Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  COVID-19
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
COVID zmienił nasze podejście do zdrowego stylu życia. Może dziwić, ale również gospodarka wodno-ściekowa ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo epidemiologiczne.
2
Content available remote Usprawnianie procesów w czasie pandemii dzięki nowym technologiom
PL
Pandemia COVID-19 może nie wykoleiła ludzkości, ale z pewnością mocno zmodyfikowała naszą codzienność, tak że w kontekście zawodowym. Już dziś wiadomo, że wprowadzone obostrzenia i konieczność zmiany starych nawyków dla wielu firm skończyły się tragicznie. Te jednak, które zareagowały szybko i mądrze, wysunęły się naprowadzenie. Mocno pomogły w tym nowe techno logie oraz innowacyjne wykorzystanie tych już dobrze nam znanych.
PL
Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób zdecydowało się zmienić sposób podróżowania i zamieniło komunikację miejską na samochód. Jednak badania wyraźnie pokazują, że maseczki skutecznie chronią przed zakażeniem COVID-19, a ryzyko zarażenia się koronawirusem w środkach transportu zbiorowego nie jest większe niż w innych miejscach.
PL
Walka z COVID-19 sporo kosztuje. Wiedzą o tym przedstawiciele miast, którzy od niemal roku zmagają się z problemami związanymi z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami. Jak obecnie wygląda sytuacja finansowa samorządów? Jak zmieniły się ich plany inwestycyjne?
EN
The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the content of key functional strategies of companies in the real sector of the economy. The purpose of the article is to assess the changes in the economic behaviour of companies in the context of the COVID-19 pandemic, to analyse business practices in adapting functional strategies to new risks, and to determine the directions for transforming functional strategies. An analysis of companies’ business practices showed that the pandemic had a significant impact on the economic behaviour of companies, transforming not only their tactics, but also their strategy. The functional strategies of the companies have undergone significant changes - marketing, production, personnel management strategies. The transformation of the marketing sphere is due to new trends in the sphere of consumption that have arisen as a result of the introduction of restrictive measures by states. The changed conditions of production activities necessitated accelerated digitalization and robotization of production, restructuring of supply chains and determined the need for the formation of innovative production strategies that meet the conditions of the Industry 4.0 era. The strategy and tactics of personnel management of companies are adapting to the conditions of the epidemic using a remote work format, digitalization of processes and tasks, and the use of new approaches in management. Based on the results of the study, the authors concluded that the pandemic has highlighted problems in the ability of companies to learn quickly in a rapidly changing environment. Today, the surviving companies are those that have been able to best adapt to unforeseen threats. For them, the coronavirus pandemic is not the cause of the crisis, but a turning point and a unique opportunity to develop in a highly competitive environment.
PL
W artykule przedstawiono sytuację przewozową na kolejach polskich podczas pierwszej i drugiej fali pandemii COVID-19. Scharakteryzowano rysujące się trendy w zakresie korzystania z transportu kolejowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, transport kolejowy powinien być podatny na wszelkie rozwiązania techniczne, które ograniczałyby możliwość poziomego przenoszenia zarażeń, zarówno wśród podróżnych, jak i personelu przewoźników. Wskazano przykłady działań poprawiających pod tym względem bezpieczeństwo podczas przewozu, jako podstawowego warunku systematycznego powrotu podróżnych na kolej.
PL
Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej, jako istotna część kosztów mających wpływ na cenę usługi oferowanej klientom kolei, są przedmiotem zainteresowania w kontekście równoważenia transportu i promowania przewozów kolejowych. Pandemia spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 wywołała kryzys, który znacząco wpłynął na sektor transportowy. W październiku 2020 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19. Przygotowana przez Komisję Europejską inicjatywa ustanowienia regulacji, umożliwiających odstępstwa od istniejącego prawa i zaspokojenia pilnych potrzeb sektora kolejowego przez cały okres oddziaływania skutków pandemii, może być ważnym krokiem w kierunku stałego wyrównania warunków konkurencji międzygałęziowej w transporcie. W artykule przedstawiono informacje dotyczące regulacji prawnych odnoszących się do opłat za użytkowanie infrastruktury oraz przedstawiono założenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429.
EN
Railway infrastructure access rates, as an important element of the costs affecting the services offered to railway clients, are an object of interest in the context of transport sustainability and the promotion of railway transport. The pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus has spawned a crisis that has affected the railway sector in a significant way. In October 2020, the European Commission published a Regulation establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 pandemic. The European Commission’s initiative of introducing a Regulation allowing for derogations from existing laws, as well as satisfying the urgent needs of the railway sector for the duration of the effects of the pandemic, may be a significant step towards a permanent leveling of the playing field for all of the branches competing in the transport sector. This article presents information in terms of the legal regulations concerning the charges for infrastructure use and outlines the assumptions of Regulation 2020/1429 (EU) of the European Parliament and of the Council.
EN
The article presents an overview of the transport situation on Polish railways during the first and second waves of the CO-VID-19 pandemic. The emerging trends in the use of rail transport are characterised. In order to meet market needs, rail transport should be open to any technical solution that reduces the possibility of horizontal transmission of infections to, both, travellers and transport workers. Examples are given of measures which improve safety during transport in this respect, as a fundamental condition for the systematic return of travellers to the railways.
PL
Pandemia koronawirusa wywarła ogromny wpływ na światową gospodarkę. Lockdown przyczynił się do zakłóceń w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, również i tych z branży gastronomicznej. Po odblokowaniu gospodarki, placówki gastronomiczne, aby móc funkcjonować, musiały dostosować warunki pracy do ścisłych wytycznych, które wskazują na konkretne działania, mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w lokalach gastronomicznych w różnych krajach oraz zaproponowanie działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Wskazano na konieczność identyfikacji i monitorowania nowych krytycznych punktów kontrolnych (CCP-COV), które ściśle powiązane są z ciągłością zachowania higieny w procesie produkcji gastronomicznej.
EN
The pandemic of COVID-19 has had a huge impact on world economy. The lockdown has caused many problems in companies’ everyday activities also affected the functioning of gastronomy. When the economy was released from the lockdown, the gastronomy businesses had to adapt the new working conditions to strict guidelines that show the specific actions that reduce the risk of coronavirus infection. The aim of this article is to present the solutions in the area of food safety in gastronomy in different countries and to propose the ideas of food safety actions in mass catering units (closed-type). The conclusions show the need of identification and monitoring of the new critical control points (CCP-COV), that are closely related with the continuity of hygiene process in the gastronomic production.
PL
Celem artykułu jest ukazanie ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej uwagę skupiono na problematyce współpracy w łańcuchu dostaw z dostawcami i odbiorcami (firmami) w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W części empirycznej zamieszczono wyniki badań własnych dotyczące jakości relacji business-to-business (B2B) na przykładzie małego przedsiębiorstwa – producenta papieru.
EN
The aim of the article is to show the limited development opportunities in the conditions of the impact of COVID-19 on the quality of business-to-business (B2B) relations. The article is theoretical and empirical. The theoretical part of the paper concentrates on the issues of cooperation with suppliers and recipients (companies) in the supply chain in conditions of the epidemiological threat. The empirical part includes the results of the authors’ own research on the quality of B2B relations on the example of a small paper manufacturing company.
12
Content available remote COVID-19 i jego wpływ na wzrok
PL
Już ponad rok żyjemy w nowej rzeczywistości, warunkowanej obostrzeniami związanymi z obecnością nowego wirusa SARS-CoV-2 (ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, tzw. nowy koronawirus), a przede wszystkim wywołaną przez niego chorobą układu oddechowego COVID-19. Lista objawów, z jakimi borykają się chorzy na tę chorobę, cały czas jest modyfikowana. Najczęściej występujące to gorączka, suchy, duszący kaszel, zmęczenie oraz utrata węchu i smaku. Za główne drogi transmisji ww. koronawirusa uważa się jamę ustną, jamę nosa i powierzchnię oka [1]. Dlatego też tak istotne jest stosowanie, oprócz dystansu i dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, w tym w szczególności maseczek, ochrony oczu oraz rękawiczek. Co ciekawe, to okulista, dr Li Wenliang, był jednym z pierwszych lekarzy ostrzegających przed nową chorobą. Niestety, sam został zainfekowany po badaniu zakażonego pacjenta z jaskrą.
EN
The article presents the results of the questionnaire research carried out after the first and repeated after the second semester of crisis distance education, conducted at the Academy of Special Education. Academic lecturers participating in the study indicate a significant decrease in the level of commitment, activity, the regularity of work and the quality of performing tasks presented by students. Lecturers benefit from training and technical support organized by the university. They feel an acute inability to contact students personally, but appreciate the time savings and no need to travel to work. The respondents point to the problem of controlling student integrity during remote examinations. Growing experience in remote education results in higher IT competences and conviction to this type of teaching.
EN
The article presents the results of the questionnaire research carried out after the first and repeated after the second semester of crisis remote education, conducted at The Maria Grzegorzewska University. Students participating in the study indicate a significant increase in their IT competences and the level of remote education. They declare a similar, high level of commitment and independence during classes. They indicate that commitment, activity, contact with the lecturers, regularity and quality of work, as well as the adequacy of the grades given are better during traditional education, although their timeliness is higher during distance education. The computer equipment of students and the way of accessing the Internet have not changed significantly. 20% of respondents admitted to using unauthorized assistance during exams. In the statements of students, on the one hand, there is a desire to return to social contacts and traditional classes, and on the other hand, a desire to maintain remote education, associated with the comfort of home-based learning and independence.
15
Content available remote Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce
PL
Celem artykułu jest ukazanie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce w dobie pandemii. Zakres czasowy badań obejmuje czwarty kwartał 2019 r. oraz pierwsze półrocze 2020 r. Artykuł zawiera charakterystykę zagrożenia chorobą COVID-19 oraz opis stanu przedsiębiorstw w obecnie panujących warunkach, jak również nakreśla działania Rządu RP spowodowane pandemią. Z racji braku opracowań zwartych dotyczących SARS-CoV-2 artykuł oparto na ogólnodostępnych danych pozyskanych ze stron internetowych Światowej Organizacji Zdrowia oraz polskich instytucji resortowych. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac.
EN
The fundamental intent of the following article is to reveal the impact of SARS-CoV-2 on the Polish enterprise performance during the coronavirus pandemic. The time range covers the fourth quarter of 2019 and the first half of 2020. The article contains successively the essence of COVID-19, the condition of enterprises in the current conditions, and outlines the actions of the Polish Government caused by the pandemic. Due to the lack of compact studies on SARS-CoV-2, the article is based on publicly available data on the websites of the World Health Organization as well as Polish ministerial institutions.
EN
Land Surface Temperature (LST) is an important variable within global cli mate change. With the appearance of remote sensing techniques and advanced GIS software, it is now possible to estimate LST. In this study, the effect of lock-down during COVID-19 on the LST was assessed using Landsat 8 Imagery. LST dynamic was investigated for three different periods: Before, during and after the COVID-19 lockdown. The study was conducted in Casablanca City. The results showed that during the emergence of COVID-19 with lock down policy applied, the LST decreases remarkably compared to the previous 4-years’ average LST. After the easing of restrictions, the LST increased to exceed the previous 4-year mean LST. Furthermore, throughout all studied periods, the LST recorded its higher values in industrial zones and areas with high urban density and urban transportation, which indicates the conspicuous impact of anthropogenic activities on the LST variation. These findings indicate an ability to assess the feasibility of planned lockdowns intended as a potential preventive mechanism to reduce LST peaks and the loss of air quality in metropolitan environments in the future.
PL
W pracy przedstawiono wprowadzenie do epidemiologii opartej na ściekach, w tym transmisje koronawirusów, wykrywanie, monitorowanie i modelowanie.
EN
The paper provides an introduction to wastewater-based epidemiology (WBE), including transmission of coronaviruses, sur- veillance, monitoring and modelling.
PL
Koronawirus zmienił świat. Czy zmienił też nauki techniczne? Czy w obliczu pandemii są one jeszcze potrzebne? Odpowiedź jest jednoznacznie pozytywna. Główne wyzwania naszego świata, takie jak zmiany klimatyczne, są nadal aktualne. Poza tym trafiając na kwarantannę, cały czas mamy dostęp do czystej wody i energii elektrycznej. Nowe inwestycje w odnawialne źródła energii także nie zostały wstrzymane. Covid-19 nie przyniesie ze sobą końca świata jako takiego, ale nastąpi koniec świata, jaki znamy. Niektóre sektory gospodarki, w szczególności sektor usług, turystyka i transport, mogą przestać istnieć lub czeka je głęboka recesja. Oznacza to gigantyczny kryzys ekonomiczny o niespotykanej dotąd skali, wykraczający daleko poza gospodarkę i rynek pracy.
EN
Covid-19 changed the world. Has technical science changed as well? Do we need them during pandemic? The answer is clearly positive. The main challenges of our world, such as climate change, are still relevant today. In addition, during quarantine still we need access to water and electricity. New investments in renewable energy sources have also not stopped. Covid-19 will not bring the end of the world as such, but the end of the world as we know it. Certain sectors of the economy, in particular the service sector, tourism and transport, may cease to exist or face a deep recession. This means a gigantic economic crisis of an unprecedented scale, going beyond the economy and the labour market.
EN
In recent times the risk of SARS-CoV-2 infection remains increased, especially with direct contact or reduced distance to the infected person. This paper outlines the case study of pedestrian mobility in one of the residential estates in Wrocław, Poland. The pedestrian mobility was examined in gated community, which counts several hundred apartments. The entrance to the estate is provided by two wickets. Observations of pedestrian traffic were conducted for four weeks (October-November 2020) when the government introduced restrictions to limit virus transmission. Our research revealed that the limited number of entrances and fencing give the inhabitants sense of security, however it poses a threat in a pandemic period.
PL
Ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przestrzeni osiedla jest możliwe, szczególnie w sytuacji zmniejszonego dystansu lub bezpośredniego kontaktu z zainfekowanym. Wyniki badań przedstawiają studium przypadku mobilności pieszej jednego z wrocławskich zespołów mieszkaniowych. Analizie poddany został ruch pieszy mieszkańców grodzonego osiedla mieszkaniowego liczącego kilkaset mieszkań, na teren którego prowadzą dwie furtki. Obserwacje ruchu pieszego prowadzono przez cztery tygodnie, w okresie październik-listopad 2020 roku. Był to czas wprowadzania przez rząd restrykcji mających na celu ograniczenie transmisji wirusa. Jak wynika z badań - ograniczona liczba wejść i grodzenie osiedla daje mieszkańcom pozorne poczucie bezpieczeństwa, jednak w czasie pandemii stanowi zagrożenie.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.