Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission of CO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Sekwestracja CO2 w Polsce nie ma sensu?!
PL
Europejski Zielony Ład 2050 to dojście do neutralności klimatycznej wszystkich krajów zrzeszonych w UE. Jedną z opcji jest sekwestracja CO2, czyli magazynowanie wytworzonego przez elektrownie dwutlenku węgla w podziemnych składowiskach gazu, budowanych w strukturach geologicznych. Sekwestracja mogłaby obniżyć emisję CO2 o 20% w skali świata. Sekwestracja CO2 obok niewątpliwych zalet ma niestety również szereg ograniczeń. Należą do nich wysokie koszty oraz ograniczona liczba obiektów, w których można sekwestrować CO2. Sekwestrację można podzielić na trzy grupy: sekwestrację w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, sekwestrację w głęboko zalegających poziomach wodonośnych oraz sekwestrację połączoną z intensyfikacją wydobycia oraz geotermią. Aby zasekwestrować znaczącą część emitowanego w Polsce dwutlenku węgla, potrzebne są: separacja CO2 na terenie szeregu elektrowni, adaptacja odpowiednich obiektów geologicznych, kompleks badań związanych z eksploatacją i bezpieczeństwem, budowa lub uzupełnienie odpowiedniej infrastruktury, budowa rurociągów do przesyłania CO2 z elektrowni na składowisko. Jakie elementy wpływają na koszt sekwestracji? Przede wszystkim separacja dwutlenku węgla – wymagająca dużych ilości energii i obniżająca wydajność elektrowni nawet o 10%. Następnie gaz ten należy sprężyć i doprowadzić do stanu ciekłego w warunkach ciśnienia nadkrytycznego oraz wybudować sieć gazociągów. Jeśli sekwestracja ma miejsce w wyeksploatowanych złożach węglowodorów, to wiadomo, że struktura jest szczelna i na powierzchni istnieje gotowa infrastruktura. Dla poziomów wodonośnych należy przeprowadzić pełny komplet badań, wywiercić odpowiednią liczbę otworów i wybudować infrastrukturę na powierzchni. Jeśli Polska chce wypełnić zadania związane z Zielonym Ładem w energetyce, to konieczne są ogromne inwestycje. W analizie kosztów należy wziąć pod uwagę takie elementy jak długość koniecznych do budowy gazociągów, istniejące linie przesyłowe energii elektrycznej, trzeba zsynchronizować działanie nakierowane na ewentualną sekwestrację z działaniami związanymi z gospodarką wodorową. Trzeba też uwzględnić niewymierne koszty społeczne związane z protestami ludzi przeciwko projektom sekwestracyjnym. Poza tym dochodzi jeszcze „drobiazg”: wszystkie elektrownie powinny zostać zmodernizowane albo zburzone i wybudowane od nowa. OZE nie mogą istnieć same dla siebie, bo muszą zapewniać stałe dostawy energii. To można osiągnąć miksem energetycznym, w którym zabezpieczono miejsce na gospodarkę wodorową. Podstawą miksu energetycznego powinny być elektrownie jądrowe zbudowane na miejscu największych emitentów, dzięki temu można będzie wykorzystać istniejące sieci przesyłowe. OZE sprzężone z gospodarką wodorową powinny dać drugi co do wielkości wkład w produkcję energii. Tu będą potrzebne również wyeksploatowane złoża gazu jako PMG dla mieszanek metanowo-wodorowych lub wodoru. Elektrownie węglowe, które pozostaną, powinny zostać głęboko zmodernizowane. Wchodzi tutaj w grę hybrydyzacja (biomasa lub elektrownie parowo-gazowe). To powinno zmniejszyć ich emisję o 30–40%. Udział sekwestracji w ograniczeniu emisji CO2 będzie śladowy i powiązany z geotermią.
EN
The main goal of European Green Deal is for all EU member states to become climate-neutral by 2050. One option is CO2 sequestration. It means underground CO2 storage in geological structures. Theoretically, such sequestration could lower CO2 emissions by about 20%. This process has also, however, a number of disadvantages, such as high costs and restricted volume of appropriate geological objects. Sequestration processes can be divided into three groups: sequestration in depleted hydrocarbon deposits, sequestration in aquifers and sequestration coupled with EOR and geothermal energy capture. To sequestrate a significant part of emitted CO2, it is necessary to separate CO2 in power plants, to adapt appropriate geological objects, to investigate such objects and to build infrastructure and pipelines. What elements affect the cost of sequestration? First of all, separation of CO2 requiring large amount of energy (about 10% of energy produced in power plant). Next, gas must be compressed and rendered to supercritical/liquid phase. In the case of depleted hydrocarbon reservoirs, we know that the structure is tight and there is an infrastructure on the surface. When it comes to aquifers, it is necessary to carry out a full set of investigations, drill holes and build an infrastructure. If Poland wants to fulfill all tasks of Green Deal, huge investments are needed. The cost analysis should take into account such elements as the length of pipelines to be constructed and existing power grids. Any probable sequestration must be correlated with hydrogen projects. RES cannot work alone because they are not able to provide a constant supply of energy. It can be achieved with energy mix. Such a mix should be based on nuclear plants built in place of the greatest coal plants, which will make it possible to use the existing power grids. RES coupled with hydrogen economy should result in the second largest contribution to energy mix. All coal power plants must be modernized. Hybridization must be taken into account here (biomass or steam and gas power plants). This should reduce their emissions by about 30–40%. The share of sequestration will be very small and associated with geothermal energy.
2
Content available remote Paryż COP 21 : wielki show klimatyczny bez grand finale
3
Content available remote Emisja CO2, CH4, N2O i fluorowęglowodorów z wybranych sektorów przemysłu
PL
Przedstawiono informacje na temat emisji CO2, CH4, N4O, HFC, PFC i SF6. Wielkość emisji tych gazów ze źródeł antropogenicznych jest corocznie, zgodnie ze zobowiązaniami Kraju, raportowana do Komisji Europejskiej i sekretariatu Konwencji klimatycznej. Raporty inwentaryzacyjne są przygotowywane wg międzynarodowych wytycznych. Prezentowane dane dotyczą głównie dwóch kategorii źródeł, jakimi są procesy przemysłowe oraz przemysł wytwórczy i budownictwo w okresie 1988–2012.
EN
Data on emissions of CO2, CH4, N2O, SF6, fluorinated and perfluorinated hydrocarbons as reported annually to European Commission and to United Nations Framework Convention on Climate Change were collected from industrial processes, manufacturing industries and construction areas for 1988–2012 in Poland.
PL
Firmy z branży logistycznej coraz częściej stoją przez wyzwaniami związanymi ze społecznym i środowiskowym kontekstem swojej działalności. Świadcząc różnorodne usługi, muszą brać pod uwagę rozmaite wpływy, jakie wywierają na różne grupy swoich interesariuszy. Konieczność zajęcia się sferą pozaekonomiczną jest wynikiem zarówno wzrastających potrzeb i oczekiwań otoczenia rynkowego, jak również regulacji rządowych i międzynarodowych, które mają skłaniać firmy do bardziej efektywnego zarządzania zasobami w szeroko rozumianym aspekcie zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności. Raportowanie o kwestiach społecznych i środowiskowych to przejaw dojrzałości organizacyjnej i gotowości do ujawnienia ważnych z perspektywy przedsiębiorstwa i jego otoczenia informacji. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz zarządzania emisjami, w tym w szczególności CO2, o których firmy komunikują w swoich raportach pozafinansowych.
EN
Logistics providers are increasingly faced with the challenges of social and environmental context of their businesses. Companies that offer wide range of services must take into account various influences they have on different groups of their stakeholders. The necessity to address non-economic sphere is the result of both growing needs and expectations of consumers as well as governmental and international regulations, which aim to more efficient resource management in the wide aspects of sustainable development and social responsibility. Reporting on social and environmental issues is a sign of organizational maturity and willingness to disclose important information from the perspective of the company as well as its environment. The paper will present examples of actions taken by enterprises, in the area of management of emission and emission of CO2 particularly, which are communicated in non-financial reports.
EN
Rail transport is a very important type of transport. Due to its environmentally friendly nature it is necessary to dedication him considerable attention. The article stated the need for the implementation of innovative solutions for wagons. This article presents precondition to increase market share of rail freight. Considerations that must be met by modern rail transport were presented in details. The main focus was on provide assumptions to implement innovative wagons and their areas of influence.
PL
W pracy omówiono pojęcie śladu węglowego i zestawiono je z oceną cyklu życia wskazując na występujące pomiędzy nimi różnice. W następnej kolejności przedstawiono metodykę oraz wyniki badań dotyczących śladu węglowego dostaw paliwa do realizującej proces współspalania węgla kamiennego i biomasy elektrowni systemowej. Uzyskane rezultaty odniesiono do energii chemicznej poszczególnych paliw, oraz do wyprodukowanej energii elektrycznej. W kolejnym etapie zweryfikowano otrzymane wyniki badań porównując je do danych literaturowych.
EN
The paper discusses a concept of carbon footprint. Carbon footprint was compared with life cycle assessment (LCA). It allows to indicate differences between them. In the next step the methodology and results of analysis carbon footprint of supply fuel to power plant were presented. The results were related to the chemical energy of fuels and also to electricity produced. In the next stage the obtained results were verified by comparing them to literature data.
PL
W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Do znaczącego zmniejszenia emisji tego gazu może doprowadzić stosowanie - zamiast tradycyjnych technologii wykopowych - technologii bezwykopowych, zarówno przy budowie, jak i odnowie przewodów infrastruktury podziemnej.
PL
Referat przedstawia próbę zobiektywizowania wyboru strategii inwestycyjnej dla elektroenergetyki w okresie do 2020 roku, wykorzystując do tego celu koszty referencyjne (uwzględniające koszty emisji CO2 i wartość usług systemowych) dla dostępnych technologii wytwórczych. W referacie zamieszczono wyniki porównania dwóch scenariuszy rozwoju: kontynuacji (rozwój wielkoskalowych technologii węglowych oraz rozbudowa sieci przesyłowych) oraz innowacyjnego (rozwój generacji rozproszonej, w tym głównie biometanowej).
EN
The paper presents an attempt of an objectivization of the electric power industry investment strategy till 2020 using reference costs (which consider CO2 emission costs and value of the system services) for the available manufacturing technologies. The results of two scenarios of development: the continuative (the big scale coal technologies development together with the transmission networks reinforcement) and innovative (development of the dispersed generation, mainly based on the biomethane) have been featured in the paper.
PL
Ograniczenie emisji węglowych z sektora elektroenergetycznego wymagać będzie szerokiego zastosowania zaawansowanych technologii generacji i efektywności wykorzystania energii. Zaprezentowane przez amerykański Instytut Badawczy Elektroenergetyki (EPRI) wyniki studium wykazują, że najbardziej skuteczne jest podejście, zakładające stosowanie wszystkich dostępnych opcji, a ograniczanie portfela rozważanych rozwiązań prowadzi do wzrostu kosztów.
EN
Reduction of CO2 emission coming from power energy sector will need widespread application of highly advanced generation technologies and effectiveness in energy consumption. Presented by the Electric Power Research Institute (USA) study results show that the most efficient method is to apply all solutions available while limiting their amount leads to cost increase.
PL
Znaczący wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze związany z rozwojem przemysłu, w tym głównie z produkcją energii elektrycznej z paliw kopalnych oraz jego potencjalny wpływ na globalne zmiany klimatyczne stał się przyczyną intensyfikacji działań mających na celu minimalizację emisji tego gazu ze źródeł związanych z działalnością gospodarczą człowieka. W artykule przedstawiono aktualnie rozważane opcje sekwestracji CO2, rozumianej jako proces obejmujący wychwytywanie CO2 ze strumienia gazów, jego transport i składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem wychwytywania CO2 z dużych punktowych źródeł emisji, jakimi są elektrownie i jego składowania w formacjach geologicznych.
EN
A significant increase in carbon dioxide concentration in the atmosphere stemming from industrial development, in particularly from fossil fuel based power generation, and its potential impact on the global climate changes, intensified the actions aimed at minimization of CO2 emission from anthropogenic sources. In the paper the currently considered sequestration options understood as a process of CO2 capture, transport and storage, with particular attention paid to the CO2 capture in power plants and its storage in geological formations are presented.
PL
Każdy proces cieplny, zasilany paliwem węglowodorowym lub nośnikiem energii wytworzonym z tego paliwa, generuje emisję CO2 w systemie energetycznym. Jest ona tym większa, w odniesieniu do jednostki produktu użytecznego, im większa jest nieodwracalność działania ogniw procesu. Analiza egzergetyczna pozwala obliczyć, jak wielka emisja CO2 jest spowodowana przez działanie poszczególnych ogniw. Przeprowadzono przykładowe obliczenia.
EN
Every thermal process fed with hydrocarbon fuel or with an energy carrier produced from that fuel, generates CO2 emission in energy system. That emission, per unit of the useful product, increases with the growth of irreversibility of the process links. Exergy analysis enables to determine the CO2 emission caused by particular links of the process. Included are examples of calculations.
PL
System handlu uprawnieniami emisyjnymi ETS wszedł w życie 1 stycznia 2005 i objął 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jest pierwszym wielonarodowym systemem handlu uprawnieniami emisyjnymi (ETS) na świecie. Do tej pory systemy ETS funkcjonują w USA – odniesieniu do emisji SO2 NOX – oraz w Danii i Wielkiej Brytanii, gdzie wdrożono własne wewnętrzne systemy handlu emisjami gazów cieplarnianych. W ramach systemu ETS zostały określone limity emisji CO2. Celem zapewnienia połączenia unijnego systemu ETS z programami redukcji emisji GC innych państw-sygnatariuszy Protokołu z Kioto, Unia Europejska ustanowiła dyrektywą 2004/101/EC dwa mechanizmy pomostowe: Wspólne Wdrożenia i Mechanizm Czystego Rozwoju. Fundamentalnym założeniem leżącym u podstaw Mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) jest teza, że z punktu widzenia osiągnięcia głównego celu Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto, czyli powstrzymania niekorzystnych zmian klimatu globalnego, nie jest istotne gdzie realizowane jest zmniejszenie emisji, ale ważne jest aby ono realnie następowało. Stabilność klimatu stanowi bowiem problem globalny.
EN
The main principles as well as practical solutions of the Environmental Trading Scheme (ETS) are presented in this paper. The proposition of efficiency and effectiveness of ETS as a EU tool of the sustainable development policy is proved. The theory of internalizing the externalities of greenhouse gazes with the Ronald Coase theorem is pointed out. A comparison of ETS and chosen alternative economic mechanisms is provided. The role of the EU sustainable development policy facing the issue of global warming is also analyzed. The internalization of environmental externalities of greenhouse gazes emissions is to be analyzed in global terms. The mechanisms of environmental trading are appropriate from the point of environmental effectiveness, economic efficiency and social cohesion.
PL
Gaz ziemny w krajowej strukturze energii pierwotnej stanowi około 11%, w porównaniu do Unii Europejskiej jest to około dwukrotnie niższy udział. Ze względu na wielkość zasobów gazu ziemnego Polska należy do państw mało zasobnych w gaz ziemny. W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego kształtowało się na poziomie około 11 mld m3. Krajowe wydobycie stanowi około 4 mld m3, a reszta gazu jest importowana, przede wszystkim z Rosji, a także w mniejszych ilościach z Niemiec, Uzbekistanu i Norwegii. W kraju w 2002 roku główną grupę odbiorców gazu ziemnego stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 54% zużycia krajowego, następnie odbiorcy indywidualni - ponad 31% oraz handel i usługi - ponad 14%. Obiekty energetyczne wykorzystujące gaz ziemny charakteryzują się niższym wskaźnikiem emisji CO2 w porównaniu do obiektów bazujących na węglu kamiennym i węglu brunatnym . Ponadto niepodważalnym atutem układów gazowych jest ich wysoka sprawność (w nowoczesnych rozwiązaniach sprawność elektryczna turbiny gazowej w układzie kombinowanym osiąga 60%, a sprawność elektrowni opalanej węglem kamiennym to 34 - 38%). Układy gazowe charakteryzują się również wysoką elastycznością pracy. Pod względem nakładów inwestycyjnych zdecydowanie korzystniej wypadają elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące gaz ziemny. Natomiast w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, to zdecydowanie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego (ale bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych). Polska ma podstawy, aby został rozwinięty węglowo-gazowy model gospodarki energetycznej.
EN
In national structure of primary energy natural gas comprises about 11%. It's share is about two times lower than in the European Union. As concerns abundance of natural gas resources, Poland belongs to the countries of low resources of that fuel. Consumption of the natural gas stabilised at about 11 mld m3 in last few years. Domestic production is about 4 mld m3 and the rest is imported, mainly from Russia and also in smaller amounts from Germany, Uzbekistan and Norway. In Poland in 2002, the main groups of natural gas users are industry - more than 54% of the national consumption, households - more than 31%, trade and services - over 14%. The energetic objects using the natural gas are characterised by the lower index of CO2 emission than objects based on hard coal and lignite. What is more, the important advantage of the gas systems is their high efficiency (in modern solutions the energetic efficiency of gas turbine in combine cycle is 60% while the efficiency of the plant using coal is 34 - 38%). The gas systems are also characterised by high flexibility of working conditions. Also taking into account the capital investments, power plants and heat and power plant based on natural gas are much more beneficial. On the other hand, cost of electrical energy production using solid fuel, and mainly lignite, appears to be more profitable (without including outdoor costs). Summarising, Poland has suitable conditions for the development of the coal - gas model of energetic economy.
PL
Omówiono metodę wprowadzania podatku węglowego z progiem emisji dopuszczalnej oraz jedną z metod podziału emisji CO2 między wytwarzane w elektrociepłowni ciepło i energię elektryczną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.