Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć zasilająca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In recent years, due to the tightening of competition in the global market of steel producers, the requirements for the quality of hot-rolled steel have increased. The finishing group of the rolling mill is characterized by a complex structure of mechanical and electrical parts. The operation of electric drive systems of such units is characterized by the interrelation of electromagnetic processes, mechanical phenomena and technological factors. As experimental studies have shown, the quality of the supply voltage is inextricably linked with the impact nature of the loads in the rolling stands of the roughing and finishing groups of the hot rolling mill. A decrease in the supply voltage may be accompanied by the development of emergency modes of synchronous electric drives, leading to a decrease in the quality of the finished product.The paper developed a mathematical model of the power supply system of the rolling mill JSC "ArcelorMittal Temirtau". It is shown that this can lead to loss of synchronism of the synchronous motor. Such a voltage drop has a significant impact on the operation of DC electric drives of the finishing group. Various strategies are proposed to counter the development of emergency situations.
EN
Technological developments in the deregulated electricity market enable competitive environment for Distribution Companies (DISCOs) and DGs to maintain reliable, effective and secure electrical power to the consumers. The performance of the DISCOs in radial distribution networks is primarily relied upon the power loss and voltage stability. Best practice to mitigate the losses in the distribution network includes capacitor placements, induction of DGs and network reconfigurations. These process help out to improve the system voltage profile and minimize the power losses and thereby maximising the profit of the distribution companies. In this paper, recently developed and comprehensive moth flame optimization algorithm is presented for maximizing the profit of the DISCOs under competitive environment. The execution process of network reconfiguration and proper placement and sizing of capacitors and DG units are taken care of by MFO algorithm. Reconfiguration of network is a mechanism of shuffling existing pattern of feeders duly changing ON and OFF status of tie-line switches to improve the performance of the DISCOs. The algorithm also minimizes the various types of cost such as investment, maintenance and operational cost. The proposed MFO algorithm is implemented on IEEE 33 node and 69 node systems to evaluate its performance. Evaluation of solution in MATLAB software demonstrates the skills of MFO in DISCOs.
PL
Rozwój technologiczny na zderegulowanym rynku energii elektrycznej umożliwia konkurencyjne środowisko dla spółek dystrybucyjnych (DISCO) i dyrekcji generalnych w celu utrzymania niezawodnej, efektywnej i bezpiecznej energii elektrycznej dla konsumentów. Wydajność DISCO w promieniowych sieciach rozdzielczych zależy przede wszystkim od strat mocy i stabilności napięcia. Najlepsza praktyka łagodzenia strat w sieci dystrybucyjnej obejmuje rozmieszczenie kondensatorów, indukcję DG i rekonfiguracje sieci. Procesy te pomagają poprawić profil napięciowy systemu i zminimalizować straty mocy, a tym samym maksymalizować zysk spółek dystrybucyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono niedawno opracowany i kompleksowy algorytm optymalizacji płomienia ćmy w celu maksymalizacji zysku DISCO w konkurencyjnym środowisku. Procesem wykonania rekonfiguracji sieci oraz właściwego rozmieszczenia i doboru kondensatorów i jednostek DG zajmuje się algorytm MFO. Rekonfiguracja sieci to mechanizm tasowania istniejącego wzorca linii zasilających, odpowiednio zmieniający stan ON i OFF przełączników linii łączącej w celu poprawy wydajności dysków DISCO. Algorytm minimalizuje również różnego rodzaju koszty, takie jak koszty inwestycyjne, konserwacyjne i operacyjne. Proponowany algorytm MFO jest zaimplementowany w systemach IEEE 33 węzłów i 69 węzłów w celu oceny jego wydajności. Ocena rozwiązania w oprogramowaniu MATLAB demonstruje umiejętności MFO w dyskotekach.
3
Content available remote Materiały stosowane w aparaturze rozdzielczej i zabezpieczeniowej
PL
Transformacja energetyczna istotnie wpływa na rozwój nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych przyjaznych dla środowiska naturalnego. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w nowych konstrukcjach aparatury rozdzielczej zapewniają wysoki poziom niezawodności sieci zasilającej ograniczając emisję szkodliwych substancji występującą podczas awarii infrastruktury energetycznej. Istotną rolę w rozwoju tego typu urządzeń ma zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych. Umożliwia to miniaturyzację urządzeń, ograniczenie ilości zużytych materiałów oraz emisji CO2 podczas ich produkcji. Zastosowanie technologii recyclingu materiałów izolacyjnych ogranicza ilość odpadów poprodukcyjnych i eksploatacyjnych w branży elektrotechnicznej. Tą tematyką zajmuje się między innymi Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych (CME) we Wrocławiu Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.
4
Content available remote Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu rozdzielnic średniego napięcia
PL
Rozwój przemysłu oraz powiększanie obszarów miejskich powodują wzrost obciążenia sieci zasilającej i konieczność wdrożenia inteligentnych urządzeń i systemów sterowania zasilaniem odbiorców. Zmieniają się także oczekiwania odbiorców finalnych i zarówno oni, jak i dostawcy energii na całym świecie mają większą świadomość wpływu na środowisko procesów wytwarzania energii. W związku z tym sposób, w jaki się produkuje, rozdziela i zużywa energię musi również ewoluować. Aby sprostać tym wyzwaniom, sieci dystrybucyjne wyposaża się w nowoczesne, inteligentne rozwiązania, które podwyższają poziom efektywności i bezpieczeństwo użytkowania. Nowatorskie technologie, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesna architektura systemów lokalnej dystrybucji energii elektrycznej to cechy współczesnych sieci zasilających. Przetwarzanie energii elektrycznej, które odbywa się w węzłowych punktach sieci zasilającej zwanych stacjami elektroenergetycznym oraz rozdział energii w rozdzielnicach, są newralgiczne w całym procesie zasilania odbiorców energią elektryczną. Prawidłowe projektowanie, dobór urządzeń i aparatów dla rozdzielnic, stacji transformatorowych i nastawni może zatem zagwarantować bezpieczną pracę całej infrastruktury zasilającej, ale również zapewnić właściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej.
EN
The HTS transformer inrush current may lead to thermal damage its windings made of HTS 2G tapes. The parameters affecting the value and duration of the inrush current are: the impedance of the transformer windings and the impedance of the power supply line. In the case of HTS transformers, the resistance of the power supply line is the main parameter responsible for attenuation of the inrush current. The paper discusses the measurement results of the HTS transformer inrush current for two values of the power supply line resistance. The results of simulation of the HTS inrush current waveform for various impedances of the power supply line are discussed. The simulations take into account different resistance values as well as the inductance of the line.
PL
Prąd włączania transformatora HTS może powodować termiczne uszkodzenie jego uzwojeń wykonanych z taśm HTS 2G. Parametrem wpływającym na wartość i czas trwania prądu włączania są impedancja uzwojeń transformatora i impedancja sieci zasilającej. W przypadku transformatorów HTS rezystancja sieci zasilającej jest głównym parametrem odpowiedzialnym za tłumienie prądu włączania. W pracy omówiono wyniki pomiarów prądu włączania transformatora HTS dla dwóch wartości rezystancji linii zasilającej. Omówiono wyniki symulacji przebiegu fali prądu włączania transformatora HTS dla różnych wartości impedancji sieci zasilającej. W symulacjach uwzględniono różne wartości rezystancji jak i indukcyjności sieci.
6
Content available remote Research on information channel characteristics of a ship electric power system
EN
This article deals with the developed methodology of research information flows in the distributed control system network of a ship electric power system, based on the notion of software structure in the form of pattern network, in which each generator is assigned to a particular software object, and communication relations represent different types of information interactions between objects. Using the queuing and pattern theories gave the opportunity to develop the algorithm of software formal reorganization in the context of reduction system’s response time.
PL
Badano przepływ informacji w systemie zasilania okrętu w którym w sieci wykprzystano oprogramowanie sterujące. W algorytmie sterowania każdy generator jest przypisany do odpowiedniej partii oprogramowania. Opracowany algorytm komunikacji odpowiedniego przewidywania kolejkowania i redukcji czasu odpowiedzi.
7
Content available Stanowisko do badania dławików dla napędów
PL
W artykule przedstawiono ideę oraz wyniki badań symulacyjnych stanowiska przeznaczonego do badania dławików oraz filtrów pasywnych, stosowanych docelowo w napędach prądu przemiennego. W napędach tych występują jako stopień wejściowy prostowniki diodowe lub przekształtniki tranzystorowe (tzw. AFE – Active Front End). W celu zapewnienia poprawnej pracy takich układów wymagane są odpowiednie dławiki lub filtry pasywne. Artykuł przedstawia ideę budowy stanowiska pozwalającego na testowanie dławików/ filtrów pasywnych dla obu rozwiązań, w warunkach zbliżonych do docelowych (moce, harmoniczne prądu). W pierwszej części artykułu omówiono niniejsze rozwiązanie oraz wytyczne związane z jego potencjalną realizacją. Następnie przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych rozwiązania, wraz z możliwościami ograniczania wymaganej mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia oraz mocy znamionowych wybranych komponentów stanowiska.
EN
The paper presents an idea of station for testing chokes that are used in drive systems and selected simulation results of operation of such system. Typically for low voltage drive systems, as the line side converter, the diode rectifier or active front end converters (for energy recuperation) are used. To ensure proper operation of such type of converters and for reduction of negative influence of drives for the line it is neces-sary to use chokes or input filters that have to be properly designed. The paper presents the idea of station for testing inductors and input filters for diode rectifiers and AFE converters, that ensures possibility of testing the filters in operation conditions similar to real (power, current harmonics). The first part of the paper presents scheme, description, features and requirements for realization of presented station for testing chokes. After that the selected results of simulation and possibilities of power limitation the selected components of station are presented and described.
PL
Od czasu wynalezienia silnika elektrycznego powstało wiele różnorodnych konstrukcji oraz mniej lub bardziej znaczących odmian głównych rodzajów maszyn. Po okresie gwałtownej wynalazczości w zakresie silników, przekładni z nimi współpracujących, sprzęgieł i przekształtników oraz najrozmaitszych zabezpieczeń i układów pomiarowych rozpoczęła się rywalizacja producentów o wygodę eksploatacji, a obecnie przeżywamy etap poszukiwań obniżenia kosztów - w szczególności uściślone dodatkowo prawem europejskim obniżenie zużycia energii elektrycznej przez silniki elektryczne.
PL
System trakcji elektrycznej prądu stałego w Polsce zasilany jest głównie z sieci średniego napięcia na następujących poziomach znamionowych: 15, 20 kV oraz 30 kV, które jest sukcesywnie eliminowane. Podstacji trakcyjnych zasilanych z sieci średniego napięcia obecnie w eksploatacji jest 452. Występują również podstacje trakcyjne zasilanie napięciem 110 kV, których obecnie eksploatuje się 28. Sieć trakcyjna, podobnie jak sieci prądu przemiennego, narażona jest na szereg zakłóceń, w tym zwarcia, które występują stosunkowo często. Mogą one być spowodowane nie tylko uszkodzeniem izolacji, wadą mechaniczną przewodów sieci jezdnej, ale również uszkodzeniami w taborze kolejowym. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.
EN
The paper presents results of investigations of current and voltage on bus AC and DC traction substations connection to power supply network of MV and HV. The investigation was performed in the supply electric traction system while performance short-circuit tests to determine the minimum value of the short circuit current. They recorded values of currents and voltages. They have done an evaluation of the impact of faults on the remote electric traction system and bus bar AC traction substations.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu autotransformatorowego systemu zasilania 2 x 25 kV z transformatorem Scotta na jakość energii elektrycznej w publicznej sieci zasilającej. Badania oparte były na laboratoryjnym modelu fizycznym autotransformatorowego systemu 2x25 kV. Model fizyczny składa się z modelu podstacji trakcyjnej z transformatorem Scotta, indukcyjnościami sieci trakcyjnej, szyn i dodatkowego zasilacza, autotransformatorów i 2 typów pociągów. Badania obejmują jednocześnie wszystkie czynniki mające wpływ na jakość energii elektrycznej, mianowicie asymetrię prądową, zawartość wyższych harmonicznych i zmiany mocy pobieranej.
EN
The paper presents investigation of the influence of the AC autotrans-former power supply system on the energy quality in public grid. The research includes construction of a laboratory model of AC autotransformer railway power supply system. The model consists of power substation with Scott transformer, overhead catenary system with the inductances of the contact wire, parallel feeder and running rails, autotransformers and two trains. The first one with the inverter-asynchronous drive and the second with the diode rectifier and DC motor drive. The influence of the AC autotransformer system on the public grid considering all types of the disturbing influence including voltage unbalance, voltage harmonic generation and power fluctuation in aggregated.
PL
Idealne źródło zasilania prądu przemiennego (AC) to niezakłócony sygnał sinusoidalny o częstotliwości 50 Hz. Wszystkie urządzenia elektryczne AC są przystosowane do takiego zasilania. Występujące w sieci harmoniczne (określane w stosunku do prądu lub napięcia) to sygnały o częstotliwości stanowiącej wielokrotność częstotliwości znamionowej. Zakłócają one swoją obecnością sygnał zasilający, zniekształcając jego przebieg. W efekcie wywołują zmianę parametrów zasilania odbiorców z sieci energetyki zawodowej.
EN
This paper proposes a methodology for highlighting alternative investment solutions from a large number of investment projects. The methodology identifies remote connection points located far from the sub-station where electricity can be provided from a nearby medium voltage line element. The methodology uses a mathematical model to find the smallest distance between a point and a vector. This methodology was tested in Elektrilevi OÜ where it proved to be very effective. This article also includes an example of using the provided methodology.
PL
W artykule przedstawiono metodę rozwiązań inwestycyjnych dla dużej liczby projektów inwestycyjnych. Metoda identyfikuje punty podłączenia oddalone od podstacji gdzie zasilanie może być dołączone do najbliższego elementu średniego napięcia.
13
Content available remote Reliability Evaluation of Distribution System with Multiple Micro-Sources
EN
A new minimal path model of reliability evaluation of distribution system with multiple micro-sources is presented to analyze the effect of different type micro-source to the distribution system reliability in which the control mode of micro-source, the network configuration, operation and control characteristics of microgrid are fully considered. The results of the RBTS bus 6 verify the validity of the model and show the remarkable different effect of different type micro-source and its control mode to the reliability of distribution system.
PL
Analizowano niezawodność sieci z dołączonymi mikro-źródłami. Rozważono konfiguracje sieci oraz charakterystyki sterowania.
EN
In this paper we consider detector of faulty links in Electric Power Utility network. The detection is based on the prolonged response time of the called party. It is presented how detector efficiency can be increased by suitable directory, or by suitable called numbers of test telephones. The method is illustrated by few numerical examples.
PL
W artykule opisano detektor błędu w sieci transmisyjnej wykorzystującej sieć zasilającą. Detekcja błędu bazuje na przedłużającym się opóźnieniu odpowiedzi. Metodę zilustrowano przykładami numerycznymi.
PL
Praca wielu napędów elektrycznych polega na cyklicznym ruchu (przyspieszanie, hamowanie, nawrót) oraz na okresowych zmianach obciążenia. Napędy takie są trudnymi odbiornikami dla sieci zasilającej z powodu pulsacji mocy czynnej i biernej, jak również w przypadku regulowanych napędów, które są zwykle nieliniowymi obciążeniami, ze względu na wyższe harmoniczne pobieranych prądów. Efektywność energetyczną kompensacji wahania czynnej i biernej mocy odbiorców energii elektrycznej wykazano w szeregu badań. W celu poprawy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nieliniowych odbiorników, odpowiednio do aktualnych norm, oferuje się dużą liczbę aktywnych filtrów zasilania (SAF) i aktywnych prostowników (AR). W przypadku regulowanych napędów elektrycznych z obwodem DC procesom cyklicznym, które obejmują okresy hamowania napędu, towarzyszy także problem odbioru energii kinetycznej. Są dwa warianty jej transmisji: 1) do oporników balastowych, które są połączone przez tzw. czoper regulujący do obwodu DC; 2) do sieci zasilającej na przykład przez AR z dwukierunkowym przepływem energii. Każda z tych opcji ma swoje wady: dla 1 – utrata energii hamowania; dla 2 – dodatkowe straty energii w sieci poprzez zwiększenie wahania mocy czynnej.
EN
By the computer simulation on the concrete examples of electric drives with pulsating character of load on the feeding grid the problems of their electromagnetic compatibility and power efficiency are analyzed. There are considered two systems with different correlations of electric drives and feeding grid powers. To solve these complex energy problems there is offered to use for accumulation of energy the power batteries of ultracapacitors in the DC link and developed a system of automatic control of charging and discharging processes. Compared to traditional solutions, the application of the developed system showed significantly better performance of electromagnetic compatibility and energy efficiency of electric drives with pulsating character of power consumption. It is shown that specially promising is the using of the ultracapacitors battery in braking modes of electric drives, which are powered by electricity grids of commensurate power.
PL
Prosta konstrukcja silników asynchronicznych klatkowych i związane z tym stosunkowo niskie koszty ich wytwarzania i eksploatacji były czynnikiem sprzyjającym szerokiemu ich rozpowszechnieniu w przemyśle i gospodarce komunalnej. W parze z prostotą konstrukcji tych silników nie szły jednak możliwości regulacji prędkości obrotowej, wymaganej w większości procesów technologicznych.
PL
Przedstawiono wyniki badań i analizy oddziaływania na sieć zasilającą źródeł światła wybranych losowo kilku producentów.
EN
The paper presents tests results and analysis of influence on supply line of light sources of some randomly selected manufactures.
18
Content available remote Investigation of Three-Phase Grid-Connected Inverter for Photovoltaic Application
EN
This paper describes the investigation of the grid-connected three-phase inverter for photovoltaic (PV) application. The inverter control system modeling is carried out in MATLAB/SIMULINK environment. With the aids of the proportional-integral controllers, sinusoidal pulse-width modulation (SPWM) control technique and Park transformation, the inverter control system managed to convert PV power to ac power, stabilize the output voltage and current, and feeds the excess power to the utility grid. The control system generates the PWM signals for power devices, the insulated gate bipolar transistors in order to regulate the output voltage and current. In addition, the system is simulated with the PV simulator in order to facilitate the real PV power that to be fed to the input of the inverter. The control system produced 2.48% and 4.64% of output voltage and current total harmonic distortion, respectively. The simulation results such as the ac output voltages and currents, inverter system power flow, and grid disturbances detection signals, proved the effectiveness of the developed control algorithm. For the validation, this model is to be linked to the inverter prototype by utilizing the dSPACE controller.
PL
W artykule badano trójfazowy przekształtnik w zastosowaniu do urządzeń fotowoltaicznych podłączonych do sieci. Układ składa się ze sterownika PI, układu modulacji SPWM i transformacji Parka i umożliwia konwersję napięcia z systemu fotowoltaicznego do sieci ac, stabilizację napięcia i prądu.
EN
Capacitors in power systems are used to supply reactive power to minimize loss and to improve the voltage profile. The appropriate placement of capacitors is also important to ensure that system power losses and total capacitor costs are minimal. The capacitor placement problem is commonly solved using heuristic optimization techniques which are diverse and have been the subject of ongoing enhancements. This paper presents a survey of the literature from the last decade that has focused on the various heuristic optimization techniques applied to determine optimal capacitor placement and size.
PL
Kondensatory używane są w sieciach zasilających do poprawy jakości napięcia – zmniejszenia mocy biernej. Ważną rolę odgrywa umiejscowienie kondensatora. W artykule zaprezentowano przegląd literaturowy prac na temat metod optymalizacji umożliwiających określenia optymalnej pozycji i wielkości kondensatora.
EN
By processing a set of raw measurement data, it provides a real-time system state solution which is the basis of the advanced applications. Currently, the incomplete and poor quality of measurement data is the key factor to impacting state estimation of distribution network. With the help of decision tree theory, the bad data identification method which combines the historical data and remote data from IDP (Integrated Data Platform) and a data processing method is proposed. Algorithm uses the laws of the distribution network data logic to determine the logic of the distribution network. With the help of the theoretical framework of decision tree we can establish the data quality assessment system and fix those bad data so as to increase the quality of the input data. On the basis of data evaluation and fixing, by collecting grid-based data of distribution network and using topology analysis and contracting technology, we can contract the actual network to the state estimation calculation network which meets the observation demand. Quality labels are used to modify the weight of the least squares state estimation algorithm to improve the accuracy of state estimation. Based on the status of data in city distribution network, a proper measurement data detecting and fixing method as well as topology contracting method is proposed. Two real cases of certain central power supply area in Shanghai have verified the effectiveness and feasibility of the method.
PL
W artykule zaproponowano metody badania stanu sieci dystrybucyjnej w czasie rzeczywistym. Metodę zilustrowano na przykładzie dwóch obszarów sieci zasilającej w Szanghaju.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.