Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizator transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rola organizatora w miejskiej komunikacji publicznej
PL
W artykule omówiono rolę organizatora (władz gminy, wyspecjalizowanego podmiotu gminnego lub międzygminnego) w miejskiej komunikacji publicznej. Wymagania wobec organizatora i sposób koordynacji przez niego transportu publicznego są różne i zależą między innymi od wielkości gminy, gęstości sieci komunikacyjnej, potencjału kapitału ludzkiego i technicznego. W eseju omówiono ponadto zalety i wady tworzenia związków komunalnych lub porozumień prawnych w zakresie komunikacji publicznej.
EN
The paper discusses the role of an organiser (municipality authorities, specialised municipal or inter-municipal entity) in the urban public transport. The requirements related to the organisers and the way of public transport coordination by them vary and depend, among other things, on the municipality size, the transport network density, as well as on the human and technical capital. Moreover, the essay presents the advantages and disadvantages of establishing municipal unions or legal agreements in the field of public transport.
PL
W artykule przedstawiono miejską komunikację autobusową w Kościerzynie. Jej funkcjonowanie i znaczenie dla miasta na przestrzeni lat 1998-2016, perspektywy jej rozwoju oraz jej wypływ na możliwości integracji komunikacji z przemieszczaniem się na terenie miasta.
EN
The article is devoted to the public bus-transport in Koshchezhyna, its function and importance for the city during the 1998-2016, its perspectives and influence on ability of integrate of communication with the movement in the city.
PL
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej.
PL
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 roku, odpowiedzialność za organizowanie regionalnego transportu publicznego ponoszą samorządy szczebla wojewódzkiego i powiatowego. W niektórych planach zrównoważonego rozwoju regionalnego transportu publicznego, które organizatorzy powinni byli przygotować do końca marca 2014 roku, przewidziano powoływanie wyspecjalizowanych podmiotów do organizowania i zarządzania transportem publicznym w województwach, nie precyzując jednak zasad ich powoływania i funkcjonowania. Najistotniejszym elementem zarządzania publicznym transportem zbiorowym jest finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej ograniczone uwarunkowaniami formalno-prawnymi i możliwościami finansowymi jednostek samorządu terytorialnego organizującymi ten transport. Niniejszy artykuł poświęcono problematyce powoływania zarządów transportu regionalnego, organizacji podaży usług, kontraktowania i finansowania usług, integracji w ramach transportu regionalnego oraz regionalnego z miejskim. Przedstawiono w nim rolę organizatora transportu pasażerskiego i zakres jego funkcji, przesłanki oddzielenia organizacji od wykonywania przewozów w transporcie pasażerskim, dopuszczalne prawnie formy organizacyjne zarządów transportu regionalnego i zasady kształtowania podaży. Autorzy wskazali na określone uwarunkowania formalno-prawne wynikające z przepisów Ustawy, które mogą stanowić bariery dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego w województwach i jego integracji. W artykule odniesiono się także ogólnie do rozwiązań przedstawionych w wojewódzkich planach zintegrowanego rozwoju transportu publicznego.
EN
In accordance with the Polish Public Transport Act of 2010, the responsibility for organizing regional public transport is the task of local and regional governments. In some plans of sustainable development of regional public transport, which was to be prepared till the end of March 2014, authorities for organizing and managing of public transport in the regions were to be appointed . Only the rules of their establishment and functioning have not been precised. The most important element in the management of public transport is financing of passenger public transport, what is limited by formal and legal conditions and financial constraints. This article is devoted to issues of appointing authorities of regional transport, organization of services supply , contracting and financing of services and their integration within the regional public transport and regional and urban public transport. It presents the role of passenger transport organizer and its functions, conditions for the separation of passenger transport organization from its operation, acceptable legal and institutional forms of regional transport authorities and rules of supply management. Authors pointed out the provisions of the Act, that may create barriers for effective functioning of public transport in the regions and its integration as well. Various solutions included in regional public transport plans have also been discussed.
PL
Wyzwania rozwoju gospodarki wyznaczają drogi rozwoju transportu, eksponując szczególną rolę w tym względzie jego organizatorów. Realizacja ich roli na rynku usług transportowych wydaje się być najwyraźniej możliwa w warunkach integracji działalności. Integracja taka ma prowadzić do stworzenia jednolitego, kompleksowego systemu transportowego, obejmującego przewozy ładunków i pasażerów, koordynowana przez nadrzędny podmiot. Integracja w transporcie jest konieczna i wydaje się być społecznie i rynkowo pożądana. Przytaczane w literaturze argumenty przeciwko dezintegracji transporcie, dodatkowo wzmacniają potrzebę oraz sens działań integracyjnych w różnych przekrojach. Celem artykułu jest identyfikacja oraz kształtowanie atrybutów podmiotów odpowiedzialnych za organizację transportu poprzez integrowanie funkcji związanych z jej realizacją. Organizatorzy zintegrowanego systemu transportowego nie są wyspecjalizowani w konkretnym przedmiocie transportu, ich działalność ma charakter uniwersalny. Realizując zintegrowane funkcje organizatorskie, koncentrują się na przygotowywaniu oferty obsługi komunikacyjnej ludności, w największym stopniu odpowiadającej potrzebom transportowym mieszkańców danego obszaru komunikacyjnego, oraz poszukiwaniu podwykonawców, którzy zapewnią najsprawniejszą ofertę dla dysponentów ładunków. Zajmując się pasażerami i ładunkami, w stosunku do których realizują zintegrowane funkcje organizatorskie, organizatorzy są w stanie osiągnąć sprawność, której nie byliby w stanie zrealizować, wycinkowo obsługując wybrane fragmenty rynku.
EN
The challenges of economic development shall designate road transport development, emphasizing a special role in this respect, its organizers. The implementation of their role in the transport market seems to be apparently possible in terms of integration. Such integration has lead to the creation of a single, comprehensive transport system, including the transport of goods and passengers, coordinated by the parent entity. Integration of transport is necessary and seems to be socially and commercially desirable. Arguments against the disintegration of transport, show the need to further integration activities in different ways. The purpose of this article is to identify and to shape the attributes of entities responsible for the transportation by integrating functions related to its implementation. Organizers of an integrated transport system are not specialized in a particular subject of transport, their activity is universal. By implementing integrated organizational functions, they focus on preparing transport service offers for passengers, corresponding to the transport needs of the residents of the transport area , and they seek subcontractors who provide the most efficient services to the gestor charges. Dealing with passengers and cargo, for which implement integrated organizational functions, the organizers are able to achieve efficiency, which would not be able to realize fragmentary excerpts supporting market.
PL
Transport to dziedzina mająca duży wpływ na inne branże. Umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie całej gospodarki, przenikając niemal całą działalność produkcyjną i nieprodukcyjną. Działalność transportowa wywiera na gospodarkę wpływ integrujący, stając się jednocześnie motorem rozwoju. Na rynku transportowym coraz bardziej rośnie znaczenie organizatorów transportu. Działają oni zarówno w sektorze przewozów ładunków, jak i pasażerów, borykają się jednak z podobnymi problemami operacyjnymi i strategicznymi. Celem artykułu jest zidentyfikowanie możliwych postaw strategicznych organizatorów transportu ładunków i pasażerów wobec zmieniających się warunków otoczenia. Zwrócono uwagę na warunki funkcjonowania organizatorów, kształtowane w wyniku zmian wywołanych przekształceniami w strukturze otaczającego ładu przestrzennego, wynikających z unifikacji systemów zarządzania obszarami wielkomiejskimi. W artykule zastosowane takie metody badawcze jak analiza danych źródłowych i wtórnych oraz wyciąganie z nich wniosków oraz analiza i studiowanie literatury źródłowej.
EN
Transport is a branch impacting to the other sectors. Influencing all the enterprises, it allows functioning an economy, exerts its effect on integration, becoming the engine of growth. Transport services market is susceptible to multi-segmentation, The result of these processes and the increasing requirements of transport services users, is a specialization of transport companies and separation of organizations offering not making transport services but organizing them. Those companies engaged in the area known as transport organizing, operate on freight market, as well on passenger transport market. Against all changes in global markets, in the growing competitiveness situation on the transport markets, and according to the European Union operation requirements for the enterprises, become determinants of strategies chosen by polish companies. These facts concern as well organizers of cargo transport and organizers of passenger transport. They function in different branch of economy, transport cargo companies operate on pure commercial market, passenger transport organizers function in the public sphere, in a farreaching regulation by the state administration. In spite of that, organizers of transport are forced to similar adaptation to the external conditions by seeking for ways to increase their own competitiveness. However, while positions strengthening of transport operators, determined by external conditions will take place in a different manner, but, is crucial to keep these players in the market (in the case of cargo transport organizers), or will decide about increase of the users number, caused by high quality of services (in case of passenger transport organizers).
PL
W ostatnich latach wszystkie podmioty gospodarcze stanęły wobec wyzwań gospodarki w stanie kryzysu. Dekoniunktura obecna na wszystkich rynkach, choć co prawda w zróżnicowanym zakresie, dotknęła wszystkie branże, w tym transport. Wszystkie podmioty gospodarcze transportu w mniejszym lub większym zakresie odczuły negatywny wpływ warunków funkcjonowania na swój byt. Stworzyło to konieczność pewnych dostosowań tych podmiotów, m.in. w zakresie ich zachowań rynkowych. Zachowania rynkowe, będąc zewnętrznym obrazem działań podmiotów gospodarczych, są z jednej strony przejawem sytuacji, w jakiej te podmioty się znajdują (jej identyfikatorami), a z drugiej są sposobem na zapewnienie owym podmiotom niezbędnego poziomu równowagi funkcjonalnej. Prawidłowa ich ocena może przyczynić się do sukcesu działań adaptacyjnych. W warunkach dekoniunktury również podmioty gospodarcze transportu musiały niejednokrotnie pozmieniać swoje zachowania – kiedy dotychczasowe przestały być adekwatne do zmienionej sytuacji rynkowej. Stąd rodzi się interesujący problem badawczy – w jakim stopniu różnicują się zachowania podmiotów gospodarczych w wyniku pogorszenia się ich warunków funkcjonowania lub też jaki poziom intensywności dotychczasowych zachowań jest niezbędny, aby przetrwać na rynku. Głównym celem opracowania jest wykazanie zmian zachowań operatorów i organizatorów transportu oraz producentów środków transportowych w warunkach dekoniunktury gospodarczej ostatnich lat wyrażający się zmianą ich wartości (natężenia). Dla zrealizowania tak określonego celu został opracowany system diagnostyczny oceny zachowań, który dał podstawę do wygenerowania wniosków co do stopnia odchyleń poszczególnych zachowań ujawnianych na rynku przez badane podmioty. Dla potrzeb opracowania zbadano trzy podmioty (po jednym z każdej grupy wcześniej wspominanych). Tym samym było też możliwe pokazanie użyteczności zaproponowanego systemu diagnozowania zachowań rynkowych. Jednakże należy mieć świadomość, że podjęte działania badawcze nie pozwalają na uogólnianie wniosków na całą branżę transportową, ale mogą sygnalizować pewne procesy kształtowania się zachowań rynkowych.
EN
In the presence of the economic slump also the transport entities had to change their behaviour more than once, when the previous one became inappropriate to the changing market. This fact brings to mind an interesting, academic question – in what extent the business entities’ behaviour differs when their condition deteriorates, or what intensity level of the previous behaviour is essential to survive on the market. The main goal of this study is to show the behaviour changes of the transport operators, organizers and means of transport producers in the face of the economic slump in the recent years, which is represented by value changes (the intensity). In order to realize this specific goal, the diagnostics system for behaviour evaluation was created. It provided a basis leading to the conclusions about the deviation level of individual behavior revealed in the market through the study of the business entities. The cases were examined for the need of the study (from each group of the mentioned business entities). In this way it was also possible to show the usefulness of the proposed diagnostic system of the market behavior. However, one should be aware that this academic research does not allow to generalize the conclusions on the whole branch of transport, but it can indicate some shaping processes in market behaviour.
PL
Sposób organizacji, finansowania i kontraktowania transportu publicznego uzależniony jest od uwarunkowań: prawnych, przestrzennych, społecznych, politycznych i gospodarczych. O ile regulacje prawne są takie same dla wszystkich organizatorów, o tyle pozostałe rodzaje uwarunkowań różnią się na poszczególnych obszarach miejskich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.