Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passenger transport services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the development of the Italian railways between 2002 and 2015, taking into account the investment expenditure allocated to the growth of this transport mode in the period under investigation, as well as within a time horizon extending until 2026. The research has been complemented by an analysis of economic conditions. The paper describes the organizational structure of the Italian national railways, namely, the FS Group and its subsidiary companies, which manage the different sectors of the supply chain, rendering various services and supporting the activities undertaken across the group. Specific trends observed in passenger and cargo transport are analysed, with highspeed railway services given special consideration.
PL
Leczenie uzdrowiskowe jest coraz chętniej wybierane przez pacjentów, ze względu na kompleksowe połączenie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i balneologicznych. Z reguły trwa ono 3 tygodnie, więc jest to okres czasu rekonwalescencji, który może w istotny sposób wpłynąć na stan zdrowia. Terapia jest systematyczna a zabiegi można łączyć tak, aby wzajemnie się intensyfikowały. To, co ma duże znaczenie to dostępność komunikacyjna uzdrowiska, ponieważ mimo przewagi pacjentów korzystających z własnego samochodu, część kuracjuszy dociera do ośrodka innym rodzajem transportu. Krynica-Zdrój charakteryzuje się posiadaniem złóż wód leczniczych, dlatego w artykule zwrócono uwagę na schorzenia układu pokarmowego, które można leczyć i łagodzić wodami mineralnymi. Celem artykułu była ocena spektrum usług oraz dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Krynica-Zdrój. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
EN
Health resort`s treatment is increasingly eagerly chosen by patients, due to a comprehensive combination of physiotherapeutic, kinesitherapeutic and balneological procedures. Usually it takes three weeks, so this is a period of recovery time, which can have a significant impact on health. Therapy is systematic, treatments can be combined to intensify one another. What is important is the communication accessibility of the health resort, because despite the advantage of patients using their own car, some of the patients get to the center by other means of transport. Krynica-Zdrój is characterized by the possession of medicinal waters, so the article highlights the diseases of the digestive system, which can be treated and mitigated by mineral water. The aim of the article was to evaluate the service spectrum and communication accessibility of the Krynica-Zdrój Health Resort. The study was carried out using the diagnostic survey method, using the author's own method.
PL
Obecnie szacuje się, że liczba zgonów w Polsce z powodu chorób układu krążenia w roku 2020 przekroczy 200 tysięcy. Z tego powodu należy zwrócić uwagę na kwestię profilaktyki zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Leczenie Uzdrowiskowe oferuje kompleksową fizjoterapię, która jest łączona z balneologią specyficzną dla danego regionu. W artykule przedstawiono oceny uzyskane od kuracjuszy na temat walorów zdrowotnych, atrakcyjności turystycznej i dostępności komunikacyjnej uzdrowiska Nałęczów. Zaprezentowano również charakterystykę regionu Nałęczowa a także samego Uzdrowiska Nałęczów, uwzględniając rodzaje zabiegów wykonywanych w ośrodku. Zwrócono również uwagę na położenie geograficzne i szczególny rodzaj obecnego mikroklimatu korzystnie wpływające na zdrowie kuracjuszy Celem artykułu jest analiza jakości usług świadczonych w Uzdrowisku Nałęczów w opinii respondentów. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej.
EN
Currently, it is estimated that the number of deaths in Poland due to cardiovascular diseases in 2020 will exceed 200,000. For this reason, attention should be paid to the issue of primary prevention and secondary prevention. Health resort’s treatment offers comprehensive physiotherapy, which is combined with balneology specific to the region. This article presents the results obtained from the patients on the health, tourist attractiveness and accessibility of the Nałęczów health resort. The characteristics of the Nałęczów region as well as the Nałęczów resort itself were also presented, taking into consideration the types of treatments performed at the resort. Attention was also paid to the geographic location and the particular type of present microclimate that is beneficial to the health of the patients. The aim of the article was to evaluate the service spectrum and communication accessibility of the Nałęczów Health Resort. The study was carried out using the diagnostic survey method, using the author's own method.
PL
Celem artykułu była identyfikacja źródeł finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Pokazano jednoznacznie, że przedsiębiorstwa muszą prowadzić pozaprzewozową działalność, aby móc sfinansować nierentowne przewozy pasażerskie. Analizowany przykład PKS pokazuje, że środki te można pozyskać ze źródeł zewnętrznych, zaciągając na ten cel kredyty, bądź dokonywać zakupów w formie leasingów operacyjnych. Przyszłość jaka czeka przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w głównej mierze będzie uzależniona od źródeł finansowania działalności bieżącej i rozwojowej.
5
Content available remote Prognoza przewozów w Polsce do 2035 r.
PL
Autorska długookresowa prognoza pracy przewozowej oraz przewozów ładunków i pasażerów w Polsce do 2035 r. Podstawą opracowania prognozy przewozów ładunków były przewidiwane zmiany transportochłonności PKB, a prognozę przewozów pasażerskich oparto na przewidywanych zmianach ruchliwości komunikacyjnej ludności. Dokonano wyboru spośród wielu możliwych wariantów. Prognoza transportu ładunków charakteryzuje się niewielkim spadkiem pracy przewozowej. Natomiast wzrost pasażerskiej pracy przewozowej wynika z przewidywania dalszego rozwoju transportu indywidualnego przy użyciu samochodów osobowych.
EN
The author.s long-term prognosis of the transport work as well as the freight and passenger transport services in Poland until the 2035. The basis for the prognosis elaboration of the freight transport services were the changes predicted in the transport absorbing capacity of the Gross Domestic Product GDP, while the prognosis of the passenger transport services was based on the anticipated changes in the population communication mobility. The choice as made among many of the possible alternatives. The prognosis of the freight transport services characterises itself by the slight transport work decline. However, the growth of the passenger transport work results from the anticipation of the further individual transport development with using the motor-cars.
PL
Przewozy pasażerów publicznym transportem miejskim w Polsce. Modele trendu przyjęte do opisu zmian przewozów. Sformułowanie i ocena dopasowania modeli. Ocena błędu wyznaczonych prognoz metodami ex ante i ex post.
EN
Passenger service by urban public transport in Poland. Models of trend undertaken for description of service changes. Formulation and assessment of models fitting. Error of estimation in executed models using ex ante and ex post methods.
7
Content available remote Charakterystyka przewozów w miejskim transporcie publicznym w Łodzi
PL
Liczba przewożonych pasażerów. Nierównomierność przewozów w ciągu doby. Nierównomierność obciążenia przystanków ruchem pasażerskim. Analiza wskaźników charakteryzujących linie komunikacyjne ( prędkość, czas i długość przejazdu pasażera, wykorzystanie miejsc w pojazdach).
EN
Volume of carried passengers. Transport irregularity in twenty-four hours. Irregularity of stopping places loading by passenger traffic. Analysis of coefficients characterising communication lines (speed, time and length of passengers' passage, utilisation of places in vehicles).
8
Content available remote Przewozy w II kwartale i w I półroczu 2006 roku
PL
Przewozy pasażerskie w regionalnych portach lotniczych. Dostępność komunikacyjna lotnisk regionalnych. Charakterystyka systemów obsługi komunikacyjnej tych lotnisk. Rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej na obszarach okołolotniskowych oraz nowoczesnych usług transportowych.
EN
Passenger transport services at regional airports. Regional airports accessibility. Airport transport systems characteristic. Transport infra-structure development at airport surrounding areas and modern transport service solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.