Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fashion industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano przykład wykorzystania modelu edukacji biznesowej wg P. Denhnbostela. Zaprezentowano udział Stowarzyszenia Włókienników Polskich w promowaniu młodych talentów/uczniów szkół mody oraz rolę SWP w lansowaniu profesjonalnych projektantów odnoszących sukcesy w przemyśle mody. Ukazano wieloletnią działalność SWP w przemyśle mody skupionym wokół włókiennictwa, tkactwa, garbarstwa, skórnictwa, odzieżownictwa, futrzarstwa, kuśnierstwa i sektora edukacji. Przedstawiono współpracę Oddziału SWP w Radomiu z Zespołem Szkół Skórzano–Odzieżowych Stylizacji i Usług w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Mody „Kreacje – Prowokacje”. Opisano zadania Stowarzyszenia Włókienników Polskich w konkursie finałowym oraz rolę profesjonalnych projektantów (członków SWP) w przekazywaniu młodym talentom wykorzystania wiedzy i umiejętności zawodowych. Zwrócono uwagę na bardzo wysoki wręcz światowy poziom kolekcji prezentowanych przez początkujących projektantów. Zaproponowano przyszłościowe działania SWP dotyczące wspierania uczniów/początkujących projektantów, przyznawania specjalnej nagrody oraz tworzenia i utrzymywania więzi ze społecznością naukową, szkolną, zawodową i branżową w ramach pracy edukacyjnej. Wnioskowano o dalszy udział SWP w edukacji biznesowej oraz we wspieraniu ustawicznej edukacji zawodowej formalnej, pozaformalnej i nieformalnym uczeniu się początkujących i profesjonalnych projektantów.
EN
The article describes an example of using Denhnbostel’s model of business education. The participation of the Polish Textiles Association (PTA) in promoting young talents/students of fashion schools and the role of PTA in endorsing successful in the fashion industry professional designers have been presented. Many years of activity in the fashion industry of PTA focused on textiles, weaving, tanning, leather braiding, clothing, fur, furriery and the education sector have been shown. The cooperation between the branch of SWP PTA in Radom and Leather-Clothing School Complex–Clothing Stylizations and Services (Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych Stylizacji i Usług) in the National Fashion Schools` Competition „Creations – Provocations”. The tasks of the Polish Textile Association in the final competition and the role of professional designers (members of PTA) in transferring the use of knowledge and professional skills to young talents have been described. The attention has been paid to the very high, even global level of presented collections by novice designers. Future-proof activities of PTA have been proposed to support students/novice designers, to award a special prize, and to create and maintain links with the scientific, school, professional and industry community as part of educational work. PTA was requested to continue to participate in business education and to support formal, non-formal lifelong education and informal learning of novice and professional designers.
EN
The application of 3D printing technology has been relatively slow in the fashion industry. Both in the fashion industry and in 3D printing, the material used plays a very important role. In this direction, thermoplastic polyurethane (TPU) is one material that has started to grab the attention of researchers, producers, and customers. While many have studied 3D printing technology using thermoplastic polyurethane material in the fashion industry from different perspectives, fewer researchers have addressed the actual adoption of thermoplastic polyurethane based 3D printing in the fashion industry. Thus, the present research has been focused to propose an adoption model for thermoplastic polyurethane based 3D-printed fashion clothes. Factor analysis was conducted to find and analyse the most relevant factors. Further exploratory factor analysis was conducted to test the proposed model. The study proposed a model for adoption based on four factors: motivation to buy, customer attitude, and the challenges and benefits associated with the adoption of thermoplastic polyurethane based 3-D printed fashion clothes.
EN
The fashion Industry is one of the major polluting industries globally, and it has become a hot topic of debate. Thousands of people participate in climate change marches and attend seminars worldwide, but sadly most of them usually wear fast fashion products due to the lack of awareness. This pilot research investigates how well freshly graduated fashion designers know sustainable textiles and fashion as fashion designers are the ones who lead the fashion industry. We used a qualitative research method, and focus group discussion was applied for data collection. Twenty-four freshly graduated fashion designers from China, India, Bangladesh, and Pakistan participated in this research. The focus group discussions were conducted in Shanghai, China. Topics were divided into three categories:(a) fast fashion, recycling & upcycling, (b) zero-waste fashion, and (c) eco-friendly fibres. Findings disclosed that the participants were well-aware of techniques like fashion illustration, pattern-making, and draping but comparatively uninformed about sustainable fashion. They were familiar with the term „sustainable fashion” but completely unaware of details and their sustainability responsibilities. Suggestions to rectify this important issue are provided in this study.
PL
Branża modowa jest jedną z głównych branż zanieczyszczających środowisko na całym świecie i stała się gorącym tematem debaty. Tysiące ludzi bierze udział w marszach klimatycznych i uczestniczy w seminariach na całym świecie, ale niestety większość z nich zwykle nosi produkty typu fast fashion z powodu braku świadomości. To pilotażowe badanie sprawdza, jak dużo świeżo upieczeni projektanci mody wiedzą o zrównoważonych tekstyliach i modzie, ponieważ to projektanci mody przewodzą branży modowej. W pracy zastosowano jakościową metodę badawczą, a do zebrania danych zastosowano dyskusję w grupach fokusowych. W badaniu wzięło udział dwudziestu czterech świeżo upieczonych projektantów mody z Chin, Indii, Bangladeszu i Pakistanu. Dyskusje w grupach fokusowych przeprowadzono w Szanghaju w Chinach. Tematy zostały podzielone na trzy kategorie: (a) fast fashion, recykling i upcykling, (b) moda „zero waste” oraz (c) włókna przyjazne dla środowiska. Wyniki pokazały, że uczestnicy dobrze znali techniki, takie jak: ilustracja mody, tworzenie wzorów i drapowanie, ale byli stosunkowo mało poinformowani o zrównoważonej modzie. Znali termin „zrównoważona moda”, ale byli całkowicie nieświadomi szczegółów i ich odpowiedzialności za zrównoważony rozwój. W artykule przedstawiono sugestie rozwiązania tego ważnego problemu.
EN
The aim of this paper is to look at cooperation practices between producers and prosumers in e-commerce and to explore future possibilities. The paper presents project of an innovative solution utilizing habits of social media users to provide valuable suggestion to clothes’ purchasers. Described system will enable not only acquiring opinions on specific products by also its correlations with other items. Recommendation system could be also utilized by clothes manufactures and sellers to deliver valuable data about consumers real opinions and preferences. The last decade has seen a considerable increase of online shops for fashion goods. Technological advancements, improvements in logistics, and changes in buyer behavior have led to a dissemination of apparel goods and respective data on the Web.
EN
The intense processes of digital transformation are resulting in changes in consumer behavior in the fashion market. Thedigital consumer expects increasingly attractive products that reflect new fashion trends, a low risk of purchase and immediate availability. They are active and engaged, and interaction with them is becoming a form of creatingvalue for a company/brand. Being aware of fashion and their related needs, consumersrequire from brands a dialogue, transparency of activities undertaken, and personalisation of experiences created together with their diversity. A good solution here could be a fast fashion strategy, which is a new way of thinking about creating value with the customer and for them in the textile market. However, it requires from brands an increasingly customer-focused market orientation and looking for forms of communication that are much more engaging than before. The aim of the paper is to identify the influence of interactive forms of communication on shaping customer behavior in the fashion market. Particular attention was paid to social media, mobile marketing and solutions based on the concept of the Internet of Things.
PL
Intensywne procesy transformacji cyfrowej prowadzą do zmiany zachowań konsumentów na rynku mody. Konsument oczekuje coraz bardziej atrakcyjnych produktów, odpowiadających nowym trendom mody, niskiego ryzyka ich zakupu i natychmiastowej dostępności. Jest aktywny i zaangażowany, a interakcja z nim staje się formą współtworzenia wartości przez firmę/markę. Coraz bardziej świadomy mody i związanych z nią swoich potrzeb wymaga od marek dialogu, transparentności podejmowanych przez nie aktywności i personalizacji kreowanych doświadczeń przy ich jednoczesnej różnorodności. Odpowiedzią na to może być strategia „fast fashion”, która jest nowym sposobem myślenia o kreowaniu wartości z konsumentem i dla niego na rynku odzieżowym. Wymaga jednak od marek bardziej klientocentrycznej orientacji rynkowej i poszukiwania form komunikacji o wiele intensywniej angażujących, niż dotychczas. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu interaktywnych form komunikacji na kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody. Szczególną uwagę zwrócono na social media, mobile marketing i rozwiązania oparte na koncepcji Internet of Things.
6
Content available Nowe modele biznesowe w branży modowej
PL
Rośnie systematycznie znaczenie koncepcji modelu biznesowego, głównie utożsamianego z opisem sposobu tworzenia i podziału wartości. Znajduje to odzwierciedlenie również w branży modowej, w której coraz większą rolę odgrywa system modowy fast fashion, opierający się na szybkiej reakcji na zmieniające się preferencje klientów oraz dedykowanym projektowaniu w celu podniesienia wartości wyrobu dla klienta. Celem jest obniżenie skłonności potencjalnego nabywcy do zachowań strategicznych (czyli długoterminowo racjonalnych), oznaczających w tym przypadku odroczenie decyzji zakupu w oczekiwaniu na spodziewaną obniżkę cen.
EN
The concept of business model is growing in importance, mainly as a format through methods of value creation and appropriation are implemented. This phenomenon is also reflected in the fashion industry, in particular in the segment referred to as fast fashion. This system is based on quick response to the fluctuating preferences of prospect customers as well as on enhanced design of products. Both components of fast fashion model aim at reducing strategic behavior of customers and inducing them to more spontaneous purchase at higher prices.
7
Content available remote A European Module in the Textile Industry
EN
This paper presents the case study of the Technological Educational Institution of Athens, Greece, which is part of the four-year European Module in the textile/fashion industry among four European schools of design funded by the Socrates program. The unique feature of this project and its case studies is that it provides the opportunity for European researchers, teachers, students and designers to explore textile production issues from their home base, enabling the effective sourcing of textile information by strengthening the interface between education and research technology. The four schools have collaborated throughout the project, exchanging project briefs, learning source materials, and presenting key findings on their websites. The Greek case study focused on the local textile industry. We have ensured that our students not only understood the textile creative process, but also had a good understanding of the requirements needed to design a successful textile product, by studying the development of the local industry and services, as well as the characteristics of a successful textile company in a competitive environment. The final European dissemination was a chance to give students the opportunity to transfer knowledge and experience on textile issues from more industrialised to newly industrialised countries.
PL
Artykuł przedstawia studium wykonane przez Technologiczno-Edukacyjny Instytut Ateński, będące częścią przewidzianego na 4 lata projektu „Modułu Europejskiego" (w ramach programu SOCRATES), obejmującego badania nad funkcjonowaniem w Europie przemysłu włókienniczego i odzieżowego oraz nad wzornictwem dla tych przemysłów. W projekt były zaangażowane cztery wyższe uczelnie: angielska, niemiecka, włoska i grecka, ściśle współpracujące ze sobą. W opracowaniu projektu brali udział zarówno pracownicy naukowi jak i studenci. Każdy z udziałowców projektu analizował charakterystyczną dla swojego kraju sytuację w przemyśle włókienniczym. Końcowe rozpowszechnienie wyników dało możliwość transferu wiedzy i praktyki z bardziej rozwiniętych krajów europejskich do niedawno uprzemysłowionych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.