Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  smoke extraction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wymagania, jakie powinny spełniać systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe. Zwrócono szczególną uwagę na praktyczne aspekty współpracy SIUP z systemami oddymiania, w tym z kanałami oddymiającymi i napowietrzającymi oraz z systemami nadciśnieniowymi i systemami oddymiania w garażach.
EN
This article describes general requirements for solutions integrating fire protection devices. Particular consideration was paid to interactions between system integrating fire protection devices and smoke exhaust and pressure differential systems.
PL
W artykule opisano podstawy prawne oraz wytyczne i zalecenia pomocne przy projektowaniu i budowie mieszanych systemów wentylacji pożarowej. Rozwiązania mieszane powinny być poddane szczególnie wnikliwej ocenie skutków działania całego systemu i jego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników budynków, powinny też posiadać potwierdzenie krajowej oceny technicznej w zakresie funkcjonalności zastosowanych w danym systemie urządzeń. Nieprzemyślane i zbyt rozbudowane rozwiązania mogą nie zagwarantować oczekiwanego efektu i tym samym narażają na niebezpieczeństwo użytkowników budynków.
EN
The article describes legal bases as well as guidelines and recommendations helpful in the design and construction of mixed fire ventilation systems. Mixed solutions should be subjected to a particularly thorough assessment of the effects of the entire system and its impact on the safety of building users, and should have confirmation of the national technical assessment of the functionality of the devices used in the system. Ill-considered and overly complex solutions may not guarantee the expected effect and thus put the building users in danger.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone analizy CFD oraz próby z wykorzystaniem gorącego dymu wskazują, że wyposażenie i wystrój lokali handlowych mają istotny wpływ na oddymianie. Lokalizacja i wykończenie przyległych pomieszczeń, funkcjonalnie powiązanych z salą sprzedaży lokalu handlowego, powinny być analizowane pod kątem ewakuacji. Na podstawie analizy CFD przykładowych lokali handlowych stwierdzono, że mogą się one całkowicie różnić w zależności od tego, czy uwzględniono wystrój i wyposażenie lokalu oraz że jest ona dobrym narzędziem inżynierskim pozwalającym już na etapie projektowania przewidzieć wszystkie istotne kwestie dotyczące poprawnej pracy instalacji oddymiających.
EN
The article presents the results of research on the impact of interior decoration and furnishing of commercial type clothing stores, located at passage in commercial malls on operation of smoke extraction installations. CFD analyses and tests carried out with hot smoke show that interior decoration and equipment used in commercial mall has huge impact on smoke extraction. Further more localization and interior decoration of rooms connected to commercial spaces functionally related to the sales room of the commercial store, should be analyzed individualy focus on evacuation. Results form CFD modeling on examples of commercial stores can be totally different if the interior decoration and equipment in commercial mall was taken under consideration. CFD modeling is good engineering tool that allowing already at the design stage anticipate all important problems concerned with correct operation of the smoke extraction instalation.
PL
W artykule omówiono stan prawny zachęcający do stosowania w jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjnych i magazynowych samoczynnych urządzeń oddymiających. Wskazano na cele, jakie powinny spełnić te systemy, aby ich zastosowanie miało uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Porównano zalety i wady standardów projektowych najczęściej wykorzystywanych przy projektowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających. Ponadto wskazano materiały źródłowe, które mogą być pomocne dla projektantów tych urządzeń.
EN
The article discusses regulations encouraging the use of automatic smoke exhausting devices in one-storey production and warehouse buildings. The goals to be met by these systems in order to achieve the technical and economic justifi cation of their use have been pointed out. The advantages and disadvantages of the design standards used the most frequently in the design of automatic smoke exhausting devices have been compared. Moreover, source materials that may be useful for the designers of these devices have been indicated.
PL
Trzecia część publikacji poświęconej systemom oddymiającym garaży i parkingów podziemnych w zakresie celu ich stosowania, aktualnym przepisom i zaleceniom, wytycznym projektowym oraz zadaniom urządzeń wentylacji oddymiającej. W części drugiej cyklu („TCHiK” nr 3/2016, s. 100-107) omówione zostały systemy wentylacji stosowane w garażach i parkingach podziemnych. W materiale tym autor m. innymi zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia przed realizacją konkretnej inwestycji symulacji komputerowej CFD, która pozwala na podgląd działania proponowanego rozwiązania systemu dla najgorszego scenariusza pożarowego. Część trzecia cyklu poświęcona jest wybranym problemom ochrony przeciwpożarowej.
EN
This is the third part of the series of papers dealing with ventilating systems for garages and underground car parks. In the second part („TCHiK” nr 3/2016, pp. 100-107) the systems for underground car parks have been analysed. Profits from computer CFD simulations for the worst fire scenario have been pointed. This third part deals with chosen problems of fire protection.
PL
W drugiej części tej publikacji omówione zostały systemy wentylacji stosowane w garażach i parkingach podziemnych. Na początek autor wskazuje cele wentylacji odniesione do tego typu obiektów, a następnie omawia stosowane w tym zakresie rozwiązania techniczne. Zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia przed realizacją konkretnej inwestycji symulacji komputerowej CFD, która pozwala na podgląd działania konkretnego systemu dla najgorszego scenariusza pożarowego. Dla ilustracji zagadnienia, przedstawiony został przykładowy wynik symulacji CFD. W materiale zwrócona została również uwaga na istotne znaczenie systemów detekcji CO i LPG.
EN
The second part of the paper deals with ventilating systems for underground car parks. Their purposes are discussed and then technical solutions are described. Profits from computer CFD simulations for the worst fire scenario are pointed. An example of such simulation results is given. The importance of CO and LPG detection is also mentioned.
PL
Obecnie wokół nas znajduje się niezliczona ilość galerii, centrów handlowych, restauracji czy też hoteli. W większości przypadków projektuje się je z przewidzianymi wcześniej garażami, tak aby były jeszcze atrakcyjniejsze dla osób przyjezdnych oraz bardziej konkurencyjne dla innych budynków znajdujących się w pobliżu. Aktualnie obecność czy też odwiedziny takiego centrum handlowego lub ośrodka wypoczynkowego nie jest dla nas czymś nadzwyczajnym, lecz tak naprawdę bardzo małe grono osób zdaje sobie sprawę z obecności i tym samym złożoności systemu oddymiania garaży i parkingów (głównie podziemnych), dzięki którym takie obiekty są w stanie zaoferować wiele miejsc postojowych dla samochodów, minimalizując ryzyko i straty w przypadku wystąpienia pożaru.
EN
Nowadays there are lots of commercial centres, restaurants or hotels all around us. They are usually equipped with special car parks for the visitors’ convenience and market competitiveness. A visit in commercial centers is common activity now, while smoke exhausting systems installed in garages (mainly underground) are noticed by very few persons. But only thanks to these systems such object are able to offer lots of places for visitors’ cars with minimal risk of fire and damages caused by fire.
PL
Prawidłowe funkcjonowanie systemów wentylacji pożarowej w budynkach wysokich jest możliwe, jeżeli zachowana zostanie odpowiednia procedura projektowania i wykonywania instalacji. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania popularnych systemów zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych oraz problemy, jakie napotykają uczestnicy procesu projektowego podczas tworzenia bezpiecznych rozwiązań. Zamieszczono również praktyczne porady dotyczące wyboru odpowiednich rozwiązań technicznych oraz optymalnej konstrukcji systemu wentylacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych.
EN
The proper functioning of fire ventilation systems in high-rise buildings is possible if the behave is a suitable procedure for the design and implementation of the system. Equally important is the choice of solutions tailored to the functional and purpose of the building, ensuring the highest possible level of safety of building occupants. This article presents the principles of the popular security systems, vertical means of escape in multi-storey buildings and the problems faced by participants in the design process when creating safe solutions. The following text also presents practical advice on the selection of appropriate technical solutions and the optimal design of the ventilation system fire in multi-storey buildings.
10
Content available remote Wybrane zagadnienia wentylacji pożarowej w kontekście ewakuacji
PL
Artykuł zawiera wprowadzenie do tematyki, która została zaprezentowana podczas sesji „Wentylacja pożarowa i ewakuacja”, na VIII Konferencji Międzynarodowej „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, 4 – 6 listopada 2014 r. w Warszawie.
EN
The paper contains an introduction to the subject, which was presented at the session "Fire ventilation and Evacuation", VIII International Conference "Fire Safety Constructions”, 4-6 November 2014. Warsaw.
11
Content available remote Wentylacja pożarowa garaży – błędy projektowe i wykonawcze
PL
W artykule poruszono wiele problemów związanych z koncepcją, projektowaniem, wykonawstwem i przygotowaniem do eksploatacji systemów bezpieczeństwa pożarowego w garażach. Omówiono problem prawidłowego doboru systemu wentylacji pożarowej i sposobu jego oceny na podstawie analiz numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Poruszono też problematykę integracji systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz prób dymowych z ciepłym dymem mających na celu weryfikację przyjętych scenariuszy pożarowych.
EN
The article describes a number of issues related to the concept, design,manufacture and preparation for operation of fire safety systems in car parks. Proper selection of fire ventilation systemand themethod of its assessment on the basis of numerical analyzes of smoke and heat spreading are the main topics of this article. Issue of integration of fire safety systems and hot smoke tests in order to verify fire scenarios are disccused too.
PL
W artykule przedstawiono metody projektowania systemów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej oraz zastosowanie narzędzi komputerowej mechaniki płynów (CFD) jako narzędzia je uzupełniającego. Omówiono procedury badania aerodynamicznego klap dymowych, wskazując potencjalne problemy z praktycznym wykorzystaniem podawanego przez producentów parametru powierzchni czynnej urządzenia. W celu porównania skuteczności funkcjonowania różnych systemów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej przedstawiono wyniki przeprowadzonych wcześniej analiz numerycznych przy różnej prędkości wiatru oraz kierunku jego działania.
EN
In the paper the author presents chosen design methodologies for Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation systems (NSHEVs), along with possible application of CFD in the design procedure. The paper brings up law regulations for NSHEVs, with emphasis on discharge coefficient test in accordance with EN 12101-2, pointing up potential problems with practical use of the results of such test. Results of authors own research employing CFD analysis with ANSYS Fluent 14.5 package and RNG k-ε turbulence model is shown as illustration of potential problems with NSHEVs.
PL
W tekście o wybranych rozwiązaniach stosowanych m.in. w obiektach jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie zadymieniu w obiekcie budowlanym podczas pożaru uwzględniających strefy dozorowania i alarmowania, warianty alarmowania i dobór czasów alarmowania oraz dobór czujek pożarowych.
PL
W ostatnich latach w Polsce powstało już kilka nowoczesnych obiektów widowiskowo-sportowych i wciąż powstają nowe. Wyznaczenie w nich właściwych parametrów instalacji od-dymiającej jest niejednokrotnie bardzo kłopotliwe. A artykule zaprezentowano propozycję procedury postępowania przy projektowaniu systemów oddymiania w tego typu obiektach, która zapewnia, że spełnione będą wymagania przepisów w zakresie zapewnienia w obiekcie odpowiednich warunków ewakuacji.
EN
In recent years, Poland has given rise to several modern sports and entertainment facilities, and the new ones have been coming into being. Defining of relevant parameters of smoke exhaust systcms in these objects is often very difflcult. The paper presents a proposal for a procedure to be followed in the design of smoke ventilation systems in such facilities. The procedure is provided to meet regulatory requirements for the facility to ensure appropriate conditions for the evacuation.
PL
Jedną z najczęściej oddymianych przestrzeni w obiektach budowlanych sąatria. Wyznaczenie w nich właściwych parametrów instalacji oddymiającej jest niejednokrotnie bardzo kłopotliwe. W artykule zaprezentowano ciąg dalszy procedury obliczeniowej, która omawiana była w poprzednim numerze, zakładający tym razem scenariusz pożaru w pomieszczeniu przyległym do atrium, pozwalającej określić wymaganą wydajność wentylatorów oddymiających bądź powierzchnię klap dymowych, zapewniającą utrzymanie odpowiednich warunków ewakuacyjnych na wszystkich drogach ewakuacyjnych przyległych do atrium.
EN
Further computation procedure is presented as a continuation of the previous paper, this time assuming a scenario of a fire in a room adjacent to the atrium. On the basis of the procedure, the required performance of exhaust ventilators or surface of smoke extraction valves may be determined, ensuring maintenance of appropriate conditions for the evacuation of all escape routes, adjacent to the atrium.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.