowe cechy asynchronicznego trybu transmisji ATM oraz możliwości współpracy ATM z innego rodzaju sieciami, a w szczególności z Internetem. Scharakteryzowano przełącznicę typu MainStreetXpress 36190.
EN
This paper describes a concept of ATM multiservice platform and methods of implementation in WAN networks. Short description of ATM technology is also presented. The features of ATM networks and interconnection with computer networks, access networks and Internet are presented. An example of ATM core switch MainStreetXpress 36190 is also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.