Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proactive maintenance strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Condition monitoring and fault diagnosis of engineering systems are critical for the stable and reliable operation in various areas as mobile technology (primarily agricultural, forestry, mining and construction machinery), railways, airlines and large fleets. Thus, to achieve a satisfactory level of reliability for the life of a machine, proactive maintenance strategy is the only key. This means that the application of classical reliability methods suitable for components with sudden failures can be complemented by technical diagnostic methods which have the potential to provide the information about the system condition. In this article we focus on the diagnostic signal related to the used oil – tribodiagnostic measures and is an interesting theoretical item related to the evaluation of the quality of lubricants in the aspect of operation. This is because the oil is in direct contact with single parts of the assessed technical systems. Results tests were reviewed and derived from various parameters of lubricants and their limits that highlight the condition and state of the lubricants under varying categories which include, physiochemical, elemental (wear), contamination and additive analysis.
PL
Celem prezentowanej pracy było lepsze zrozumienie mechanizmu rozwoju uszkodzeń w dynamicznych układa mechanicznych. Ważne jest, aby dokładnie monitorować, obecne zmiany warunków technicznych elementów systemu przy planowaniu wymogów aktywnej strategii zarządzania ryzykiem. Chociaż układ dynamiczny tradycyjnie jest modelowane rozkładem strukturalnym, w referacie jest modelowane dynamiczne zachowanie systemu przez rozkład zachowań w przepływie zdarzeń i błędów towarzyszących występowaniu awarii. Z tego punktu widzenia nieliniowy model wystąpienia awarii, wykonany z użyciem szeregów Volterry, jest analizowany w celu realizacji długoterminowych korzyści proaktywnej strategii utrzymania. Model opisuje wpływ ewolucji zmiennych procesowych dla każdej hipotezy rozwoju uszkodzenia. W artykule jest również analizowany wpływ nieliniowości poszczególnych elementów na zachowanie całego systemu za pomocą widm wyższego rzędu.
EN
The objectives of the presented paper are to better understand the mechanism of failure development in the dynamic mechanical systems. It is important to consider carefully the present changes in a technical conditions of elements of the system when planning the requirements to a proactive risk managements strategy. While a dynamical system traditionally is modeled by structural decomposition, in the paper the dynamic behavior of system is modeled by decomposition of the behavior flow into events and errors accompanying occurrence of failure. From this point of view the nonlinear model of failure occurrence, made from Volterra Series, is analyzed to realize long term benefits of a proactive maintenance strategy. The models describes the effect on the evolution at the process variables for each hypothesized fault failure. In the paper it is also analyzed the impact of nonlinearity of the sub-section on the behavior of the whole system by using of high-order spectra.
3
Content available remote Detection of Tooth Crack Nucleation Using Bispectral Measures
EN
The objectives of the presented paper are to better understand the mechanism of failure development in the dynamic mechanical systems. It is important to consider carefully the present changes in a technical conditions of elements of the system when planning the requirements to a proactive risk managements strategy. While a dynamical system traditionally is modeled by structural decomposition, in the paper the dynamic behavior of system is modeled by decomposition of the behavior flow into events and errors accompanying occurrence of failure. From this point of view the nonlinear model of failure occurrence, made from Volterra Series, is analyzed to realizing long term benefits of a proactive maintenance strategy. The models describes the effect on the evolution at the process variables for each hypothesized fault failure. In the paper it is also analyzed the impact of nonlinearity of the sub-section on the behavior of the whole system by using of high-order spectra.
PL
Prace prowadzone przy opracowywaniu proaktywnej strategii eksploatacji w systemie transportowym znalazły się na etapie pozwalającym na implementację jej wyników. Zdefiniowanie zakresu monitoringu oraz sposobu ograniczeń i prezentacji informacji o stanach i wartościach alarmowych oraz wybór metod i środków umożliwiających prowadzenie monitoringu i wnioskowania on-line pozwoliły wybrać odpowiednie mechanizmy i urządzenia do wymiany danych w środowisku maszyna-człowiek. System zostanie zaimplementowany na prototypie opartym o typowe, tanie urządzenia – takie jak PDA/PNA lub tablety. Wymiana danych diagnostycznych z pojazdem będzie się odbywać poprzez system OBD2 przy wykorzystaniu łączności bezprzewodowej – bluetooth i WiFi. Taka architektura prototypu do niezbędnego minimum ogranicza konieczność stosowania w pojeździe dodatkowych urządzeń monitorujących. Moc obliczeniowa zastosowanych urządzeń jest wystarczająca do realizacji opracowanych procedur diagnostycznych, a możliwość komunikacji ze światem np. poprzez sieć GSM daje możliwość stosowania nie tylko diagnostyki On-Board, ale również zdalnej diagnostyki Off-Board.
EN
The development of proactive strategies for the transportation system are at the stage that allows the implementation of its results. Defined monitoring scope, it’s constraints, alarm states and levels as well as the choice of methods and means to carry out monitoring and on-line application allowed to choose the appropriate mechanisms and devices to exchange data between man and machine. The prototype system will be implemented on the typical, low-cost devices - such as a PDA / PNA or tablets. The exchange of diagnostic data from the vehicle will be done through the OBD2 system using wireless communication - Bluetooth and WiFi. This architecture is limiting the need for additional in-vehicle monitoring devices. The computational power of the used devices is sufficient to achieve the developed diagnostic procedures and the ability to communicate with the outside world (eg. via the GSM network) makes it possible to use not only on-board diagnostics, remote diagnostics, as well as Off-Board.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.