Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surfactants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Płyny do prania na bazie surfaktantów z zawadą przestrzenną
PL
W porównaniu z proszkami skład płynów do prania można łatwiej kształtować pod kątem oczekiwanych właściwości użytkowych. Podjęto próbę zastosowania nowego rodzaju surfaktantów charakteryzujących się zawadą przestrzenną. Były one zsyntetyzowane wg oryginalnych procedur. Badania przeprowadzono dla modelowych płynów do prania, którymi były wodne roztwory mieszanin tych surfaktantów (anionowe, niejonowe). Ich zdolność piorąca była zdecydowanie większa niż roztworów rynkowych surfaktantów (SLES, ABSNa) o udokumentowanych właściwościach piorących.
EN
Five two-component mixts. of surfactants contg. one nonionic component (2-ethylhexyl alcohol polyalkoxylate) and the other ionic component (sulfosuccinate derivatives of polyoxyalkylates of 2-ethylhexyl alcohol) were studied in aq. solns. for their washing power. The results were compared with those of 2 com. surfactants. The studied mixts. of surfactants showed higher washing power in comparison to com. ones.
2
Content available remote Otrzymywanie innowacyjnych polimerowych środków powierzchniowo czynnych
PL
Otrzymano 9 związków powierzchniowo czynnych w reakcji transestryfikacji tereftalanu 2-etyloheksylu z poliglikolem etylenowym i w następczych reakcjach estryfikacji kwasów tłuszczowych (oleinowy, stearynowy i walerianowy) 2-etyloheksanolem, prowadzonych w obecności katalizatorów metaloorganicznych. Oznaczono ich właściwości fizykochemiczne i powierzchniowo czynne (napięcie powierzchniowe, lepkość, pH, zwilżalność, rozpuszczalność w wodzie, współczynnik HLB, wskaźnik trwałości piany oraz punkt zmętnienia). Otrzymane surfaktanty charakteryzowały się współczynnikiem HLB w zakresie 11-16, co świadczyło o ich hydrofilowym charakterze, wszystkie były dobrymi emulgatorami typu O/W i środkami piorącymi.
EN
Nine surfactants were obtained by transesterification of 1,4-(BuEtCCH₂OCO)₂C₆H₄ with polyethylene glycol and subsequent esterification reactions of fatty acids (oleic, stearic or valeric) with BuEtCCH₂OH, carried out in the presence of organometallic catalysts. Their phys.-chem. and surface active properties (surface tension, viscosity, pH, wettability, water solubility, HLB coeff., foam durability index and cloud point) were detd. The surfactants showed the HLB coeff. in the range of 11-16, which proved their hydrophilic nature. They were all good oil/water emulsifiers and washing agents.
EN
In this study, the effect of medium saline water on the synergistic interaction between diesel and Triton X-100 in the flotation of oxidized coal was investigated. The results showed that the flotation yield of oxidized coal in saline water was higher than that in de-ionized (DI) water due to the promotion of diesel adsorption, which was attributed to the screening of electrostatic repulsion between diesel droplets and coal particles in saline water. Meanwhile, the flotation of oxidized coal could be significantly improved when Triton X-100 was added with diesel as a composite collector, and less Triton X-100 was required in saline water than that in DI water to achieve the same true flotation yield, indicating that saline water could increase the effectiveness of Triton X-100 in improving oxidized coal flotation. A mechanism study revealed that Triton X-100 was able to promote diesel adsorption on oxidized coal through emulsification, thus increasing the surface hydrophobicity of oxidized coal through hydrogen bonding between the headgroups of Triton X-100 and the oxygenated groups on coal surfaces. The non-ionic characteristic of Triton X-100 ensured its capability of enhancing oxidized coal flotation in both DI water and saline water.
PL
W poprzednich pracach postulowano zastosowanie roztworów surfaktantów jako oryginalne rozwiązanie przy formułowaniu składu MWF. Negatywną cechą niektórych z tych cieczy była nadmierna pianotwórczość, której zmniejszenie przez wprowadzenie hydrofobowych inhibitorów piany, było ograniczone. Dlatego też zaplanowano syntezę nowych, oksyalkilenowanych pochodnych alkoholu 2-etyloheksylowego i sulfobursztynianu otrzymanego z tego rodzaju alkoholu. Ze względu na zawadę sferyczną związki te charakteryzują się niską pianotwórczością. Wodne roztwory tych surfaktantów poddano badaniom fizykochemicznym i tribologicznym.
EN
n earlier studies, it has been postulated that solutions of surfactants should be used as an original solution for formulation of Metal Working Fluids (MWF) compositions. The negative feature of some of the fluids was their excessive foamability whose reduction, by introducing hydrophobic foam inhibitors, was limited. Therefore, a synthesis of new oxyalkylated derivatives of 2-ethylhexyl alcohol and sulfosuccinate obtained from this alcohol was planned. Due to steric hindrance, these compounds exhibit low foamability. Aqueous solutions of these surfactants were subjected to physicochemical and tribological tests.
EN
The measurements concerning the process of the electroreduction of Bi(III) ions in the presence of 6–thioguanine (6TG) and Triton X-100 as well as Tween 80 in the 2 mol·dm-3 chlorates(VII) demonstrate a dependence of the process rate on temperature. The applied electrochemical techniques (DC polarography, cyclic and SWV voltammetry) allowed to determine the kinetic and thermodynamic parameters as well as their correlation with changes in kinetics of the electrode process. The catalytic activity of 6TG was confirmed by the decrease of overall enthalpies of activation. Different values of ∆𝐻# and ∆𝑆° for Bi(III) electroreduction in the presence of 6–thioguanine as well as Triton X-100 and Tween 80 suggest changes in kinetics of the electrode process towards inhibition.
EN
The static magnetic field MF (0.44 T) effects on the adsorption of three surfactants: cationic bromide (DTAB) and hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB), and anionic sodium dodecylsulfate (SDS) from their 10-3 M solutions were studied on bare and low-temperature air plasma treated glass plates. The surface properties of the adsorbed surfactants layers were determined via the water advancing and receding contact angles measurements and then calculation of the apparent surface free energy. An optical profilometer was used to determine the structure and topography of the adsorbed layers. The DTAB and SDS concentrations were below their critical micelle concentration and that of CTAB very close to its cmc. The results showed that in the case of DTAB solution (much below its cmc) a small decrease in the contact angle appeared while in CTAB (close to its cmc) an increase in the contact angle value was observed if adsorbed in the MF presence. Quite good reproducibility of the contact angle values was obtained. This was not the case for the SDS solution where the contact angle values were scattered. The reason was that the anionic surfactant did not adsorb homogeneously on the negatively charged glass surface. The contact angles and the calculated values of the work of water spreading clearly show that MF influences the structure of the surfactant adsorbed layer which was also supported by the optical profilometry images.
EN
Egyptian oil shale from Red Sea area is upgraded via oil agglomeration technique to achieve a clean fuel. A representative sample is characterized to identify its undesirable components and its liberation size. The quartz, apatite, calcite, siderite and anhydrite are the main gangue minerals. The sample was pulverized to less than 20 µm for efficient liberation. The impact of anionic (Calcium dodecyl benzene sulfonate, CDBS) or/and cationic (Cetrimonium bromide, CTAB) surfactants on the zeta-potential and agglomeration process was investigated in presence of different kerosene concentrations. A concentrate of 62% kerogen with 95% recovery was obtained from feed of 29% kerogen using 0.1% CTAB/CDBS mixture in 2% kerosene emulsion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy zastosowania chemicznej metody wspomaganego wydobycia ropy wykorzystującej zatłaczanie do złoża roztworu polimeru i środka powierzchniowo czynnego (SPCz). Analizę tę przeprowadzono przy użyciu numerycznego modelowania procesów wypierania ropy z ośrodków porowatych. W modelowaniu tym uwzględniono wszystkie istotne zjawiska występujące w trakcie przepływów powyższych płynów w ośrodku porowatym, w szczególności: adsorpcję polimeru i SPCz na powierzchni porów skały złożowej, wpływ koncentracji polimeru i szybkości ścinania na efektywną lepkość wodnego roztworu wypierającego ropę, wpływ adsorpcji polimeru na redukcję przepuszczalności dla płynów złożowych, redukcję porowatości dostępnej dla cząsteczek polimeru, modyfikację napięcia międzyfazowego w układzie roztwory wodne–ropa spowodowaną obecnością środków powierzchniowo czynnych w roztworach. W rezultacie mechanizm wypierania ropy zatłaczanym roztworem przyjmuje złożony charakter, tzn. oprócz standardowej składowej wypierania niemieszającego ujawnia składową wypierania mieszającego, zależną od szczegółowych własności systemu: płyn wypierany–płyn wypierający–skała złożowa. Ze względu na złożony charakter powyższych zjawisk zachodzi potrzeba określenia ilościowych zależności istotnych właściwości chemikaliów od ich rodzaju i koncentracji w płynie wypierającym, co jest realizowane poprzez modelowanie procesów wypierania ropy w uproszczonych systemach próbek (układów rdzeni) skały złożowej. W tym celu skonstruowano modele badań laboratoryjnych na układzie rdzeni wiertniczych, na których odtworzono przebieg badań. Pozwoliło to na określenie ilościowych charakterystyk mechanizmów wypierania i zweryfikowało poprawność zastosowanego podejścia. Scharakteryzowane w ten sposób mechanizmy wypierania ropy zaimplementowano w numerycznym modelu rzeczywistego złoża krajowego. Przedstawiono uzyskane na tym modelu wyniki symulacji sczerpania ropy naftowej przy wykorzystaniu powyższych metod wykazujące ich korzystny wpływ na stopień sczerpania zasobów ropy. Otrzymano ilościowe wyniki dla różnych parametrów operacyjnych procesu wypierania ropy badanymi roztworami pozwalające ocenić efektywność stosowania analizowanych metod wspomaganego wydobycia ropy.
EN
The paper presents an analysis of the chemical EOR method utilising waterflooding with the use of a polymer and a surfactant solution. The analyse was carried out using numerical modelling of oil displacement processes from porous media. This modelling took into account all the significant phenomena occurring during the flow of the above fluids in the porous medium. It included polymer and surfactant adsorption on the surface of the rock pores; the impact of polymer concentration and shear rate on the effective viscosity of the displacing fluid; the effect of polymer adsorption on the reduction of permeability for reservoir fluids; the reduction of the porosity available for polymer particles; the modification of the interfacial tension in the aqueous solutions – oil system caused by the presence of a surfactant. As a result, the oil displacement mechanism with the injected solution becomes complex, i.e., in addition to the standard non-miscible displacement component, it reveals a miscible component depending on the specific properties of the system: displaced fluid – displacing fluid – reservoir rock. Due to the complex nature of the above phenomena, there is a need to determine the quantitative relationships for the significant properties of chemicals on their type and concentration in the displacing fluid. These relationships are obtained from modelling oil displacement processes in simplified systems of reservoir rock samples. For this purpose, models of laboratory tests were constructed for a system of drilling cores, on which the results of displacement tests were reproduced. This allowed the quantitative characteristics of displacement mechanisms to be determined and the correctness of the used approach to be verified. The oil displacement mechanisms characterized in this way were implemented in the numerical model of a real oil reservoir. The results of simulations for crude oil depletion using the above methods have been obtained in this model, showing their beneficial effect on the degree of depletion of oil resources. The dependents of production results on various operational parameters were obtained allowing to assess the effectiveness of the analysed methods for enhanced oil recovery.
EN
This paper presents the findings of experimental research on employing ultrafiltration and microfiltration ceramic modules (150 kDa, 0.14 μm, 0.45 μm) for removal and concentration of the cationic surfactant Tequat LC90i (TEAQ) from water solutions. The filtration tests were performed at a semi-pilot installation in a crossflow regime. The feed solution parameters (surfactant concentration, pH of the treated solution, the presence of inorganic salt), and process conditions (transmembrane pressure and linear velocity) on the membrane filtration efficiency were evaluated. In all tests, very satisfactory TEAQ retention coefficients (in the range of 70–95) have been achieved. However, surfactant fouling occurred resulting in deterioration of the permeability of the modules. Modules characterized by the pore sizes greater than the size of surfactant particles (i.e., 0.45 μm modules) proved to be the most fouling resistant ones. It was also proven that process performance at high linear flow velocity can efficiently reduce the intensity of membrane pore blocking.
EN
Due to the lower energy consumption and waste production compared to traditional methods, the environmental bioremediation methods based on natural processes have been gradually becoming more prevalent in environmental engineering. Biological methods are used in waste management, wastewater treatment, gas treatment or soil remediation. For the low solubility of some pollutants and lower bioavailability, the use of biological methods may be hampered. This problem might be mitigated with the use of surfactants. This paper presents the results of studies regarding the effect of dosing a selected surfactant from the Tween group (Tween 20) on the efficiency of toluene elimination from the air by biofiltration. The obtained maximum biofiltration rate was 21.2 g/m3/h and 19.8 g/m3/h for the control bed and for the bed to which the Tween 20 solution was dosed, respectively. The effect of Tween was neutral (the effectiveness of toluene removal was insignificantly comparable to the effectiveness of the control series), it did not affect the effectiveness or limited the development of the biofilter microflora.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania 4 nowych surfaktantów (N-tetradecylo-N-propylomorfolino-3-sulfonian, N-tetradecylo-N-butylomorfolino-4-sulfonian, N-tetradecylo-N,N-dimetylo-3-amonio-1-propanosulfonian, N-tetradecylo-N,N-dimetylo-4-amonio-1-butanosulfonian) w charakterze składników prototypu szamponu (w stężeniu 2%). Zastosowano jako bazę receptury mieszaninę 3 innych surfaktantów, w skład której wchodziły sole sodowe: siarczanu alkoholu laurylowego, siarczanu etoksylowanego alkoholu laurylowego oraz dietanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego, we wszystkich prototypach szamponów w stężeniu masowym odpowiednio 5,4%, 3,3% i 2,0%. W celu porównania właściwości drażniących szampon referencyjny oparty był na tej bazie z dodatkiem kokoamidopropylobetainy. Wyznaczając wartości liczby zeinowej badanych szamponów oraz wartości pH mieszanin szamponów w obecności albuminy wołowej (stosowanej jako wyznacznik właściwości drażniących), wykazano, że prototypy szamponów były delikatniejsze w oddziaływaniu na skórę w porównaniu z szamponem referencyjnym.
EN
Four new surfactants (N-tetradecyl-N-propylomorpholine-3-sulfonate, N-tetradecyl-N-butylomorpholine-4-sulfonate, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-3-amonio-1-propanesulfonate, N-tetradecyl-N,N-dimethyl-4-amonio-1-butanesulfonate) were used (2% by mass) as components of prototype shampoos. In addn., a mixture of 3 other surfactants (base), which included Na salts of lauryl alc. sulfate, ethoxylated lauryl alc. sulfate and diethanoloamide of fatty acids from coconut oil was used in all prototype shampoos in mass concns. of 5.4%, 3.3% and 2.0% by mass, resp. Moreover, a reference shampoo was made based on cocoamidopropyl betaine to compare irritant properties of the tested shampoos. Values of zein no. of the tested shampoos as well as pH values of shampoo mixts. with bovine serum albumin (used as measure of irritant properties) showed that prototype shampoos were more gently affected on a skin as compared to the ref. shampoo.
EN
Shampoos are one of the most important segments of the cosmetics market. Their basic task is to clean the hair and scalp from dust, sebum, microorganisms. Therefore the consumer first of all expects the shampoo to have good washing properties. In consumer choices, foam-forming properties and viscosity are not unmistakable. All this meant that the aim of this work was to determine the surface activity, foaming properties and viscosity of several shampoos available in the Polish market. The analysis included shampoos with “classic composition” and shampoos containing ingredients of natural origin. Critical micelle concentration was determined by measurements of the surface tension by tensiometer using the du Noüy method. In turn, the wetting properties evaluated on the basis of the contact angle. Both the size of the contact angle and the CMC value indicate that shampoos containing ingredients of natural origin can compete in quality with classic shampoos.
PL
Szampony stanowią jeden z ważniejszych segmentów rynku kosmetyków. Ich podstawowym zadaniem jest oczyszczanie włosów i skóry głowy z kurzu, sebum, mikroorganizmów, dlatego też konsument przede wszystkim oczekuje, aby szampon wykazywał dobre właściwości myjące. W wyborach konsumenckich nie bez znaczenia są także właściwości pianotwórcze oraz lepkość produktu. Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności powierzchniowej, właściwości pianotwórczych oraz lepkość kilku szamponów dostępnych na polskim rynku. Analizie poddano szampony o „klasycznym składzie” oraz szampony zawierające składniki pochodzenia naturalnego. Krytyczne stężenie micelizacji wyznaczono, dokonując pomiarów napięcia powierzchniowego za pomocą tensjometru, wykorzystując metodę du Noüy. Z kolei właściwości zwilżające oceniono na podstawie wartości kąta zwilżania. Zarówno wielkość kąta zwilżania, jak i wartość CMC wskazują, że szampony zawierające składniki naturalnego pochodzenia mogą konkurować pod względem jakości z klasycznymi szamponami.
EN
The molecular dynamics of the well-known nematic liquid crystal 4-n-pentyl-4′-cyanobiphenyl geometrically restricted in Anopore and Synpor porous membranes with various pore structure and treated by different surfactants (namely decanoic acid and lecithin) is compared. In the Anopore membrane the chosen surfactants induce the homeotropic orientation of the molecules on the walls of the cylindrical pores and observed corresponding relaxation processes (librational modes) are practically the same. The dielectric measurements of lecithin treated Synpor membranes reveals the reorientation of the molecules from planar to homeotropic on the complex multilayer structure present in their volume. The dielectric strengths of the observed two molecular processes (δ-process and librational mode) are inversed in the ratio compared to the untreated membranes. The observed differences in molecular dynamics results from the orientation of the liquid crystal molecules in untreated and treated membranes and the structure of the membranes themselves.
PL
Poprawa oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego przed zabiegiem cementowania jest bardzo rozbudowanym zagadnieniem. Związane jest to z faktem, że na odpowiednie usunięcie osadu filtracyjnego wpływa wiele czynników, począwszy od technicznych i technologicznych, poprzez hydraulikę i mechanikę płynów, a skończywszy na chemicznych zmianach zachodzących w układach stosowanych cieczy przemywających. Skuteczne oczyszczenie kolumny rur okładzinowych oraz formacji skalnej wpływa na ograniczenie lub wyeliminowanie migracji bądź ekshalacji gazu na kontakcie płaszcza cementowego z elementami przylegającymi (formacja skalna lub rura okładzinowa). Dodatkowo oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej przyczynia się do dokładnego związania płaszcza cementowego z powierzchniami styku, co pozwala zminimalizować działanie środowiska korozyjnego na kolumnę rur okładzinowych w czasie wieloletniej eksploatacji odwiertu. W celu uzyskania wymaganego usunięcia osadu płuczkowego podczas przygotowywania otworu do cementowania stosuje się ciecze przemywające na bazie różnych środków. Są to zazwyczaj środki powierzchniowo czynne, które pozwalają na zdyspergowanie pozostałości osadu płuczkowego i jednocześnie nawilżenie powierzchni przestrzeni pierścieniowej, co jest korzystne podczas hydratacji wtłaczanego w kolejnym etapie prac zaczynu cementowego. Problematyka doskonalenia usuwania osadu płuczkowego wiąże się z koniecznością opracowywania nowych cieczy przemywających. W tym celu badaniom poddawane są różnego rodzaju środki charakteryzujące się zróżnicowaną budową i mechanizmem działania. W celu uzyskania wymaganych rezultatów działania cieczy przemywającej należy prowadzić szereg prac badawczych, a na podstawie porównań i analizy uzyskanych rezultatów staje się możliwe otrzymanie wymaganego efektu. W niniejszej publikacji przedstawiono badania efektywności usuwania osadu płuczkowego za pomocą cieczy przemywających sporządzonych na osnowie środków o anionowej oraz niejonowej budowie. Następnie przeprowadzono analizę korelacyjną w celu przedstawienia zależności efektywności usuwania osadu od rodzaju stosowanych środków. Przeprowadzona analiza pozwala na wytypowanie grupy środków charakteryzujących się korzystniejszym działaniem oraz określenie wpływu budowy środka powierzchniowo czynnego na skuteczność jego działania. Podczas realizacji prac badawczych wykonane zostały testy dla różnych stężeń środków anionowych oraz środków niejonowych. Badania skuteczności działania cieczy przemywających przeprowadzono w oparciu o pomiar stopnia usunięcia osadu płuczkowego z powierzchni rotora wiskozymetru obrotowego. Podczas prowadzenia badań zastosowano zakres koncentracji środków powierzchniowo czynnych w przedziale od 0,1% do 10%.
EN
Improving the cleaning of the annular space sealing before cementing is a very complex issue. This is due to the fact that the appropriate removal of filtering sludge is influenced by many factors ranging from technical and technological, through hydraulics and fluid mechanics, and ending with chemical changes occurring in the systems of used washing liquids. Effective cleaning of the drill pipes and rock formation reduces or eliminates migration or exhalation of gas on the contact of the cement with adjoining elements (rock formation or casing). In addition, the cleaning of the annular space contributes to the precise bonding of the cement with the contact surfaces, which minimizes the corrosive environment’s impact on the column of casing pipes during long-term exploitation of the well. In order to obtain the required removal of the mud sludge during the preparation of the cementing, washing liquids based on various means are used. These are usually surfactants that allow to disperse the residue of the sludge and simultaneously moisturize the surface of the annular space, which is beneficial during the hydration of the cement slurry pressed in the next stage. The problem of improving the removal of mud sludge involves the need to develop new washing liquids. To this end, various types of measures characterized by diversified structure and mechanism of action are subjected to research. In order to obtain the required results of the action of the washing liquid, a number of research works should be carried out, and based on comparisons and analysis of the results obtained, it becomes possible to obtain the required effect. This publication presents studies on the effectiveness of removing mud sludge with the use of washing liquids prepared on the basis of anionic agents and non-ionic construction. Then a correlation analysis was carried out in order to present the dependence of the efficiency of sludge removal on the type of measures used. The conducted analysis allows to select a group of agents characterized by a more beneficial effect, and to determine the impact of the surfactant structure on its effectiveness. During the research work, tests were carried out for various concentrations of anionic agents and non-ionic agents. The tests of the effectiveness of the washing liquids were carried out based on the measurement of the degree of removal of the sludge from the rotor surface of the viscometer. During the tests, the concentration range of surfactants used was in the range of 0.1% to 10%.
PL
Jednym z głównych zanieczyszczeń środowiska wodnego są związki powierzchniowo czynne, stosowane intensywnie zarówno w gospodarstwach domowych jako środki piorące i myjące, jak i w wielu gałęziach przemysłu. Wykorzystuj się je przy produkcji tworzyw sztucznych, żywic syntetycznych, farb, lakierów celulozy, papieru, a także przy produkcji żywności, w kosmetyce, farmacji, medycynie i fotografice [1] Ich negatywne działanie wynika przede wszystkim z ich pośredniej szkodliwości dla ekosystemów wodnych. Surfaktanty ułatwiają rozpuszczanie w wodzie substancji toksycznych trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie. Powodują także pienienie wody, pogarszając warunki dyfuzji tlenu. Konsekwencje obniżonego stężenia tlenu w wodzie dotyczą zarówno zamierania życia biologicznego, jak i pogorszenia zdolności do samooczyszczania się zbiorników wodnych [2,3]. Dodatkowo doniesienia literaturowe wskazują, że związki powierzchniowo czynne o charakterze niejonowym mogą odznaczać się bezpośrednią toksycznością, silniejszą niż surfaktanty jonowe [4]. Jednym z przedstawicieli powszechnie stosowanych surfaktantów niejonowych jest Triton X-100, należący do typu politoksylowanych alkilofenyli. Związki te są podejrzewane o działanie zaburzające wydzielanie wewnętrzne organizmów wodnych.
16
EN
Surfactants are substances, which have surface activity in aqueous solutions [1–3]. By adsorbing on the surface (boundary of phase separation) of the system, they change the surfactant properties of the liquid. Surfactants consist of a hydrophobic part (non-polar, called “tail”) and a hydrophilic part (polar, called “head”) [1–3]. The overall structure of the surfactant molecule is shown in Figure 1. In aqueous solution after exceeding one critical micellar concentration of the CMC surfatant (Critical Micelle Concentration), the surfactant molecules aggregate to form micelles [1–5]. Knowledge of CMC values and the micelle formation in solution, it determines the properties of surfactants and their subsequent use in the chemical industry. Surfactants are used in the chemical industry, inter alia, for the production of many detergents, cosmetics, paints, dyes, agrochemicals, pharmaceuticals, food or oil [2, 3].
PL
Ścieki przemysłowe stanowią poważne zagrożenie środowiskowe ze względu na ich niejednokrotnie wysokotoksyczny charakter. Skład tego typu strumieni wodnych zależy ściśle od gałęzi przemysłu, w której są wytwarzane, oraz od procesów ich przetwarzania i magazynowania. Jedną z powszechnie stosowanych metod unieszkodliwiania ścieków przemysłowych jest ich rozcieńczanie i odprowadzanie do kanalizacji bytowo-gospodarczej, co nie rozwiązuje problemu znacznych ładunków substancji organicznych i nieorganicznych trafiających na konwencjonalne układy oczyszczania oparte głównie o metody osadu czynnego. Poważny problem stanowią między innymi ścieki pralnicze, które w swoim składzie zawierają znaczne stężenia anionowych, kationowych i niejonowych surfaktantów. W pracy oceniono efektywność rozkładu substancji organicznych oraz niejonowych surfaktantów w różnych konfiguracjach zaawansowanych procesów utlenienia, tj. UV, UV/H2O2, UV/O3 oraz UV/TiO2. Ścieki przed procesem fotochemicznym poddano filtracji na filtrach (0,45 nm) z włókien szklanych. Wykazano, że wraz ze wzrostem czasu prowadzenia procesów obniża się stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO). Najwyższą efektywność usuwania niejonowych surfaktantów obserwowano dla procesu UV/TiO2. Prowadzenie procesu w obecności cząsteczek TiO2 wymaga wprowadzenia dodatkowego etapu oczyszczania w celu separacji katalizatora od mieszaniny poreakcyjnej, co nie jest konieczne w przypadku pozostałych konfiguracji opartych o promieniowania UV.
EN
Due to their often high toxicity character, industrial wastewaters are hazardous to the environment. The composition of these type of water streams strictly depends on both their processing, their storage and the industry sector, in which they are produced. One of the commonly used industrial wastewater treatment methods is their dilution and discharging into sewerage system. It does not solve the problem of significant loads of organic and inorganic substances reaching conventional wastewater treatment systems, which are mainly based on activated sludge methods. Laundry wastewater is one of the most problematic water streams, as they contains significant concentrations of anionic, cationic and nonionic surfactants. In this paper the efficiency of the decomposition of organic substances and nonionic surfactants in various configurations of advanced oxidation processes, i.e. UV, UV/H2O2, UV/O3 and UV/TiO2 was evaluated. Before the implementation of the photochemical processes the wastewater was filtered on glass fiber filters (0.45 nm). It has been shown, that the concentration of total organic carbon (TOC) decreases with the increase in the process time. The highest removal efficiency of nonionic surfactants was observed for the UV/TiO2 process. The process conducted in the presence of TiO2 particles requires the implementation of an additional treatment step to separate the catalyst from the postreaction mixture. It is not necessary for other UV-based configurations.
PL
Podczas realizacji prac związanych z uszczelnieniem kolumny rur okładzinowych jednym z najistotniejszych aspektów jest zapewnienie szczelności w przestrzeni pierścieniowej pomiędzy kolumnami rur oraz poza nimi. Niezachowanie tego warunku może skutkować poważnymi konsekwencjami począwszy od wzrostu ciśnienia w górnej części otworu, a skończywszy na migracji bądź ekshalacji gazu. W celu wyeliminowania takich niepożądanych zjawisk należy uszczelnić kolumnę rur okładzinowych tłocząc zaczyn cementowy. Jednak na odpowiednie uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej składa się również przygotowanie otworu do cementowania poprzez dokładnie jego oczyszczenie. W tym celu następuje przetłoczenie cieczy przemywającej, a następnie płuczka wypierana jest przez ciecz buforową i zaczyn cementowy. Odpowiednie przygotowanie przestrzeni pierścieniowej przyczynia się do znacznej poprawy uszczelnienia i umożliwia wyeliminować powstawanie mikroprzepływów gazu na kontakcie płaszcza cementowego z powierzchnią przewiercanej wcześniej formacji skalnej oraz powierzchnią zapuszczanej rury okładzinowej. W książce przedstawione zostały mechanizmy przepływu cieczy w przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego oraz omówiono zagadnienia dotyczące działania środków przemywających na poprawę efektywności oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej przed zabiegiem cementowania. Opisana została innowacyjna metodyka badań efektywności usuwania osadu płuczkowego. Zaprezentowano również nowe, skonstruowane w INiG – PIB urządzenie (symulator przepływu cieczy wiertniczych), które pozwalało na realizację prac badawczych w zakresie skuteczności działania cieczy przemywających. Omówiono wyniki badań wpływu czasu kontaktu oraz prędkości przepływu cieczy przemywającej na skuteczność usuwania osadu płuczkowego z formacji skalnej oraz z powierzchni rur okładzinowych. Przedstawiono również badania nad opracowaniem nowych cieczy przemywających oraz hybrydowej cieczy przemywającej, która wykazywała dwufunkcyjny charakter usuwania osadu (chemiczny oraz mechaniczny). Omawiana problematyka realizowanych prac badawczych w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego przed zabiegiem cementowania, a tym samym do ograniczenia migracji i ekshalacji gazu w otworach wiertniczych.
EN
During the implementation of works related to the sealing of the casing string, one of the most important aspects is to ensure tightness in the annular space between the casing and beyond. Failure to comply with this condition may result in serious consequences, ranging from pressure increase in the upper part of the hole, to migration or gas exhalation. In order to eliminate such undesirable phenomena, the casing column should be sealed by pumping the cement slurry. However, the proper sealing of the annular space also consists in preparing the borehole for the cementing operations by thoroughly cleaning it. For this purpose, a preflush fluid is pumped into the hole, and the drilling mud is displaced by a spacer fluid and cement slurry. Appropriate preparation of the annular space contributes to a significant improvement of the sealing and allows to eliminate the formation of gas microflows on the contact of the cement sheath with the surface of the previously drilled rock formation and the surface of the casing string. This book presents the mechanisms forming the liquid flow in the annular space of the borehole and discusses the issues concerning the action of washing agents to improve the efficiency of cleaning the annular space before the cementing operations. It presents an innovative methodology for the effectiveness of removal of mud cake. It also presents, a new device (a simulator of the flow of drilling fluids), constructed in The Oil and Gas Institute – National Research Institute, which allowed to carry out research work in the field of the effectiveness of washing fluids. The results of the influence of contact time and flow rate of the preflush fluid on the efficiency of removing the mud cake from the rock formation and the surface of the casings were discussed. Also presented are Laboratory tests on the development of a new types of washing fluids and a hybrid preflush fluid, which showed a dual-purpose character of filter cake removal (chemical and mechanical). The discussed issues of conducted research work significantly contribute to the improvement of the purification of the annular space of the borehole before cementing operations, and thus to the reduction of gas migration and exhalation in wellbores.
EN
This paper reports oil agglomeration of fine metal-bearing shale particles in the presence of cationic (dodecylamine hydrochloride) and anionic (sodium dodecyl sulfate) surfactants and their mixture. The experimental results demonstrated that there was a strong relationship between zeta potential, hydrophobic coagulation, oil agglomeration and particle hydrophobicity in the presence of cationic surfactant, whereas shale neither coagulated nor agglomerated in the presence of anionic surfactant. Addition of either anionic or cationic surfactant in emulsification of a bridging oil increased the size of agglomerates and reduced the concentration of surfactant used in the suspension. The results pointed to synergism between cationic and anionic surfactants in oil agglomeration. Based on the results obtained from this study, the mechanism of oil agglomeration of shale in the presence of ionic surfactants and their mixture was elucidated.
PL
Zapewnienie odpowiedniej szczelności otworu wiertniczego i wyeliminowanie niekontrolowanych przepływów gazu polega w głównej mierze na uszczelnieniu kolumny rur okładzinowych poprzez wypełnienie przestrzeni pierścieniowej bądź pozarurowej zaczynem cementowym. Takie działanie dodatkowo stabilizuje kolumnę rur poprzez zespolenie jej w dolnej części ze ścianą otworu, a w górnej części z poprzednią kolumną rur o większej średnicy [6, 10, 11]. Tłoczony przez przestrzeń pierścieniową zaczyn cementowy wypiera płuczkę, jednakże nie jest on w stanie dostatecznie dobrze usunąć pozostałości po niej. Warunkiem dobrego uszczelnienia zaczynem cementowym, który po związaniu ma uniemożliwić przepływ gazu, jest wcześniejsze dokładne oczyszczenie przestrzeni pierścieniowej z osadu płuczkowego poprzez przetłoczenie cieczy przemywającej. Usunięcie osadu płuczkowego zarówno z powierzchni formacji skalnej, jak i rur okładzinowych wpływa na poprawę uszczelnienia oraz umożliwia wyeliminowanie niepożądanego zjawiska migracji gazu na kontakcie płaszcza cementowego z rurą okładzinową oraz formacją skalną [2, 4, 21, 24]. Problem poprawy szczelności otworów wiertniczych przyczynił się do poszerzenia kierunku badań nad odpowiednim przygotowaniem przestrzeni pierścieniowej przed cementowaniem. W tym celu prowadzone są badania nad usunięciem osadu płuczkowego, zarówno z formacji skalnej, jak i z powierzchni rur okładzinowych. Odpowiednio dobrana ciecz przemywająca powinna wykazywać skuteczność pod względem usuwania osadu z powierzchni skały oraz z powierzchni rury. Jednak w celu osiągnięcia wymaganych rezultatów każdą powierzchnię (rury okładzinowe, formacja skalna) należy rozpatrywać indywidualnie [5, 8, 9]. Dlatego też w niniejszej publikacji omówiona została metodyka badań usuwania osadu poprzez wykorzystanie wiskozymetru obrotowego oraz skuteczność usuwania osadu płuczkowego z powierzchni kolumny rur okładzinowych. Przeprowadzenie badań przy użyciu wiskozymetru obrotowego podyktowane było tym, że niemal każde laboratorium zaczynów cementowych posiada na wyposażeniu tego rodzaju urządzenie. W trakcie badań wykonano testy dla różnych środków, których dobór, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, umożliwiał poprawienie efektywności usuwania osadu płuczkowego. Badania skuteczności usuwania osadu prowadzone były na podstawie porównania uzyskanych wyników w stosunku do próbki wzorcowej, którą było usunięcie osadu przy użyciu wody. Analiza uzyskanych wyników badań umożliwiła wytypowanie cieczy o najlepszej efektywności oczyszczania powierzchni kolumny rur okładzinowych z wytworzonego osadu płuczkowego.
EN
Ensuring proper sealing-off of the borehole and elimination of uncontrolled flows of gas, mainly consists in sealing the casing string by filling the annular space with cement slurry. Such action additionally stabilizes the casing string by binding it in the lower part of the casings with the borehole wall, and in the upper part with the previous casings of larger diameter. During the pumping of cement slurry, drilling mud is removed form annular space, but it is not always possible to sufficiently remove residues from the mud. In order to properly seal the borehole with cement slurry, which after binding is designed to prevent the flow of gas, it is necessary to thoroughly clean the annular space from mud cake by pumping the preflush fluid. The removal of the filter cake from the rock formation and casing string improves the sealing and eliminates the possibility of undesirable gas migration at the contact of the cement sheath with the casing string and rock formation. The problem of improving the sealing of boreholes has contributed to extend the research on the appropriate preparation of the annular space before cementation. For this purpose, laboratory tests have been carried out on the removal of mud cake from the rock formation and the surface of the casing string. Properly selected preflush fluid should be effective in removing filter cake from the surface of the rock and from the surface of the casing. However, in order to achieve the required results, each surface (casing string, rock formation) should be considered individually. Therefore, this paper discusses the methodology of mud cake removal by using a rotational viscometer and efficiency of removing the mud cake from the surface of the casing string. Conducting the research using a rotational viscometer was dictated by the fact, that almost every cement slurry laboratory, has this type of equipment. During the research, tests were carried out for various agents, the selection of which, both quantitatively and qualitatively enabled the improvement of the removal efficiency of the mud cake. The filter cake removal effectiveness tests were based on a comparison of the obtained results with the reference sample, which was the removal of the mud cake using water. Based on the analysis of the obtained results, the wash fluids with the best efficiency of cleaning the surface of casing string from the mud cake was selected.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.