Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule autor dokonuje wyboru kilku wydarzeń z historii Polski i pokrótce analizuje je pod kątem ich znaczenia dla kształtowania się tradycji demokratycznej w Polsce. Wydarzenia te to wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji, nadanie szlachcie przywileju jedlneńsko-krakowskiego, konfederacja warszawska, uchwalenie Konstytucji 3 maja, specyfika polskiej myśli wolnościowej w XIX w. i powstanie Solidarności. Ciąg przytoczonych wydarzeń pokazuje, że polska tradycja demokratyczna nie tylko nie odbiegała od analogicznej myśli europejskiej, ale nieraz znacznie ją wyprzedzała.
EN
In this article the author makes a selection of several events in the history of Poland and briefly analyze them in terms of their importance to the development of the democratic tradition. Among these events there are mission of Paul Włodkowic at the Council of Constance, the Jedlnia-Cracow privilege, the Warsaw Confederation, the Constitution the 3 rd of May, the specifics of Polish independence thought in the XIX century and the emergence of "Solidarity". In these events one can see that the Polish democratic tradition not only does not differ from similar European one but often has been far ahead of her.
2
Content available Czy zrównoważony rozwój jest zrównoważony?
PL
Idea zrównoważonego rozwoju od początku narodzin tej idei ponad 25 lat temu budziła duże emocje. Najpierw była to nadzieja, że oto ludzkość staje przed szansą rozwiązania swoich odwiecznych problemów. Później – w związku z dość nikłymi rezultatami w zakresie wdrożenia zrównoważonego rozwoju w życie – zaczęły się budzić uczucia frustracji i zawodu. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę systematyzacji pojawiających się teoretycznych stanowisk wobec tej idei i zaprezentować konkretne ich przykłady, dokonując jednocześnie wstępnej ewaluacji.
EN
The idea of sustainable development since the beginning of the birth of this idea over 25 years ago aroused high emotions. First, it was the hope that humanity had a chance to resolve its perennial problems. Then – due to the low levels results in the implementation of sustainable development in real life – feelings of frustration and disappointment began to arise. In this article the author makes an attempt to systematize the emerging theoretical positions on this idea and present specific examples, while making an initial evaluation.
3
PL
Idea zrównoważonego rozwoju, która stała się zasadą szeroko rozumianego rozwoju państw Unii Europejskiej, zakłada, że na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony. Gospodarka zbudowana na tym założeniu zakłada równowagę pomiędzy ekonomią, ekologią i jakością życia. Nieliczne głosy krytyki wskazują jednak, że idea ta obecnie zaczyna przekształcać się w swego rodzaju ideologię rozwoju. W tym artykule autor podejmuje próbę zebrania argumentów za każdym z tych dwóch kluczy interpretacyjnych. Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój jako rozwiązanie, zrównoważony rozwój jako ideologia, krytyka zrównoważonego rozwoju, solidarność międzyludzka, solidarność międzypokoleniowa, odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność za środowisko
EN
The idea of a sustainable development, which has become the principleof a development of the countries in the European Union, is based on the assumption that a sustainable development is possible at the current level of civilization. The economy built on this assumption implies a balance between the economic, the ecological and the social dimension. Relatively few critical voices have been raised, pointing that this idea is now starting to transform into a kind of ideology of development. In this article the author attempts to gather arguments for each of these two interpretative options.
EN
One of the most serious attempts to answer the question about the future shape of the socio-economic order after 1989 is the social teaching of John Paul II. According to the Pope, the fundament of every economical system should be the personal principium, according to which "the basic virtue of work is the human himself". In the light of this criterion John Paul II brings about the assessment of capitalism and communism. This article is an attempt of presentation the evaluation and the main elements of Pope’s positive vision of socio-economic order.
PL
Jedną z najbardziej poważnych prób odpowiedzi na pytanie o przyszły kształt porządku społeczno-gospodarczego po 1989 r. jest społeczne nauczanie Jana Pawła II. Według Papieża, fundamentem wszelkiego systemu ekonomicznego jest principium personalne, zgodnie z którym „podstawową wartością pracy jest sam człowiek”. W świetle tego kryterium Jan Paweł II przeprowadza ocenę kapitalizmu i komunizmu. Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji tej oceny oraz głównych elementów papieskiej pozytywnej wizji ładu społeczno-gospodarczego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.