Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Flotację precypitacyjną glinu prowadzono z użyciem dodecylosiarczanu sodu jako kolektora. Stwierdzono, że najwyższe wartości końcowego stopnia wyflotowania glinu oraz szybkości flotacji występują dla pH 6,5÷7,0, stosunku stężenia kolektora do stężenia glinu wynoszącego 1,2 oraz wynoszącej 1,5 mm s-1 prędkości przepływu powietrza obliczonej na przekrój pustej kolumny. Wzrost względnego stężenia kolektora ponad wymienioną wartość powoduje spadek szybkości flotacji oraz spadek współczynnika wzbogacenia.
EN
Aluminium hydroxide flotation was carried out using sodium dodecyl- sulphate as a collector. The highest values of aluminium final removal ratio and the highest flotation rate was observed for pH value in the range of 6.5÷7.0, collector concentration related to aluminium concentration equal to 1.2 and superficial air flow rate of 1.5 mm s-1. An increase of collector concentration above named value results in the decrease of flotation rate and lowering of enrichment coefficient.
PL
Zbadano wpływ pH surówki flotacyjnej, stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny Al(III), Cu(II) i Zn(lI). Najwyższe wartości stałych szybkości flotacji badanych metali uzyskano dla procesów prowadzonych dla pH około 8, tj. w warunkach flotacji precypitacyjnej. Wykazano, że stałe szybkości flotacji badanych metali są proporcjonalne do prędkości przepływu powietrza flotującego w potędze około 0,8.
EN
Influence of the initial solution pH, collector concentration and air velocity on the course of Al(III), Cu(II) and Zn(II) ion and precipitate flotation was investigated. The highest values of flotation rate constants for aluminum, copper and zinc were observed for the precipitate flotation when a value of the initial solution pH was about 8. It was concluded that flotation rate constants for investigated metals were proportional to air velocity in the power of about 0.8.
PL
Separacja pianowa jest jedną z metod wykorzystujących właściwości powierzchni międzyfazowej do wydzielania składników z roztworów. Zaproponowano zastosowanie polisacharydów: gumy ksantanowej, gumy arabskiej i gumy karaya, jako addytywów w separacji pianowej białek serwatkowych. Badania wykazały, że efektywność separacji pianowej z wymienionymi polisacharydami zmierzona za pomocą stopnia wyflotowania i współczynnika wzbogacenia, wzrasta w stosunku do roztworów czystych białek serwatkowych.
EN
Foam separation is a method using interfacial area properties for components separation from solutions. Polysaccharides: xanthan gum, gum Arabic and gum karaya were proposed as additives in whey protein foam separation. Studies showed that the foam separation efficiency measured as the flotation ratio and enrichment coefficient increases in relation to pure solutions of whey proteins when polysaccharides were added.
4
Content available remote Rola polisacharydów w separacji pianowej białek serwatkowych
PL
Separacja pianowa jest jedną z metod wykorzystujących właściwości powierzchni międzyfazowej do wydzielania składników z roztworów. Zaproponowano zastosowanie polisacharydów: gumy ksantanowej, gumy arabskiej i gumy karaya, jako addytywów w separacji pianowej białek serwatkowych. Badania wykazały, że efektywność separacji pianowej z wymienionymi polisacharydami zmierzona za pomocą stopnia wyflotowania i współczynnika wzbogacenia, wzrasta w stosunku do roztworów czystych białek serwatkowych.
EN
Foam separation is a method using interfacial area properties for components separation from solutions. Polysaccharides: xanthan gum, gum Arabic and gum karaya were proposed as additives in whey protein foam separation. Studies showed that the foam separation efficiency measured as the flotation ratio and enrichment coefficient increases in relation to pure solutions of whey proteins when polysaccharides were added.
5
Content available remote Efektywność flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny jonów cynku i glinu
PL
Zbadano wpływ pH surówki oraz stężenia kolektora na efektywność półpe riodycznych flotacji jonowej i precypitacyjnej, zachodzących w roztworach zawierających mieszaniny jonów Zn(II) i Al(III). Stwierdzono, iż w warunkach flotacji jonowej zachodzącej w roztworach kwaśnych występuje konkurencja pomiędzy flotowanymi kationami w tworzeniu związków z kolektorem. W obecności kolektora kationowego bromku cetylotrimetyloamonio- wego możliwa jest selektywna flotacja cynku z roztworów zawierających mieszaninę jonów Zn(II) i Al(III), dla wartości pH wyższych niż 11.
EN
An influence of the initial solution pH and collector concentration on the effectiveness of semi-batch ion and precipitate flotations occurring in solutions containing mixtures of Zn(II) and Al(III) ions was investigated. It was found that a competition between Zn(II) and Al(III) ions in creation of compounds with the collector took place. The zinc selective flotation from the solution containing mixture of Zn(II) and Al(III) ions was possible for pH value higher than 11.
6
Content available remote Badania wstępne kinetyki flotacji jonowej i precypitacyjnej glinu
PL
Zbadano wpływ pH surówki, stężenia kolektora oraz prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej Al(III). Stwierdzono, że pH surówki ma istotny wpływ na szybkość flotacji. Stwierdzono, że dla tych samych stężeń kolektora i prędkości przepływu powietrza stałe szybkości flotacji przyjmują wyższe wartości w warunkach flotacji precypitacyjnej niż jonowej.
EN
An influence of the initial solution pH, collector concentration and air flow velocity on a course of Al(III) ion and precipitate flotation was investigated. It was found that the flotation course distinctly depended on the initial solution pH. It was also found that flotation rate constant values were higher in case of precipitate flotation than those for ion flotation, provided that both flotations occured under the same process conditions of collector concentration and air flow velocity.
7
Content available remote Porównanie przebiegów równolegle zachodzących flotacji jonów cynku i miedzi
PL
W pracy zbadano wpływ pil oraz stężenia kolektora na efektywność procesów flotacji jonowej i precypitacyjncj zastosowanych do równoległego usuwania jonów cynku Zn(II) i miedzi Cu(II) z rozcieńczonych, kwaśnych i alkalicznych roztworów wodnych. Najwyższe wartości stopnia wyfloto-wania dla obydwu metali odnotowano dla pll = 8,5 + 9,5 przy zastosowaniu SDS jako kolektora. Dla roztworów o pH> 11 zaobserwowano spadek stopnia wyflotowania ze wzrostem stężenia kolektora kationowego oraz wystąpienie czasu indukcji.
EN
An influence of pH and collector concentration on the precipitation and ion flotation efficiency used for removal of Zn(ll), Cu(II) ions from diluted, acidic and alkaline water solutions was tested. The highest values of flotation degree were noted for pH= 8.5 9.5 and for SDS used as a collector. For solutions of pH> 11, it was observed the decrease of flotation degree with the increase of cationic collector concentration and the presence of induction time.
8
Content available remote Oczyszczanie strumieni poprodukcyjnych z procesów przetwórczych mleka
PL
Zaproponowano zastosowanie substancji powierzchniowo czynnych w celu poprawy efektywności usuwania białek z serwatki metodą separacji pianowej. Stwierdzono, że zastosowanie surfaktantów anionowych SLS, Rosul-fami L, Sulforokanohi L327 i ABS/Na powoduje podwyższenie końcowego współczynnika wyflotowania w porównaniu do flotacji z roztworów białek oraz opóźnienie początku flotacji białka w stosunku do początku flotacji substancji powierzchniowo czynnej.
EN
Application of selected surfactants was proposed to improve the efficiency of protein removal from whey streams by the foam separation technique. It was found that the use of anionic surfactants SLS, Rusulfan L, Sulforokanol L327 and ABS/Na causes an increase of the final removal ratio comparing to protein removal ratio from pure protein solutions. It also causes a delay in the beginning of protein flotation comparing to the start point of surf; flotation.
9
Content available remote Dodatki do żywności wspomagające separację pianową białek serwatkowych
PL
Zbadano możliwości poprawy efektywności współprądowej separacji pianowej białek serwatkowych poprzez wzbogacenie surówki o substancje dodatkowe. Aby wyizolowane białko mogło być powtórnie wykorzystane, jako addytywy wybrano substancje powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności: gumę arabską (E 414), gumę ksan-tanową^^/J) oraz karagen (E 407). Najlepsze efekty tj. najwyższe wartości współczynnika wzbogacenia i stopnia wyflotowania osiągnięto w obecności karagenu w roztworze białka serwatkowego.
EN
Foam separation of whey proteins in a continuous co-current bubble column was studied. An influence of food additives such as arabie gum (E 414), xanthan gum (E 415) and carrageenan (E 407), used in industry as flotation improving additives was tested. Enrichment and recovery coefficients were determined. Maximum protein enrichment and recovery was found for whey protein - carageenan solutions.
PL
Otrzymywano węglan wapnia w reakcji CO2 z Ca(OH)2. Do mieszaniny reakcyjnej dodawano glikol etylenowy, glicerol lub n-butanol. Cząstki CaCO3 strącane w obecności substancji organicznych były mniejsze niż powstałe w wyniku procesu prowadzonego tylko w mieszaninie reagentów w wodzie. Najmniejsze cząstki CaCO3 otrzymywano w obecności glicerolu, wówczas średnia średnica cząstek wynosiła 3,1 μm dla reakcji prowadzonej w układzie gaz - roztwór, a 4,6 μm w układzie gaz - zawiesina.
EN
Calcium carbonate particles were obtained as a result of CO2 with Ca(OH)2 reaction Ethylene glycol, glycerol or n-butanol were added to reaction mixture. CaCO2, particles in case of precipitation with organic compounds were smaller than those obtained in the process conducted without additives. The finest CaCO3crystals were formed if glycerol was added. In such case the mean diameter of CaCO3 particles was equal to 3.1 μm, if reaction took place in the gas — solution system, and 4.6 μm in the gas — suspension system.
11
Content available remote Wpływ parametrów procesowych na przebieg separacji pianowej białek mlecznych
PL
Badano przebieg separacji pianowej białek mlecznych we współprądowej kolumnie barbotażowej. Wyznaczono stałe szybkości flotacji. Ze wzrostem prędkości przepływu powietrza zaobserwowano korzystny dla procesu wzrost stałych szybkości procesu. Stała szybkości flotacji osiąga wartość maksymalną dla pil odpowiadającego naturalnemu pH roztworów białek mlecznych. Szybkość flotacji spada wyraźnie, jeśli stężenie białka przewyższy 40 g-m3.
EN
A course of foam separation of milk proteins was studied in a cocurrent bubble column. Flotation rate constant values were determined. An increase of flotation rate constant was observed with the increase of air flow rate. A value of flotation rate constant reached its maximum for the natural pH value of milk proteins solutions. The rate of foam separation diminished distinctly if the initial milk protein concentration is higher than 40 g-m3.
PL
Prowadzono precypitację węglanu wapnia w reakcji ditlenku węgla z wodorotlenkiem wapnia w obecności glikolu etylenowego. Zaobserwowano, że przeciętna wielkość kryształów CaCO3 w punkcie końcowym precypitacji malała od około 4 do 2,8 μm, o ile stężenie glikolu etylenowego w mieszaninie reakcyjnej wzrastało do 15% obj. Natomiast wzrost stężenia glikolu etylenowego do 20% obj. skutkował wzrostem kryształów CaCO3.
EN
Calcium carbonte precipitation was investigated during carbon dioxide and calcium hydroxide reaction occurring in the presence of ethylene glycol. It was observed that the mean size of CaCO3 crystals at the end point of precipitation diminished from 4 to 2.8 μm if the ethylene glycol concentration in the reaction mixture increased up to 15% vol. However the further increase up to 20% vol. of ethylene glycol concentration resulted in the increase of CaCO3 crystal size.
13
Content available remote Skład roztworów białek serwatkowych a przebieg separacji pianowej
PL
Zbadano przebieg separacji pianowej białek serwatkowych z następującymi addytywami dopuszczonymi do zastosowań w żywności: laurylosulfonian sodu SLS, węglan sodu Na2CO3 i cytrynian trietylu CTE. Stwierdzono, że obecność surfaktantu anionowego SLS oraz wspomagającego pienienie CTE, powodują wzrost stałych szybkości separacji w porównaniu z flotacją białka prowadzoną z czystego roztworu wodnego. Natomiast dodatek elektrolitu Na2CO3 wywołuje spadek szybkości separacji pianowej.
EN
A course of foam separation of whey proteins with several additives permitted in food industry products was investigated. Anionie surfactant sodium laurylsulfate and triethyl citrate as foam creating agent caused an increase of protein flotation rate constant comparing with a value obtained for the flotation of aqueous protein solutions. An addition of Na2CO3 electrolyte resulted in the decrease of flotation rate constant.
14
Content available remote Kryteria wyboru parametrów procesowych dla flotacji jonów cynku
PL
Usuwano jony cynku z modelowych roztworów wodnych metodą flotacji w obecności anionowego dodecylosiarczanu sodu oraz kationowego bromku cctylotrimetyloamoniowego. Eksperymentalnie wyznaczono zakresy pH, dla których uzyskuje się najwyższe wartości stopnia wyflotowania cynku. Stwierdzono, że dla efektywnej flotacji jonowej konieczny jest niewielki nadmiar kolektora niż wynikający ze stechiometrii jonów cynku i powierzchniowo czynnego jonu kolektora. Zaobserwowano pomijalnie mały wpływ stężenia kolektora na stopień wyflotowania cynku w procesie flotacji precypitacyjnej. Stwierdzono, że procesy flotacji jonowej i precypitacyjnej winny być prowadzone w obszarze barbotażu pęcherzykowego.
EN
The removal of zinc ions from aqueous model solutions by the flotation method using anionie sodium dodecylsulphate and cationic cetyltrimethylam-monium bromide as collectors was investigated. Ranges of pH values for the highest zinc removal were determined experimentally. It was observed that the collector concentration should be slightly higher than the stoichio-metric concentration to obtain a high zinc removal ratio by the ion flotation method. It was also observed that an influence of collector concentration on zinc removal by the precipitate flotation could be omitted. The ion flotation as well as precipitate flotation should be conducted in the homogeneous bubble flow range.
15
Content available remote Flotacja jonów miedzi z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych
PL
Usuwano jony miedzi z rozcieńczonych roztworów wodnych o pH = 4,5 w obecności kolektora anionowego SDS w procesie flotacji jonowej. Zbadano wpływ stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na skuteczność usuwania jonów miedzi. Stwierdzono, że wzrost stężenia kolektora powoduje wzrost stopienia wyflotowania i spadek wartości współczynnika wzbogacenia. Wzrost prędkości przepływu powietrza wpływa na zmniejszenie współczynnika wzbogacenia i nie zmienia znacząco stopnia wyflotowania.
EN
Removal of Cu2+ ions from diluted aqueous solutions at pH = 4.5 using anionie collector (SDS) was investigated. An influence of collector concentration and linear gas velocity on the efficiency of copper ions removal was tested. It was found that an increase of collector concentration caused an increase of removal ratio and a decrease of enrichment coefficient. The increase of air velocity diminished the enrichment coefficient and did not affect considerably the removal ratio.
PL
Badano własności zawiesiny komórek drożdży Saccharomyces cerevi-siae poddanych dezintegracji w młynie perełkowym. Stopień dezintegracji komórek wyznaczono na podstawie stężenia uwolnionego białka. Własności reologiczne zawiesiny mierzono cylindrycznym re-ometrem rotacyjnym z podwójną szczeliną. Wykazano wpływ energii kinetycznej wypełnienia młyna na nieliniowość przebiegu procesu i zmiany lepkości pozornej zawiesiny.
EN
Properties of suspension of yeast Saccharomyces cerevisiae cells disintegrated in a bead mill were investigated. A degree of cell disintegration was determined on grounds of released protein concentration. Rheological properties of suspension were measured using a cylindrical rotary double-gap rheometer. An influence of mill packing kinetic energy on process non-linearity and changes of suspension apparent viscosity was proved.
17
Content available remote Ocena warunków procesu precypitacji węglanu wapnia w reaktorze gaz(CO2)-lift
PL
Otrzymywano węglan wapnia w reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. Zbadano wpływ stężenia CaC03 oraz prędkości przepływu dwutlenku węgla na czas reakcji i wykorzystanie C02. Określono strukturę otrzymanych cząstek CaCO3 za pomocą XRD.
EN
Calcium carbonate particles were obtained in reaction of calcium hydroxide with carbon dioxide. An influence of calcium hydroxide concentration and carbon dioxide velocity on reaction time and C02 usage were investigated. A structure of precipitated CaCO3 was analyzed by j the XRD method.
18
Content available remote Flotacja jonowa cynku z rozcieńczonych kwaśnych roztworów wodnych
PL
Usuwano jony cynku z modelowych roztworów o pH = 5 w procesie separacji pianowej. Wyznaczono zmiany stopnia wyflotowania i współczynnika wzbogacenia w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz stężenia siarczanu dodecylosodowego jako surfaktantu anionowego.
EN
Zinc ions were removed from model solutions of pH = 5 by foam separation process. Values of removal ratio and the enrichment coefficient were determined in a form of dependence of gas velocity and n-dodecyl sodium sulfate concentration as anionie surfactant.
PL
Stwierdzono, że po uruchomieniu biofiltracji na świeżym złożu, rząd bioreakcji zachodzących w cieczy pokrywającej elementy złoża jest różny na różnych jego wysokościach i zależy od czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia procesu. Przeprowadzono eksperymentalną weryfikację modelu wymiany masy w warunkach nieustalonych. Wyznaczono sprawność i szybkość biofiltracji.
EN
It was confirmed that the order of bioreaction is dependent on biofiltration time from the beginning of the process and a place in the biofilter bed. The unsteady state mass transfer model was verified taking into account the time- and bed height-dependent propanol concentration distribution in air stream during biofiltration. The efficiency and the rate of biofiltration were determined.
20
PL
Zaproponowano zastosowanie separacji pianowej do wydzielenia białek z serwatki. Zbadano wpływ pH, stężenia początkowego białek, prędkości przepływu powietrza oraz obecności addytywów na efektywność separacji białek serwatkowych w pólperiodycznej kolumnie bar-botażowej. Dla wybranych warunków badano także przebieg flotacji białek serwatkowych oraz wartość współczynnika ChZT
EN
Foam separation was proposed for the removal of whey protein. The efficiency of foam separation in whey proteins' solutions was studied for various solution pH values, different concentration of solutions, different gas velocities and used additives. The flotation course of whey protein from the aqueous solution and COD factor were determined.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.