Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Modern solutions of barns for dairy cattle on the basis of Wolf System suggestions
EN
Modern livestock buildings should ensure the appropriate environmental conditions. The following factors, affecting the environmental conditions were discussed: functionality of the buildings, microclimate of the premises, management technology, housing system and livestock building. The solutions of Wolf System, and in particular, the suggestions of free-stall, boxed littered and non-littered cattle barns and littered barns with the self-flowing bed system were presented. In the buildings with the mentioned solutions, there is a correct microclimate owing to the manually or automatically operated ventilation systems.
PL
Nowoczesne budynki inwentarskie powinny zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe. Omówiono czynniki kształtujące warunki środowiskowe do których zaliczono: funkcjonalność budynków, mikroklimat pomieszczeń, technologię chowu, system utrzymania, budynek inwentarski. Przedstawiono rozwiązania Wolf System, w szczególności propozycje obór wolnostanowiskowych boksowych ściółkowych, bezściółkowych oraz z podłożem samospławialnym. W budynkach z takimi rozwiązaniami panuje właściwy mikroklimat dzięki systemom wentylacyjnym sterowanym ręcznie lub automatycznie.
PL
Celem badań było określenie nakładów robocizny na realizację zabiegu usuwania i magazynowania nawozów naturalnych z obory wolnostanowiskowej o obsadzie 116 DJP, z utrzymaniem krów mlecznych na podłożu samospławialnym oraz określenie wskaźników poziomu mechanizacji. Legowiska zbiorowe dla krów miały 8-procentowy spadek w kierunku korytarza gnojowego z betonową podłogą pełną. Określono wartości następujących wskaźników technologicznych: jednostkowe nakłady robocizny, jednostkowe nakłady energii mechanicznej, jednostkowy koszt eksploatacji, jednostkowy koszt inwestycji - maszyny i urządzenia. Jednostkowe dobowe nakłady robocizny wyniosły 0,83 rbmin na dużą sztukę przeliczeniową (DJP). Nakłady energii mechanicznej ponoszone na realizację zabiegu usuwania nawozu naturalnego (zabieg III) wyniosły 0,348 kWh·DJP-1 ·dzień-1, a koszt eksploatacji osiągnął 219,99 zł·DJP-1·rok-1.
EN
The investigations of human work inputs and unit exploitation costs on manure removing from free-stall cow barn with self-flowing system of bedding described in the paper. At the analyzed livestock building were kept 116 LU. Resting area for cows was 8% slope towards the corridor with concrete floor which was also a walking alley for cows. Values of technological indicators such as: human labour inputs, unit inputs of mechanical energy, unit exploitation costs of machinery for manure removing were determined. Human labour inputs amounted to 0.83 min·LU-1·day-1. Mechanical energy inputs connected with implementation of machinery destined for manure removing were 0.348 kWh·LU-1·day-1. Exploitation costs amounted to 219.99 PLN·LU-1·year-1.
EN
This two-year study analysed production performance in a barn with about 300 cows, equipped with milking robots, robotic feed pushers and barn cleaners. Cell count quality and chemical composition of milk as well as inputs and working conditions of personnel were analysed. Both primiparous and older cows up to the 7th lactation easily adapted themselves to the new technology. High milk production was achieved. In 2014, the average yield was 10,700 kg and in 2015 - 11,300 kg of milk. Chemical composition of milk was typical for the Holstein Friesians. In 2014, only 5.3% of these cows showed subclinical, and 2.1% - clinical signs of mastitis, which suggests a very good quality of the milk produced at the barn, measured by somatic cell count. In 2015, these signs were found in 4.8% and 1.5% of cows, respectively. The frequency of milking varied by yield and lactation stage. Cows were milked 3 times per day on average. Each robot conducted 150-160 milkings per day, which is a very high utilization rate. The work of personnel consisted mainly in control activities and was very efficient. Labour input was less than 3 minutes per cow per day.
PL
Przeprowadzono dwuletnie badania efektywności produkcji obory na około 300 krów, w której zastosowano roboty udojowe, roboty podgarniające paszę i czyszczące podłogę. Analizowano jakość cytologiczną i skład chemiczny mleka, wydajność krów, a także nakłady i warunki pracy obsługi. Stwierdzono, że zarówno krowy pierwiastki, jak i starsze - do 7. laktacji - łatwo przystosowywały się do nowej technologii. Uzyskano wysoką wydajność produkcji mleka. W 2014 roku średnia wydajność wyniosła 10,7 tys. kg, a w 2015 roku 11,3 tys. kg mleka. Skład chemiczny mleka był typowy dla rasy holsztyńskofryzyjskiej. W 2014 roku stwierdzono u 5,3% krów w stadzie podkliniczne stany zapalne wymion, a 2,1% - kliniczne stany zapalne wymion, co wskazuje na bardzo dobrą jakość cytologiczną mleka produkowanego w tej oborze. W 2015 roku stwierdzono, że stany zapalne wymion występowały odpowiednio u 4,8 i 1,5% krów. Krotność doju była zróżnicowana w zależności od poziomu wydajności i stadium laktacji. Krowy były dojone średnio trzykrotnie na dobę. Jeden robot wykonywał 150-160 dojów na dobę, co wskazuje na dobre jego wykorzystanie. Praca obsługi polegała głównie na czynnościach kontrolnych i była bardzo wydajna. Nakłady pracy wynosiły poniżej 3 minut na krowę i dzień.
PL
W oborze wolnostanowiskowej, z utrzymaniem zwierząt na głębokiej ściółce, przeprowadzono pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnętrznego oraz temperatury i wilgotności względnej powietrza zewnętrznego. Obserwacją objęto także warunki cieplne podłoża ściółkowego oraz jego miąższość. Badania obejmowały okres zimowy od 01.12.2014 do 28.02.2015. Przeprowadzone badania wykazały, że podczas okresu zimowego istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia w oborze niekorzystnych warunków termicznych dla bydła mlecznego. Szczegółowa analiza uzyskanych wyników badań wykazała istotny wpływ obsady na kształtowanie się warunków cieplno-wilgotnościowych. Wzrost zagęszczenia obsady w oborze wpływał na podwyższenie się temperatury wewnętrznej i wilgotności względnej powietrza.
EN
In free stall, the maintenance of animals in the deep litter, the measurements of temperature and relative humidity of indoor air, temperature and relative humidity of the outside air were conducted. Observation also covered the thermal conditions of litter and its thickness. The study covered the winter period from 1st of December to 28th of February. The study showed that during the winter there is a slight risk of unfavorable thermal conditions for dairy cattle in the barn. The analysis of the obtained results showed a significant effect of the number of animals present in the barn on thermal conditions and humidity. The increase in stocking density in the barn affects the increase of the internal temperature and relative humidity.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania krów mlecznych, do których zaliczono: zasoby ludzkie, wielkość i strukturę stada, perspektywy rozwoju, nakłady pracy, zasoby ściółki, koszty inwestycyjne przypadające na 1 sztukę oraz jednostkowe koszty eksploatacyjne. Celem pracy była analiza czynników wypływających na wybór systemu utrzymania krów mlecznych. Zakresem pracy objęto obory o obsadzie od 44 do 117 DJP. Jako główny czynnik wyboru sposobu utrzymania krów zdefiniowano nakłady pracy ludzkiej i jednostkowe koszty eksploatacyjne podczas usuwania i magazynowania nawozu naturalnego. Stwierdzono, że zastosowanie robota do zgarniania odchodów zwierzęcych z podłogi szczelinowej umożliwia zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej o 14,7%. Najmniejsze jednostkowe, roczne koszty eksploatacyjne (78,90 zł na krowę) na usuwanie i magazynowanie nawozu naturalnego zostały poniesione w oborze wolnostanowiskowej, charakteryzującej się bezściółkowym systemem utrzymania krów oraz z podłogą szczelinową na korytarzu gnojowo-spacerowym (obiekt nr 9).
EN
The paper presents selected aspects of housing dairy cows, which include: human resources, the size and structure of the herd, prospects for development, labour inputs, litter resources, investment costs per 1 cow and unit operating costs. The aim of the study was to analyse the factors determining the choice of a system for housing dairy cows. The scope of work covered barns that housed from 44 to 117 LU. Human labour inputs and unit operating costs incurred during the removal and storage of manure were defined as main factors in selecting the cow housing system. It was found that the use of a robot for removing animal faeces from the slatted floor allows to reduce human labour inputs by 14.7%. The smallest unit, annual operating costs (78.90 PLN per cow) for removal and storage of fertilizer were incurred in a free-stall, bedding less barn with a slatted floor in the manure-walking passage (barn No. 9).
6
Content available remote Aspekty mikroklimatu w budynkach inwentarskich
EN
The results of microclimate were described when considering two freeground cowsheds in the season of early spring. What is more, there were presented findings of the following parameters of microclimate: internal and external temperature, internal and external relative humidity and gas concentration of CO2, NH3 i H2S.
EN
The paper presents the results of studies on the extraction and processing of heat from ventilation air in a free-stall cowshed with a 3 kW coil, efficiency of about 100 m3 h-1 and a heat pump with a capacity of 8 kW. The heat, in the amount of 0.341 GJ day-1, was used to heat water in a 200dm3 buffer tank. Energy inputs averaged 46.65 kWh per day, and the efficiency index during the period was COP = 2.001. Measurements were taken from August to October, every day at the same time, by reading the heat meter and the thermometer indications. To increase the installation’s efficiency (COP) it is necessary to increase the removal of heat. This is possible by using additional radiators or a boiler for hot water, and reducing the performance of the circulation pump of fan coil by reducing the fluid flow rate to 0.3 m3 ·h-1 .
PL
Przedstawiono wyniki badań pozyskiwania i przetwarzania ciepła z powietrza wentylacyjnego z wolnostanowiskowej obory bydła mlecznego przy użyciu klimakonwektora o mocy 3 kW i wydajności ok 100 m3·h-1 oraz pompy ciepła o mocy 8 kW. Uzyskane ciepło w ilości 0,341 GJdzień-1 wykorzystywano do podgrzewania wody c.o. w zbiorniku o pojemności 200dm3. Nakłady energii elektrycznej wynosiły średnio 46,65 kWh dziennie, a wskaźnik efektywności pracy COP wyniósł w badanym okresie COP = 2,001. Pomiary prowadzono od sierpnia do października 2012r i od lipca do października 2013r., codziennie o ok. 8.00 odczytując dane z ciepłomierzy i termometrów umieszczonych w instalacji. Aby zwiększyć efektywność COP, konieczne jest zwiększenie odbioru ciepła przy tej mocy pompy ciepła poprzez dodatkowe grzejniki lub bojler na ciepłą wodę użytkową i zmniejszenie wydajności pompy obiegowej instalacji klimakonwektora zmniejszając prędkość przepływu cieczy roboczej do poziomu ok. ok. 0,3 m3h-1.
EN
The aim of this research was to answer the question if the seasonal cow’s bedding changes are indifferent to dairy production. The research was held in two different Wielkopolska farms which had very high milk productivity. In one of the farms, the cow’s beddings, were located indoor, and in the second one outdoor under the roof. The autumn’s change from sand into straw and spring’s from straw into sand are either indifferent to milk productivity or they have positive influence.
PL
Celem badań było sprawdzenie, czy sezonowe wymiany ściółek na legowiskach dla krów pozostają obojętne dla ich mleczności. Badania przeprowadzono w 2 różniących się miejscem umieszczenia legowisk wielkopolskich fermach o bardzo wysokiej produkcji mleka. Legowiska dla krów w jednej z ferm zlokalizowane są wewnątrz, a w drugiej na zewnątrz budynków, pod zadaszeniami. Badania wykazały, że jesienne wymiany ściółki piaskowej na słomę i wiosenne ze słomy na piasek są w zależności od umieszczenia legowisk albo obojętne dla produkcyjności krów lub działają korzystnie.
EN
The analysis concerns the size of the ventilation air stream, which is variable in time, in a cowshed with natural ventilation. The research was carried out in two buildings designed for dairy cattle, one has ventilation ducts, the other an air vent. The research covered measurement of internal and external air temperature, which is variable in time, air flow temperatures and velocity in air vents and the wind velocity. Temperature and velocity of air flow in particular ducts differed between each other. In the winter season, average air temperature in ducts was lower than the air temperature in the zone where animals stayed. The ventilation air stream size resulting from the measured flow velocities in ventilation ducts was compared to the theoretical size.
PL
Analiza dotyczy wielkości zmiennego w czasie strumienia powietrza wentylacyjnego w oborach z wentylacją naturalną. Badania przeprowadzono w dwóch budynkach dla bydła mlecznego, jeden posiada kominowe kanały wywiewne drugi kalenicową szczelinę wentylacyjną. Badania obejmowały pomiary zmiennych w czasie temperatur powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, temperatur i prędkości przepływu powietrza w wywiewnych otworach wentylacyjnych oraz prędkość wiatru. Temperatura oraz prędkość przepływu powietrza w poszczególnych kanałach różniły się między sobą. W okresie zimowym średnia temperatura powietrza w kanałach była niższa niż temperatura powietrza w strefie przebywania zwierząt. Wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego wynikająca z pomierzonych prędkości przepływu w kanałach wentylacyjnych porównano z wielkością teoretyczną.
PL
Celem pracy było wyodrębnienie nowych wskaźników oceny budynków inwentarskich dla bydła mlecznego ze szczególnym uwzględnieniem ich technicznego wyposażenia. Zakresem pracy objęto obory z uwięziowym i wolnostanowiskowym systemem utrzymania, zróżnicowane pod względem pogłowia zwierząt w stadach. W opracowanym formularzu badawczym zestawiono zbiór podstawowych informacji na temat warunków produkcji bydła w poszczególnych obiektach. W trakcie bezpośrednich wizyt badawczych w gospodarstwach okazało się, że w oborach zaobserwowano nowe elementy, które wykorzystano do zaproponowania porównawczych wskaźników oceny obiektów inwentarskich dla bydła mlecznego. We wszystkich badanych obiektach z uwięziowym systemem utrzymania stwierdzono występowanie rozwiązań niestandardowych w budynku inwentarskim, co potwierdza inwencję producentów mleka we wprowadzaniu zmian w technicznym wyposażeniu budynków inwentarskich.
EN
The paper aimed at distinguishing new indices for evaluation of barns for dairy cows including their technical equipment. The detailed investigations covered barns with tied and free-stall maintenance systems including farms with different size of dairy herds. The elaborated research questionnaire to carry out the investigations included the set of basic data concerning conditions of dairy production in the barns. During direct research visits in the investigated farms some new elements were observed in the barns and as a result new comparative indices were proposed to evaluate livestock buildings for dairy cows. The all investigated barns with tied maintenance system were characterized by the use of non-standard solutions in the area for cows. Such results of the investigations confirm imagination of dairy farm owners to implement changes in the technical equipment of the managed barns.
PL
W 2012 roku przeprowadzono analizę wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie krów mlecznych. Celem badań była ocena rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych stosowanych w chowie bydła mlecznego na terenie powiatu łomżyńskiego. Dokonano oceny warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla bydła, systemów utrzymania zwierząt, zadawania pasz, usuwania odchodów oraz pozyskiwania mleka. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpiły istotne zmiany, które wpłynęły na stosowane technologie oraz rozwiązania funkcjonalne budynków inwentarskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wdrożenie nowoczesnych technologii poprawiło dobrostan zwierząt, co przełożyło się na zwiększenie ich wydajności mlecznej, poprawę jakości otrzymywanego surowca, a także znacznie skróciło czas pracy rolnika. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolnicy przekonani są co do istoty i ważności inwestowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne.
EN
In 2012, analysis of the selected farms specialising in dairy cows breeding was carried out. The objective was an assessment of technological and functional solutions used in the dairy cattle breeding on the area of Łomżyński province. Assessment of environmental conditions in facilities for cattle, systems of animals maintenance, feeding, removal of excrements and obtaining milk was carried out. Based on the research which was carried out, one should state that within the range of the last ten years, significant changes occurred, which influenced applicable technologies and functional solutions of livestock buildings of farms specialising in milk production. Implementation of modern technologies improved animals welfare, which translated into the increase of their milk efficiency, improvement of the quality of the obtained raw material and also considerably shortened farmer's work time. Based on the research, it was found out that farmers are convinced about the significance and importance of investing in modern technological solutions.
PL
Przeprowadzono badania mające na celu poznanie wyposażenia technicznego gospodarstw mlecznych w jednym z regionów centralnej Polski. Wyniki porównano z rezultatami podobnych badań, przeprowadzonych na tym samym obszarze w latach 2000-2002 oraz w połowie lat 90. ubiegłego wieku.
EN
Studies were carried out to recognize the technical equipment of dairy farms in one region of the central Poland. Obtained results were compared with the results of similar study conducted on the same area within 2000-2002, as well as in the middle ninetieth of last century.
13
Content available Ocena przykładowych rozwiązań obór mlecznych
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych. Są to obory o wysokim poziomie mechanizacji, a także zapewniające odpowiednie, zgodne z wymaganiami warunki dobrostanu zwierząt. Badania szczegółowe wykazały jednak wiele usterek zarówno technologicznych, jak i budowlanych, które po zidentyfikowaniu umożliwią doskonalenie dalszych prac projektowych.
EN
Paper presents the investigation results of the free-stall cattle barns for dairy cows. The tested barn buildings are characterized by high mechanization level, they also ensure suit-able conditions in accordance with the requirements of animal welfare. However, detailed inspection showed a number of defects both, the technological and constructional ones. Their identification enables improving further designing and construction activities.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny ekonomicznej rozwiązań technicznych i technologicznych ciągu funkcjonalnego ścielenia legowisk, usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w oborach wolnostanowiskowych. Obejmuje ona następujące elementy: wskaźnik funkcjonalności ciągu, poziom jego mechanizacji, analizę statystyczną, koszty eksploatacji technicznej i inne koszty, nakłady robocizny oraz kryteria wyboru rozwiązania najkorzystniejszego.
EN
The economical evaluation method of manure removing from cowsheds (especially from free stall cowsheds) and storage solutions were presented in the paper. The main elements of this method are: functionality coefficient, mechanization level, human work, exploitation costs and other inputs, statistic analyze, criteria of optimal solution choice.
PL
Przedstawiono stanowisko badawcze i metodykę badawczą pomiarów dwusystemowego układu odzysku ciepła w oborze bydła mlecznego. Źródłami ciepła zasilającymi dwuwężownicowy wymiennik ciepła umożliwiający podgrzewanie wody do pojenia zwierząt inwentarskich są: myjnia instalacji udojowej w dojarni typu "Rybia ość 2x4", myjnia schładzalnika do mleka oraz prototypowy cieczowy kolektor słoneczny. Wstępne badania kolektora słonecznego wykazały, że możliwe jest uzyskanie mocy na poziomie 670 Wź(m2)-1.
EN
Presents the research and research methodology of a two-system arrangement for heat recovery in the dairy barn. Twocoils heat sources heat exchanger fans, enabling heating of water for watering livestock animals are: wash machine in the milking parlor installations of "Fishbone 2x4", wash machine of milk container to milk and liquid solar collector prototype. Preliminary studies of solar collector have shown that it is possible to obtain a power level 670 Wź(m2)-1.
EN
The publication is describing the influance of the technology and moderniza- tion of the caltleshed in Opole and it’s area. It was known that substaining a high level of well-being, had a good influence on the dairy cattle, the quali(y of the milk and is a prof- itable conduct.
PL
Przeanalizowano wyniki badań przeprowadzonych w pięciu oborach znajdujących się na terenie północno-zachodniej Polski. Obsada w badanych oborach wynosiła 60-100 DJP. Badane obiekty różniły się systemem utrzymania bydła oraz konstrukcją budynku inwentarskiego. Podczas analizy szczególną uwagę zwrócono na system żywienia zwierząt oraz rodzaj maszyn stosowanych do przygotowania i zadawania pasz objętościowych. Opracowano wnioski dotyczące porównania technik stosowanych do zadawania pasz objętościowych oraz kosztów poniesionych na zadawanie pasz objętościowych w badanych obiektach.
EN
Paper presented an analysis of investigations carried out in five cow-barns localized in the north - western Poland. The livestock density in the cow-barns averaged at 60-100 LU (livestock units). Surveyed objects differed one from another in the cattle maintenance system and in building construction. During investigations the attention was focused on animal feeding system and on the type of machines used to roughage fodder preparation and distribution. The research resulted in a few conclusions concerning comparison of the techniques applied to forage distribution and the costs of roughage fodder distribution in surveyed objects.
PL
Zapewnienie właściwych warunków mikroklimatycznych w budynku inwentarskim na etapie projektowania zależy od dokładności obliczeń bilansu ciepła, na które duży wpływ mają przyjęte dane wyjściowe. W budynkach samoogrzewalnych jedynym źródłem ciepła są same zwierzęta. Ilość emitowanego ciepła przez bydło mleczne zależy między innymi od stopnia zaawansowania ciąży. Wyznaczono średni czas zaawansowania ciąży w stadzie, równy 100 dni, który powinien być przyjmowany do obliczeń bilansu ciepła w budynkach dla bydła. Wyniki obliczeń zostały porównane ze średnim czasem zaawansowania ciąży w stadzie krów w obiekcie rzeczywistym.
EN
Ensuring proper microclimatic conditions in building for livestock at the design stage depends on the accuracy of heat balance computation, which is highly affected by assumed initial data. In self-heating buildings the animals are the sole source of heat. Among other things, the volume of heat emitted by milk cattle depends on pregnancy advancement. The research allowed to determine average pregnancy advancement time in a herd, that is 100 days, which should be taken to compute heat balance in buildings for cattle. Computation results were compared to average pregnancy advancement time for a herd of cows in a real object.
PL
W oborze dla 55 krów mlecznych z wentylacją mechaniczną wykonano pomiary stężeń amoniaku i gazów cieplarnianych. Na tej podstawie obliczono współczynniki emisji gazów od jednej krowy w ciągu roku: amoniaku 2,115 kg/stan., dwutlenku węgla 3726 kg/stan., podtlenku azotu 1,272 kg/stan., metanu 99,12 kg/stan., pary wodnej 18052 kg/stan. Uzyskany współczynnik emisji amoniaku jest mniejszy od wartości ogólnie przyjmowanych do opisu emisji tego gazu w Polsce. Jest to niewątpliwie wpływ karmienia krów paszą oparta na zielonkach z traw oraz stosowanej przez rolnika techniki utrzymania zwierząt i regularnego usuwania obornika z budynku.
EN
The concentrations of ammonia and greenhouse gases were measured in a cattle barn with mechanical ventilation system, for 55 dairy cows. On such a basis the coefficients of gas emission per 1 cow were calculated: 2115 kg/stand/year for ammonia; 3726 kg/stand/year for carbon dioxide; 9912 kg/stand/year for methane; 1272 kg/stand/year for nitrous oxide; 18052 kg/stand/year for water vapour. Obtained ammonia emission coefficient was lower than the values commonly used to describing the emission of this gas in Poland. This is undoubtedly the effect of feeding cows with grass and green forages as well as applied by the farmer technology of animal housing and regular manure removal from the building.
PL
Analizowano czynniki kształtujące mikroklimat w budynkach dla bydła. Wybrano dwa najważniejsze parametry: temperaturę i wilgotność. Przedstawiono model systemu sterowania temperaturą i wilgotnością w oborze. Model bazuje na elektronicznych urządzeniach pomiarowych i sterujących. Na skonstruowanym stanowisku badawczym, stanowiącym zamknięte po-mieszczenie, wykonano pomiary temperatury i wilgotności powietrza. Sterowanie i regulacja odbywa się za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
EN
Factors creating the microclimatic conditions in the cattle barns were analyzed. Two most important parameters were considered: the temperature and relative humidity of air. The model of system controlling air temperature and relative humidity inside a cattle barn was presented. Model is based on electronic, measuring and steering devices. The air temperature and relative humidity were determined on measuring stand designed in form of a closed space. Microprocessor system was applied to control and steering of both selected parameters.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.