Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ZigBee
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na monitorowanie różnego rodzaju parametrów fizycznych oraz danych środowiskowych powoduje, że technologia Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Począwszy od rozwiązań działających lokalnie, takich jak ZigBee czy Bluetooth, aż po duże, rozproszone na odległych terenach sieci oparte na technologiach LoRaWAN, Sigfox czy Wi-Fi HaLow. Coraz bardziej złożonym problemem staje się konieczność obsługi bardzo dużej liczby urządzeń o ograniczonym poziomie energii zasilania, generujących olbrzymią liczbę połączeń i interakcji między sobą. W związku z powyższym, istotnym zagadnieniem staje się nie tylko przetwarzanie tak dużej liczby danych, ale w przypadku urządzeń bezprzewodowych również zarządzanie dostępem do kanału radiowego, minimalizowanie zużycia zasobów i energii zasilania urządzeń oraz utrzymanie stabilnego połączenia pomiędzy komunikującymi się stronami. W artykule zostanie przedstawiony przegląd rozwiązań bezprzewodowych oferowanych dla IoT, ich podstawowe własności oraz uwarunkowania w zakresie dojrzałości do potencjalnego wykorzystania w wymagającym środowisku IoT.Słowa kluczowe: łączność bezprzewodowa, systemy i sieci piątej generacji (5G), systemy antenowe, technologia massiveMIMO, anteny kierunkowe, szyki antenowe, elektroniczne sterowanie wiązką, propagacja fal radiowych, zjawisko dyspersji kątowej, minimalizacja dyspersji kątowej, rozproszenia, propagacja wielodrogowa, warunki braku bezpośredniej widoczności (NLOS), modelowanie kanałów, badania symulacyjne.
EN
The growing demand for monitoring various types of physical parameters and environmental data means that IoT (Internet of Things) technology is becoming more and more popular. There exists enormous choice of connectivity options for electronics engineers and application developers working on products and systems for the IoT. Many communication technologies are well known such as WiFi, Bluetooth and ZigBee, but there are also several new emerging networking options such as LoRaWAN, Sigfox or Wi-Fi HaLow. An IoT ecosystem consists of web-enabled smart devices designated to collect, send and act on data they acquire from their environments. However, working with a very large number of devices with constrained power level, relatively low communication range, low data rates and processing of huge amounts of data is a big challenge. In case of wireless devices there are also problems with access control to the channel, minimization of energy consumption and stable connectivity maintenance. The article presents various range of technologies designed for IoT and available on the market, starting from short-range, through medium to wide-range communications technologies. Depending on the application, factors such as range, data requirements, security, power demands and battery life will dictate the choice of the technology.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na monitorowanie różnego rodzaju parametrów fizycznych oraz danych środowiskowych powoduje, że technologia IoT z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Wi-Fi Ha- Low, znane również jako standard IEEE 802.11ah to rozwiązanie przeznaczone dla komunikacji M2M, które ma rozwiązać podstawowe problemy tych sieci, jak praca z bardzo dużą ilością urządzeń o ograniczonym poziomie energii zasilania, stosunkowo niedużym zasięgiem łączności oraz niskimi szybkościami transmisji danych. W artykule została przedstawiona charakterystyka podstawowych mechanizmów działania standardu IEEE 802.11ah jako rozwiązania dla IoT w odniesieniu do istniejących już technologii takich jak Bluetooth czy ZigBee.
EN
Wi-Fi HaLow, also known as the IEEE 802.11ah standard, is a solution for M2M communication. The growing demand for monitoring various types of physical parameters and environmental data means that IoTtechnology is becoming more and more popular. The WiFi HaLow standard solves the basic problems of these networks, such as working with a very large number of devices with constrained power level, relatively low communication range and low data rates. The article presents the key features of the IEEE 802.11ah standard as a solution for IoT compared to such technologies as Bluetooth or ZigBee.
EN
This paper presents the new approach to ZigBee ranging against the background of currently using techniques. This new approach involves a phase shift measurement instead of standard time of arrival or radio signal strength approaches. The ZigBee device used in this study and preliminary tests of ranging and positioning performed using phase shift measurements are presented. The positioning results encourages for further research on the performance verification and algorithms for processing of ranging results.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowane w stosunku do najczęściej obecnie stosowanych podejście do określania położenia obiektów wykorzystujące propagacje sygnały w protokole ZigBee. Typowe rozwiązania stosowane aktualnie w systemach lokalizacji opartych o bezprzewodowe sieci wymiany danych bazują na pomiarach czasu propagacji lub mocy sygnału. Opisane w artykule podejście odwołuje się do pomiaru przesunięcia fazowego sygnału wynikającego z wykorzystania do transmisji różnych częstotliwości. Przedstawione w artykule wstępne wyniki eksperymentów uzasadniają dalsze prace nad wykorzystaniem przedstawionej metody w zakresie opracowania algorytmów obliczeniowych pozycjonowania oraz weryfikacji efektów w warunkach rzeczywistych.
EN
This paper presents ambiguity resolution in the range-based ZigBee positioning system. The system is using the phase shift measurements to determine the distances between user and anchors. In this paper, the ambiguity is defined as the number of full reps of a certain distance added to the measurement result. The way of resolving ambiguities in the positioning system is described and an experiment results are presented. Featured algorithm is successful in finding ambiguities and correct location of the user.
PL
Jednym z zastosowań sieci kratowych o niskiej przepływności jest diagnostyka maszyn. W tego typu aplikacjach, pożądaną funkcjonalnością jest synchronizacja czasu pomiarów w wielu węzłach, dająca możliwość korelacji danych z wielu punktów. W artykule zaprezentowano praktyczne podejście do realizacji takiej synchronizacji w sieci opartej o ZigBee PRO. Zaprezentowano przyjętą architekturę sieci, algorytm synchronizacji uwzględniający węzły zasilane bateryjnie, a także oszacowanie błędu synchronizacji wraz z omówieniem jego źródeł.
EN
One of the applications of low rate mesh networks is machine health diagnostics. In these applications one of the desired functionalities is measurement synchronization, that allows to correlate multipoint data. The article presents a practical approach to realization of such synchronization in a network based on ZigBee PRO. It presents the network architecture, the synchronization algorithm that recognizes battery powered nodes as well as the synchronization error assessment along with discussion of its sources.
EN
This paper presents the analysis of PDOP factors for a ZigBee ground – based augmentation systems. It presents the idea of such a system followed by the results of assessment of application in Gdansk Marina. The results of the experiment show that the application of ZigBee can significantly improve PDOP value in harsh measurement environment. The analysis shows that it is possible to select an optimal location of ground-based transceiver on the basis of predicted trajectory and obstructions measured with laser scanning.
EN
The paper aims at localization of the anchor node (fixed node) by pursuit nodes (movable node) in outdoor location. Two methods are studied for node localization. The first method is based on LNSM (Log Normal Shadowing Model) technique to localize the anchor node and the second method is based on Hybrid TLBO (Teacher Learning Based Optimization Algorithm) - Unilateral technique. In the first approach the ZigBee protocol has been used to localize the node, which uses RSSI (Received Signal Strength Indicator) values in dBm. LNSM technique is implemented in the self-designed hardware node and localization is studied for Outdoor location. The statistical analysis using RMSE (root mean square error) for outdoor location is done and distance error found to be 35 mtrs. The same outdoor location has been used and statistical analysis is done for localization of nodes using Hybrid TLBO-Unilateral technique. The Hybrid-TLBO Unilateral technique significantly localizes anchor node with distance error of 0.7 mtrs. The RSSI values obtained are normally distributed and standard deviation in RSSI value is observed as 1.01 for outdoor location. The node becomes 100% discoverable after using hybrid TLBO- Unilateral technique.
PL
W artykule przedstawiono opis bezprzewodowej platformy służącej do pomiaru parametrów życiowych (tętna i saturacji) osoby zatrudnionej na stanowisku wymagającym wysiłku fizycznego. Platforma ta umożliwia ciągły pomiar wspomnianych parametrów, ich rejestrację i przesłanie drogą bezprzewodową do zbiorczej bazy danych. Sercem platformy jest czujnik SpO2 bazujący na układzie firmy Maxim, dokonujący pomiaru metodą odbiciową.
EN
The paper describes a wireless platform for measuring vital parameters (pulse and saturation) of person employed on a position requiring physical effort. This platform enables a continuous measurement of these parameters, their registration and sending it wirelessly to a database. The heart of the platform is SpO2 sensor based on a Maxim chip using the reflection method to pulse measurements.
PL
W artykule omówiono używane obecnie przez autorów metody do pomiaru opóźnień w sieciach bezprzewodowych pracujących w standardzie IEEE 802.15.4 oraz przegląd możliwych innych rozwiązań i zaproponowane wybrane metody możliwe do zastosowania w pomiarach w sieciach wielowęzłowych i na dużych odległościach. Przedstawiono problemy występujące w trakcie prowadzenia takich badań oraz korzyści wybranych metod pomiaru.
EN
The paper discusses the currently used by the authors the methods for measuring the delays in wireless networks based on IEEE 802.15.4 standard and a review of possible alternatives, and proposed methods chosen as applicable in the measurement of a multi-node networks and over long distances. Problems occurring during carring out such research and the advantages and disadvantages of selected measuring methods are outlined.
PL
Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne współdziałania sieci opartej na standardzie IEEE 802.11b/g popularnie nazywanej WiFi oraz sieci pomiarowej zbudowanej przy użyciu standardu IEEE 802.15.4. W dalszej części opracowania przedstawione zostały pomiary różnych parametrów transmisyjnych pozwalających ocenić wpływ jednej sieci na drugą.
EN
Article shows theoretical aspects of coexistence of IEEE 802.11b/g network popular called WiFi on wireless sensor network build with IEEE 802.15.4 standard. In second part of article there were shown measurements of different transmission parameters allowing to evaluate the influence one network to the other.
12
Content available remote Smart metering a woda
PL
W pracy zaprezentowano struktury systemów pomiarowych różnych mediów oraz wskazano na kierunki ich rozwoju głównie w odniesieniu do opomiarowania zużycia wody. Omówiono najważniejsze propozycje międzynarodowych organizacji tworzących standardy inteligentnych systemów pomiarowych ( Smart Metering) począwszy od systemu automatycznych odczytów (AMR) aż do zaawansowanej struktury pomiarowej (AMI). Podano wybrane przykłady rozwiązań inteligentnych przepływomierzy i liczników wody. Przedstawiono również podstawowe reguły komunikacji w systemach inteligentnych pomiarów wraz z omówieniem standardów stosowanych protokółów komunikacyjnych w dedykowanych sieciach pomiarowych.
EN
In the paper there are presented structures of measurement systems for various media and directions of their development for water consumption metering, mainly. There are described important solutions prepared by international standardization organizations concerning Smart Metering, beginning with the Automatic Measurement Reading (AMR), and ending with the Advanced Measurement Infrastructure (AMI). There are shown selected solutions of smart water flows and water meters. Moreover, there are presented main communication rules in the intelligent measurement systems together with the discussion about standards of communication protocols in measurement-dedicated networks.
PL
W artykule przedstawiono realizację modułowego systemu pomiarowo-kontrolnego sterującego wariantami zasilania odbiorników 230 V. System umożliwia kontrolę poboru prądu przez urządzenia infrastruktury informatycznej w biurze. Wykrywa moment pojawienia się obniżonego poboru prądu przez urządzenia. Umożliwia to odłączenie ich od zasilania celem obniżenia kosztów zużycia energii. Do pomiaru prądu wykorzystano moduły przetworników scalonych prąd/napięcie. W ramach pracy zrealizowano rozproszony moduł sprzętowy akwizycji i wysyłania danych pomiarowych z transmisją bezprzewodową w standardzie Zigbee, między punktem pomiarowym a monitorującym oraz między punktem monitorującym a wykonawczym. Moduł pomiarowy zrealizowano w układzie Altera.
EN
The paper presents the implementation of a modular control measurement system that controls the mains supply of 230V equipment. The system realizes the control of current consumption by the computer infrastructure in an office. The system detects the condition of lower current consumption. It allows to cut off the selected devices from the supply in order to reduce the energy cost. The integrated converters current/voltage are used to measure currents. In this work also a hardware module that performs data acquisition with a use of wireless transmission between the measurement and the monitoring points is presented. For transmission the Zigbee standard has been applied. The measurement module has been impemented in the Altera FPGA environment.
EN
This paper presents a concept of a wireless measuring system based on ZigBee modules, and the stages in its implementation. The distinctive feature of the built measuring systems is their high resistance to environmental conditions. To a large extent this was achieved through the use of induction charging. The effectiveness of this solution was determined by comparing it with conventional charging. The measuring modules built in accordance with this concept were tested in the work space of a machine tool during milling. Special attention was paid to the amount of power consumed by the tested modules during different modes of their operation. The response time of the modules during their operation in the work space of the working machine tool and in the case when the modules were completely immersed in water was tested. By comparing the measured response times the effect of the above factors on the correctness of operation of the measuring system was determined.
EN
MULTI-UTILITY VEHICLE is a vehicle which carries a folding bridge and multiple sensors. This vehicle is mainly used in war-field, it helps the soldiers to cross The un-even areas with the help of the bridge. It also helps other heavy vehicles to cross the disturbed path using its bridge. It is also equipped with multiple sensors like the fire detector, gas detector, light detector. This helps the soldiers to identify the different types of threats bearing poisonous gases, increase in temperature etc. from a longer distance. Those threats can be recognized by the soldiers with the help of buzzers equipped in the detector. As it is a remote vehicle which works on the wireless transmission of ZigBee, the light detector in the vehicle is used to automatically switch on the main lights when the visibility level starts decreasing due to sunlight. This project is already implemented in European countries during the First World War. It is an upcoming technology in our country. For solving the problem of the cooperation between multi-robots, a communication system based on the ZigBee network was designed. In the hardware of the robots, the ZigBee nodes are introduced. The multi-robots form a star network by the ZigBee nodes, and they keep communication with each other by the central node. The ZigBee network has many characteristics such as low cost, low power consume, strong anti-jamming ability and real-time performance etc, it adapts to the application of intelligence. Experiments showed that the communication between the robots is reliable. This scheme is a good way for robots to complete complex task and improve working efficiency.
EN
In the last few years due to the introduction of the so-called, smart metering, for water meters installed at water consumers are more widely used data radio solutions. The paper presents the interfaces used in the discussed systems. Into account was taken a variety of devices associated with the transmission of water, operating at different levels of the technological process.
PL
W ostatnich latach w związku z wprowadzaniem tzw. inteligentnych pomiarów (ang. Smart Metering), u odbiorców wody coraz szerzej stosowane są rozwiązania radiowej transmisji danych małej mocy. Przedmiotem opracowania jest prezentacja interfejsów stosowanych w omawianych systemach. Pod uwagę wzięto różne urządzenia związane z przesyłem wody, działające na różnych poziomach procesu technologicznego.
PL
Artykuł przedstawia zasady pracy sieci LR-WPAN (Low Rate Wireless Personal Area Network) bazujących na specyfikacji ZigBee. Interfejsy ZigBee charakteryzują się niskim kosztem oraz niewielkim poborem mocy, dzięki czemu są dobrze dostosowane do aplikacji w zminiaturyzowanych przenośnych urządzeniach. W artykule omówione zostały logiczna architektura sieci ZigBee, funkcje realizowane w poszczególnych warstwach stosu ZigBee oraz metody zabezpieczenia transmisji. Przedstawione zostały też obszary typowych zastosowań takich sieci oraz specjalne warianty technologii ZigBee.
EN
This paper describes the principles of operation of Low Rate Wireless Personal Area Network (LR-WPAN) based on the ZigBee specification. ZigBee interfaces are designed with low cost and low power considerations and are mainly targeted at the battery powered mobile devices. The logical ZigBee architecture, functions provided by particular layers in ZigBee protocol stacks and transmission security are discussed. The article also includes the concise review of typical ZigBee applications and features included in the newest versions of ZigBee specification.
PL
W artykule przedstawiono budowę systemu przeznaczonego do zdalnego monitorowania narażenia na hałas pracowników stosujących nauszniki przeciwhałasowe, a tym samym zapewniającego nadzór nad ich prawidłowym użytkowaniem. Do transmisji danych o hałasie zastosowano w systemie sieć ZigBee zrealizowaną w oparciu o moduły XBee pracujące w paśmie 2,4 GHz. W artykule omówiono zadania i budowę poszczególnych elementów systemu.
EN
In the article structure of a system for remote monitoring exposure to noise of workers using earmuffs and in this way its proper use is described. In this system for wireless data transfer a ZigBee network is utilized. Technical realization of ZigBee network is based on XBee modules working in 2,4 GHz frequency band. In the article purposes and construction of system components are described.
19
Content available remote Remote monitoring RH&T using sensor and PIC MCU over Zigbee
EN
This article describes realized system for remote monitoring relative humidity & temperature (RHT) using accurate SHT21 sensor and PIC MCU over ZigBee. PIC MCU is programmed to communicate using I2C interface with this sensor and display the information on a character LCD. Using XBeeRS-232 Adapters/XBeePRO RF Modules provides wireless link to remote PC's GUI which was realized using C# & ZedGraph. The system can be used in many applications for RH&T monitoring especially where high precision and long term stability is required.
PL
W artykule opisano system zdalnej kontroli temperatury I wilgotności. Do tej kontroli użyto czujnika SHT21 oraz oprogramowania PIC MCU. Cały system przesyła dane do zewnętrznego komputera za pośrednictwem interfejsu Zigbee.
20
Content available remote Investigations of transmission delays in ZigBee networks
EN
The paper is devoted to the issue of determining and modeling of communication delays in Zigbee networks. The basis for the model is a description of the transmission between two arbitrarily selected nodes that transmit data between each other without other intermediate nodes. The model can be extended to describe complex transmission of the network, as shown in this publication.
PL
Referat jest poświecony zagadnieniu wyznaczania i modelowania opóźnień komunikacyjnych w sieciach Zigbee. Podstawą do modelowania jest opis transmisji pomiędzy dwoma dowolnie wybranymi węzłami, które przesyłają pomiędzy sobą dane bez innych węzłów pośredniczących. Model można rozszerzyć tak, aby opisywać transmisję dla dowolnie złożonej sieci, co pokazano w niniejszej publikacji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.