Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telework
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Współczesne organizacje, na co dzień zakorzenione w warunkach gamy wyzwań XXI wieku, swoją działalność opierają na fundamentach wiedzy, jednocześnie podkreślając znaczenie zasobów informacyjnych tworzących niematerialną wartość przedsiębiorstwa. Wzmożona elastyczność rynku pracy i wzrost jakości sprzętu informatycznego przyczyniły się do zwiększenia poziomu zainteresowania niestandardowymi formami zatrudnienia i popularyzacji idei pracy zdalnej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty pracy zdalnej jako współczesnej formy zatrudnienia pracowników generacji Y.
EN
The keystones of today’s organizations are information and knowledge, which generates the immaterial source of their values. The increasing elasticity of labor market as well as the improvement of IT technologies led to the growth of modern forms of employments and popularization of telework. The purpose of the article is to present the matter of telework as a current form of employment by the example of generation Y’s workers.
2
Content available BYOD – a new trend in telework
EN
BYOD – Bring Your Own Device – refers to the policy of permitting employees to bring personally owned devices (laptops, tablets, and smartphones) to their workplace, and to use those devices not only for private but also for business purposes. The study presents the analysis of the BYOD trend, the analysis of previous studies, and constitutes an attempt to determine advantages and disadvantages of adopting BYOD in a company. The paper ends with a short summary.
EN
Telework has become a common form of work for white-collar workers in recent years. Although the number of telework studies increases, there is still a lack of knowledge regarding telework – as the opportunities for this mode of work are developing rapidly. The purpose of the current study is to find out the spread and drivers of telework in the real estate sector. The current research uses empirical data from a survey with 127 respondents who work for real estate companies in Estonia. Data were collected through a quantitative questionnaire during 2017. Three hypotheses were presented regarding the drivers for the employees. The study confirmed that employees in the real estate sector use telework in order to save commuting time and costs, and to have more freedom and privacy. The results show that only a small number of employees have remained untouched by telework. Based on the current study on information-communication technology (ICT) and mobile devices’ daily use, telework has a high potential in the real estate sector. The decision to work remotely is usually made by workers themselves and therefore the main drivers for teleworking have been employee-centred. It is necessary to educate employees and employers concerning the advantages and risks connected with telework. That would contribute to introducing telework’s potential and suggestions to them.
PL
Telepraca stała się powszechną formą pracy dla pracowników umysłowych w ostatnich latach. Chociaż wzrasta liczba badań z zakresu telepracy, nadal brakuje wiedzy na jej temat – ponieważ możliwości tego trybu pracy rozwijają się szybko. Celem badania było znalezienie obszaru i motywacji do telepracy w sektorze nieruchomości. Aktualne badania wykorzystują dane empiryczne z badania przeprowadzonego wśród 127 respondentów, którzy pracują w Estonii dla firm zajmujących się nieruchomościami. Dane zbierano w ramach ilościowego kwestionariusza w 2017 r. Przedstawiono trzy hipotezy dotyczące motywacji pracowników. Badanie potwierdziło, że pracownicy sektora nieruchomości korzystają z telepracy w celu oszczędności czasu i dojazdu do pracy oraz większej wolności i prywatności. Wyniki pokazują, że tylko niewielka liczba pracowników nie korzysta z telepracy. Według wyników badania dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i urządzeń przenośnych codziennego użytku, telepraca ma duży potencjał w sektorze nieruchomości. Decyzja o pracy zdalnej odbywa się zazwyczaj przez samych pracowników, a zatem główne czynniki wpływające na telepracę zostały skoncentrowane na pracownikach. Konieczne jest wykształcenie pracowników i pracodawców w zakresie zalet i zagrożeń związanych z telepracą. To mogłoby przyczynić się do zapoznania ich potencjałem i propozycjami telepracy.
EN
This paper explores how remote work is perceived by young employees. On the basis of literature review, pilot study was undertaken (sample Olson, 1983, DeSanctis, 1984, Bailey, and Kurland, 2002; Madsen, 2011; Grant, Wallace, and Spurgeon, 2013). The results of the pilot study undertaken in Poland confirmed literature findings. It turned out that the most important for young remote workers are: flexible working hours and saving time on commuting to work. The main disadvantages of remote work include: difficulty in separating home affairs from the professional ones, social isolation and greater organizational requirements. The results of pilot study proved that other benefits and drawbacks are irrelevant. An interesting phenomenon is that in the age of social networking and extensive communication tools the second disadvantage of remote working for young remote workers is the risk of social isolation.
5
Content available Telepraca : zatrudnienie przyjazne rodzinie?
PL
Wiele projektów i programów promuje telepracę jako formę wsparcia na rynku pracy bezrobotnych opiekunów niesamodzielnych członków rodziny, zwłaszcza dzieci. Ale nie każdy może być telepracownikiem. Niezbędne są pewne cechy osobowości(samodyscyplina, umiejętność organizowania własnego czasu, konsekwencja, lojalności). Telepraca ingeruje w życie rodzinne i również negatywnie wpływa na sposób funkcjonowania gospodarstwa domowego. Ceną za samodzielną pracę bywa też długi czas pracy przy niewspółmiernie niskim wynagrodzeniu Telepraca to też zagrożenie wyizolowaniem ze środowiska pracy, a w rezultacie brakiem satysfakcji z pracy. Programy rządowe wspierają telepracę m.in. dla bezrobotnych i długo nieobecnych na rynku pracy opiekunów niesamodzielnych członków rodziny. Jednak pracodawcy niechętnie oferują im taką formę pracy. Obawiają się, ze nie będą w stanie sprostać obowiązkom związanym z pracą bez nadzoru, wykonywanej pod presją pracodawcy i rodzinnych obowiązków.
EN
Numerous projects and programmes promote telework as a form of support for unemployed carers of dependent family members, especially children However, not everyone can be a teleworker: some personality traits (self-discipline, loyalty, the ability to organize one's own time and to be consistent) are essential. Telework interferes with family life; it has a negative effect on the functioning of the household. Long work hours and disproportionately low wages are sometimes the price that has to be paid. Telework is also associated with isolation m the work environment, which results in a lack of job satisfaction. Government programmes support telework for unemployed carers, but employers are reluctant to offer this form of employment. They fear that teleworkers will not be able to meet duties resulting from working without supervision, performed under the pressure of employers and family responsibilities.
PL
Tekst opiera się na wynikach toczących się jeszcze pogłębionych badań etnograficznych. Dotyczą one gospodarstw domowych, w których co najmniej jedna osoba pracuje na zasadach telepracy. W artykule wskazujemy na wpływ telepracy na przestrzeń́ prywatną oraz na kształtowanie praktyk życia codziennego. Prezentujemy konsekwencje, jakie niesie ze sobą „powrót” pracy do domu dla samych telepracowników oraz dla członków ich rodzin. Opisujemy proces powstawania i utrzymywania granic między sferą prywatną, a sferą pracy, który – w opinii badaczy, jak i samych telepracowników – jest kluczowy dla zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym w przypadku pracy prowadzonej zdalnie z własnego domu.
EN
This article is based on partial results of ongoing in-depth ethnographic research. This research studies households in which at least one person telecommutes. In this article, we point to the impact of telework on private space and on the development of practices of everyday life. We present the consequences of a "return" of work to the home for both telecommuters and other members of their households. We describe the process of creating and maintaining boundaries between the private sphere and the sphere of work. In the opinion of both researchers and teleworkers, borders are essential to maintaining a balance between private and professional life for those working from home.
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia telepracy w rozwijaniu zatrudnialności na współczesnym rynku pracy. W opracowaniu przedstawiono główne wyzwania współczesnego rynku pracy. Zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz scharakteryzowano jego różne wymiary. Omówiono również istotę kompetencji pracowniczych i telepracy. Ponadto, określono znaczenie telepracy w kreowaniu zatrudnialność na współczesnym rynku pracy. W opracowaniu, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu.
EN
The aim of this article is to indicate the importance of telework in the development of employability in the modern labour market. The study presents main challenges of the modern labour market. It shows definitional problems associated with the concept of employability and defmes its vanous dimensions. It also explains the concept of the employee competencies and telework. Moreover, it underlines the importance of telework m the process of creation of employability in the modern labour market. The study reviews the subject literature, applying a descriptive method.
PL
Telepraca jest jedną z elastycznych form zatrudnienia, która daje szerokie możliwości świadczenia pracy, a jednocześnie może być narzędziem aktywizującym oddalone od rynku pracy grupy społeczne jak np. osoby niepełnosprawne. Instrument ten jednak jest niewystarczająco wykorzystywany przez pracodawców, pomimo tego, że dostrzegają oni jego zalety. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących określenia stanu wiedzy pracowników oraz pracodawców na temat telepracy i różnych aspektów z nią związanych. W tym celu przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) w grupie 36 pracodawców oraz 20 pracowników, na podstawie opracowanego schematu. Wyniki wywiadów wskazują, że telepraca zarówno w opiniach pracodawców, jak i pracowników kojarzona jest głównie z telemarketingiem, a więc wykonywaniem pracy przez telefon i nawiązywaniem telefonicznej relacji z klientem. Niewielu respondentów zdefiniowało telepracę w sposób właściwy, zgodny z definicją.
EN
Telework is considered to be a flexible form of employment and a one giving a broad spectrum of ways of providing telework and on the same hand, an excellent tool to jump-start those social group; that can be described as distanced from the labour market, handicapped persons for ex-ample. However, despite its usefulness telework does not seem to be frequently used by employers in Poland, even though they admit its advantages. The goal of the article is to show results of the research concerning the state of knowledge of employers and employees on telework as well as its various aspects. In order to provide such an assessment, Individual In-Depth Inteviews (IDI) were concluded among 36 employers and 20 employees, based on schemes prepared for that purpose. Results of these interviews allow a conclusion that telework is often mixed up with telemarketing meaning it's supposedly performed via phone and based on reaching potential clientele. Only a handful of respondents described telework correctly, in accord to its real definition.
9
Content available Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy
PL
Głównym celem artykułu jest wskazanie telepracy jako źródła dehumanizacji, przy czym przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim telepraca domowa. W artykule postawiono problem badawczy: czy przedsiębiorstwo lub innego typu instytucja, która oprze część lub całość swojej organizacji pracy na telepracy może być uznana za zdrową organizację? W tekście scharakteryzowano główne elementy telepracy, które negatywnie wpływają na telepracownika i jego rodzinę. Generalny wniosek brzmi, ze telepraca domowa w obecnej postaci me sprzyja tworzeniu zdrowej organizacji. W treści podano tez kilka zaleceń humanizujących telepracę. Natomiast główne zalecenie jest takie, ze pracodawcy i ich stowarzyszenia, pracownicy i organizacje chroniące ich praw, środowisko naukowe i sami telepracownicy powinni podjąć wszelkie działania, aby ucywilizować i zhumanizować pracę na zasadach telepracy domowej i mieszanych form pracy ją obejmujących.
EN
The aim of this article is to identify telework as a source of dehumanization with special focus on home telework. This article presents a research problem is a company or another type of institution, m which all or part of its work organization relies on telework a healthy organization? The text characterizes the main elements of telework that negatively affect teleworkers and their families. The general conclusion is that in its present form home telework is not conducive to creating a healthy organization. This article offers some recommendations for humanizing telework. The main recommendation is that employers and their associations, workers and organizations protecting their rights, scientists, and teleworkers themselves should make every effort to civilize and humanize home telework and mixed forms of work organization, which include telework.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje zarys problematyki bezpieczeństwa informacji w ramach telepracy. Przedstawiono tu obszar aktywności pozwalający dokonywać wymiany informacji, podstawowe zagrożenia utraty informacji oraz sposoby przeciwdziałania oraz wykorzystanie możliwych zabezpieczeń. Druga część odnosi się do problematyki szeroko nakreślonego bezpieczeństwa telepracy. Podobnie jak w pierwszej części przedstawiono podstawowe zagrożenia oraz sposoby przeciwdziałania uaktywnionym zagrożeniom bezpieczeństwa pracy zdalnej.
EN
This article consists of two parts. The first one outlines the problems of information security in the context of telework. It presents an area of activity in which exchanging Information is possible, principal dangers of losing information, and ways of counteracting this, and possible safeguards. Thee second pal covers the problems of broadly understood telework security. Like the first part, it presents principal threats and ways to counter them.
EN
The main goal of the article is to present telework as a form of employment for parents with young children and its evaluation in the context of methods counteracting the depreciation of human and social capital – both from the labour demand and labour supply perspectives. The paper consists of two parts: a theoretical perspective and a practical one. The first part of the paper begins with a reflection on the phenomena of the depreciation of human and social capital in the light of literature review, especially with reference to the situation of parents raising young children. In the following – more practical – section, the concept and types of telework are introduced as well as its advantages and disadvantages from the points of view of employers and employees.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
599--606, CD
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce telepracy. Pierwsza część artykułu przedstawia rozważania teoretyczne nt. telepracy. W drugiej, zaprezentowano i omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych we Wrocławiu, które wskazują iż telepraca wciąż nie jest popularnym rozwiązaniem, jak również nie stanowi istotnego instrumentu, wspomagającego ograniczanie kongestii transportowej w miastach.
EN
This paper discusses the issue of telework. The first part of this article describes the essence of telework. In the second part, the results of survey research in Wroclaw have been presented. According to results, telework is still not a popular solution as well as it is not an important instrument that can contribute to reduction of congestion in urban areas.
13
Content available Work transformation in the information society
EN
The paper presents the basic conditions, positions and related with them trends in work processes in the information society. Particular attention is given to telework as an innovative form of work, based on modern information and communication technologies, and also it consideres the impact of ICT and globalization on contemporary and future work processes as well as the structure of employment.
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawowe uwarunkowania, stanowiska i związane z nimi tendencje zmian procesów pracy w społeczeństwie informacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono telepracy jako innowacyjnej formie pracy, opartej na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także rozważono kwestię wpływu teleinformatyki i globalizacji na współczesne i przyszłe procesy pracy oraz strukturę zatrudnienia.
EN
The paper looks into selected problems relating to the evaluation of economic efficiency of telework implementation for IT teams. Telework is a form of employment which can be successfully used in most of IT activities and professions. The need for rationalizing constantly growing labor costs makes it necessary to implement telework programs in IT teams. The author presents the methodological background for a study of economic efficiency of such programs based on the Cost-Benefits Analysis (CBA). Estimates of expected benefits are based on Key Goal Indicators (KGI) and Key Performance Indicators (KPI) recommended in the PO7 Manage IT Human Resources process of the COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology) 4.1 model. The validity of a suggested approach is then verified on a real example of IT telework program implemented in a large organization, with detailed effectiveness assessments included in the article.
15
Content available remote Telepraca a środowisko naturalne
EN
Telework, known as remote work or work at a distance, is this form of organizational work, in which the employee performs work outside the company. Telework is growing up and more and more workers take this kind of work in recent years. Contributes to saving the environment, including by reducing greenhouse gases to the atmosphere (eg, going to work every day), the reduction of electricity consumption in offices and public transport to reduce congestion. Also, the worker gets more free time, which does not need to spend on going to work, stuck in traffic or waiting for a bus or train. Therefore, it will be expected to increase the number of telecommuters in the future.
PL
Można stwierdzić, że praca na odległość ma więcej zalet niż wad. Można założyć, że w przyszłości ta forma świadczenia pracy stanie się bardziej popularna. Telepraca umożliwia ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych trucizn z rur wydechowych samochodów, zredukowanie wycinki drzew oraz mniejsze zapotrzebowanie na wykorzystanie pól i łąk pod budowę nowych parkingów. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie zatłoczenia w publicznym transporcie i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w biurach.
16
EN
The article specifies the telework term, describes its types and emphasizes some roles of tele-employer and teleworker in this kind of employment. The article also includes results of poll analysis about popularity of employment in teleworker form in selected enterprises of West-Pomeranian Province.
17
Content available remote Telepraca jako nowa forma organizacji systemu pracy
PL
Prezentowany artykuł koncentruje się na nowej formie zorganizowania procesu pracy - telepracy. Szczegółowo przedstawia jej zalety i wady z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. W publikacji opisano rodzaje telepracy, szanse i zagrożenia dla rozwoju telepracy w Polsce, a także przeanalizowano sytuacje, kiedy w firmie można wdrożyć telepracę.
EN
The paper focuses on a new form of flexible working - telework. It discusses in detail the advantages and disadvantages of such work organization from the perspective of bofh the employer and employee. The publication presents different kinds of telework together with the opportunities and threats to the development of telework in Poland. Additionally, situations in which companies could benefit from implementation of telework have been analysed.
18
PL
Procesy zachodzące w polskiej gospodarce i rynku pracy wymagają zwiększenia jego elastyczności. Może ona następować w różnych formach, z których szczególne znaczenie ma zatrudnienie tymczasowe i telepraca.
EN
Occurring processes in the Polish economy and the labour market require increasing its elasticity. They can follow in different forms, which a temporary employment and a telecommuting are in special importance.
EN
Telework has become a popular new form of making one's duties. Since employees and organizations use remote connectivity, the importance of security of the remote end points strongly increases. Both teleworker and employer should have in mind some rules enabling the system work securely. Sending some reports via Internet or keeping some crucial, sensitive information on a computer, which is on-line for a long time, gives the intruder more possibilities to hack into the organization's system. In this paper, basic issues connected with the security of computer systems used in telework are presented.
20
Content available Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania
PL
Telepraca jest formą organizacji i/lub wykonywania pracy, za pomocą technologii informatycznej, w związku z umową o pracę/zatrudnieniem, gdzie praca, która mogłaby być wykonywana w siedzibie pracodawcy, jest świadczona poza nią, na podstawie stałych zasad. W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji prawnej telepracownika wskazane jest konkretyzowanie praw i obowiązków stron stosunku pracy specyficznych dla tej formy organizacji pracy, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim w układach zbiorowych i w umowach o pracę.
EN
Telework is a form of organising and/or performing work by way of applying information technology in connection with an employment contract, whereby work, which could be performed at the employer's seat, is carried out away from it, on the basis of fixed rules. Following an analysis of a teleworker's legal situation, it is recommended that the terms of reference be stipulated along with the rights and obligations of both parties to the employment contract specific for this employment form, in particular regarding OHS and collective employment agreements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.