Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents stochastic optimization algorithms for learning Generalized Regression Neural Network which is used as a patternbased short-term load forecasting model. For adjustment of the model parameters four types of stochastic optimization methods are used: evolution strategies, differential evolution, particle swarm optimization and tournament searching. The learning effectiveness when using these four algorithms is compared on real power system load data.
PL
W artykule zaprezentowano stochastyczne algorytmy uczenia sieci neuronowej regresji uogólnionej, która pełni funkcję modelu krótkoterminowego prognozowania obciążeń elektroenergetycznych. Do strojenia parametrów modelu użyto czterech metod optymalizacji stochastycznej: strategii ewolucyjnych, ewolucji różnicowej, optymalizacji rojem cząstek i przeszukiwania turniejowego. Efektywność tych metod w uczeniu sieci porównano w badaniach symulacyjnych przy użyciu rzeczywistych danych.
PL
Przedstawiono model prognostyczny oparty na metodzie k najbliższych sąsiadów do prognozowania miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Model wykorzystuje analogie pomiędzy fragmentami szeregów czasowych reprezentowanymi przez ich obrazy. Obrazy zapewniają ujednolicenie danych wejściowych i wyjściowych, odfiltrowanie trendu i uproszczenie modelowanej zależności. W części eksperymentalnej model przetestowano w prognozach dla wybranych państw europejskich.
EN
A forecasting model based on the k nearest neighbor method for forecasting monthly electricity demand is presented. The model uses analogies between fragments of time series represented by their patterns. Patterns ensure unification of input and output data, filtering out the trend and simplification of the modeled relationship. In the experimental part of the work the model was tested in forecasting for selected European countries.
EN
A nearest neighbour model with exogenous variables representing weather factors for electricity demand forecasting in short horizons is proposed. Weather factors are included into the k-nearest neighbours regression model as forecast pattern contexts. Similarities between contexts affect the weights assigned to the patterns in the regression model. The proposed model is examined in several forecasting problems with different levels of influence of weather factors on the demand. For strong influence the forecast results are improved due to incorporation of weather inputs.
PL
Zaproponowano model najbliższych sąsiadów ze zmiennymi egzogenicznymi reprezentującymi czynniki pogodowe do krótkoterminowego prognozowania zapotrzebowania mocy. Czynniki pogodowe wprowadzone są do modelu regresji k-najbliższych sąsiadów jako konteksty obrazów prognoz. Podobieństwa pomiędzy kontekstami wpływają na wagi obrazów w modelu regresyjnym. W badaniach symulacyjnych obserwuje się poprawę rezultatów dzięki wprowadzeniu kontekstów, gdy wpływ czynników pogodowych na zapotrzebowanie jest istotny.
PL
Przedstawiono wyniki badań rozdzielania mieszaniny woda-etanol metodami przenikania par i perwaporacji z zastosowaniem membran chitozanowych usieciowanych aldehydem glutarowym i zawierających dodatek tlenku żelaza (magnetytu). Stwierdzono, że obecność magnetytu w matrycy polimerowej powoduje wzrost współczynnika dyfuzji i spadek współczynnika rozpuszczalności wody, prowadząc do efektywniejszego rozdziału badanej mieszaniny. Porównano również zaobserwowane różnice we właściwościach transportu membran w procesach przenikania par i perwaporacji.
EN
Fe3O4-contg. (up to 15% by mass) chitosan membranes were crosslinked with glutaraldehyde and tested for H2O permeability and pervaporation. The water permeability coeffs. increased more than twice in pervaporation and 1.17 times in vapor permeation with the increase of Fe3O4 content. Similarly, the permeability coeffs. of ethanol through the membrane decreased 1.6 times and 1.9 times, resp. The significantly higher permeate streams were obtained during the pervaporation than during the permeation.
PL
Przedstawiono model prognostyczny oparty na drzewie regresyjnym z rozmytymi węzłami do sporządzania krótkoterminowych prognoz obciążeń systemów elektroenergetycznych. Model operuje na obrazach cykli dobowych szeregów czasowych obciążeń. Odpowiedź modelu wyznaczana jest jako średnia z wartości zapisanych w liściach drzewa ważonych iloczynami stopni przynależności obrazu wejściowego do poszczególnych gałęzi na jego drodze do liści. Parametry nachylenia funkcji przynależności optymalizuje się metodą przeszukiwania turniejowego. Działanie modelu zilustrowano przykładem i porównano z działaniem innych modeli.
EN
Short-term load forecasting model based on the regression tree with fuzzy nodes are presented. The model operates on the patterns of the load time series daily cycles. The response of the model is calculated as the mean of the values stored in the tree leaves weighted by the product of the membership degrees of the input pattern to branches on its way to the leaves. The slope parameters of membership functions are optimized using the tournament searching method. The performance of the model is illustrated on the example and compared with other models.
PL
Przedstawiono modele wygładzania wykładniczego do sporządzania krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc. Szeregi czasowe obciążeń charakteryzują się wieloma wahaniami sezonowymi, co komplikuje model prognostyczny. W celu uproszczenia problemu szeregi czasowe zdekomponowano na m szeregów obciążeń w tych samych chwilach doby, co pozwoliło zastosować model wygładzania wykładniczego z pojedynczą sezonowością. Inny rodzaj dekompozycji z wykorzystaniem regresji lokalnej (LOESS) umożliwia użycie modelu o mniejszej złożoności bez składnika sezonowego. Zastosowanie modelu Holta-Wintersa z podwójną sezonowością zwalnia z potrzeby dekompozycji szeregu czasowego. Dokładność proponowanych metod porównano na przykładach aplikacyjnych z dokładnością modeli ARIMA i modelu opartego na sieci neuronowej.
EN
Exponential smoothing models for short-term load forecasting are presented. Load time series show many seasonal patterns which complicate the forecasting model construction. To simplify the problem the load time series were decomposed into m subseries for each hour of a day, which allowed the use of exponential smoothing model with a single seasonality. Another type of decomposition using local regression (LOESS) enables the use of a model with less complexity with no seasonal component. Application of the Holt-Winters model with double seasonality does not require decomposition of the time series. The accuracy of the proposed methods were compared on application examples with an accuracy of the ARIMA models and the model based on neural network.
PL
Przedstawiono jednowymiarowe modele autoregresji i średniej ruchomej do sporządzania krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc. Szeregi czasowe obciążeń wykazują trend oraz trzy okresy wahań sezonowych: roczny, tygodniowy i dobowy, co komplikuje budowę modelu prognostycznego. W celu uproszczenia zadania szereg czasowych poddano dekompozycji stosując dwa podejścia. Pierwsze polega na wydzieleniu odrębnych szeregów dla każdej godziny doby. Drugie podejście wykorzystuje regresję lokalną (LOESS) do dekompozycji szeregu na trend, składową sezonową i błąd. Niestacjonarny charakter szeregów zdekomponowanych wymusza zastosowania zintegrowanego modelu ARMA. Dokładność proponowanych metod porównano na przykładach aplikacyjnych z dokładnością modelu opartego na sieci neuronowej.
EN
Univariate autoregressive moving average models for short-term load forecasting are presented. Load time series show a trend and three seasonal patterns: annual, weekly and daily, which complicate the forecasting model construction. To simplify the forecasting problem time series were decomposed using two approaches. The first one consists in the decomposition a time series into separate series for each hour of a day. The second approach uses a local regression (LOESS) to decompose series into trend, seasonal component and error. Nonstationarity of the decomposed time series requires using an integrated ARMA model. The accuracy of the proposed methods were compared on application examples with an accuracy of the model based on neural network.
PL
Przedmiotem pracy były membrany polimerowe ze zdyspergowanym proszkiem magnetycznym o różnym namagnesowaniu, wykorzystywane w procesie wzbogacania powietrza w tlen. Badane membrany przygotowano w oparciu o różnorodne matryce polimerowe i typy proszków magnetycznych o zróżnicowanym uziarnieniu. Następnie dla wszystkich membran wykonano pomiary przenikalności gazów (N2, O2, powietrze) i obliczano współczynniki transportu za pomocą metody opóźnień czasowych oraz systemu D1-D8. Najlepszymi własnościami separacyjnymi odznaczała się membrana wykonana z politlenku (2,6-dimetylo-1,4-fenylenu) ze zdyspergowanym prazeodymowym proszkiem (1,8 g, uziarnienie 20-32 μm), umieszczona w magnetycznej komorze dyfuzyjnej.
EN
Polymer membranes filled with magnetic powder and magnetized, used for an air enrichment, are investigated. Various polymer matrices with different types and granulation of dispersed magnetic powder were used for preparation of membranes. All membranes were examined for N2, O2 and air permeability. Mass transport coefficients were evaluated basing on Time Lag methods and D1-D8 system. The best separation properties (63% oxygen in permeate) were obtained for membrane of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) filled with 1,8 g praseodymium magnetic powder (granulation 20-32 μm) in the magnetic diffusive chamber.
9
Content available remote Wykorzystanie strategii ewolucyjnej do estymacji parametrów modelu histerez
PL
Zaproponowano strategię ewolucyjną do estymacji parametrów fenomenologicznego modelu histerezy autorstwa Takácsa uzupełnionego o składnik reprezentujący procesy odwracalne zachodzące podczas procesu magnesowania. …
EN
An evolution strategy for parameter estimation of the Takács phenomenological model of hysteresis is proposed. The description is supplemented with a component related to reversible magnetization processes.
10
Content available remote Aproksymacja pętli histerezy za pomocą metod inteligencji obliczeniowej
PL
Opisano metody inteligencji obliczeniowej – wielowarstwowy perceptron, sieć o radialnych funkcjach bazowych oraz sieć neuronoworozmytą w zastosowaniu do aproksymacji pętli histerezy. W części eksperymentalnej pracy analizuje się sposoby konstrukcji aproksymant poprzez składanie funkcji bazowych, które w badanych sieciach mają różne postacie.
EN
Computational intelligence methods: multilayer perceptron, radial basis function network and neuro-fuzzy system for approximation of the hysteresis loops are described. In experimental part of the work the ways of building of the approximating function by combination of the basis functions which are different in the examined networks are analyzed.
PL
Przedstawiono model prognostyczny oparty na sztucznym systemie immunologicznym. Pamięć immunologiczna utworzona w procesie treningu reprezentuje obrazy połączonych sekwencji szeregów czasowych obciążeń - poprzedzających prognozę i prognozowanych. Przeciwciała zawarte w tej pamięci rozpoznają obrazy po sekwencji poprzedzającej prognozę i odtwarzają sekwencję prognozowaną.
EN
A forecasting model based on an artificial immune system was presented. The immune memory which is created during training, represents patterns of concatenated sequences of the load time series - the sequence preceding the forecast and the forecasted one. Antibodies contained in this memory recognize the first sequence of patterns and restore the forecasted sequence.
PL
Przedstawiono modele do sporządzania krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na moc wykorzystujące metody analizy skupień. Zaprezentowano dwa podejścia oparte na grupowaniu obrazów sekwencji szeregu czasowego za-potrzebowania. W pierwszym podejściu, każdy klaster tworzony jest z dwóch przetworzonych sekwencji szeregu czasowego obciążeń: poprzedzającej moment prognozy i prognozowanej. W procedurze prognostycznej tylko pierwsza sekwencja jest prezentowana na wejście modelu. Druga sekwencja, prognozowana, rekonstruowana jest z klastera najbliższego do sekwencji pierwszej. W drugim podejściu obliczane są empiryczne prawdopodobieństwa, że prognozowana sekwencja na-leży do grupy j, pod warunkiem, że odpowiadająca jej sekwencja poprzedzająca należy do grupy i. Sekwencja prognozo-wana formowana jest ze środków klasterów, przy użyciu tych warunkowych prawdopodobieństw. Zastosowano kilka metod grupowania danych - metodę k-średnich w wersji ostrej i rozmytej, sieć Kohonena, gaz neuronowy oraz grupowanie hierarchiczne. Skuteczność proponowanych metod zilustrowano przykładami prognoz wykonanych na rzeczywistych danych.
EN
Several models to the short-term load forecasting based on cluster analysis are presented. Two approaches using grouping of the load sequence patterns, are described. The patterns preceding the forecast moment and the patterns of forecast, which are concatenated and then divided into clusters, are used in the first approach. The pattern preceding the forecast moment is presented to the model, and then the forecasted pattern is reconstructed from the nearest cluster mean. The empirical probabilities, that the forecast pattern is associated to cluster j while the corresponding input pattern is associated to cluster i, are computed and applied to the forecast construction in the second approach. Several clustering methods are used - crisp and fuzzy k-means methods, Kohonen network, neural gas and hierarchical clustering. The suitability of the proposed approaches is illustrated through an application to real load data.
EN
Accurate models for electric power load forecasting are essential to the operation and planning for the electric industry. They have many applications including energy purchasing, generation, distribution, and contract evaluation. This paper proposes the methods of short-term load forecasting using the k-means clustering. Two approaches are presented based on the similarity of the load sequence patterns. In the first one, each cluster is created from two preprocessed sequences of load time series: one preceding the forecast moment and the forecasted one. In the forecast procedure only the first part is presented to the model. The second forecasted part is reconstructed from the cluster closest to the first part. In the second approach both sequences are divided into clusters independently. After clustering the empirical probabilities that the forecasted sequence is associated to cluster j when the corresponding input sequence is associated to cluster i are calculated. The forecasted sequence for the new input sequence is formed from cluster centroids using these conditional probabilities. The suitability of the proposed approaches is illustrated through an application to real load data.
PL
W tym artykule proponuje się metody prognozowania krótkoterminowego oparte na klasteryzacji k-średnich. Zaprezentowano dwa podejścia wykorzystujące podobieństwo obrazów sekwencji szeregu czasowego obciążeń. W pierwszym podejściu, każdy klaster tworzony jest z dwóch przetworzonych sekwencji szeregu czasowego obciążeń: poprzedzającej moment prognozy i prognozowanej. W procedurze prognostycznej tylko pierwsza sekwencja jest prezentowana na wejście modelu. Druga sekwencja, prognozowana, rekonstruowana jest z klastera najbliższego do sekwencji pierwszej. W drugim podejściu obie sekwencje dzielone są na grupy niezależnie. Po fazie grupowania wyznacza się empiryczne prawdopodobieństwa, że prognozowana sekwencja należy do grupy j, pod warunkiem, że odpowiadająca jej sekwencja poprzedzająca należy do grupy i. Sekwencja prognozowana dla sekwencji wejściowej formowana jest z centroidów klasterów, przy użyciu tych warunkowych prawdopodobieństw. Skuteczność proponowanych metod zilustrowano przykładami prognoz wykonanych na rzeczywistych danych.
PL
Model regresji jądrowej do krótkoterminowych prognoz obciążeń systemów elektroenergetycznych wykazuje wrażliwość na wartości parametrów wygładzania funkcji jądrowych. Proponuje się kilka metod doboru wartości parametrów wygładzania: prostą metodę zachłanną, algorytm ewolucyjny oraz przeszukiwanie turniejowe.
EN
A kernel model to the short-term load forecasting is very sensitive to the bandwidth values of the kernel functions. Some methods of the bandwidth value selection are presented: simple greedy method, evolutionary algorithm and tournament searching.
15
Content available remote Neuro-fuzzy approach to the next day load curve forecasting
EN
An adaptive neuro-fuzzy inference system ANFIS is used to the short-term load forecasting. ANFIS combines the comprehensibility of fuzzy rules and the adaptability and self-learning algorithms of neural networks. The model maps the input pattern of the sequence of the historical hourly load time series to the component of the next sequence. Input space is divided on fuzzy sets by fuzzy c-means clustering. The most informative input variables are determined using deterministic variable selection algorithms. Individual models are constructed for each day type and hour of the day. The method is applied to several load forecasting problems.
PL
Adaptacyjny neuronowo-rozmyty system wnioskujący ANFIS zastosowano do prognozowania krótkoterminowego obciążeń systemów elektroenergetycznych. ANFIS łączy czytelność reguł rozmytych i adaptacyjność samouczących się sieci neuronowych. Model odwzorowuje obraz wejściowy sekwencji historycznego godzinowego szeregu czasowego obciążeń na składową obrazu następnej sekwencji. Przestrzeń wejściowa jest dzielona na zbiory rozmyte przy użyciu rozmytej metody c-średnich. Zmienne wejściowe niosące najwięcej informacji wyznaczane są za pomocą deterministycznych algorytmów selekcji zmiennych. Odrębne modele są tworzone dla każdego typu dnia i godziny doby. Metodę zastosowano do kilku problemów prognozowania obciążeń.
16
Content available remote Short-Term Load Forecasting Based on Kernel Conditional Density Estimation
EN
A short-term load forecasting model based on the kernel estimation of the conditional probability density distribution is proposed. The pattern vector of the load time series sequence can be treated as the multivariate random variable whose value determines the pattern component values of the next sequence, which is forecasted. Probability density functions are obtained from historical load time series by means of nonparametric density estimation. This approach uses the product kernel estimators. The kernel function smoothing parameters are determined using cross-validation procedure. The suitability of the proposed approach is illustrated through applications to real load data.
PL
Proponuje się model prognostyczny do sporządzania krótkoterminowych prognoz obciążeń systemów elektroenergetycznych w oparciu o estymację jądrową rozkładu warunkowej gęstości prawdopodobieństwa. Wektor obrazu sekwencji szeregu czasowego obciążeń może być traktowany jako wielowymiarowa zmienna losowa, która determinuje wartość składowych obrazu następnej, prognozowanej sekwencji. Funkcje gęstości prawdopodobieństwa utworzono na podstawie historycznych szeregów czasowych obciążeń za pomocą estymacji nieparametrycznej. To podejście używa produktowych estymatorów jądrowych. Parametry wygładzania funkcji jądrowych określa się w procedurze walidacji krzyżowej. Użyteczność proponowanego podejścia zilustrowano aplikacjami do rzeczywistych danych.
PL
Przedstawiono metody analizy podobieństwa obrazów sekwencji szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych. Silne zależności pomiędzy obrazami sekwencji poprzedzających moment prognozy oraz obrazami sekwencji prognozowanych pozwalają budować modele prognostyczne oparte na podobieństwie obrazów. Dla kilku definicji obrazów i metod obliczania odległości pomiędzy obrazami przeprowadzono analizy oparte na tablicach wielodzielczych i teście chi kwadrat.
EN
The similarity analysis methods of the electrical load time series sequence patterns are presented. The strong relationship between patterns of the sequences preceding the forecast moment and the patterns of the forecasted sequences allows to create the similarity-based forecasting models. For several definitions of patterns and methods of the distance calculation the analyses based on the contingency tables and the chi-square test were performed.
EN
Both the neural gas and self organizing map clustering methods are used in the short-term load forecasting. Two approaches, based on the similarity of the load sequence patterns, are presented in the paper. Patterns preceding the forecast moment and the patterns of forecast, which are concatenated and then divided into clusters, are used in the first model. The empirical probabilities, that the forecast pattern is associated to cluster j while the corresponding input pattern is associated to cluster i, are computed and applied to the forecast construction in the second approach.
PL
Gaz neuronowy i samoorganizujące się odwzorowanie jako metod grupowania użyto do krótkoterminowego prognozowania obciążeń elektroenergetycznych. Zaprezentowano dwa podejścia oparte na podobieństwie obrazów sekwencji obciążeń. Pierwszy model używa obrazów poprzedzających moment prognozy i obrazów prognoz, które są połączone i pogrupowane. W drugim podejściu obliczane są empiryczne prawdopodobieństwa, że obraz prognozy należy do grupy j gdy skojarzony z nim obraz wejściowy należy do grupy i. Prawdopodobieństwa te wykorzystuje się do konstrukcji prognozy.
PL
Przedstawiono algorytm genetyczny z reprezentacją binarną i nowym operatorem mutacji wykorzystującym metodę koła ruletki. Prawdopodobieństwo mutacji bitu w klasycznym algorytmie genetycznym jest stałe. W proponowanej metodzie uzależnia się to prawdopodobieństwo od przebiegu procesu ewolucyjnego. Loci, których mutacja z 0 na 1 (z 1 na 0) we wcześniejszych generacjach poprawiła ocenę chromosomu, mutowane są częściej z 0 na 1 (z 1 na 0). Do ustalenia prawdopodobieństwa mutacji bitu używa się metody koła ruletki. Metodę zobrazowano przykładami optymalizacji kombinatorycznej ze zmiennymi binarnymi. W jednomodalnych problemach optymalizacji kombinatorycznej odnotowano przyspieszenie zbieżności algorytmu do optimum.
EN
A genetic algorithm with binary representation and a new operator or mutation using the roulette wheel method is presented. The probability of the bit mutation in a classical genetic algorithm is fixed. In the proposed method this probability is dependent on the history of the evolutionary process. Loci, whose mutation from 0 to 1 (from 1 to 0) improved the evaluation of the chromosome in early generations, are mutated frequently tram 0 to 1 (from 1 to 0). The roulette mutation bas adaptive control of the probability of the lotus mutation. Each locus of the chromosome bas two coefficients of mutation intensity: from 0 to 1- w 0-1 and from 1 to 0 - w 1-0. The values of these coefficients are updated in each generation after mutation. If the mutation from 0 to 1 (from 1 to 0) brings positive effects (an increase in the chromosome fitness), the value of the appropriate w 0-1 (w 1-0) coefficient increases. In case of negative effects the value of the coefficient decreases. A high value of w 0-1(i) gives information that in the previous realization of the evolutionary process the change of ith bit from 0 to 1 (from 1 to 0) in most cases brought the improvement in fitness. The probability of the bit mutation from 0 to l (from 1 to 0) - p 0-1(i) (p 1-0(i)) is proportional to the w 0-1(i) (w 1-0(i)) value for this bit. The bits for mutation are chosen using the roulette wheel method. The roulette wheel is composed of two sectors "0-1" and "1-0". Each locus bas the subsector S 0-1(i) in the "0-1" sector and subsector S 1-0(i) in the "1-0" sector. The sizes of these subsectors are dependent on the probabilities p 0-1(i) and p 1-0(i). The operation of mutation consists of: sampling with replacement of q chromosomes and a number indicating subsector on the roulette wheel which in turn determines the lotus for mutation and direction of mutation (from 0 to 1 or from 1 to 0) for each of the above mentioned chromosomes. The experiments showed that the operator of roulette mutation significantly speeds up the convergence of the algo-rithm in the unimodal tasks of the combinatorial optimization. The effectiveness of the roulette mutation depends on the availability of information about the sensitivity of objective function to the changes in the variable values. If the direction of an influence of a certain variable on the value of the objective function depends on the values of others variables, it may lead to the improper operation of the roulette mutation, deterioration of the exploratory properties and to the convergence of the algorithm to the local optimum.
PL
Zaprezentowano model krótkoterminowego prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych oparty na rozmytej klasteryzacji, który można zaliczyć do klasy modeli opartych na podobieństwie. Modele te bazują na założeniu, że jeśli obrazy sekwencji szeregów czasowych są do siebie podobne, to skojarzone z nimi obrazy prognoz również są do siebie podobne. Oznacza to, że obrazy sąsiednich sekwencji pozostają ze sobą w pewnej relacji, która nie zmienia się znacząco w czasie. Zależnie od charakteru szeregu czasowego i jego właściwości, relację tę, jak i stopień podobieństwa, można kształtować za pomocą definicji obrazów, funkcji przynależności, defuzyfikacji i miary odległości pomiędzy obrazami. Do budowy modeli prognostycznych wykorzystano cztery rodzaje funkcji przynależności optymalizując ich parametry. Zbadano empirycznie działanie modelu przy różnych miarach odległości pomiędzy obrazami. Zbadano wrażliwość modelu na szerokość funkcji przynależności. Analizowano odporność modelu na zaszumione i brakujące dane oraz działanie przy różnych definicjach zbiorów referencyjnych. Badania pozwoliły sformułować kilka wniosków na temat jakości i odporności modelu.
EN
A model of the short-term power system load forecasting based on fuzzy clustering is presented. It can be classified as similarity-based models relying on the assumption that if patterns of the time series sequences are similar, then the forecast patterns associated with them are also similar. This means that the patterns of the neighboring sequences are in some relation to each other which does not change significantly with time. Depending on the character and properties of the time series, this relation as well as similarity degree can be shaped with the help of definitions of patterns, membership and defuzzification functions, and the distance measure between patterns. Four types of the membership functions with optimized parameters were used in the model construction. The model performance with the various distance measures between patterns was empirically examined. The model sensitivity to the membership function width was analyzed. The model resistance to the noisy and missing data and the model performance with the various definitions of the reference sets were analyzed. The tests allow to formulate some conclusions on the model quality and resistance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.