Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  austenitic matrix
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Below are described results of the analysis concerning the use of two cored wire injection method (2PE- 9) and the unique application of a drum ladle as a treatment, transport and casting one, instead of a vertical treatment ladle. Parameter optimization, like: length of nodulariser wire, residual magnesium content, treatment and pouring temperature have been shown. Influence of various treatment temperatures, magnesium-cored wire velocities (Mg-treatment times) and weights of molten alloy on magnesium recovery are demonstrated. Moreover, graphite nodule content in relation to different raw materials in the charge mix are presented. Typical microstructure, mechanical properties and treatment costs are given as well. Using specific industrial conditions for tests and optimal, low scrap production of austenitic nodular cast iron (EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 Grade, according with EN 13835), makes this innovative method very credible. Injection of two Ø 9 mm wires; cored in FeSi + Mg nodulariser mixture and inoculant master alloy into a drum ladle is a treatment method that can be used for the production of ductile iron melted in a coreless induction furnace.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań otrzymanych podczas produkcji żeliwa sferoidalnego, z zastosowaniem nowej metody sferoidyzacji metalu w kadzi bębnowej (w miejsce powszechnie stosowanej kadzi smukłej), przy użyciu dwóch przewodów elastycznych (technika nazwana umownie jako 2PE - 9). Kadź bębnowa z ciekłym sferoidyzowanym metalem, jest wykorzystywana do transportu ciekłego stopu i zalewania form odlewniczych. Zaprezentowano wyniki badań w zakresie optymalizacji parametrów procesu, takich jak: długości przewodu sferoidyzujacego, krytycznej zawartość magnezu, temperatury zabiegu i temperatury zalewania. Pokazano wpływ temperatury zabiegu, prędkości przemieszczania przewodu sferoidyzującego (czasu zabiegu sferoidyzowania) i masy ciekłego stopu na uzysk magnezu ze sferoidyzatora. Określono liczbę wydzieleń globularnej eutektyki grafitowej w zależności od stosowanych materiałów wsadowych. Przedstawiono mikrostrukturę wysokoniklowego, austenitycznego żeliwa sferoidalnego (zgodnie z norma PN-EN 13835, gatunku EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2), jego właściwości mechaniczne oraz koszt obróbki pozapiecowej przy zastosowaniu metody 2PE - 9. Przeprowadzone badania zabiegu sferoidyzowania metalu bezpośrednio w warunkach przemysłowych, pozwoliły zminimalizowac wielkość braków odlewów i potwierdziły innowacyjnosc tej techniki obróbki pozapiecowej. Wprowadzenie dwóch przewodów elastycznych o średnicy Ø 9 mm; jeden wypełniony mieszanina FeSi + Mg, a drugi modyfikatorem grafityzującym, do zabiegowej kadzi bebnowej, jest nowa metoda obróbki pozapiecowej, która może być wykorzystana do produkcji żeliwa sferoidalnego.
EN
This work presents the analysis the effort of phases which are present in the austenitic cast steel Fe-Ni-Cr-C, applied for elements of technological instrumentation for carburising furnaces. The reduced stresses [sigma]_red in the carbides and the austenitic matrix were determined in accordance with the assumed hypotheses of effort, on the basis of the structural stresses [sigma]_x [...] calculated by the finite element method for two model location cases of the carbides towards the cast steel surface. The hypotheses referred to the crack condition were applied to evaluate the elastic carbide efforts, while for the elastic-plastic austenitic matrix - the hypotheses referred to the plasticity condition were used. There were compared the reduced stresses óred determined in accordance with various hypotheses and the correctness of their applying. It was demonstrated on the basis of the executed analysis of the effort that the carbides are destroyed only when they are not entirely surrounded by the austenitic matrix.
PL
Badano zmiany zawartości azotu w austenicie po nagrzewaniu próbek do różnych temperatur i ich wygrzewaniu w różnych czasach. Ustalono, że w warunkach typowego nagrzewania w celu przesycenia bazowej stali Crl8Nil0Ti w jej strukturze występują nie rozpuszczone w roztworze starym azotki, których ilość zwiększa się ze wzrostem zawartości azotu w stali. Jest możliwe prawie całkowite rozpuszczenie się azotków przez nagrzanie metalu do temperatury 1200 °C i wygrzewanie go przez czas dłuższy niż 30 min. Zawartość azotu w austenitycznych stalach wysokoazotowych powinna być zbilansowana z zawartością innych pierwiastków stopowych w zależności od pożądanej struktury: austenit lub austenit i fazy nadmiarowe.
EN
Variations in the nitrogen content of austenite after heating the specimens up to different temperatures and then soaking them for different periods of time were investigated. It has been found that, under the conditions of typical heating to supersaturate the base Cr18Ni10Ti steel, nitrides undissolved in the solid solution occur in its structure, the amount of which increases with increasing nitrogen content of steel. Almost complete dissolution of nitrides is possible by heating the metal up to a temperature of 1200 °C and then soaking it for a period of time not longer than 30 min. The nitrogen content of high-nitrogen austenitic steels should be balanced with the contents of other alloy-forming elements, depending on the desired structure: austenite or austenite and excess phases.
4
Content available remote Właściwości austenitycznego żeliwa sferoidalnego
PL
Celem pracy jest określenie wpływu niklu, manganu i chromu na mikrostrukturę, a tym samym na właściwości austenitycznego żeliwa sferoidalnego. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości żeliwa sferoidalnego austenitycznego z różnymi dodatkami niklu oraz manganu i chromu. W miarę zwiększania zawartości Ni pojawiają się obok grafitu kulkowego, zdegenerowane wydzielenia grafitu (grafit „chunky”). Wprowadzenie manganu do żeliwa wysokoniklowego powoduje zanik wydzieleń martenzytu w osnowie oraz zwiększenie udarności w niskich temperaturach. Dodatek chromu powoduje znaczne polepszenie właściwości wytrzymałościowych.
EN
The study shows the results of choices mechanical properties tests carried out on austenitic ductile iron with various additions of nickel (15%÷30%Ni) and 1.6% manganese and 1.5% chromium. By increasing the Ni content it was obtain ductile iron with degeneration of graphite nodules and so called “Chunky” graphite. Introducing into liquid cast iron the amount of Mn approximate adequately 1,6% cause the austenitic matrix is observed in nodular cast iron and increasing mechanical properties. The final part of the study includes discussion of results and conclusions.
5
Content available remote High-chromium cast iron with higher ductility
EN
The cast iron with composition (in wt.%): C 2.6–2.8%, Cr 20–24%, Mo 0.7–1.5%, Ni 0.8-1.3%; 0.4-2% Mn, Si max. 1% with the trace amount of Ti and V was developed. Its foundry properties are very good and enable to cast the complex shaped castings with the section about 3 mm. The castings do not require the heat treatment, and in the range of wall section from 3 to 40 mm the as-cast material attains hardness from 47 to 53 HRC, ductility A5 of 1% minimally and is characterized by self-sharping effect.
PL
Badano żeliwo o składzie chemicznym (wg. %): C 2.6–2.8%, Cr 20–24%, Mo 0.7–1.5%, Ni 0.8-1.3%; 0.4-2% Mn, Si max. 1% ze śladową ilością tytanu i wanadu. Jego właściwości odlewnicze są bardzo dobre i umożliwiają wykonanie odlewów o złożonych kształtach z przekrojem około 3 mm. Odlewy nie potrzebują obróbki cieplnej i w przedziale grubości ścianki od 3 do 40 mm materiał ma twardość od 47 do 53 HRC, plastyczność A5 min 1% jest charakterystyczna wynikom samoostrzenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz badań udarności żeliwa sferoidalnego austenitycznego z różnymi dodatkami niklu (15% do 30%) oraz manganu ok. 1.6%. W miarę zwiększania zawartości Ni pojawiają się obok grafitu kulkowego, zdegenerowane wydzielenia grafitu (grafit „chunky”). Wprowadzenie manganu do żeliwa wysokoniklowego powoduje zanik wydzieleń martenzytu w osnowie oraz wyraźne zwiększenie udarności w niskich temperaturach. W pracy przedstawiono omówienie wyników i wnioski.
EN
The study shows the results of impact strength tests carried out on austenitic ductile iron with various additions of nickel (15%÷30%Ni) and 1.6% manganese. By increasing the Ni content it was obtain ductile iron with degeneration of graphite nodules and so called “chunky” graphite. Introducing into liquid cast iron the amount of Mn approximate adequately 1,6% cause the austenitic matrix is observed in nodular cast iron and increasing impact strength. The final part of the study includes discussion of results and conclusions.
7
Content available remote Wpływ struktury na skutki azotowania gazowego stali NC11LV.
PL
Stal NC11LV obrabiano cieplnie celem uzyskania struktury zawierającej odpowiedni skład fazowy: węgliki z martenzytyczną lub austenityczną osnową. Próbki azotowano gazowo, stosując zmienne parametry, czas i temperaturę przy założonym potencjale azotowym. Analizowano profile twardości warstwy azotu i skład fazowy warstwy dyfuzyjnej. Oceniano własności użytkowe warstwy (odporność na ścieranie). Badania wykazały, że skutki azotowania gazowego zależą od stanu strukturalnego osnowy i warunków procesu, a odporność na zużycie, także od zastosowanej metody badania.
EN
After hardening NC11LV steel (from low and high austenitizing temperature) we can obtain the structure with very differentiate phase composition: carbides with martensitic and austenitic matrix. Samples were gas nitrided at the different parameters of the process (temperature and time) but nitriding potential was fixed. The hardness, phase composition of the diffusion layer and abrasive resistance were examined. The research prove that the results of the gas nitriding depend on the structural state of matrix and the conditions of the process but the abrasion resistance depends also on the experimental method.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu powierzchniowego odkształcenia plastycznego na strukturę oraz twardość stali NC11LV po azotowaniu jonowym. Badano próbki o różnej strukturze. Próbki austenityzowano w temperaturach 900-1200 stopni Celsjusza. W rezultacie uzyskano struktury o różnym składzie fazowym, od węglików na tle martenzytu, do praktycznie czystego austenitu z niewielką ilością węglików. Partie próbek o najniższej i najwyższej twardości , austenityzowano w temperaturach odpowiednio 1150 i 1020 stopni Celsjusza, nagniatano ślizgowo nagniatakiem diamentowym, stosując dwie wartości docisku: 150 i 400 N. Przedstawiono struktury stref przypowierzchniowych po nagniataniu. Tak przygotowane próbki azotowano jonowo. Azotowanie przeprowadzono przy stałym czasie - 4h, stosując trzy różne temperatury procesu: 400, 440 i 480 stopni Celsjusza. Skutki nagniatania i azotowania oceniano za pomocą pomiarów twardości HK0,1, oraz poprzez obserwację warstw azotowanych pod mikroskopem świetlnym na zgładach metalograficznych. Przedstawiono wyniki pomiarów twardości, a struktury zaobserwowane w próbkach nagniatanych i azotowanych. W wyniku badań stwierdzono, że nagniatanie stali NC11LV spowodowało utwardzenie stref przypowierzchniowych. Szczególnie dotyczy to próbek o strukturze austenitycznej. Wygrzewanie tych próbek w czasie i temperaturze azotowania spowodowało spadek twardości tych stref o ok. 200 HK0,1. Po azotowaniu wyższą twardość przekraczającą 1200 HK0,1, stwierdzono w próbkach o strukturze martenzytycznej, gdy tymczasem próbki o strukturze austenitycznej wykazały twardość maksymalną ok. 1000 HK0,1. Nagniatanie stali o strukturze martenzytycznej jak i austenitycznej spowodowało istotny wzrost twardości stref przypowierzchniowych w stosunku do stali nienagniatanej przed azotowaniem. Niezależnie od struktury hartowanej stali NC11LV (martenzytyczna lub austenityczna osnowa) nagniatanie spowodowało wzrost twardości stref przypowierzchniowych po azotowaniu ionowym.
EN
The results of investigations for surface plastic strain influence on ionitrided NC11LV steel hardness and structure are presented in this paper. The samples of different structure were investigated. Temperatures 900-1200 degrees centigrade for austenitizing were used. In the result, following structures were obtained: from carbides exsisting in martensite matrix, until pure austenite with reduced quantity of carbides. Two batches of samples, representing the highest and the lowest hardness (austenitized respectively at 1150 and 1020 degrees centigrade), to the operation of slide burnishing by diamond burnisher, with application of pressure forces 150 and 400 N, were undertaken. Structures of sub-surface layers after burnishing are shown. The samples in the above described state were ionitrided. This operation was carried out in constant time, however for different temperatures 400, 440 and 480 degrees centigrade. The results of burnishing and ionitriding by HK0,1 hardness measurements, and by nitrided layer structure investigations were assessed. Hardness measurement results are presented. Microstructures obtained for burnished and nitrided samples are shown. It was stated, that burnishing operation for NC11LV steel results in sub-surface layers hardening. Especially this fact is well marked for the samples having austenitic microstructure. The heating of these samples during nitriding process resulted in hardness decrease by about 200 HK0.1. After nitriding, higher hardness over 1200 HK0,1 for the martensitic sample was established, whilst for austenitic samples 1000 KH0,1 hardness was only reached. Burnishing operation, both for austenitic, and for martenitic structures caused an visible hardness increase for sub-surface layer, regarding to non-burnished steel before nitriding. Irrespective of heat treated NC11LV steel structure (martensitic or austenitic matrix), burnishing operation resulted in sub-surface layers hardness increase, after ionitriding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.