Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stateczność wyrobiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ocena zagrożenia tąpaniami i wstrząsami górotworu jest złożonym zagadnieniem związanym z potrzebą znajomości statycznych i dynamicznych obciążeń w górotworze. Rozwijane na przestrzeni lat metody obliczeniowe pozwalają na wiarygodne wyznaczanie obciążeń statycznych, natomiast jednym z podstawowych parametrów pozwalających na określenie obciążeń dynamicznych jest wartość pikowa maksymalnej amplitudy prędkości drgań cząstek górotworu (PPV). W artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia KWK „Ziemowit" związane z wdrażaniem systemu PPV w celu rozszerzenia zakresu obserwacj i sejsmologicznych i uzyskania informacji pozwalających na ocenę oddziaływania wstrząsów górniczych na wyrobiska oraz stan zagrożenia tąpaniami w rejonach aktywnych sejsmicznie. Bezpośredni pomiar w wyrobiskach dołowych realizowany jest w oparciu o trójskładowe sondy pomiarowe o parametrach gwarantujących nieprzesterowane rejestracje wstrząsów wysokoenergetycznych. Pomiary prowadzone są w rejonach występowania okresowo wysokiej aktywności sejsmicznej, która w warunkach KWK „Ziemowit" towarzyszy aktualnie eksploatacji pokładu 209. Pomiar wartości pikowej maksymalnej amplitudy drgań cząstek górotworu wykorzystywany jest w KWK „Ziemowit" do obserwacji oddziaływania wstrząsów górotworu na wyrobiska górnicze w bliskim i dalekim polu falowym. Trójskładowe sondy pomiarowe zastosowano do monitoringu wpływu wstrząsów górniczych towarzyszących zbliżającemu się frontowi ścianowemu na utrzymywane wyrobisko oraz do obserwacji aktywności sejsmicznej w sąsiedztwie prowadzonej ściany. Wdrożenie bieżącego monitoringu aktywności sejsmicznej realizowane jest za pomocą sond PPV utrzymywanych w bliskiej odległości frontu ściany (do 200 m) i przebudowywanych wraz z jej postępem. Wyniki pomiarów pozwalają śledzić zmiany wartości PPVw zależności od energii rejestrowanych wstrząsów oraz odległości ich ognisk od stanowiska pomiarowego. W artykule opisano warunki górniczo-geologiczne towarzyszące eksploatacji w rejonach objętych monitoringiem oraz zastosowane przez kopalnię rozwiązania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prowadzonych robót w analizowanych obszarach w aspekcie wyników pomiarów uzyskanych przy zastosowaniu systemu PPV.
EN
Rock burst and mining tremors hazards assessment are a complex issue because we must know static and dynamic loads in the ground. We can determine reliable static load by developing computational methods, whereas one of the key parameters to identify the dynamic load is the peak value of the maximum amplitude of the vibration velocity of rock mass particles (PPV). This paper presents the results of implementation of the PPV system in coal mine "Ziemowit". The PPV system was applied to expand the scope of seismological observations to gather information for assessment of the impact of mining tremors on the housing of roadway and calculating rock burst hazard in the observed area. Three component probes were used to perform direct measurements. Measurements are conducted periodically in areas of high prevalence of seismic activity which, in terms of „Ziemowit" coal mine, is accompanied by exploitation of seam 209. Measurement of spade's maximum amplitude of vibration of the rock mass particles is used in the coal mine „Ziemowit" to observe the impact of mining tremors on the housing of roadway in the near and far field wave. Three component probes used to monitor the impact of mining tremors accompanying the approaching longwall front held on the excavation and observation of seismic activity in the vicinity of the longwall run. The implementation of the ongoing monitoring of seismic activity is proceeded by PPV probes which are held in close proximity to the longwall front (200 m) and rebuilt with longwall progress. The results of the measurements for the value of PPV allowed to track this changes depending on the registered energy shocks and the distance between shocks focus and measuring station. This paper presents mining and geological conditions from this longwall when PPV system was used to present the solutions in "Ziemowit" coal mine to ensure maximum safety of works in the analyzed areas.
2
Content available remote Kierunki rozwoju metod utrzymania statecznosci połączeń wyrobisk korytarzowych
PL
W artykule przedstawiono główne kierunki metod utrzymania stateczności połączeń wyrobisk korytarzowych. Jako główne kierunki działań wskazano: stosowanie do wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych obudowy materiałów o wyższych wartościach wytrzymałościowych, doskonalenie konstrukcji obudowy, kotwienie górotworu, stosowanie wykładki mechanicznej z materiałów wiążących, iniekcję górotworu i technologię drążenia. Wskazano na ważną rolę metod projektowania konstrukcji, w których wykorzystuje się najnowsze metody i narzędzia projektowe, a w szczególności metody przestrzennego modelowania numerycznego.
EN
The article presents the main trends in the methods to maintain the stability of roadways' connections. The main lines of developments has been indicated as: application of materials with higher strength values to erect various constructional components of the support, improvement of the support's structure, rockbolting, the use of mechanical lay out from binding materials, rock mass injecting and drilling technology. The important role of designing methods of the structure has been stressed in which the latest design methods and design tools arc used, and in particular the methods of numerical spatial modeling.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w wyrobisku korytarzowym poddanym wpływom eksploatacji pokładu wyżej leżącego. Badania obejmowały pomiary własności geomechaniczncyh, obciążenia odrzwi obudowy, zasięgu strefy spękań oraz pomiary konwergencji. Wyrobisko wykonano w skalach skłonnych do rozwarstwiania, czego przyczyną było powstanie dużej strefy spękań zaraz po wykonaniu wyrobiska. Wykonane obliczenia numeryczne potwierdziły niekorzystny wpływ eksploatacji w pokładzie wyżej leżącym na badane wyrobisko korytarzowe.
EN
The article presents results of a test conducted in a heading being subject to the impact of the upper seam extraction. Test consisted in measurements of the geochemical properties, loading of a mine support's door, range of the cracks zone and convergence measurements. The excavation was performed in rocks prone to the separation. This was the reason of the large cracks zone developed immediately after the performance of the excavation. Numerical calculations confirmed the detrimental impact of the extraction in upper seam on a heading.
PL
Kreda jeziora jest kopaliną stalą składającą się głównie z wody. Paradoks ten wskazywał Profesor Ryszard Wyrwicki, którego pamięci poświęcony jest artykuł przedstawiający właściwości geotechniczne górotworu złożonego w większości z wody i zachodzące w nim podczas eksploatacji górniczej zjawiska. Szczególne znaczenie ma zachowanie się skarp wyrobisk, bowiem decyduje ono o bezpieczeństwie, a niekiedy o możliwości eksploatacji. Stateczność skarp i zboczy w odkrywce zależy głównie od cech fizycznych budujących ją skał. Te z kolei zależą od składu litologicznego. Kolejnym po wodzie składnikiem kredy jeziornej są węglany wapnia i magnezu (głównie kalcyt). Wagowo, miejscami stanowią one składnik dominujący, lecz objętościowo zawsze ustępują wodzie. Na trzecim miejscu znajduje się kwarc detrytyczny i organogeniczny występujący w ilości do około 20%, a czasami także detrytus roślinny. Wyniki dotychczasowych badań cech geotechnicznych kredy jeziornej nie stwarzają podstaw do sporządzenia, wymaganych przepisami, ocen stateczności skarp wyrobisk. W ich świetle, skarpy są niestabilne i nie dają szans bezpiecznego prowadzenia działalności górniczej. Skala tych badań jest dość skromna, a badania dotyczą tylko kopaliny głównie ze złoża " Grabowo " - nie dotyczą tworzącego nadkład torfu. Praktyka górnicza wskazuje jednak na pewne cechy górotworu i sposoby prowadzenia eksploatacji, pozwalające uniknąć osuwania się skarp oraz przewidywać to zagrożenie. Są to: wilgotność natura/na kopaliny związana z warunkami hydrogeologicznymi oraz ograniczenie do niezbędnego minimum odwadniania wyrobisk. Doświadczenia te pozwalają na wnioskowanie, że im niższa wilgotność, tym lepsze cechy geotechniczne kopaliny. Ponieważ wilgotność kopaliny w złożu jest uzależniona głównie od warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych (np. od melioracji), a także od stopnia diagenezy można na jej podstawie, w połączeniu z innymi wynikami badań, przewidywać i oceniać warunki geotechniczne podczas prowadzenia eksploatacji. Z tego powodu, badanie wilgotności złożowej kredy jeziornej powinno być prowadzone na większą niż dotychczas skalę, zwłaszcza, że nie jest ono skomplikowane. Skala badań winna umożliwić rozpoznanie przestrzennej zmienności wilgotności kopaliny. Konieczne jest także rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, a w tym, miejsc występowania i charakteru wód podzlo-żowych, które podczas eksploatacji wpłyną do wyrobiska. Istnienie silnego dopływu wód do wyrobiska przez jego dno u podstawy eksploatowanej ściany, ma duże, negatywne znaczenie dla jej stabilności.
EN
Lacustrine chalk is a solid mineral consisted mostly of water. This paradox was pointed out by Professor Ryszard Wyrwicki and this article is dedicated to his memory. It presents geotechnical properties of lacustrine chalk -formation consisted mostly of water, and the phenomena that occur during its exploitation. The problems connected with excavation scarps are of main importance, because it determines the security of works and sometimes even the ability of exploitation. The scarp's stability depends mainly on physical features of rocks. This, in turn, depends on the lithological composition. The results of previous lacustrine chalk geotechnical researches (the scale of researches was quite small) can not be a basis of the scarps excavation stability estimation, if we consider what's required by the regulations of estimating scarp's stability: According to these regulations, scarps are unstable and, as follows, secure mining activity is impossible. However, the exploitation practice indicates some features of the rock and ways of excavating that make it possible to avoid scarp 's sliding and help to predict danger. The following features are: a excavation natural water content (a feature connected with hydrogeological conditions) and limitation of exavation dewatering to minimum. It leads to the conclusion, that the lower moisture content in the excavation is, the better its geotechnical features are. The knowledge of factors which influence the excavation 's water content, along with other information provided with researches, are very important for predicting and estimating geotechnical conditions of exploitation. This is the reason why examination of lacustrine chalk deposit moisture should be done on a larger scale, especially that it is not complicated. Another important thing is to identify hydrogeological conditions, including places where the underdeposit water is found (it can influence excavations during exploitation) and considering its properties. The powerful water inflow through the excavation bottom near the exploited face is of great importance to its stability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych wpływu symulowanych wstrząsów górotworu na stateczność wyrobiska korytarzowego. Symulacje polegały na wykonaniu strzelań wstrząsowych w specjalnie wykonanych otworach wywierconych w stropie i ociosach wyznaczonego do tego celu wyrobiska. Dla realizacji badań wybrano cztery odcinki wyrobiska. W dwóch odcinkach wykonano wzmocnienia obudowy za pomocą kotwi i siatki, w dwóch obudowa pozostała bez zmian. Celem badań było porównanie zachowania się wyrobiska wzmocnionego i nie wzmocnionego kotwiami, poddanego działaniu detonacji materiału wybuchowego. Uzyskano obszerny materiał badawczy w oparciu o który przedstawiono wnioski.
EN
The article presents the results of underground studies on the influence of simulated rock mass shock on the stability of dog headings. The simulations consisted in carrying out shock blasting in specially prepared holes drilled in the roof and side walls of the heading designed especially for this purpose. Four heading sections were chosen for the performance of tests. Reinforcement of roof supports by means of anchors and nets was made in two sections, whereas in the remaining two the roof support remained unchanged. The purpose of the test was to compare the behaviour of reinforced and the non-reinforced headings, subjected o the detonation effect of blasting material. Extensive study material was obtained, which served as a foundation for presented conclusions.
PL
W niniejszym artykule, w oparciu o przeprowadzoną analizę metod kontroli stateczności wyrobisk korytarzowych wykonywanych w obudowie kotwiowej i podporowo-kotwiowej, scharakteryzowano i opisano najważniejsze z metod oraz podano wiele innych ciekawych propozycji kontroli stateczności wyrobisk wykonanych w obudowie podporowo-kotwiowej i kotwiowej.
EN
Basing on a study made on methods of stability control of gallery workings with rockbolt and combined prop/rockbolt support systems, characterised and described in this article are the most important methods, and a number of interesting proposals of stability control for underground mine workings made with combined prop/rockbolt or rockbolt support systems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozwarstwień skał stropowych uzyskanych w kilku wyrobiskach korytarzowych. Wyrobiska wykonane były w obudowie kotwiowej i podporowo-kotw wiowej. Okres prowadzenia pomiarów wynosił od 23 do 48 miesięcy. Rozwarstwienia rejestrowano za pomocą rozwarstwieniomierzy wskaźnikowych niskich i wysokich oraz rozwarstwieniomierzy wielopoziomowych. Największe zmiany rozwarstwień odnotowano w okresie od kilku do kilkunastu miesięcy licząc od rozpoczęcia drążenia wyrobiska. Kolejne pomiary wskazują, że zmiany w rozwarstwieniach są bardzo małe i nie przekraczają kilku milimetrów. Rejestracja rozwarstwień w długim okresie czasu pozwoliła na ocenę stateczności analizowanych wyrobisk.
EN
In this article presented are the results of measurements of lamination found in the roof rock of several gallery workings. The workings have been made with applying rockbolt and combined prop/ rockbolt support systems. The measurement procedures have been conducted over a period ranging from 23 to 48 months. The magnitude of laminations have been recorded by means of low and high indication lamination-meters. The greatest variations in lamination have been noted for the periods in lamination have been noted for the periods from several to a dozen or so months counting from the date of commencing the driving of gallery unit. The subsequent measurements taken have proved that the variations in lamination are very small and they do not exceed several millimeters. The recording of laminations over a long period has allowed for making an assessment of stability of the workings under study.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie dotychczasowe doświadczenia polskie i zagraniczne dotyczące wpływu symulowanych tąpań za pomocą materiału wybuchowego na stateczność wyrobisk korytarzowych. W oparciu o te doświadczenia zaprojektowano i przeprowadzono eksperyment strzałowy w chodniku badawczym M-1 w pokładzie 503 w KWK "Jankowice". Eksperyment wykonano wykorzystując do tego celu 30 m otwór odwiercony w osi wyrobiska pod kątem 27 stopni i załadowany 60 kg dynamitu skalnego. Omówiono wyniki, a uzyskane wnioski będą podstawą do przeprowadzenia następnych eksperymentów.
EN
In the article the authors presented a general outline of existing Polish and foreign experience pertaining to the influence of simulated rockburst by means of explosives on the stability of dog headings. Based on this experience a shooting experiment was designed and carried out in the testing gallery M-a, bed 503 of KWK "Jankowice" Coal Mine. The experiment was carried out by using a 30 cm hole drilled in the heading axis as an angle of 27step and loaded with 60kg of rock dynamite. The results were discussed and the obtained conclusions will form the basis for conducting the next experiments.
PL
Zapewnienie stateczności wyrobisk górniczych wyrażającej się poprzez zachowanie w określonym czasie wymaganych gabarytów bezpieczeństwa pracujących w nim ludzi, maszyn i urządzeń jest podstawowym zadaniem ich projektowania i realizacji. Stateczność wyrobiska zapewniana jest m.in. poprzez zastosowanie w wyrobisku odpowiedniej obudowy skutecznie zabezpieczającej wyrobisko. Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych oparty jest z reguły na bilansowaniu obciążenia obudowy ze strony górotworu i jej nośności. Podstawowym zatem zadaniem projektanta jest jak najdokładniejsze określenie tych dwóch parametrów.
EN
The selection of support at the moment is executed with the usage of the deterministic methods. To the calculations, a number of data valued with smaller or bigger approximation without including for example the changeability of the construction, are accepted. For building supports, elements made with certain exactness are applied, and the quality of the support is also heterogeneous. The paper, on the basis of designing steel support for roadways in collieries, presents a proposition of a method of including the safety of stating input data to designing and including their changeability in designing support constructions. For solving this task the basics of the reliability and safety theory have been used.
PL
W artykule rozważano temat przy wykorzystaniu podstaw teorii niezawodności i bezpieczeństwa konstrukcji. Bezpieczna eksploatacja obiektu zależy od jakości wykonania konstrukcji lub jej elementu, co określa się w chwili odbioru budowli. Bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji natomiast odnoszone jest do całego okresu jej użytkowania. Autor przedstawił zasady doboru obudowy wyrobisk przygotowawczych, analizę stateczności wyrobisk korytarzowych w warunkach selektywnej eksploatacji złoża, zachowanie się analizowanych wyrobisk w okresie ich użytkowania.
EN
The article considers the subject with the use of the theory basis of reliability and safety of a structure. Safe exploitation of the object depends on the quality of the structure or its element's execution what is determined during the structure's acceptance. Safety and reliability of the structure is referred to its whole period of utilisation. The author presents the principles of selection of the support in development workings, analysis of the stability of roadways in conditions of a selective exploitation of the deposit, behaviour of the analysed working during the period of their utilisation.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wpływu kotwienia spągu wyrobiska korytarzowego na jego stateczność. Uzyskane wyniki obliczeń wskazują na możliwości zmniejszenia wypiętrzania spągu wyrobiska korytarzowego poprzez zastosowanie przemiennego układu kotwienia.
EN
The paper presents results of the numerical calculations of the floor bolting impact on its stability. Obtained results indicate possibility of floor uplift decrease by the application of alternate system of floor bolting.
PL
W celu utrzymania przydatności technologicznej chodnika podścianowego J-3 w pokładzie 707/1-2 i 707/1-2+708 dla kolejnej ściany J-4 na poziomie 1000m, wykonywano ochronny pas podsadzkowy ze spoiwa mineralnego Utex-15. Stosując metodę elementów skończonych przedstawiono wyniki modelowania numerycznego skuteczności przyjętego systemu ochrony chodnika J-3. Jako kryterium oceny przyjęto wielkość stref zniszczeń w górotworze wokół wyrobiska i w pasie podsadzkowym.
EN
In order to maintain the technological usability condition of the J-3 Main Gate in the Seam of 707/1-2 and 707/1-2+708 for the successive longwall of J-4 at the 1000 m level prepared has been a protective packwall made from a mineral binder Utex-15. By applying the finite-elements method, presented have been the results of numerical modeling of effectiveness of the accepted J-3 Main Gate protection system. As an assessment criterion taken has been the magnitude of destruction zones in the strata around the mine working and in the packwall strip.
PL
Prowadzenie eksploatacji górniczej wymaga wykonania wyrobisk przygotowawczych, których lokalizacja zależy od systemu eksploatacji złoża. W praktyce często zachodzi konieczność wykonywania lub utrzymywania wyrobisk przygotowywawczych w bezpośrednim sąsiedztwie zrobów eksploatacyjnych. W przypadku eksploatacji zawałowej pokładu węgla z podziałem na warstwy, wyrobiska przygotowywawcze w kolejnej eksploatowanej warstwie pokładu są lokalizowane pod zrobami. Dla oceny stateczności przygotowawczych wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych bezpośrednio pod zrobami zawałowymi, często nie zrekonsolidowanymi, zaproponowano model obliczeniowy uwzględniający odprężenie masywu skalnego.
EN
Carrying out mining operations required driving of development workings the location of which depends on the system of the deposit's exploitation. In practice, it is often necessary to execute and maintain development workings in a direct vicinity of the goaves. In case of mining with cave-in of the seam by slices, development workings are located under goaves in a sequent slice being extracted. A calculation model taking into account distressing of rockmass has been suggested for assessment if stability of development roadways located directly under goaves originated due to cave-in.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.