Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  settling tank
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dokonano przeglądu jednowymiarowych modeli osadników wtórnych, stosowanych w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków. Przedstawiono kinematyczno-bilansowy model Kyncha oraz jego rozszerzenie o człon dyspersyjny. Przedyskutowano metody rozwiązań modelowych równań różniczkowych i zilustrowano je przykładowymi obliczeniami. Zwrócono uwagę na duże niepewności w wyznaczaniu prędkości opadania strefowego osadu czynnego oraz współczynnika dyspersji, rzutujące na niepewność wyników modelowania pracy osadnika.
EN
The models are based on a kinematic model by Kynch, describing suspended solids mass balance within a vertical-flow clarifier and its extension by an additional dispersion term. Different numerical methods of solution of the differential equations are discussed and an example of application of the method of lines is shown. Relatively large uncertainties in determination of zone settling velocity and dispersion coefficient are emphasized, which can be diminished through relevant measurements in the field.
PL
W pracy przedstawiono wybrane osadniki gnilne, działające w systemach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Scharakteryzowano środowisko mikrobiologiczne procesów zachodzących w osadniku bezodpływowym i szybowym. Przedstawiono cechy fizyczno-chemiczne procesów beztlenowych, oraz ich wpływ na wielkości charakterystycznych wskaźników. Opisano w badaniach eksperymentalnych wpływ długotrwałego przetrzymywania ścieków - powyżej 180 dni, na wielkość stężeń metanu (CH4) nad lustrem ścieków. Opisane wyniki badań odniesiono do badań nad fermentacją metanową. Badania prowadzono w skali technicznej na działających instalacjach oczyszczalni przydomowych wybranych jednostek osadniczych we wsiach; Masłomiąca, Michałowice i Młodziejowice - w województwie małopolskim.
EN
The paper presents selected septic tanks operating in the installation of sewage treatment systems of domestic wastewater. Environment characterized microbial processes in the settling tank and shaft settler. Presents physical and chemical characteristics of anaerobic processes and their impact on the size of specific indicators. It describes the experimental treatment effect of prolonged detention - over 180 days, the level of concentration of methane (CH4) over the mirror treatment. The described findings were related to research on methane fermentation. The study was conducted on an industrial scale for working in accordance with domestic wastewater treatment plants selected settlements in the villages; Masłomiąca, Michałowice and Młodziejowice - in the region of Krakow.
PL
Konwencjonalny osadnik wstępny. Niekonwencjonalny osadnik szybowy - zalety. Efekty działania OG w oczyszczaniu ścieków na podstawie przeprowadzonych badań.
EN
The conventional primary settling tank. Unconventional settler shaft--advantages. The effects of Gl in wastewater treatment based on tests carried out.
4
Content available remote The influence of solid particles density on parameters of multijet insert
EN
Some dependences between solid particles density, chosen geometry and exploitation parameters of multijet inserts and development of laminar motion in continuous multijet sedimentation process, are presented in this paper. Results are obtained from the analysis of the multijet sedimentation model considering development of laminar motion of the suspension in the multijet insert conduit of the settling tank. The range of the researches covered, in particular, quantities necessary for designing inserts of multijet settling tanks finding application in purifying suspended solids in casting processes. Discussed problem has practical and cognitive meanings and is a base for more efficient designing multijet settling tanks inserts applied in iron and steel industry. Application of most efficient construction and exploitation parameters allows designing devices of lower dimensions what is especially advantageous in casting works.
5
Content available remote Migracja podstawowych zanieczyszczeń z lagun osadowych ścieków komunalnych
EN
The influence of municipal waste water from a 70-year old settling tank on groundwater’s quality has been studied. Authors have observed contamination of groundwaters in the nearest vicinity of the tank - a significant increase of Cl, SO4, N-NH4, N-NO2, N-NO3and K content. The extent of contamination within the whole monitored area has been analyzed. Composition of groundwater in years 1985-2002 has been shown on diagrams. A correlation between the groundwater contamination and type of area (forest, farmland, village) is reported. Local pollution sources independent of the tank have been detected.
PL
Przedstawiono zależności wielkości procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej z uwzględnieniem rozwoju ruchu laminarnego od wybranych wielkości geometrycznych i eksploatacyjnych przewodu wypełnienia osadnika uwzględniające niejednorodność stężenia zawiesiny.
EN
The work presents the dependences of the parameters of continuous multijet sedimentation process with taking into consideration of the development of the laminar motion on selected geometrical and operating parameters of the mud box tube. The nonhomogeneous concentration of suspension in the outlet is also taken into consideration.
7
Content available remote Symulacje komputerowe procesu klarowania zawiesin w osadniku prostopadłoprądowym
PL
W artykule przedstawiono uproszczony model matematyczny procesu sedymentacji prostopadłoprądowej oraz wyniki symulacji komputerowej procesu klarowania zawiesin w osadniku prostopadłoprądowym na podstawie uproszczonego modelu matematycznego.
EN
In the paper there are presented the mathematical model of clarifying process in the settling tank with cross-current lamella packets and the results of computer simulations based on the simplification of mathematical model presented.
8
Content available remote Badanie właściwości procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej
PL
Przedstawiono badania procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej z rozwojem ruchu laminarnego zawiesiny oraz ocenę jakościową i ilościową zależności wyników doświadczalnych od teoretycznych.
EN
The results of the research of the permanent multijet sedimentation process are presented in the work. The estimation of the qualitative and quantitative dependence between theoretical and experimental values is given in the work as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.