Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal wysokowytrzymała
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zastosowanie spawalnych wysoko wytrzymałych stali spowodowało istotny wzrost wydajności maszyn roboczych: dźwigów, koparek, ładowarek. W rezultacie zastosowania zespołów łożyskowych stają się one znacznie lżejsze. W ten sposób sześcioosiowy żuraw terenowy amerykańskiej firmy GROVE zmienia udźwig z 75 ton do 400 t, w ciągu 40 lat (1970 - 2010). Długość wysięgników teleskopowych od 42 do 80 m. W artykule przedstawione zostało zagadnienie wykorzystania stali o wysokiej wytrzymałości konstrukcji maszyn roboczych. Omówiono również ograniczenia i trudności związane z wytwarzaniem konstrukcji nośnych tych maszyn.
EN
Application of the welded high strength steels caused essential growth the performance of the engineering machines: cranes, excavators, loaders. As a result the applications of the bearing structures becoming considerably lighter. In his way the six axles all terrain truck crane were changed the nominal capacity from 75 t to 400 t, during 40 years (1970 - 2010). The length of the telescopic booms was changed from 42 to 80 m. This is example taken from the American company GROVE. The limitations and the difficulties connected with fabrication of the bearing structures has been described as well.
PL
Monografia niniejsza poświęcona jest omówieniu wyników badań dotyczących wpływu korozji elektrochemicznej rur stalowych, stwierdzonej w efekcie diagnostyki z wykorzystaniem technologii rozproszenia osiowo zorientowanego strumienia magnetycznego, na niezawodność strukturalną gazociągów wysokiego ciśnienia. Inspekcje tłokami pomiarowymi są najbardziej efektywną metodą diagnostyczną ze względu na możliwość wykrycia i zwymiarowania ubytków materiału ścianki rurociągu podziemnego, a ich zastosowanie nie wymaga czasowego ograniczenia transportu gazu. Badaniom poddano gazociąg o średnicy DN 700, maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 8.4 MPa, wykonany ze stali podwyższonej wytrzymałości gatunku L555M z ubytkami korozyjnymi ścianki stwierdzonymi na podstawie dwóch inspekcji: pierwszej po 13 latach użytkowania oraz ponownej po kolejnych 12 latach eksploatacji. Stalowa cienkościenna powłoka cylindryczna z defektami, obciążona ciśnieniem wewnętrznym gazu, ulega uszkodzeniu w wyniku wystąpienia jednego z trzech stanów granicznych: powstania nieszczelności, przełomu plastycznego pozostałej grubości ścianki lub rozerwania, które rozszerza się w sposób niestabilny w kierunku osiowym poza obszar defektu lub wzdłuż spoiny, jeśli mamy spiralnie spawany sposób wykonania rur. Ze względu na niskie ryzyko wzrostu głębokości wad objętościowych przez cały przekrój ścianki wynikające z postępu korozji w kierunku promieniowym, stwierdzone na podstawie danych z dwóch inspekcji, jak również niewielkie konsekwencje dla otoczenia małej nieszczelności gazociągu możliwej do wykrycia z powierzchni ziemi oraz jej naprawy bez ograniczenia transportu gazu, w niniejszej pracy uwzględnione zostało jedynie kryterium przełomu plastycznego w miejscach częściowych ubytków ścianki rury. Niezawodność strukturalna podziemnych sieci uzbrojenia terenu w okresie użytkowania liczonym w dziesiątkach lat, może być analizowana jako proces stochastyczny polegający na losowym stopniu degradacji elementów poddanych obciążeniu. Znane z literatury algorytmy oceny zawodności infrastruktury technicznej można podzielić na metody oparte o funkcje zmiennych losowych lub teorię zmiennych losowych, którą zastosowano w niniejszej monografii. W celu estymacji prawdopodobieństwa awarii w długim okresie użytkowania, wykorzystano stan graniczny oparty o różnicę ciśnienia pęknięcia plastycznego rur z defektami ścianki oraz wartości oczekiwanej ciśnienia roboczego gazu, przy uwzględnieniu parametrów wpływających na wytrzymałość konstrukcji jako zmiennych losowych. Prognozowanie postępu korozji ścianki podziemnego rurociągu stalowego może odbywać się na podstawie zależności liniowych lub nieliniowych. W niniejszych studiach, do określenia prędkości korozji elektrochemicznej w kierunku promieniowym, zastosowano zależności nieliniowe ze współczynnikami stochastycznymi, które analizowano w czterech scenariuszach. Wyznaczenia parametru funkcji eksponencjalnej rozkładu głębokości uszkodzeń ścianki dokonano na podstawie danych z dwóch inspekcji. W monografii wykazano zasadność poszukiwań alternatywnych i mniej skomplikowanych obliczeniowo metod oceny niezawodności rurociągów stalowych do zastosowań inżynierskich, bazujących na wynikach diagnostyki tłokami pomiarowymi. W badaniach oceny wpływu ubytków materiału ścianki na prawdopodobieństwo awarii rurociągu wykorzystano teorię nośności granicznej. W pracy przedstawiono algorytm obliczania prawdopodobieństwa awarii, oparty o eksponencjalną funkcję rozkładu głębokości uszkodzeń ścianki czynnego gazociągu, stwierdzonych w wyniku kilkukrotnej diagnostyki. W obliczeniach została uwzględniona liczba hipotetycznych ubytków materiału niewykrytych przez tłoki pomiarowe, wyznaczona na podstawie danych z inspekcji, jak również wzięto pod uwagę prawdopodobieństwo detekcji niedoskonałych urządzeń działających na zasadzie rozproszenia strumienia magnetycznego. Opracowana metoda uwzględnia całkowitą liczbę ubytków jako populację o rozkładzie eksponencjalnym głębokości defektów, nie rozważa natomiast indywidualnie każdego uszkodzenia ścianki. Zastosowane podejście do obliczeń jest, według najlepszej wiedzy autora, jedną z pierwszych prób wyznaczenia niezawodności strukturalnej rurociągów podziemnych podlegających procesowi degradacji korozyjnej z wykorzystaniem tej metodologii.
EN
The objective of this monograph is to investigate an influence of steel pipe electrochemical corrosion detected by axially excitated Magnetic Flux Leakage in-line inspections tools on a structural reliability of high pressure gas pipelines under operation. MFL in-line inspection technology is the most effective diagnostic method in respect of detection and sizing of wall material losses of pressurized buried pipelines and their application does not require the temporary exclusion of the gas flow. This research considers a gas transmission pipeline DN 700, "MOP" = 8.4 MPa, constructed from increased-strength steel containing active external metal loss flaws derived from two in-line inspections: the first ILI after 13 years of the service life and the second 12 years later. The steel thin-walled cylindrical shell with material losses loaded with the internal fluid pressure fails due to one of three limit states: leak, plastic collapse of the remaining pipe wall thickness or unstable extension of wall rupture beyond the defect area in the longitudinal direction or along the girth weld in the case of spirally-welded pipes. Due to low defect growth rates in the radial direction confirmed with the results of two in-line inspections as well as to negligible consequences of a small natural gas leak to the pipeline surrounding detectable with above ground methods, the current work considers only a plastic collapse criterion of residual pipe part-wall thickness. The structural reliability of the underground infrastructure within long time operation, counted in decades, can be analyzed as a stochastic process of construction elements random degradation. The evaluation algorithms of technical infrastructure, known from the literature, can be divided into methods based on functions of random parameters and a random variables theory which is applied in the current monograph. In order to estimate a pipeline failure probability in a long operation time, the limit state based on a pressure difference between plastic collapse of the remaining pipe wall thickness and an expected value of the gas working pressure as a random variable was employed. Prediction of a corrosion growth rate of an underground steel pipeline can be conducted based on both linear and non-linear functions. In the current work, for an electrochemical corrosion velocity prediction in the radial direction, a non-linear power law function with stochastic parameters was applied in four scenarios. The ILI results were also used to estimate an exponential law of defect depth probability density distribution. Forengineering application, the alternative and less computationally complicated methods for reliability esrimations based on in-line inspection data should be found, which is the aim of this monograph. In the study, the algorithm of probability computation based on expotential probability density distribution of pipe wal defects depth derived from the repeated diagnostics results was presented. The calculations took into account the numer of undetected hypothetical anomalies, as well as probability of detection resulting from usage of imperfect inspection devices. The developed methodology considers the total amount of features as a population with expotential depth distribution of defect depth and does not consider each flaw individually. The pipe wall material losses were assessed by a fracture mechanics method based on a limit load theory. To the author’s best knowledge, the presented approach to probability estimations is novel and applied for the first time in literaturę regarding structural reliability of underground pipelines subjected to corrosion degradation.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem stali wysokowytrzymałych (HSS i VHSS) w konstrukcjach budowlanych. Podano krótką charakterystykę materiałową tego rodzaju stali. Omówiono najważniejsze założenia i ograniczenia norm Eurokodu 3, dotyczące projektowania konstrukcji ze stali HSS i VHSS. Podano przykłady obiektów zrealizowanych z wykorzystaniem stali o podwyższonej wytrzymałości.
EN
The article presents the basic issues related to the use of high-strength steels (HSS and VHSS) in construction. A short material characteristic of high-strength steels is given. The basic assumptions and limitations of EC3 standards regarding the design of HSS and VHSS steel structures are discussed. Examples of objects made using high-strength steel are given.
PL
Przeprowadzono badania spawania elektrodą nietopliwą wysokowytrzymałych, drobnoziarnistych stali ferrytycznych z niewielkim dodatkiem wodoru do mieszanki osłonowej na bazie argonu. Wykazano, że dodatek wodoru na poziomie do 2% nie wpływa na powstawanie zwłocznych pęknięć wodorowych przy zachowaniu rygorystycznych reżimów technologicznych na etapie przygotowania i oczyszczenia stali przed i po spawaniu. Kontrolowany dodatek wodoru pochodzący z mieszanki osłonowej ma pozytywny wpływ na jakość złączy. Dzięki obecności 2% wodoru złącza charakteryzują się głębszym wtopieniem, mniejszą skłonnością do podtopień krawędzi oraz gładkim licem. Spełniają wymagania systemu zapewnienia jakości w spawaniu. W artykule przedstawiono wyniki badań skłonności do pęknięć zimnych w próbie Tekken złączy spawanych elektrodą nietopliwą w osłonie mieszanek argonu z wodorem wybranych gatunków stali o strukturze bainityczno-ferrytycznej.
EN
Testing of joints made during welding with a GTAW of high-strength, fine-grained ferritic steels confirms that a small addition of hydrogen to the argon-based shielding mixture does not affect the formation of hydrogen cracking. Is very important to pay attention to strictly adhere to the technological regimes during steel preparation before and after welding. Then the controlled addition of hydrogen coming from the casing mixture has a positive effect. Due to the presence of 2% hydrogen, the joints are characterized by deeper penetration, lower inclination to edge flooding and smooth face. They are technically correct and impeccable in terms of aesthetics.
PL
W artykule przedstawiono problemy oceny stanu frezu kulistego przy obróbce elementów trójwymiarowych. Przedstawiono wybrane metody oceny zużycia ostrzy narzędzia w zmiennych warunkach skrawania.
EN
The paper presents some problems related to the ball nose end mill wear estimation during milling three-dimensional elements. The selected methods of tool wear assessment in variable milling conditions are presented.
6
Content available remote Obróbka cieplna wysokowytrzymałych stali wielofazowych
PL
Nowoczesne materiały konstrukcyjne muszą łączyć wysoką wytrzymałość i odporność na pękanie, a także wykazywać dużą podatność na odkształcenia technologiczne. Podczas gdy pierwsze dwa parametry można z powodzeniem polepszyć przez rozdrobnienie ziarna, to zapewnienie dużej odkształcalności blach, prętów i kształtowników stalowych wymaga innego podejścia materiałowego. Coraz częściej połączenie wymienionych parametrów mechanicznych wymaga zastosowania stali o mikrostrukturze wielofazowej, kształtowanej podczas kilkuetapowej obróbki cieplnej. Koegzystencja kilku składników strukturalnych o odmiennych własnościach mechanicznych czyni współczesne stale wielofazowe podobnymi do materiałów kompozytowych, łączących efektywnie odmienne własności.
EN
Modern structural materials have to combine high strength, toughness and technological formability. The former two parameters are usually improved through grain refinement, whereas the desired deformability of steel sheets, rods, and sections requires other material approach. The mentioned mechanical parameters can be more often obtained when using multiphase microstructure steels, which are formed during a multi-step heat treatment. The coexistence of several structural constituents of different mechanical properties makes current multiphase steels similar to composite materials, which combine effectively different properties.
7
Content available remote Cynkowanie ogniowe wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Blachy stalowe dla motoryzacji stosowane są w większości jako blachy pokrywane powłokami cynkowymi. Wynika to z relatywnie małej odporności korozyjnej stali niestopowych oraz niskostopowych. Stosowane powłoki ogniowe lub galwaniczne zabezpieczone dodatkowo warstwą lakieru umożliwiają zazwyczaj eksploatację samochodu przez kilkanaście lat. Ekonomika procesu i duże zapotrzebowanie na blachy pokrywane wymagają zastosowania nowoczesnych linii cynkowania zintegrowanych z ciągłymi liniami wyżarzania blach stalowych. Potrzeba bezproblemowej zgrzewalności blach oraz ich pokrywania lakierem decyduje o rozwoju powłok typu galvannealing.
EN
In most cases automotive steel sheets are used as the sheets covered by zinc coatings. This is due to a relatively poor corrosion resistance of unalloyed and low-alloyed steels. The applied hot-dip galvanized or electro-galvanized coatings are additionally protected by a lacquer layer. It ensures over-ten-year operation of a car. The process economics and a high demand for coated sheets require the use of modern zinc coating lines integrated with continuous steel sheets annealing lines. The need for a trouble-free resistance spot welding of sheets and their lacquer covering affects the development of galvannealing-type coatings.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań eksperymentalnych, których celem był dobór składu chemicznego stali i opracowanie parametrów chłodzenia bezpośrednio po kuciu, zapewniających uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz dobrej plastyczności i udarności odkuwek matrycowych o średnicy /grubości do ok. 50 mm. Eksperymentalne stale poddano badaniom hartowności, opracowano diagramy przemian fazowych CTPc, wykonano symulacje obróbek cieplnoplastycznych, przeprowadzono badania mikro-strukturalne i dla wybranych wariantów obróbki zmierzono właściwości mechaniczne. Wykazano, że uzyskanie wysokiej udarności KVCharpyV/+20℃ na poziomie 170 J przy wytrzymałości powyżej 1000 MPa umożliwia stal zawierająca 0,1%C, 1,8%Mn, 0,4%Cr, o strukturze bainityczno-martenzytycznej składającej się z ok. 70% bainitu i ok. 30% martenzytu listwowego. Otrzymanie bardzo wysokiej wytrzymałości powyżej 1400 MPa i udarności KVCharpyV/+20℃ minimum 60 J jest możliwe dla stali zawierającej 0,2%C, 1,5%Mn, 0,4%Cr, 0,3%Mo, o mikrostrukturze martenzytyczno-bainitycznej składającej się z 50% lub nieco większej ilości martenzytu listwowego i 50% lub nieco mniejszej ilości bainitu.
EN
The paper presents results of experimental investigation aimed at selection of chemical composition of steel and development of parameters of cooling directly after forging allowing to obtain high strength and good plasticity and impact toughness of closed die forgings with diameter/thickness up to 50 mm. The experimental steels were characterised by assessment of the hardenability, developing of CCT phase diagrams, the effects of thermomechanical treatments and - for chosen variants - measurements of mechanical properties and description of microstructure. It was shown that high impact toughness KVCharpyV/+20℃ at the level of 170 J and strength over 1000 MPa are possible to obtain for steel containing 0.1%C, 1.8%Mn, 0.4%Cr, with bainitic-martensitic microstructure comprising ca 70% of bainite and ca 30% of lath martensite. A very high strength over 1400 MPa and impact toughness KVCharpyV/+20℃ minimum of 60 J can be obtained for steel containing 0.2%C, 1.5%Mn, 0.4%Cr, 0.3%Mo, with martensitic-bainitic microstructure comprising 50% or some more of lath martensite and 50% or little less of bainite.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań kinetyki izotermicznych przemian fazowych w zakresie temperatury bezpośrednio poniżej Ms w dwóch ultra wysokowytrzymałych stalach nanostrukturalnych. Zabieg wytrzymania izotermicznego poniżej Ms jest jednym z etapów obróbki cieplnej, prowadzącej do uzyskania struktury wielofazowej o korzystnym stosunku wytrzymałości do plastyczności. Na podstawie wyników badań dylatometrycznych stwierdzono, że zapoczątkowanie przemiany izotermicznej w obydwu badanych stalach w zakresie temperaturowym poniżej Ms ulega przesunięciu do istotnie krótszych czasów w stosunku do początku izotermicznej przemiany bainitycznej powyżej Ms. W jednej z badanych stali stwierdzono skrócenie czasu do zapoczątkowania przemiany bainitycznej w temperaturze tuż powyżej Ms (tzw. „swing-back phenomenon”). Po ochłodzeniu próbek badanych stali poniżej Ms powstają płytki (lub pakiety listew) martenzytu atermicznego, którego ułamek wzrasta w wyniku obniżania temperatury ochładzania poniżej Ms. Wytrzymywanie izotermiczne poniżej Ms powoduje przemianę części pozostałego austenitu w bainit i prawdopodobnie w martenzyt izotermiczny. Jednoznaczne rozróżnienie morfologiczne bainitu i martenzytu izotermicznego oraz identyfikacja mechanizmu przemian fazowych zachodzących w trakcie wytrzymywania izotermicznego poniżej MS, wymaga dalszych badań z zastosowaniem zaawansowanych metod dylatometrycznych i mikrostrukturalnych.
EN
Results of investigation of the kinetics of isothermal phase transformation in the temperature range directly below Ms in two grades of ultra high-strength nanostructured steels are reported in the paper. An operation of isothermal holding below Ms is one of the stages of heat treatment allowing to obtain a multiphase microstructure leading to an attractive proportion of high strength and good ductility. Basing on results of dilatometric investigation it was found that in the both steels the start of isothermal transformation below Ms was shifted to shorter times as compared with the beginning of isothermal bainitic transformation above Ms. In one of the investigated steels just above Ms temperature shortening of the time to start the bainitic transformation was detected („swing-back phenomenon”). In the specimens of the investigated steels cooled below Ms, plates (or packets of laths) of athermal martensite formed and the amount of the athermal martensite increased as the undercooling temperature decreased. Isothermal holding below Ms induces transformation of a part of remaining austenite into bainite and probably into isothermal martensite. Distinguishing unambiguously between morphologies of bainite and isothermal martensite and identification of mechanism of phase transformation during isothermal holding below Ms need further investigations to be carried out, using advanced dilatometric and microstructural methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych odporności na zużycie ścierne nanostrukturalnej stali bainitycznej NANOS-BA® i komercyjnej stali trudnościeralnej. Opracowano metodykę przygotowania próbek z wysokowytrzymałej stali do testów w warunkach suchego tarcia posuwistego. Dla wytypowanego wariantu obróbki cieplnej stali nanostrukturalnej uzyskano istotnie wyższą odporność na zużycie ścierne w porównaniu do stali komercyjnej. Wyniki pomiarów wykazały ok. 3-krotnie wyższą odporność na zużycie ścierne stali NANOS BA® w porównaniu do stali trudnościeralnej o twardości 600 HB i ok. 15-krotnie wyższą w porównaniu do stali trudnościeralnej o twardości 500 HB.
EN
The article presents the results of a comparative examination of abrasive wear resistance of nanostructured bainitic steel (NANOS-BA®) and commercial wear resistant steel. A method of sample preparation for high-strength NANOSBA ® steel was developed for dry sliding friction tests. Examination results for the newly developed variant of heat treatment of nanostructured bainitic steel show a higher abrasive resistance than in the case of commercial wearresistant steels. Measurement results show an approx. 3 times higher resistance for the NANOS-BA® steel than the 600 HB wear-resistant steel and approx. 15 times higher than the 500 HB steel.
11
Content available remote Technologie łączenia wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Łączenie podzespołów karoserii samochodowej jest jednym z krytycznych elementów umożliwiających redukcję jej masy. Nowoczesne technologie łączenia blach ze stali wielofazowych o wysokiej wytrzymałości i plastyczności są ściśle powiązane z nowoczesnymi technologiami kształtowania plastycznego. Połączenie tych dwóch technologii pozwala na efektywne wytwarzanie podzespołów o zaawansowanych parametrach użytkowych i estetycznych. Nowe składy chemiczne stali wielofazowych wymagają jednak pewnej modyfikacji parametrów spawania i zgrzewania oraz decydują o większym znaczeniu nowych, hybrydowych technologii łączenia.
EN
Joining the individual components of body structures is one of the critical elements which enable their weight reduction. The advanced technologies of joining multiphase steel sheets of high strength and plasticity are strictly related to modern metal forming technologies. The combination of these two technologies enables the efficient production of car modules of advanced functional and aesthetic parameters. However, new chemical compositions of multiphase steels require some modifications of welding and spot welding parameters, as well as accelerate the use of new, hybrid joining technologies.
PL
Czas stygnięcia w zakresie temperatury 800oC÷500oC jest ważnym czynnikiem określającym własności złączy spawanych ze stali o wysokiej wytrzymałości. W procesie spawania czas chłodzenia t8/5 może być sterowany przez ilość wprowadzonego do materiału ciepła, a także poprzez różną grubość ścianki materiału spawanego. Nowoczesne metody spawania łukowego, wprowadzając ograniczoną ilość ciepła do materiału, zapewniają jednocześnie zachowanie współczynnika stapiania i poprawiają stabilność poziomu wytrzymałości za pomocą zoptymalizowanych nastawów spawarki. W artykule porównano wpływ konwencjonalnych procesów spawania, takich jak: spawanie łukowego w osłonie gazu łukiem krótkim, łukiem natryskowym i łukiem pulsującym z nowo wprowadzonymi procesami, jak: PMC (Pulse Multi Control) i innymi w odniesieniu do właściwości spoiny. Szczególny nacisk położono na właściwości stopiwa i spoiny. Przedstawiono opracowane na tej podstawie praktyczne wnioski i zalecenia w celu optymalizacji właściwości złączy spawanych.
EN
The cooling time between 800oC and 500oC, is a crucial factor which determines the properties of welding joints of high strength steels significantly. For field welding, the cooling time t8/5 can be steered by the heat input even if a different wall thickness for the base materials is used. Modern arc processes with reduced heat input allow comparable deposition rates and increases the stability of the strength level due to optimized equipment settings. This paper compares the influence of conventional GMAW processes like short arc, spray arc, GMAW pulse with the new launched processes like PMC (Pulse Multi Control) and others regarding the properties of the weld. Special emphasis is laid on all weld metal and joint welds. From this research, conclusions and recommendations can be derived to optimize welding properties.
PL
Projektowanie samochodu musi uwzględniać zarówno aspekty materiałowe, jak i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zorientowane na poprawę bezpieczeństwa biernego samochodów. Wymaga to licznych testów własności mechanicznych i technologicznych przeprowadzanych przy różnej szybkości odkształcenia. Dobór materiału i postaci geometrycznej elementów konstrukcyjnych w strefie przedniej i bocznej decyduje o energochłonności pojazdu w przypadku kolizji. Zastosowanie wysokowytrzymałych stali AHSS na elementy struktury nośnej pozwala na jednoczesną redukcję masy samochodu, a także na zwiększenie bezpieczeństwa biernego.
EN
The design of a car must take into account both material aspects and modern constructional designs associated with the improvement of the car’s passive safety. It requires numerous tests of mechanical and technological properties performed at different strain rates. The selection of a material and geometrical shapes of constructional elements in frontal and side zones of a vehicle affects its crashworthiness during crash events. The application of high-strength AHSS steels for a car structure elements enables both to reduce a car’s weight and to improve the passive safety
PL
Redukcja masy samochodu jest możliwa jedynie dzięki kompleksowemu podejściu obejmującemu zastosowanie wysokowytrzymałych blach stalowych o strukturze wielofazowej oraz nowoczesnych technik łączenia i kształtowania. Coraz większe znaczenie zyskuje technologia tłoczenia wsadów spawanych laserowo typu tailored welded blanks, a także jej odmiany: tailored welded coils i tailored welded tubes. Metody te umożliwiają optymalizację tłoczenia blach na liczne elementy karoserii, co skutkuje obniżeniem masy pojazdu, zmniejszeniem liczby odpadów, części, wzmocnień, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów wytwarzania.
EN
The reduction of a car’s weight is only possible due to a complex approach including the application of high-strength sheet steels with multiphase microstructures and modern joining and forming techniques. More and more attention is paid on stamping of laser-welded sheets using the tailored-welded blank technology and its modifications: tailored-welded coils and tailored-welded tubes. These methods enable the optimization of sheet stamping used for numerous elements of a body-in-white. It results in the reduction of a vehicle’s weight, the reduction of a number of scrap, parts, reinforcements and finally it reduces the manufacturing costs.
15
Content available remote Hydroformowanie wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Ograniczenie emisji produkowanych przez samochody spalin do otoczenia wiąże się ściśle z ograniczeniem masy karoserii samochodów. Nowoczesne koncepcje nadwozi i podwozi wytwarzane ze stali wysokowytrzymałych z grupy AHSS wymagają zastosowania nowoczesnych technik kształtowania plastycznego, np. hydroformowania blach i elementów rurowych, które pozwalają na uzyskanie elementów karoserii o skomplikowanym kształcie. Zastosowanie hydroformowania eliminuje m.in. konieczność wykorzystywania dodatkowych wzmocnień, co zmniejsza masę elementu i ogranicza potrzebę stosowania technik spawalniczych.
EN
The reduction of the emission of exhaust gases produced by cars is strictly related to the decrease of the weight of their body-in-white structures. Modern concepts of the bodies and chassis manufactured of high-strength steels of the AHSS group require to use advanced forming techniques. These methods include sheet hydroforming and tube hydroforming, which enable to obtain body-in-white elements of a complicated shape. The use of hydroforming eliminates the need to apply additional reinforcement parts. It decreases the weight of elements and reduces the need to apply joining methods.
16
PL
Rozwój wysokowytrzymałych stali dla motoryzacji doprowadził do opracowania nowoczesnych technik kształtowania na zimno. Zastosowanie wysokowytrzymałych blach stalowych umożliwia redukcję grubości elementów, a nowe technologie formowania umożliwiają uzyskanie elementów o skomplikowanym kształcie. Wiąże się to jednak z dużymi oporami kształtowania na zimno i licznymi problemami, do których należy m.in. sprężynowanie. Zastosowanie technologii hartowania w prasie dla elementów tłoczonych na gorąco pozwala uniknąć wielu problemów technologicznych i obniżyć koszty poprzez zastosowanie tanich stali niestopowych.
EN
The development of high-strength steels for automotive industry has led to the elaboration of advanced cold-forming technologies. The application of high-strength steel sheets enables to reduce elements’ thickness whereas modern forming technologies make it possible to obtain elements of a complicated shape. However, it requires high cold forming forces and results in many problems, including springback. The use of press hardening for hot-stamped elements enables to avoid numerous technological problems and to reduce costs due to using inexpensive unalloyed steels.
17
Content available remote Własności technologiczne wysokowytrzymałych stali wielofazowych dla motoryzacji
PL
Nowoczesne blachy z wysokowytrzymałych stali o strukturze wielofazowej stosowane na wytłoczki i inne elementy samochodu kształtowane plastycznie na zimno muszą spełniać wysokie własności mechaniczne i technologiczne. Najważniejsze technologiczne aspekty obejmują: podatność blach na kształtowanie technologiczne, spawalność/zgrzewalność, podatność blach na cynkowanie i lakierowanie, zdolność elementów nośnych do absorpcji energii, podatność na umocnienie podczas utwardzania lakieru. Zapewnienie wszystkich pożądanych cech często jest trudne do pogodzenia, gdyż wymaga przeciwstawnych koncepcji projektowania składu chemicznego, kształtowania mikrostruktury itp.
EN
Advanced high-strength multiphase steel sheets used for stampings and other cold-formed elements of cars must be characterized by high mechanical properties. However, they also have to satisfy numerous requirements concerning their technological properties. The most important aspects which should be taken into account include: sheet’s formability, weldability, galvanizing and lacquering abilities, crashworthiness of structural elements, bake hardenability effect. The desired balance between mechanical and technological properties is often difficult to obtain because it requires contrary concepts in relation to designing the chemical composition, microstructure forming etc.
18
Content available remote Własności mechaniczne wysokowytrzymałych stali wielofazowych dla motoryzacji
PL
Rosnący udział elementów karoserii współczesnych samochodów kształtowanych z wysokowytrzymałych stali wielofazowych (FB, DP, TRIP, CP) wynika z korzystnego połączenia własności mechanicznych i technologicznych produkowanych taśm stalowych. Dodatkowo w przypadku stali AHSS wzrostowi wytrzymałości nie zawsze musi towarzyszyć spadek własności plastycznych taśmy lub jest on w dużym stopniu ograniczony. Korzystne połączenie wysokiej wytrzymałości i plastyczności związane jest z dużą zdolnością taśm stalowych z grupy AHSS do umocnienia podczas kształtowania technologicznego elementów, wynikającego z umocnienia przemianami fazowymi oraz oddziaływania pomiędzy miękkimi i twardymi składnikami strukturalnymi.
EN
The growing amount of body elements of modern cars formed of high-strength multiphase steels (FB, DP, TRIP, CP) is caused by a superior combination of mechanical and technological properties of steel sheets being produced. Moreover, in the case of AHSS (Advanced High Strength Steel) steels, the increase in strength is not always accompanied bya drop of ductility or it is limited to a high degree. The beneficial balance between high strength and plasticity is due tothe high ability of AHSS steel sheets for strengthening during technological forming ofelements. This feature iscaused by phase transformation strengthening and interactions between soft and hard structural constituents.
19
Content available remote Technologie wytwarzania blach cienkich ze stali wielofazowych AHSS dla motoryzacji
PL
Wytwarzanie blach stalowych o pożądanej strukturze wielofazowej przeznaczonych na nadwozia nowoczesnych samochodów wymaga precyzyjnego doboru składu chemicznego stali, a także dotrzymania wąskich reżimów technologicznych podczas całego cyklu produkcyjnego. W zależności od przeznaczenia elementu produkowane są blachy walcowane na gorąco i na zimno o szerokim zakresie własności mechanicznych i technologicznych, które mogą być cynkowane lub są niepokrywane. W przypadku stali wielofazowych szczególnie istotne jest właściwe sterowanie temperaturą obrabianej cieplnie taśmy stalowej w celu kontroli postępu poszczególnych przemian fazowych.
EN
The production of steel sheets with a desired multiphase structure for the bodies of modern cars requires a precise selection of a chemical composition of steel and keeping narrow technological windows during the whole production cycle. Zinc-coated or uncoated hot-rolled sheets and cold-rolled sheets of a wide range of mechanical and technological properties are produced depending on the application of an element being manufactured. The precise control of the temperature of a steel strip being produced in order to monitor the progress of specific phase transformations is especially important for multiphase steels.
20
Content available remote Nowoczesne stale wysokowytrzymałe dla motoryzacji III generacji
PL
Wysokowytrzymałe stale dla motoryzacji I generacji (DP, TRIP, CP) są coraz częściej z powodzeniem stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach nadwozi samochodów. Elementy w strefie kontrolowanego zgniotu oraz o szczególnie skomplikowanym kształcie mogą być produkowane ze stali II generacji o najkorzystniejszym połączeniu wysokiej wytrzymałości i plastyczności (TWIP, TRIP, TRIPLEX), które obecnie znajdują się w początkowej fazie zastosowania przemysłowego. Najnowsze wymagania rynku motoryzacyjnego związane są z wytwarzaniem blach stalowych III generacji o balansie wytrzymałość – plastyczność pomiędzy I i II generacją stali dla motoryzacji, jednak przy koszcie jedynie nieznacznie przewyższającym koszt wytwarzania stali I generacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.